Výbor pre európske integrácie a medziregionálnu spoluprácu

Výbor pre európske integrácie a medziregionálnu spoluprácu sa zúčastňuje  v regionálnej spolupráci s medzinárodnými regionálnymi organizáciami a inštitúciami; zúčastňuje sa v cezhraničnej spolupráci; navrhuje zhromaždeniu predstaviteľov Vojvodiny v delegácii Srbskej republiky v Kongrese miestnych a regionálnych samospráv Rady Európy; ustaľuje, na návrh predsedu, zloženie delegácie zhromaždenia, ako aj ciele a úlohy návštevy delegácie zhromaždenia; vynáša rozhodnutie o vyslaní delegácie Zhromaždenia AP Vojvodiny a schvaľuje prostriedky na služobné cesty do zahraničia; ak výbor nemôže určiť zloženie delegácie a vyniesť rozhodnutie o vyslaní delegácie Zhromaždenia AP Vojvodiny a  povolení prostriedkov na služobné cesty do zahraničia, rozhodnutie o tom vynesie predseda Zhromaždenia APV; rozoberá správy o uskutočnených návštevách delegácií; rozoberá záznamy zo stretnutí predstaviteľov Zhromaždenia AP Vojvodiny so zahraničnými delegáciami; podáva zhromaždeniu výročnú správu o uskutočnenej medzinárodnej spolupráci Zhromaždenia APV; ustaľuje návrh pravidiel na uskutočnenie medzinárodných dohôd Zhromaždenia APV; ustaľuje text medziregionálnych dohôd; sleduje proces pridruženia Srbskej republiky k Európskej únii; prerokúva medziregionálnu spoluprácu; sleduje politické a hospodárske aktuality osobitného významu pre AP Vojvodinu.

Členovia výboru

 1. Dmitar Stanišić, Predseda
 2. Jelena Balašević, zástupca predsedu
 3. prof. Dr. Branislava Belić
 4. Damir Zobenica
 5. Matija Kovač
 6. Dejana Krsmanović
 7. Jovana Medenica
 8. Lajos Patyi
 9. Danijel Radić
 10. Mirjana Radojević
 11. Mia Strajin

Tajomníčka výboru: Viktoria Čović
Tel: +381 21 487-4168
E-mail: odbormedjuregionalni@skupstinavojvodine.gov.rs