Служба Скупштине

Стручне и друге послове за потребе Скупштине, одбора, посланика и посланичких група обавља Служба Скупштине.
Организација, задаци и рад Службе Скупштине уређује се Одлуком о организацији и раду службе Скупштине Аутономне покрајине Војводине.

Радом службе руководи генерални секретар Скупштине.

Генерални секретар Скупштине Аутономне покрајине Војводине је др Сандра Стојковић.

Контакт

Тел: +381 21 487-4124

Факс: +381 21 456-241

имејл: sstojkovic@skupstinavojvodine.gov.rs


 

 Заменик генералног секретара Скупштине Аутономне покрајине Војводине је Жолт Сакалаш.

Контакт

Тел: +381 21 487-4102, +381 21 487-4107

имејл: sakalasz@skupstinavojvodine.gov.rs

 


У Служби се образују: посебне унутрашње организационе јединице-кабинет и секретаријат, основне унутрашње јединице - сектори и уже унутрашње јединице.

Посебна:

Сектори:


КАБИНЕТ ПРЕДСЕДНИКА

У оквиру Кабинета обављају се послови: анализирање аката које разматра Скупштина и других аката упућених председнику и потпредседницима Скупштине; организовање и координација активности које се односе на остваривање сарадње председника и потпредседника Скупштине са државним и покрајинским органима, међународним организацијама и институцијама; саветодавни послови који су од значаја за председника Скупштине у вези са извршавањем његових обавеза у Скупштини и другим органима и организацијама; организовања службених путовања и јавних наступа председника и потпредседника Скупштине; припреме материјала за разговоре председника, потпредседника и покрајинских посланика са страним делегацијама и гостима из иностранства; консултантски и административни послови и други послови битни за вршење функције председника и потпредседника Скупштине.


СЕКРЕТАРИЈАТ СКУПШТИНЕ

У Секретаријату се обављају стручни, аналитички и правни послови на припремању и организовању седница Скупштине, израда правних аката које доноси  генерални секретар, други стручни и административни послови у циљу унапређења рада Скупштине и Службе Скупштине по савременим стандардима добре управе и управљања и постизања ефикасног руковођења Службом Скупштине, креирање краткорочних и дугорочних стратегија развоја са плановима активности Скупштине и Службе Скупштине, развијања и унапређења сарадње са Службом Народне скупштине и службама регионалних и локалних скупштина,  јачања улоге Службе Скупштине у развоју парламента, креирања и израда специфичних мера и акција за поспешивање процедура рада и радних задатака у Служби Скупштине.

Контакт

Шеф Секретаријата Скупштине: -

Тел: +381 21 487-

имејл: @skupstinavojvodine.gov.rs


СЕКТОР ЗА ПРИПРЕМУ СЕДНИЦА СКУПШТИНЕ, РАДНИХ ТЕЛА И ИНФОРМАЦИОНЕ ТЕХНОЛОГИЈЕ

У оквиру Сектора за припрему седница Скупштине, радних тела и информационе технологије обављају се нормативно-правни, аналитичко-документациони и стручно-оперативни послови везани за припремање и организовање седница Скупштине и послове радних тела Скупштине и посланичких група у Скупштини; прибављање и припрема материјала потребних за одржавање седница Скупштине; обрада аката донетих на седници Скупштине и припрема за њихово објављивање у „Службеном листу Аутономне покрајине Војводине“; припремање и давање информација посланицима везаних за одржавање седница Скупштине, припремање и организовање седница радних тела и посланичких група; пружање стручне помоћи посланицима у примени Пословника о раду Скупштине; обезбеђује се примена и развој информационих технологија у Скупштини и пратећи послови који се односе на пословe администрације, програмирања и сервисирања.
 
У Сектору за припрему седница Скупштине, радних тела и информационе технологије образују се следеће уже унутрашње јединице:

а) Одељење за припрему и обраду седница Скупштине;

б) Одсек за послове радних тела и посланичких група;

в) Одсек за информационе технологије.

Контакт

в.д помоћника генералног секретара: Сандра Срдановић, дипл. правник

Тел: +381 21 487-4903

имејл: srdanovics@skupstinavojvodine.gov.rs

Начелница Одељењa за припрему и обраду седница Скупштине: Диана Вучетић

Тел: +381 21 487-4106

имејл: dvucetic@skupstinavojvodine.gov.rs

Шефица Одсека за послове радних тела и посланичких група: Ивана Јовић

Тел: +381 21 487-4124

имејл: ijovic@skupstinavojvodine.gov.rs

Шефица Одсека за информационе технологије: Биљана Чакан

Тел: +381 21 487-4757

имејл: bcakan@skupstinavojvodine.gov.rs


СЕКТОР ЗА ПРАВНЕ, КАДРОВСКЕ ПОСЛОВЕ И ПОСЛОВЕ ПИСАРНИЦЕ

У оквиру Сектора за правне, кадровске послове и послове писарнице обављају се нормативно-правни, студијско-аналитички и стручно-оперативни послови за потребе генералног секретара Скупштине; припрема предлога општих и појединачних аката које доноси генерални секретар Скупштине у вези са организацијом и радом Службе; послови управљања људским ресурсима; послови из области рада и радних односа; праћење и примена закона и других прописа који се односе на рад и радне односе у оквиру Службе и Скупштине; припрема и израда кадровског плана; анализа потреба стручног образовања и усавршавања запослених; вођење кадровске евиденције; стручно оперативне послови за потребе председника и потпредседника Скупштине и послови писарнице.

У Сектору за правне, кадровске послове и послове писарнице образују се следеће уже унутрашње јединице:

а) Одељење за радно-правне послове;

б) Одељење за кадровске и административне послове;

     - Група за административне послове;

в) Писарница.

Контакт

в.д помоћника генералног секретара: Александар Јовановић, дипл. економиста

Тел: +381 21 487-4155

имејл: ajovanovic@skupstinavojvodine.gov.rs

Начелник  Одељења за радно-правне послове: -

Тел: +381 21 487-

имејл: 

Начелница Одељења за кадровске и административне послове: Винка Алексић

Тел: +381 21 487-4188

имејл: valeksic@skupstinavojvodine.gov.rs

Руководитељка Групе за административне послове: Милица Тепић

Тел: +381 21 487-4124

имејл: mtepic@skupstinavojvodine.gov.rs

Шефица Писарнице: Мирјана Стојановић

Тел: +381 21 487-4272

имејл: mstojanovic@skupstinavojvodine.gov.rs


СЕКТОР ЗА ФИНАНСИЈСКЕ ПОСЛОВЕ, МЕЂУРЕГИОНАЛНУ САРАДЊУ И ПРОТОКОЛ

У оквиру Сектора за финансијске послове, међурегионалну сарадњу и протокол обављају се финансијски, документациони, информатички, административни, стручно оперативни послови; израда информација, извештаја и анализа из области финансијско-материјалног пословања; припрема документације и спровођење поступака јавних набавки; послови организовања конференција за новинаре и најава седница Скупштине и њених радних тела; припремања саопштења за јавност, успостављање и одржавање контаката са медијима, праћење и анализа домаћих и страних медија; постављање саопштења, информација и обавештења и дневних активности о раду Скупштине на интернет презентацију Скупштине; послови остваривања и унапређења међупарламентарне и међурегионалне сарадње и бржег развоја културног и економског партнерства међу регионима и послови протокола за потребе председника Скупштине, потпредседника Скупштине и генералног секретара Скупштине.

У Сектору за финансијске послове, међурегионалну сарадњу и протокол образују се следеће уже унутрашње јединице:

а) Одељење за финансијске послове и јавне набавке;

б) Одсек за односе са јавношћу;

в) Одељење за међупарламентарну и међурегионалну сарадњу и послове протокола.

Контакт

в.д помоћника генералног секретара: Ненад Беновић, дипл. економиста

Тел: +381 21 487-4133

имејл: nbenovic@skupstinavojvodine.gov.rs

Начелник Одељењa за финансијске послове и јавне набавке: Драгана Стојановић

Тел: +381 21 487-4127

имејл: stojanovicd@skupstinavojvodine.gov.rs

Шефица Одсека за односе с јавношћу: Јелена Савковић

Тел: +381 21 487-4721

имејл: jsavkovic@skupstinavojvodine.gov.rs

Начелница Одељења за међупарламентарну и међурегионалну сарадњу и послове протокола: Сања Шифлиш

Тел: +381 21 487-4431

имејл: shiflish@skupstinavojvodine.gov.rs