Служба Скупштине

Служба Скупштине обавља стручне, административно-техничке и друге послове за потребе Скупштине Аутономне покрајине Војводине и њених радних тела, посланика, председника и потпредседника Скупштине, посланичких група у Скупштини, као и друге послове у складу с Пословником Скупштине, другим актима Скупштине и њених радних тела. Организација и рад поменуте службе уређује се Одлуком о организацији и раду службе Скупштине Аутономне покрајине Војводине.

Радом службе руководи генерални секретар Скупштине.

Генерални секретар Скупштине Аутономне покрајине Војводине је Никола Бањац, дипл. правник.

Контакт

Тел: +381 21 487-4124

Факс: +381 21 456-241

имејл: nbanjac@skupstinavojvodine.gov.rs


Заменик генералног секретара Скупштине Аутономне покрајине Војводине је Борис Бајић, дипл. правник.

Контакт

Тел: +381 21 487-4143

Факс: +381 21 456-010

имејл: bbajic@skupstinavojvodine.gov.rs


У Служби Скупштине организују се следеће унутрашње организационе јединице:

Посебна:

Ужа изван сектора:

Сектори:


КАБИНЕТ ПРЕДСЕДНИКА

У Кабинету председника Скупштине обављају се послови: анализирање аката које разматра Скупштина и других аката упућених председнику и потпредседницима Скупштине; организовање и координација активности које се односе на остваривање сарадње председника и потпредседника Скупштине са државним и покрајинским органима, међународним организацијама и институцијама; саветодавни послови који су од значаја за председника Скупштине у вези са извршавањем његових обавеза у Скупштини и другим органима и организацијама; организовања службених путовања и јавних наступа председника и потпредседника Скупштине; припреме материјала за разговоре председника, потпредседника и покрајинских посланика са страним делегацијама и гостима из иностранства; консултантски и административни послови и други послови битни за вршење функције председника и потпредседника Скупштине АПВ.

Контакт

Шефица Кабинета председника Скупштине АП Војводине: мр Чила Гимпел Кантор

Тел: +381 21 487-4102

Факс: +381 21 422-277

имејл: csillak@skupstinavojvodine.gov.rs


ГЕНЕРАЛНИ СЕКРЕТАРИЈАТ

У Генералном секретаријату Скупштине послови израде аката које доноси генерални секретар Скупштине, послови креирања стратегија развоја Скупштине и Службе Скупштине, креирања и израде специфичних мера и акција за поспешивање процедура рада и радних задатака у Служби Скупштине, послови протокола.

У Генералном секретаријату Скупштине образују се следеће уже унутрашње јединице:

 • Одсек за опште и административе послове;
 • Протокол.

Контакт

Шефица одсекa за опште и административе послове: Ивана Јовић

Тел: +381 21 487-4124

имејл: ijovic@skupstinavojvodine.gov.rs

Шефица протокола: Маја Петровић

Тел: +381 21 487-4133

имејл: mpetrovic@skupstinavojvodine.gov.rs


СЕКТОР ЗА ПРИПРЕМУ СЕДНИЦА СКУПШТИНЕ И РАДНИХ ТЕЛА И МЕЂУРЕГИОНАЛНУ САРАДЊУ

У оквиру Сектора за припрему седница Скупштине и радних тела и међурегионалну сарадњу обављају се нормативно-правни, аналитичко-документациони и стручно-оперативни послови везани за припремање и организовање седница Скупштине и послове радних тела Скупштине и посланичких група у Скупштини; прибављање и припрема материјала потребних за одржавање седница Скупштине; обрада аката донетих на седници Скупштине и припрема за њихово објављивање у „Службеном листу Аутономне покрајине Војводине“; припрема и даје информације посланицима везане за одржавање седница Скупштине, припремање и организовање седница радних тела и посланичких група; пружање стручне помоћи посланицима у примени Пословника о раду Скупштине; послови остваривања и унапређења међупарламентарне и међурегионалне сарадње и бржег развоја културног и економског партнерства међу регионима.
 
У Сектору за припрему седница Скупштине и радних тела и међурегионалну сарадњу образују се следеће уже унутрашње јединице:

 • Одељење за припрему и обраду седница Скупштине;
 • Одсек за послове радних тела и посланичких група;
 • Одсек за међурегионалну сарадњу.

Контакт

Помоћник генералног секретара:

Тел: +381 21 487-

имејл:

Начелница oдељења за припрему и обраду седница Скупштине: Диана Вучетић

Тел: +381 21 487-4106

имејл: dvucetic@skupstinavojvodine.gov.rs

Шефица одсека за послове радних тела и посланичких група: Драгана Милидраговић

Тел: +381 21 487-4049

имејл: dmilidragovic@skupstinavojvodine.gov.rs

Шефица одсек за међурегионалну сарадњу: Сања Шифлиш

Тел: +381 21 487-4431

имејл: shiflish@skupstinavojvodine.gov.rs


СЕКТОР ЗА ЉУДСКЕ РЕСУРСЕ, РАДНО-ПРАВНЕ ПОСЛОВЕ И ПОСЛОВЕ ПИСАРНИЦЕ

У оквиру Сектора за људске ресурсе, радно-правне послове и послове писарнице обављају се послови управљања људским ресурсима; стручно-оперативни, нормативно-правни, студијско-аналитички послови, припрема предлога општих и појединачних аката из области рада и радних односа; праћење и примена закона и других прописа који се односе на рад и радне односе у оквиру Службе Скупштине и Скупштине; припрема и израда кадровског плана; анализа потреба стручног образовања и усавршавања запослених; вођење кадровске евиденције; послови пријема, отварања и прегледа поште; класификовање и завођење предмета по материји; пријем, завођење, смештај и чување материјала поверљиве природе и архивске грађе; архивирање архивске грађе.

У Сектору за људске ресурсе, радно-правне послове и послове писарнице образују се следеће уже унутрашње јединице:

 • Одељење за људске ресурсе;
 • Одсек за радно-правне послове;
 • Писарница.

Контакт

Помоћник генералног секретара: в.д. Драгутин Галовић, дипл. правник

Тел: +381 21 487-4160

имејл: dgalovic@skupstinavojvodine.gov.rs

Начелница oдељења за људске ресурсе: Винка Алексић

Тел: +381 21 487-4188

имејл: valeksic@skupstinavojvodine.gov.rs

Шеф oдсекa за радно-правне послове: Александар Јовановић

Тел: +381 21 487-4155

имејл: ajovanovic@skupstinavojvodine.gov.rs

Шеф писарнице: Мирко Писарић

Тел: +381 21 487-4860

имејл: mpisaric@skupstinavojvodine.gov.rs

 


СЕКТОР ЗА ФИНАНСИЈСКЕ ПОСЛОВЕ, ИНФОРМАЦИОНЕ ТЕХНОЛОГИЈЕ И ОДНОСЕ СА ЈАВНОШЋУ

У оквиру Сектора за финансијске послове, информационе технологије и односе са јавношћу обављају се финансијски, документациони, информатички, административни, стручно оперативни послови; израда информација, извештаја и анализа из области финансијско-материјалног пословања; припрема документације и спровођење поступака јавних набавки; пратећи послови који се односе на пословe администрације, програмирања и сервисирања; обезбеђује се примена и развој информационих технологија у Скупштини, послови организовања конференција за новинаре и најава седница Скупштине и њених радних тела; припремања саопштења за јавност, успостављање и одржавање контаката са медијима, праћење и анализа домаћих и страних медија; организовање и координирање послова израде брошура и публикација Скупштине; постављање саопштења, информација и обавештења и дневних активности о раду Скупштине на интернет презентацију Скупштине.

У Сектору за финансијске послове, информационе технологије и односе са јавношћу образују се следеће уже унутрашње јединице:

 • Одељење за финансијске послове и јавне набавке;
 • Одсек за односе са јавношћу;
 • Група за информационе технологије.

Контакт

Помоћник генералног секретара: в.д. Милан Антић, дипл. економиста

Тел: +381 21 487-4143

имејл: mantic@skupstinavojvodine.gov.rs

Начелник oдељењa за финансијске послове и јавне набавке: Бојан Врањковић

Тел: +381 21 487-4390

имејл: bvranjkovic@skupstinavojvodine.gov.rs

Шефица одсека за односе с јавношћу: Јелена Савковић

Тел: +381 21 487-4721

имејл: jsavkovic@skupstinavojvodine.gov.rs

Руководитељка групе за информационе технологије: Биљана Чакан

Тел: +381 21 487-4757

имејл: bcakan@skupstinavojvodine.gov.rs