Генерални секретар Скупштине

Скупштина Аутономне покрајине Војводине има генералног секретара кога именује Скупштина на предлог председника Скупштине.

Генерални секретар Скупштине Аутономне покрајине Војводине је др Сандра Стојковић, именована за генералног секретара Скупштине Аутономне покрајине Војводине на седници одржаној 23. фебруара 2023. године.


Дужности у Скупштини

  • Генерални секретар помаже председнику и потпредседницима Скупштине у припреми и вођењу седница, руководи Службом Скупштине, стара се о спровођењу аката које доноси Скупштина и врши друге послове одређене Пословником.
  • Генерални секретар је за свој рад одговоран Скупштини и председнику Скупштине.


Биографија

Рођена je 1987. године у Новом Саду. Дипломирала je 2010. године на Правном факултету Универзитета у Новом Саду са просечном оценом (9,52), мастер студије завршила je на истом факултету 2011. године са просечном оценом (9,60). Докторске студије, смер Јавно право, завршила je 2016. године на матичном факултету, одбранивши докторску дисертацију под називом: „Узајамно признавање одлука у кривичним стварима и права окривљеног лица“.

Током студија, поред наставних активности, била je укључена и у ваннаставне активности- учествовала je на регионалним такмичењима са тимом Правног факултета Универзитета у Новом Саду и обављала je летњу стручну праксу у седишту Народне банке Републике Србије, у Београду. Поред тога, била je стипендиста Републичке фондације за развој научног и уметничког подмлатка, стипендиста Фонда за младе таленте РС и стипендиста Министарства просвете, науке и технолошког развоја током читавих докторских студија.

Била je истраживач на пројекту Министарства просвете и науке Републике Србије: „Биомедицина, заштита животне средине и право“.  

Учествовала je на једној међународној конференцији и на две научне конференције са међународним учешћем. Аутор je пет публикованих радова.

Положила je државни стручни испит по програму за високо образовање. Са истицањем je завршила политичку академију Фондације „Светозар Милетић“.

Радно искуство стекла je радећи најпре у приватном сектору (1. 7. 2016. до 31.1. 2019. године), обављајући послове из области радно-правних односа. Радно искуство у јавном сектору стекла je радећи у Градској управи за прописе Града Новог Сада (у периоду од 11.2. 2019. до 11. 1 2021. године, на нормативно – правним пословима и студијско – аналитичким пословима), и у Служби Скупштине Аутономне покрајине Војводине, у којој је била на месту помоћника генералног секретара Скупштине Аутономне покрајине Војводине, од 18. јануара 2021. године.

Говори енглески језик, срећно је удата и мајка је троје деце.

 

Контакт
 

имејл: sstojkovic@skupstinavojvodine.gov.rs

Тел: +381 21 487-4124

Факс: +381 21 456-010

Скупштина Аутономне покрајине Војводине

Владикe Платона 1

21101 Нови Сад

Република Србија

 

Заменик генералног секретара

Заменик генералног секретара

Генерални секретар Скупштине Аутономне покрајине Војводине има заменика кога именује Скупштина на предлог генералног секретара Скупштине, уз писану сагласност председника Скупштине.

Заменик генералног секретара Скупштине Аутономне покрајине Војводине је Борис Бајић, дипл. правник - мастер, именован за заменика генералног секретара Скупштине Аутономне покрајине Војводине на четвртој седници одржаној 13. новембра 2020. године.


Дужности у Скупштини

  • Заменик помаже у раду генералном секретару Скупштине и замењује га у случају његовог одсуства или спречености да обавља послове.

Биографија

Рођен је 20. септембра 1982. године.

Звање дипломирани правник - мастер стекао је на Правном факултету Универзитета у Новом Саду. Има положен правосудни испит, државни стручни испит по програму за високо образовање и испит за инспектора.

Приправнички стаж одрадио је 2009. године у Покрајинском секретаријату за образовање, прописе, управу и националне мањине - националне заједнице. По завршетку приправничког стажа, засновао је радни однос у Покрајинском секретаријату, у ком је радио до првог именовања за заменика генералног секретара Скупштине АП Војводине, октобра 2017. године. Од 2013. године, члан је испитне комисије за полагање државног стручног испита за кандидате са средњим образовањем.

Био је председник Надзорног одбора у Новосадском позоришту - Újvidéki Színház, Нови Сад, затим члан Надзорног одбора Фонда „Европски послови“ АП Војводине, у два наврата члан проширеног састава Покрајинске изборне комисије, као и члан Радног тела Републичке изборне комисије у граду Новом Саду за спровођење избора за народне посланике Народне скупштине Републике Србије.

Уз матерње језике - српски и мађарски језик, говори и енглески језик.

Ожењен је и отац двоје деце.

 

Контакт

имејл: bbajic@skupstinavojvodine.gov.rs

Тел +381 21 487-4143

Факс: +381 21 456-010

Скупштина Аутономне покрајине Војводине

Владикe Платона 1

21101 Нови Сад

Република Србија