О Скупштини

Скупштина АП Војводине је највиши орган АП Војводине који врши нормативне и друге функције, у складу са Уставом, законом и Статутом.

Скупштина АП Војводине има 120 посланика који се бирају на непосредним изборима, тајним гласањем, по пропорционалном изборном систему, на период од четири године.

Највиши правни акт Аутономне покрајине Војводине јесте Статут. Доноси га Скупштина уз претходну сагласност Народне скупштине Републике Србије.

Статутом се, на основу Устава Републике Србије и Закона о утврђивању надлежности Аутономне покрајине Војводине („Сл. гласник РС”, бр. 99/2009 и 67/2012 – Одлука УС), утврђују надлежности Aутономне покрајине Војводине, избор, организација и рад њених органа, као и друга питања од интереса за Aутономну покрајину Војводине.

Грађани у АП Војводини равноправни су у остваривању својих права, без обзира на расу, пол, националну припадност, друштвено порекло, рођење, вероисповест, политичко или друго уверење, имовно стање, културу, језик, старост и психички или физички инвалидитет, у складу са Уставом и законом.

У раду Скупштине, поред српског језика и ћириличког писма, у равноправној службеној употреби јесу и мађарски, словачки, хрватски, румунски и русински језик и њихова писма, у складу са законом.

У међународној сарадњи, између осталих активности, издваја се чланство у Скупштини европских регија (АЕР).

Седиште Скупштине је у Новом Саду, улица Владике Платона 1 у згради Банског двора, која је проглашена спомеником културе од изузетног значаја.

Организација рада

Организација и начин рада Скупштине Аутономне покрајине Војводине, као и остваривање права и дужности посланика уређени су Пословником о раду Скупштине Аутономне покрајине Војводине.

Скупштина има председника, а приликом сваког конституисања Скупштина утврђује број потпредседника, на предлог председника.

За разматрање и претресање питања из надлежности Скупштине, предлагање аката, сагледавање стања у одређеним областима и обављање других послова образују се одбори као стална радна тела.

Скупштина има и генералног секретара који помаже председнику и потпредседницима Скупштине у припреми и вођењу седница и руководи Службом Скупштине.