Покрајински савет за безбедност

Покрајински савет за безбедност је саветодавно-стручно тело у оквиру система безбедности Републике Србије које има председника, заменика председника и петнаест чланова.

Функцију председника Савета обавља председник Скупштине Аутономне покрајине Војводине. Функцију заменика председника Савета, обавља потпредседник Покрајинске владе. Чланови Савета су: Покрајински омбудсман, чланови Покрајинске владе - покрајински секретари за: образовање, управу и националне заједнице; међурегионалну сарадњу и локалну самоуправу; здравство, социјалну политику и демографију; урбанизам, градитељство и заштиту животне средине; шест посланика Скупштине АП Војводине с тим да су четири члана из Одбора за безбедност Скупштине АП Војводине и три члана Министарства унутрашњих послова Републике Србије.

Савет се образује у циљу унапређења превенције на сузбијању криминалитета, подизања безбедносне културе грађана, побољшања укупне безбедности грађана, као и сталне процене безбедносног стања у Аутономној покрајини Војводини.

У остваривању циљева задаци Савета су да: врши одговарајуће процене безбедносног амбијента на нивоу покрајине и указује на његове потребе, доноси смернице за акционо деловање на превенцији сузбијања криминала и других штетних појава и догађаја на нивоу покрајине, врши процену потребних ресурса за реализацију својих активности и предлаже начин њиховог обезбеђивања, пружа помоћ органима локалне самоуправе на унапређењу безбедности, активно учествује у праћењу, процени, усмеравању и евалуацији развоја Пројекта "Безбедна заједница" на подручју покрајине и најмање једном годишње подноси извештај Скупштини Аутономне покрајине Војводине о свом раду и процени безбедносног амбијента на нивоу покрајине.