Pokrajinska skupštinska odluka o izgledu i korišćenju simbola i tradicionalnih simbola Autonomne pokrajine Vojvodine

("Sl. list AP Vojvodine", br. 51/2016)

Na osnovu člana 9. stav 6. Statuta Autonomne pokrajine Vojvodine („Službeni list APV”, broj 20/2014),

Skupština Autonomne pokrajine Vojvodine, na sednici održanoj 15. septembra 2016. godine, donela je

POKRAJINSKU SKUPŠTINSKU ODLUKU
O IZGLEDU I KORIŠĆENjU SIMBOLA I TRADICIONALNIH SIMBOLA AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE

Član 1.

Ovom odlukom uređuje se detaljan izgled i korišćenje simbola i tradicionalnih simbola Autonomne pokrajine Vojvodine (u daljem tekstu: simboli AP Vojvodine).

Simboli AP Vojvodine jesu: zastava, tradicionalna zastava, grb i tradicionalni grb.

Izgled simbola AP Vojvodine utvrđen je Statutom Autonomne pokrajine Vojvodine, a detaljan izgled utvrđen je čl. 8. i 12. ove odluke.

Član 2.

Simbolima AP Vojvodine predstavlja se Autonomna pokrajina Vojvodina (u daljem tekstu: AP Vojvodina) kao autonomna teritorijalna zajednica Republike Srbije.

Simboli AP Vojvodine ističu se u obliku koji je utvrđen ovom odlukom, u skladu sa zakonom, ovom odlukom, drugim propisima i protokolarnim uzansama, na način kojim se ne narušava ugled i dostojanstvo AP Vojvodine.

Član 3.

Zastava i tradicionalna zastava AP Vojvodine ističu se uporedo sa zastavom Republike Srbije kada je zakonom ili drugim propisom predviđeno isticanje zastave Republike Srbije, postavljanjem desno od zastave Republike Srbije.

Zastava i tradicionalna zastava AP Vojvodine ne smeju se koristiti ako su oštećene ili svojim izgledom nepodobne za upotrebu.

Član 4.

Zastava i tradicionalna zastava AP Vojvodine, uporedo sa zastavom Republike Srbije, viju se na zgradama Skupštine Autonomne pokrajine Vojvodine (u daljem tekstu: Skupština AP Vojvodine), Pokrajinske vlade, zgradama organa lokalne samouprave na teritoriji AP Vojvodine i zgradama pokrajinskih organa i službi koje osniva AP Vojvodina.

Zastava i tradicionalna zastava AP Vojvodine, uporedo sa zastavom Republike Srbije, ističu se u salama u kojima se održavaju sednice Skupštine AP Vojvodine i sednice Pokrajinske vlade.

Zastava i tradicionalna zastava AP Vojvodine ističu se u službenim prostorijama predsednika Skupštine AP Vojvodine i predsednika Pokrajinske vlade, a mogu se isticati i u drugim službenim prostorijama pokrajinskih organa i službi koje osniva AP Vojvodina.

Zastava i tradicionalna zastava AP Vojvodine mogu se koristiti i u drugim slučajevima ako njihovo korišćenje nije u suprotnosti sa zakonom i ovom odlukom.

Član 5.

Zastava i tradicionalna zastava AP Vojvodine ističu se na biračkim mestima na dan izbora za poslanike u Skupštinu AP Vojvodine.

Član 6.

Zastava i tradicionalna zastava AP Vojvodine, u dane žalosti ističu se na pola koplja odnosno na pola jarbola.

Član 7.

Zastava i tradicionalna zastava AP Vojvodine ne smeju biti postavljene tako da dodiruju tlo, niti kao podloga, podmetač, prostirka, zavesa i slično.

Zastavom i tradicionalnom zastavom AP Vojvodine ne mogu se prekrivati vozila ili druge stvari, niti se njima mogu ukrašavati konferencijski stolovi ili govornice, osim u formi stone zastavice.

Ako se zastava i tradicionalna zastava AP Vojvodine ističu na govornici, moraju se postaviti na koplja s desne strane govornika ili na zidu iza govornika tako da ih govornik ne zaklanja.

Član 8.

Izvornici (etaloni) zastave i tradicionalne zastave AP Vojvodine čuvaju se u Skupštini AP Vojvodine i prema njima se oblikuju zastave za korišćenje.

Geometrijske konstrukcije izvornika zastave i tradicionalne zastave AP Vojvodine nalaze se u dodatku koji je sastavni deo ove odluke.

U svim slučajevima navedenim u ovoj odluci može se isticati i tradicionalna zastava sa tradicionalnim grbom na sredini zastave, u određenoj srazmeri.

Član 9.

Grb i tradicionalni grb AP Vojvodine uporedo se koriste:

- na zgradama Skupštine Autonomne pokrajine Vojvodine, Pokrajinske vlade, zgradama organa lokalne samouprave na teritoriji AP Vojvodine i zgradama pokrajinskih organa i službi koje osniva AP Vojvodina;

- u salama u kojima se održavaju sednice Skupštine AP Vojvodine i sednice Pokrajinske vlade;

- u službenim prostorijama predsednika Skupštine AP Vojvodine i predsednika Pokrajinske vlade, a mogu se isticati i u drugim službenim prostorijama pokrajinskih organa i službi koje osniva AP Vojvodina;

- u sastavu pečata pokrajinskih organa i službi koje osniva AP Vojvodina;

- na poveljama, diplomama i drugim javnim priznanjima koje dodeljuju pokrajinski organi;

- na diplomama i svedočanstvima o školovanju završenom u obrazovnoj ustanovi čiji je osnivač AP Vojvodina;

- na legitimacijama poslanika u Skupštini AP Vojvodine i članova Pokrajinske vlade.

Grb i tradicionalni grb AP Vojvodine mogu se koristiti i u drugim slučajevima ako njihova upotreba nije u suprotnosti sa zakonom i ovom odlukom.

Član 10.

Grb i tradicionalni grb AP Vojvodine mogu se koristiti uz prethodnu saglasnost Pokrajinske vlade, kao sastavni deo amblema, odnosno znaka.

Grb i tradicionalni grb AP Vojvodine ne smeju se koristiti kao robni ili uslužni znak, uzorak, model ili drugi znak za obeležavanje robe ili usluga.

Grb i tradicionalni grb AP Vojvodine ne smeju se koristiti ako su oštećeni ili su svojim izgledom nepodobni za upotrebu.

Član 11.

Grb i tradicionalni grb AP Vojvodine koriste se uporedo s grbom Republike Srbije kada je zakonom i drugim propisima predviđena upotreba grba Republike Srbije, postavljanjem desno od grba Republike Srbije.

Član 12.

Izvornici (etaloni) grba i tradicionalnog grba AP Vojvodine čuvaju se u Skupštini AP Vojvodine i prema njima se oblikuje grb u upotrebi.

Geometrijske konstrukcije izvornika grba i tradicionalnog grba AP Vojvodine (crno-bela boja, u boji, linijska, kompletna konstrukcija i pojedinačne konstrukcije) nalaze se u dodatku koji je sastavni deo ove odluke.

Član 13.

Novčanom kaznom od 100.000,000 dinara kazniće se za prekršaj pravno lice ako:

- koristi simbole AP Vojvodine na način kojim se narušava ugled i dostojanstvo AP Vojvodine;

- koristi simbole AP Vojvodine u drugačijoj sadržini i obliku od onih utvrđenih ovom odlukom;

- ne koristi simbole AP Vojvodine kada je to obavezno;

- koristi oštećeni grb ili tradicionalni grb AP Vojvodine, bez odobrenja koristi grb ili tradicionalni grb AP Vojvodine kao amblem, znak, robni žig, uslužni žig ili za obeležavanje roba ili usluga.

Za prekršaj iz stava 1. ovog člana kazniće se i odgovorno lice u pravnom licu novčanom kaznom od 15.000,00 dinara.

Za prekršaj iz stava 1. ovog člana kazniće se preduzetnik novčanom kaznom od 50.000,00 dinara, a fizičko lice – novčanom kaznom od 10.000,00 dinara.

Član 14.

Pokrajinska vlada doneće uputstvo kojim se bliže uređuje korišćenje simbola AP Vojvodine, u skladu sa ovom odlukom.

Član 15.

Pečati pokrajinskih organa i službi koje osniva AP Vojvodina uskladiće se sa ovom odlukom najkasnije u roku od šest meseci od dana stupanja na snagu ove odluke.

Član 16.

Izdate legitimacije poslanika Skupštine AP Vojvodine i članova Pokrajinske vlade uskladiće se sa ovom odlukom prilikom prve zamene tih legitimacija, a najkasnije prilikom izdavanja novih legitimacija.

Član 17.

Stupanjem na snagu ove odluke prestaju da važe Pokrajinska skupštinska odluka o upotrebi istorijskog znamenja Autonomne Pokrajine Vojvodine („Službeni list APV”, br. 10/2002 i 18/2009) i Pokrajinska skupštinska odluka o zastavi Autonomne Pokrajine Vojvodine („Službeni list APV”, br. 2/2004 i 18/2009).

Član 18.

Ova odluka stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom listu Autonomne pokrajine Vojvodine”.

SKUPŠTINA AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE

Novi Sad, 15. septembar 2016. godine

PREDSEDNIK
SKUPŠTINE AP VOJVODINE

Ištvan Pastor,s.r.
(Pásztor István,s.k.)