Zelená parlamentná skupina

Zelená parlamentná skupina je neformálna skupina, ktorú utvárajú poslanci Zhromaždenia Autonómnej pokrajiny Vojvodiny, ktorí sa zaoberajú s tematikou ochrany životného prostredia a udržateľného rozvoja. Členstvo poslancov v Zelenej parlamentnej skupine je dobrovoľné a nie je obmedzované počtom členov.

Práca Zelenej parlamentnej skupiny sa upravila Rokovacím poriadkom Zelenej parlamentnej skupiny. Plán práce sa zostavuje v spolupráci s organizáciami civilnej spoločnosti, ktoré sú aktívne v oblasti ochrany životného prostredia a udržateľného rozvoja.

Práca v Zelenej parlamentnej skupine poslancom umožňuje:

 • ovplyvňovať formuláciu a vynesenie predpisov z oblasti ochrany životného prostredia a udržateľného rozvoja, ktoré sú v príslušnosti Autonómnej pokrajiny Vojvodiny,
 • zveľaďovať svoje poznatky z oblasti ochrany životného prostredia a udržateľného rozvoja,
 • spolupracovať s poslancami v Národnom zhromaždení Srbskej republiky a zhromaždeniami krajín v regióne,
 • spájať sa s organizáciami civilnej spoločnosti aktívnymi v ochrane životného prostredia a udržateľného rozvoja.

Rokovacím poriadkom Zelenej parlamentnej skupiny sa upravuje: zloženie, sídlo, ciele, verejnosť práce, práva a záväzky členov, voľba členov predsedníctva Zelenej parlamentnej skupiny, trvanie mandátu členov predsedníctva Zelenej parlamentnej skupiny, zvolávanie a konanie zasadnutí a spôsob rozhodovania na zasadnutiach, ako aj iné významné otázky pre prácu Zelenej parlamentnej skupiny.

Práca Zelenej parlamentnej skupiny je verejná. Verejnosť práce sa uskutočňuje organizovaním verejných zhromaždení, tribún, seminárov, účasťou na okrúhlych stoloch, zverejňovaním informácií o práci na stránke Zhromaždenia APV, možnosťou, aby na uvedenej stránke občania kládli otázky a navrhovali iniciatívy poslancom, ktorí sa zúčastňujú v práci Zelenej parlamentnej skupiny.

Zelená parlamentná skupina, v súlade so svojimi programovými cieľmi, môže nadväzovať spoluprácu s politickými stranami, združeniami a inými formami organizovania v krajine a zahraničí.

Predsedníctvo je výkonný orgán Zelenej parlamentnej siete. Predsedníctvo má predsedu, zástupcu a člena, ktorí sa volia na návrh predsedu Zhromaždenia Autonómnej pokrajiny Vojvodiny spomedzi členov Zelenej parlamentnej skupiny. Zelená parlamentná skupina má tajomníka, ktorý pomáha predsedovi predsedníctva v organizovaní a zvolávaní zasadnutí.

 

Rokovací poriadok Zelenej parlamentnej skupiny. *

 

Zelená parlamentná skupina

 • Branislava Jeftić - predsedníčka Predsedníctva Zelenej parlamentnej skupiny
 • Ljubodrag Miščević - zástupca predsedníčky Predsedníctva Zelenej parlamentnej skupiny
 • Aleksandar Jovanović - člen Predsedníctva Zelenej parlamentnej skupiny

Členovia Zelenej parlamentnej skupiny:

 • Jelena Balašević
 • Dr. Željko Vidović
 • Milan Vlaisavljević
 • dr Tatiana Vujačić
 • Goran Gonđa
 • Aleksandra Đanković
 • Aleksandar Đedovac
 • Sanja Žigić
 • Aleksandar Zelenski
 • Damir Zobenica
 • Jelena Jovanović
 • Slađana Jovanović
 • Marko Karanfilović
 • Mr. Milica Kirćanski
 • Matija Kovač
 • Robert Kolar
 • Mr. Arsen Kurjački
 • Jovan Lazarov
 • Stojanka Lekić
 • Milorad Lemić
 • Rajka Lučar
 • Dejan Maksimović
 • Dr. Predrag Matejin
 • Stanka Mihajlov
 • Dejan Mihaljica
 • Patyi Lajos
 • Predrag Petrović
 • Miroslav Rodić
 • Snežana Sedlar
 • Mr. Маја Sedlarević
 • Dmitar Stanišić
 • Dr. Ivan Stijepović
 • Dušan Stipanović
 • Tihomir Stojaković
 • Mia Strajin
 • Zoran Subotić
 • Pavel Surovy
 • Vučeta Tošković
 • Jovanka Čolak-Kiraly
 • Mr. Мiroslav Španović
 
AKTIVITY ZELENEJ PARLAMENTÉRNEJ SKUPINY

Kontakt: 

Úkony tajomníka neformálnej skupiny vykonáva: Viktoria Čović

Tel: +381 21 487 41 68

e-mail: zpgapv@skupstinavojvodine.gov.rs

Adresa: Zhromaždenie Autonómnej pokrajiny Vojvodiny

Vladike Platona b.č.

21101 Nový Sad

Republika Srbsko

* Poznámka: Texty sú v srbskom jazyku.