Предлози упућени Народној скупштини Србије

Предлог закона

Скупштина Аутономне покрајине Војводине има право предлагања закона, других прописа и општих аката на основу члана 107. Устава Републике Србије ("Сл. гласник РС", бр.98/2006), на основу члана 150. Пословника Народне скупштине Републике Србије ("Сл.гласник РС", бр.52/10) и на основу члана 31. алинеја 17. Статута АП Војводине ("Сл. лист АП Војводине", бр.20/14).

Предлог да Скупштина АП Војводине буде предлагач републичког закона, других прописа и општих аката са текстом за предлог закона, другог прописа и општег акта може да поднесе Покрајинска влада, посланик, надлежни одбор и посланичка група (чл. 172 Пословника о раду Скупштине АП Војводине).

Сазив 2020 - 2024

 1. Предлог закона о обнови културно-историјског наслеђа и подстицању развоја Сремских Карловаца

Сазив 2012 - 2016

 1. Предлог законa о допуни Закона о буџетском систему
 2. Предлог закона о измени и допуни Закона о високом образовању
 3. Предлог закона о Развојном фонду Аутономне покрајине Војводине

Сазив 2004 - 2008

 1. Предлог закона о допунама Кривичног законика
 2. Предлог закона о измeнама и допунама Закона о радиодифузији
 3. Предлог закона о изменама и допунама Закона о банкама
 4. Предлог закона о изменама и допунама Закона о црквама и верским зајдницама
 5. Предлог закона о изменама и допунама Закона о националним парковима
 6. Предлог закона о изменама и допунама Закона о враћању утрина и пашњака селима на коришћење
 7. Предлог закона о изменама и допунама Закона о здравственом осигурању
 8. Предлог закона о изменама Закона о концесијама
 9. Предлог закона о измени и допуни Закона о Агенцији за лиценцирање стечајних управника
 10. Предлог закона о равноправности полова
 11. Предлог закона о волонтирању

Сазив 2000 - 2004

 1. Предлог закона о допунама Закона о акцизама и порезима на промет - Повучен предлог
 2. Предлог закона о допунама Закона о правосудном испиту
 3. Предлог закона о допунама Закона о робним резервама
 4. Предлог закона о допуни Закона о радио телевизији
 5. Предлог закона о изменама и допунама Закон о службеној употреби језика и писама
 6. Предлог закона о изменама и допунама Закона о делатностима од општег интереса у областима културе
 7. Предлог закона о изменама и допунама Закона о експропријацији
 8. Предлог закона о изменама и допунама Закона о издавању публикације
 9. Предлог закона о изменама и допунама Закона о јавним приходима и јавним расходима
 10. Предлог закона о изменама и допунама Закона о националним парковима
 11. Предлог закона о изменама и допунама Закона о националним парковима
 12. Предлог закона о изменама и допунама Закона о основној школи
 13. Предлог закона о изменама и допунама Закона о планирању у уређењу простора и насеља
 14. Предлог закона о изменама и допунама Закона о пољопривредном земљишту
 15. Предлог закона о изменама и допунама Закона о приватизацији
 16. Предлог закона о изменама и допунама Закона о самосталном обављању уметничке или друге делатности у области културе
 17. Предлог закона о изменама и допунама Закона о средњој школи
 18. Предлог закона о изменама и допунама Закона о средствима у својини Републике Србије
 19. Предлог закона о изменама и допунама Закона о заштити животне средине
 20. Предлог закона о изменама Закона о обиму средстава и учешћу општина, градова и града Београда у порезу на зараде и порезу на промет у 2004. години
 21. Предлог закона о измени и допуни Закона о локалној самоуправи
 22. Предлог закона о измени Закона о порезу на промет
 23. Предлог закона о лекарским, стоматолошким и фармацеутским коморама
 24. Предлог закона о одговорности за кршење људских права
 25. Предлог закона о престанку важења Закона о правима оптуженог у притвору Мађународног кривичног трибунала и чланова његове породице
 26. Предлог закона о утврђивању одређених надлежности аутономне покрајине
 27. Предлог закона о враћању имовине и обештећењу

Амандмани на Предлог закона

Предлог да Скупштина АП Војводине поднесе амандман на предлог републичког закона може да поднесе Покрајинска влада, посланик, надлежни одбор и посланичка група (чл.171 Пословника Скупштине АП Војводине).

Сазив 2012 -

 1. Амандмани на Предлог закона о буџету Републике Србије за 2013. годину
 2. Амандмани I, II и III на Предлог закона о буџету Републике Србије за 2014. годину
 3. Амандмани I-VI на Предлог закона о изменама и допунама Закона о пољопривредном земљишту

Сазив 2004 - 2008

 1. Амандман на Предлог закона о коморама здравствених радника
 2. Амандмани I-II на Предлог закона о изменама и допунама Закона о рударству
 3. Амандмани на Предлог закона о борачко-инвалидској заштити
 4. Амандмани на Предлог закона о изменама и допунама Закона јавним предузећима и обављању делатности од општег интереса
 5. Амандмани на Предлог закона о изменама и допунама Закона о избеглицама
 6. Амандмани на Предлог закона о јавним путевима
 7. Амандмани на Предлог закона о научноистраживачкој делатности
 8. Амандмани на Предлог закона о пољопривредном земљишту
 9. Амандмани на Предлог закона о високом образовању
 10. Амандмани на Предлог закона о заштити од нејонизујућих зрачења
 11. Амандмани на Предлог закона о здравственој заштити
 12. Амандмани од I-III на Предлог закона о удружењима
 13. Амандмани од I-VII на Предлог закона о управљању отпадом
 14. Амандмани од I-XII на Предлог закона о предшколском образовању и васпитању

Сазив 2000 - 2004

 1. Амандман на Предлог закона о изменама и допунама Закона о радиодифузији
 2. Амандман на Предлог закона о туризму
 3. Амандмани на Предлог закона о донацијама
 4. Амандмани на Предлог закона о изменама и допунама Закон о самосталном обављању уметничке или друге делатности у области културе
 5. Амандмани на Предлог закона о концесији
 6. Амандмани на Предлог закона о културним добрима
 7. Амандмани на Предлог закона о локалној самоуправи
 8. Амандмани на Предлог закона о Народном адвокату
 9. Амандмани на Предлог закона о радиодифузији
 10. Амандмани на Предлог закона о систему заштите животне средине
 11. Амандмани на Предлог закона о спречавању допинга у спорту
 12. Амандмани на Предлог закона о телекомуникацијама
 13. Амандмани на Предлог закона о удружењима
 14. Амандмани на Предлог закона о железници
 15. Амандмани од I-XI на Предлог закона о заштити од нејонизујућих зрачења
 16. Амандмани на Предлог закона о Агенцији за приватизацију
 17. Амандмани на Предлог закона о Акцијском фонду
 18. Амандмани на Предлог закона о једнократном порезу на екстра доходак и екстра имовину, стечене искоришћавањем посебних погодности
 19. Амандмани на Предлог закона о приватизацији