Hotărârea Adunării Provinciei privind egalitatea de şanse

("Buletinul oficial al P.A. Voivodina" numerele: 14/2004 şi 18/2009)

I. DISPOZIŢII FUNDAMENTALE

Articolul 1

Prin prezenta Hotărâre în Provincia Autonomă Voivodina (în continuare: Provincia) se stipulează exercitarea egalităţii de şanse dintre femei şi bărbaţi, adoptarea reglementărilor şi preluarea măsurilor speciale în vederea prevenirii discriminării directe şi indirecte bazate pe sexe şi crearea condiţiilor egale de exercitare a drepturilor ambelor sexe în organele Provinciei, în instituţiile al căror fondator este Provincia şi în serviciile publice şi întreprinderile în care Provincia deţine dreptul de folosire a mijloacelor ( în continuare: organele provinciale).

Organele provinciale sunt obligate să respecte şi să asigure egalitatea în drepturi a femeilor şi bărbaţilor.

Articolul 2

Discriminarea în baza sexelor, conform prezentei hotărâri, se consideră orice deosebire juridică sau fizică, directă sau indirectă, privilegieri, excluderi sau limite bazate pe sexe care au drept scop ca indivizilor să le agraveze, afecteze, împiedice sau nege recunoaşterea, dispunerea sau exercitarea drepturilor omului pe tărâm politic, instructiv, cultural economic, social sportiv, civic şi pe orice alt tărâm.

Discriminarea poate fi directă sau indirectă.

Discriminarea directă bazată pe sexe există atunci când faţă de o persoană se comportă, nejustificat, mai nefavorabil decât s-ar comporta sau s-ar fi comportat sau s-ar fi putut comporta faţă de o persoană de alt sex, într-o situaţie identică sau similară.

Discriminarea indirectă este atunci când aparent o regulă juridică neutră, criteriu sau practica egală pentru toţi aduce într-o poziţie mai puţin favorabilă persoana de un anumit sex faţă de persoana de alt sex., prin:

 • impunere nejustificată a unor astfel de obligaţii sau condiţii care se impun sau ar putea fi impuse persoanei de sex opus, în modul în care persoana discriminată din cauza sexului căruia aparţine nu le poate îndeplini sau le îndeplineşte mai greu;
 • asigurarea nejustificată a unei poziţii mai favorabile sau avantajarea persoanelor aparţinând unui anumit sex raportat la persoana discriminată;
 • o comportare vădit înjositoare faţă de persoana discriminată, inclusiv sau cu precădere, pe motivul apartenenţei sale unui anumit sex.

Articolul 3

Nu sunt considerate discriminări bazate pe sexe reglementările, hotărârile, criteriile sau practica, adoptate sau preluate în vederea eliminării inegalităţii bărbaţilor şi femeilor, cu scopul realizării unei egalităţi depline a ambelor sexe şi eliminarea inegalităţii reale a femeilor.

Nu se consideră lezare a principiilor de drepturi şi obligaţii egale şi discriminare, hotărârile şi reglementările adoptate în vederea realizării depline a drepturilor femeilor şi bărbaţilor, precum şi eliminarea inegalităţii şi discriminării pe bază de apartenenţă a unui anumit sex.

Articolul 4

Toate noţiunile care se folosesc în prezenta hotărâre la genul masculin, conţin aceleaşi noţiuni la genul feminin.

În sensul prezentei hotărâri se consideră că:

genul: subînţelege rolul stabilit al femeii şi bărbatului în viaţa publică şi privată, care reflecă importanţa care se acordă în cadrul societăţii apartenenţei biologice unui anumit sex;

sexele: apartenenţa biologică a unei persoane unui anumit sex;

tratare diferită: atitudine care în mod nejustificat dă prioritate unui sex raportat la sexul opus;

posibilităţi egale: respectarea şi aplicarea drepturilor omului;

violenţă pe bază de sex: orice faptă care provoacă suferinţe fizice, psihice sau sexuale sau pagube materiale, precum şi ameninţarea cu astfel de fapte care împiedică serios persoanele să se bucure de drepturile şi libertăţile bazate pe principiile egalităţii de şanse, în domeniul vieţii publice sau private;

tulburarea: comportare legată de sexe care are drept scop şi rezultat provocarea pagubei la adresa demnităţii şi prestigiului persoanei sau provocarea unei situaţii de spaimă, ameninţare sau a unei situaţii similare;

tulburare sexuală: orice ţinută care prin cuvinte, acţiuni sau acţiuni psihice de natură sexuală are drept scop şi rezultat provocarea pagubei la adresa prestigiului persoanei sau crearea unei situaţii de spaimă, înjosire, ameninţare sau a unei situaţii similare care se motivează cu apartenenţa la sexe diferite sau orientări sexuale diferite şi care faţă de persoana păgubită prezintă o comportare fizică, verbală, sugestivă sau o altă comportare similară.

II. EDUCAŢIA ŞI CULTURA

Aricolul 5

Instituţiile de învăţământ şi cele ştiinţifice ale căror fondator este Provincia, în hotărârile, actele şi ţinuta lor trebuie să elimine discriminarea bazată pe sexe, şi îndeosebi cele legat de:

 • condiţiile şi refuzarea de primire în instituţii;
 • excluderea din procesul de învăţământ, munca ştinţifică sau perfecţionarea de specialitate;
 • modul de prestare a serviciilor şi privilegiilor;
 • acordarea de informaţii;
 • aprecierea cunoştinţelor şi evaluarea rezultatelor realizate;
 • condiţiile pentru alegerea sau dobândirea titlurilor în procesul de orientare profesională;
 • perfecţionarea de specialitate sau obţinerea diplomelor;
 • condiţiile pentru o avansare accelerată.

Articolul 6

Organul provincial al administraţiei competent pentru treburile învăţământului în procesul de acordare a părerii cu privire la planurile şi programele de învăţământ pentru învăţământul elementar şi mediu, consultă organul provincial al administraţiei competent pentru problemele exercitării egalităţii de şanse.

Articolul 7

În procesul de numire a membrilor consiliilor de administraţie şi ai comitetelor de control în instituţiile ştiinţifice şi în instituţiile de cultură al căror fondator este Provincia, propunătorul este obligat să asigure ca în rândul membrilor numiţi, cel puţin 30% reprezentanţi ai sexului mai puţin reprezentat.

Articolul 8

Fondurile ale căror fondator este Provincia nu pot face discriminări pe bază de sexe raportat la :

 • adoptarea actelor de sistematizare a locurilor de muncă;
 • alegerea organelor şi a modului de administrare;
 • desemnarea cercurilor şi priorităţilor beneficiarilor de mijloace, modul de folosire a mijloacelor.

III. MUNCA ŞI OCUPAREA FORŢEI DE MUNCĂ

Articolul 9

Organul provincial care angajează în câmpul muncii persoane de sex diferit este obligat să asigure o tratare egală a tuturor persoanelor la locul de muncă, în conformitate cu prezenta hotărâre, alte reglementări ale Republicii Serbia şi standardele internaţionale general acceptate prin care se stipulează egalitatea de şanse.

Nu se consideră drept discriminare:

 • măsurile speciale de protecţie a femeilor pe durata gravidităţii, legate de naştere, alăptare şi creşterea copiilor până la vârsta de 7 ani;
 • condiţiile speciale şi formele de protecţie la locul de muncă care se referă la femei pe motivul specificurilor lor biologice;
 • reglementarea efectuării anumitor treburi, inclusiv din partea persoanelor de anumit sex, atunci când aceasta o dictează natura treburilor sau activităţilor (din motive biologice sau fiziologice, motive de decenţă şi viaţă particulară, din cauza naturii locului de muncă şi din alte motive obiective);
 • măsuri speciale direcţionate în vederea majorării numărului de femei angajate, a participării în procesul perfecţionării de specialitate şi crearea posibilităţilor egale de avansare.

Articolul 10

Organul provincial al administraţiei competent pentru egalitatea de şanse prezintă Consiliului Executiv al Provinciei Autonome Voivodina ( în continuare: Consiliul Executiv) la finele fiecărei perioade de trei an,i Raportul privind egalitatea de şanse în organele provinciale.

Raportul privind egalitatea de şanse conţine date pentru ultimii trei ani referitoare la:

 • structura pe sexe a forţelor de muncă;
 • structura pe sexe a angajaţilor după calificări;
 • structura pe sexe pe anumite servicii;
 • reprezentarea pe sexe la posturile de conducere şi în organele de administrare ale angajatorului;
 • nivelul salariilor pe sexe în anumite grade a pregătirii de specialitate;
 • participarea la instruirea de specialitate şi practică pe sexe;
 • numărul angajaţilor conform structurii pe sexe care sunt disponibilizaţi;
 • numărul nou angajaţilor pe sexe;
 • numărul persoanelor pe sexe care sunt repartizate la treburi mai bine sau mai prost plătite.

Raportul privind egalitatea de şanse conţine analiza reprezentării sexelor, precum şi planul măsurilor concrete pentru eliminarea sau atenuarea reprezentării neproporţionale a sexelor.

Articolul 11

Femeile şi bărbaţii angajaţi în organele provinciale au dreptul la salarii egale pentru aceeaşi muncă depusă şi pentru treburi de aceeaşi însemnătate.

Se consideră muncă de aceeaşi însemnătate cazul în care angajatul posedă calificări identice de specialitate, execută treburi de acelaşi fel, volum, complexitate şi responsabilitate, lucrează în condiţii identice sau asemănătoare.

Articolul 12

Şeful organului provincial se îngrijeşte de acomodarea condiţiilor la locul de muncă sexului persoanei angajate, întrucât aceasta este necesar în vederea efectuării trainice şi în condiţii de securitate a treburilor.

Articolul 13

Şeful organului provincial competent pentru treburile egalităţii de şanse se îngrijeşte de protecţia persoanei angajate la locul de muncă şi în legătură cu munca referitor la toate formele de tulburare sexuală provocată de ceilalţi angajaţi şi de toate celelalte persoane care se găsesc în acelaşi spaţiu de muncă sau care participă în procesul de muncă.

Articolul 14

Şeful organului provincial competent pentru treburile egalităţii de şanse adoptă la fiecare trei ani Programul privind stimularea angajării şi autoangajării femeilor.

Femeie autoangajată în sensul prezentului articol, se consideră femeia fondator a unui atelier, întreprindere sau a unei alte persoane juridice care desfăşoară o activitate care realizează profit.

Programul prevăzut la alineatul 1 al prezentului articol conţine măsuri şi activităţi în vederea stimulării angajării şi autoangajării femeilor fără loc de muncă, mai mult de doi ani, părinţi care se întreţin singuri, mama cu copil până la trei ani, precum şi femeile disponibilizate.

IV PROTECŢIA SOCIALĂ ŞI A SĂNĂTĂŢII

Articolul 15

În scopul protecţiei părintelui care se întreţine singur şi are copii până la trei ani, organul provincial poate prevedea mijloace speciale pentru îmbunătăţirea situaţiei lor materiale.

Centrele pentru activitatea socială de pe teritoriul Provinciei, pot deschide telefoane pentru ajutor femeilor jertfe ale violenţei familiale şi a partenerului şi înfiinţa centre de primire a femeilor jertfe ale violenţei familiale.

Articolul 16

Printr-un program de protecţie a sănătăţii pentru unele categorii ale populaţiei, respectiv pentru unele categorii de boli specifice Provinciei, se poate reglementa aplicarea protecţiei sănătăţii femeilor, care va cuprinde în special sfatul medicului în legătură cu planificarea familiei, anticoncepţionale, graviditate şi maternitate, precum şi prevenirea şi tratamentul bolilor care afectează mai ales femeile.

V VIAŢA POLITICĂ ŞI PUBLICĂ

Articolul 17

Femeile şi bărbaţii au drept egal de acces liber la toate serviciile şi posturile în organele provinciale şi drept egal în exercitarea tuturor funcţiilor politice şi publice.

Organul provincial este obligat ca în cadrul competenţelor sale, să adopte programe şi planuri speciale cu scopul îmbunătăţirii reprezentării egale a femeilor şi bărbaţilor.O parte componentă a acestor programe şi planuri o prezintă şi măsurile speciale pentru asigurarea reprezentării egale a femeilor şi bărbaţilor în organele provinciale.

Articolul 18

Femeile şi bărbaţii au drepturi egale ca fără discriminare , să aleagă şi să fie aleşi deputaţi în Adunare.

Prin prescripţia privind alegerea deputaţilor în Adunare se va reglementa mai concret modul de exercitare a drepturilor prevăzute la alineatul 1 al prezentului articol şi asigurarea a cel puţin 30% din locurile de deputaţi pentru sexul mai puţin reprezentat.

Articolul 19

Femeile şi bărbaţii au dreptul ca în mod egal şi fără discriminare să reprezinte Provincia în cooperarea internaţională realizată în cadrul competenţei Provinciei, să fie reprezentaţi şi să participe la activitatea organizaţiilor şi instituţiilor internaţionale, a căror membru este Provincia.

Cu prilejul stabilirii componenţei, a alegerii şi numirii delegaţiilor care reprezintă Provincia în cooperarea internaţională, organizaţiile şi instituţiile internaţionale, femeile şi bărbaţii vor fi reprezentaţi egal.

Componenţa delegaţiilor va fi constituită de cel puţin 30% de persoane de sex mai puţin reprezentat.

Articolul 20

La propunerea organului provincial al administraţiei competent pentru egalitatea de şanse, în colaborare cu alte organe provinciale competente pentru aplicarea prezentei Hotărâri, Consiliul Executiv înaintează Adunării spre dezbatere :

 • hotărârile şi măsurile speciale pentru exercitarea egalităţii în drepturi a femeilor şi bărbaţilor;
 • planul provincial al acţiunii de exercitare a egalităţii în drepturi a femeilor şi bărbaţilor;
 • raportul privind exercitarea egalităţii în drepturi a femeilor şi bărbaţilor în Provincie şi după necesitate modifică sau completează planul provincial al acţiunii de exercitare a egalităţii în drepturi a femeilor şi bărbaţilor;
 • raportul privind exercitarea egalităţii în drepturi a femeilor şi bărbaţilor, stabileşte propunerile sale raportat la el şi le remite Adunării Naţionale a Republicii Serbia;
 • planul acţiunii pentru exercitarea egalităţii în drepturi a femeilor şi bărbaţilor, stabileşte propunerile sale raportat la el şi le remite Adunării Naţionale a Republicii Serbia.

Articolul 21

Organul provincial al administraţiei competent pentru egalitatea de şanse urmăreşte aplicarea şi efectuează controlul asupra aplicării prezentei Hotărâri.

VI DISPOZIŢII SANCŢIONATORII

Articolul 22

Cu amendă de 5.000 până la 80.000 dinari se sancţionează pentru contravenţie instituţia sau fondul al căror fondator este Provincia, dacă face discriminare a sexelor prevăzută la articolele 5 şi 8 din prezenta Hotărâre.

Cu amendă de 500 până la 20.000 dinari se sancţionează pentru contravenţia prevăzută la alineatul 1 al prezentului articol, persoana responsabilă a instituţiei sau a fondului.

VII DISPOZIŢII TRANZITORII ŞI FINALE

Articolul 23

Mijloacele pentru finanţarea activităţilor prevăzute în prezenta Hotărâre se vor asigura din donaţii, sponsorizări şi alte surse.

Articolul 24

Organele provinciale sunt obligate să-şi conformeze actele lor cu dispoziţiile prezentei Hotărâri în termen de un an de la intrarea ei în vigoare.

Articolul 25

Prezenta Hotărâre intră în vigoare a opta zi de la data publicării ei în "Buletinul oficial al Provinciei Autonome Voivodina".

Menţiune: Începând cu data de 14 decembrie 2009, prezenta hotărâre se aplică ca Hotărâre a Adunării Provinciei, conform Hotărârii Adunării Provinciei privind aplicarea Statutului Provinciei Autonome Voivodina ("Buletinul oficial al P.A.V." numărul: 18/2009).