Podpredseda Ivan Stijepović

Podpredseda Ivan Stijepović

Ivan Stijepović je zvolený za podpredsedu Zhromaždenia Autonómnej pokrajiny Vojvodiny na prvom zasadnutí zhromaždenia uskutočnenom  2. júna 2016.

Je členom Skupiny občanov Už bolo dosť - Saša Radulović a členom Poslaneckej skupiny Už bolo dosť - Saša Radulović v Zhromaždení Autonómnej pokrajiny Vojvodiny.

 

Povinnosti v zhromaždení

• Podpredseda Zhromaždenia Autonómnej pokrajiny Vojvodiny

 

Biografia

Narodil sa 1983 v Novom Sade.

Základnú školu absolvoval v Sriemskych Karlovciach, a potom prírodnovedno - matematické usmernenie gymnázia Jovana Jovanovića Zmaja v Novom Sade.

Na Technologickú fakultu v Novom Sade sa zapísal roku 2002 a absolvoval roku 2007. Toho istého roku sa zapísal na doktorandské štúdium a v decembri roku 2012 obhájil dizertačnú prácu a získal hodnosť doktora technologického inžinierstva. Je autorom a spoluautorom 15 prác vo vedeckých časopisoch a asi 30 výkladov na domácich a medzinárodných konferenciách. Od roku 2008 je zamestnaný na Technologickej fakulte na Katedre pre inžinierstvo materiálov, kde aj dnes pôsobí ako vedecký spolupracovník. Plynule hovorí po anglicky.

Nie je ženatý, je otcom jedného dieťaťa.

 

Kontakt

e-mail: istijepovic@skupstinavojvodine.gov.rs

Tel: +381 21 487-4138

Faks: +381 21 456-107

Zhromaždenie Autonómnej pokrajiny Vojvodiny

Vladike Platona b.č.

21 101 Nový Sad

Srbská republika