Скупштински одбори

За разматрање и претресање питања из надлежности Скупштине, предлагање аката, сагледавање стања у одређеним областима и вршење других послова, образују се одбори као стална радна тела. Одбори имају председника и десет чланова, ако Пословником није другачије одређено.

 1. Одбор за питања уставно-правног положаја Покрајине
 2. Одбор за административна и мандатна питања
 3. Одбор за националну равноправност
 4. Одбор за сарадњу са одборима Народне скупштине у остваривању надлежности Покрајине
 5. Одбор за прописе
 6. Одбор за привреду
 7. Одбор за пољопривреду
 8. Одбор за урбанизам, просторно планирање и заштиту животне средине
 9. Одбор за буџет и финансије
 10. Одбор за образовање и науку
 11. Одбор за омладину и спорт
 12. Одбор за здравство, социјалну политику, рад, демографску политику и друштвену бригу о деци
 13. Одбор за културу и јавно информисање
 14. Одбор за представке и предлоге
 15. Одбор за организацију управе и локалну самоуправу
 16. Одбор за утврђивање истоветности покрајинских прописа на језицима у службеној употреби
 17. Одбор за безбедност
 18. Одбор за европске интеграције и међурегионалну сарадњу
 19. Одбор за равноправност полова

На основу члана 44. Пословника о раду Скупштине Аутономне покрајине Војводине, председник Скупштине у договору с председницима посланичких група, предлаже кандидате за председнике и чланове одбора, сразмерно броју посланика које те политичке странке имају у Скупштини.

Скупштина може да образује, из реда посланика, анкетне одборе ради утврђивања чињеница о појединим појавама или догађајима. Одлуком о образовању анкетног одбора утврђује се састав и задатак одбора.

Скупштина може да образује комисије ради проучавања конкретних питања од интереса за покрајину. Актом о образовању одређује се задатак и састав комисије.