Генерални секретар Скупштине

Генерални секретар Скупштине АПВ Никола Бањац

Скупштина Аутономне покрајине Војводине има генералног секретара кога именује Скупштина на предлог председника Скупштине.

Генерални секретар Скупштине Аутономне покрајине Војводине је Никола Бањац, дипл. правник мастер, именован за генералног секретара Скупштине Аутономне покрајине Војводине на првој седници 31. јула 2020. године.


Дужности у Скупштини

  • Генерални секретар помаже председнику и потпредседницима Скупштине у припреми и вођењу седница, руководи Службом Скупштине, стара се о спровођењу аката које доноси Скупштина и врши друге послове одређене Пословником.
  • Генерални секретар је за свој рад одговоран Скупштини и председнику Скупштине.


Биографија

Никола Бањац рођен је у Новом Саду 1982. године.

Завршио је Гимназију „Јован Јовановић Змај“ у Новом Саду, а дипломирао на Правном факултету Универзитета у Новом Саду, где је стекао и звање мастер правника. Положио је правосудни испит и државни стручни испит за рад у државним органима. Завршио је основну обуку за медијатора.

У Вишем суду у Новом Саду, у кривичном одељењу, радио је као приправник – волонтер, а затим као адвокатски приправник у адвокатској канцеларији. Од 2010. године обављао је послове шефа Правне и опште службе у Покрајинском заводу за заштиту природе, а од 2013. године вршио је функцију заменика начелника Градске управе за заштиту животне средине Града Новог Сада. Одлуком Скупштине Аутономне покрајине Војводине од 2. јуна 2016. године, обављао је функцију генералног секретара Скупштине Аутономне покрајине Војводине.

Био је члан Градске изборне комисије Града Новог Сада у сталном саставу,  члан Покрајинске изборне комисије у сталном саставу и Секретар Покрајинске изборне комисије.

Редован је члан Матице српске од 2010. године. Аутор је и коаутор више стручних и научних радова од којих су неки објављени у часописима категорије М22 и М24.

Коаутор је емисије Српска читаоница.

Говори енглески језик.

Ожењен је и отац двоје деце.

 

Контакт
 

имејл: nbanjac@skupstinavojvodine.gov.rs

Тел:  +381 21 487-4124 

Факс: +381 21 456-241

Скупштина Аутономне покрајине Војводине

Владикe Платона бб

21101 Нови Сад

Република Србија

 

Заменик генералног секретара

Заменик генералног секретара

Генерални секретар Скупштине Аутономне покрајине Војводине има заменика кога именује Скупштина на предлог генералног секретара Скупштине, уз писану сагласност председника Скупштине.

Заменик генералног секретара Скупштине Аутономне покрајине Војводине је Борис Бајић, дипл. правник - мастер, именован за заменика генералног секретара Скупштине Аутономне покрајине Војводине на четвртој седници одржаној 13. новембра 2020. године.


Дужности у Скупштини

  • Заменик помаже у раду генералном секретару Скупштине и замењује га у случају његовог одсуства или спречености да обавља послове.

Биографија

Рођен је 20. септембра 1982. године.

Звање дипломирани правник - мастер стекао је на Правном факултету Универзитета у Новом Саду. Има положен правосудни испит, државни стручни испит по програму за високо образовање и испит за инспектора.

Приправнички стаж одрадио је 2009. године у Покрајинском секретаријату за образовање, прописе, управу и националне мањине - националне заједнице. По завршетку приправничког стажа, засновао је радни однос у Покрајинском секретаријату, у ком је радио до првог именовања за заменика генералног секретара Скупштине АП Војводине, октобра 2017. године. Од 2013. године, члан је испитне комисије за полагање државног стручног испита за кандидате са средњим образовањем.

Био је председник Надзорног одбора у Новосадском позоришту - Újvidéki Színház, Нови Сад, затим члан Надзорног одбора Фонда „Европски послови“ АП Војводине, у два наврата члан проширеног састава Покрајинске изборне комисије, као и члан Радног тела Републичке изборне комисије у граду Новом Саду за спровођење избора за народне посланике Народне скупштине Републике Србије.

Уз матерње језике - српски и мађарски језик, говори и енглески језик.

Ожењен је и отац двоје деце.

 

Контакт

имејл: bbajic@skupstinavojvodine.gov.rs

Тел +381 21 487-4143

Факс: +381 21 456-010

Скупштина Аутономне покрајине Војводине

Владикe Платона бб

21101 Нови Сад

Република Србија