Pokrajinské parlamentné uznesenie o rovnoprávnosti pohlaví

(Úradný vestník AP Vojvodiny číslo 14/2004 a 18/2009)

I. VŠEOBECNÉ USTANOVENIA

Článok 1

Týmto uznesením sa v Autonómnej pokrajine Vojvodine (ďalej: pokrajina) upravuje uskutočňovanie rovnoprávnosti žien a mužov, vynášanie predpisov a podnikanie osobitných opatrení za účelom zamedzenia priamej a nepriamej diskriminácie založenej na pohlaví a vytváranie rovnakých možností na uskutočňovanie práv oboch pohlaví v orgánoch pokrajiny, v inštitúciách, ktorých zakladateľom je pokrajina a verejných službách a podnikoch, v ktorých pokrajina má právo používať prostriedky (ďalej: pokrajinské orgány).

Pokrajinské orgány sú povinné uctievať a zabezpečiť rovnoprávnosť žien a mužov.

Článok 2

Diskriminácia na základe pohlavia, v zmysle tohto uznesenia znamená každé právnické alebo fyzické, priame alebo nepriame rozlišovanie, privilegovanie, vylučovanie alebo obmedzovanie založené na pohlaví, ktorému je cieľ alebo následok jednotlivkyňám/jednotlivcom sťažiť, ohroziť, znemožniť alebo popierať uznanie, užívanie alebo uskutočňovanie ľudských práv v politiky, vzdelávaní, kultúry, ekonómie a v sociálnej, občianskej a každej inej oblasti.

Diskriminácia môže byť priama a nepriama.

Priama diskriminácia na základe pohlavia je vtedy, keď sa voči osobe koná alebo by sa konalo neprajnejšie než sa koná, alebo by sa konalo, alebo mohlo konať vzhľadom na osobu iného pohlavia v rovnakej alebo podobnej situácii.

Priama diskriminácia je keď zdanlivo neutrálna právnická forma, kritérium alebo prax rovnaká pre všetkých privedie do neprajného postavenia osobu jedného pohlavia v porovnaní s osobami druhého pohlavia:

 • neoprávneným kladením takých záväzkov alebo podmienok, ktoré sa nastoľujú alebo sa môžu nastoliť osobe opačného pohlavia na taký spôsob, že ich diskriminovaný v dôsledku svojho pohlavia nemôže alebo môže vyplniť iba so značnými ťažkosťami,
 • neoprávneným zabezpečovaním prajnejšieho postavenia alebo dávaním prednosti príslušníkom určitého pohlavia vzhľadom na diskriminovaného,
 • viditeľne poníženeckým konaním voči diskriminovanému, výlučne alebo prevažne v dôsledku jeho príslušnosti určitému pohlaviu.

Článok 3

Diskrimináciou na základe pohlavia nie sú predpisy, uznesenia, kritériá alebo prax vynesené alebo podniknuté s cieľom odstránenia nerovnoprávnosti žien a mužov za účelom dosiahnutia úplnej rovnoprávnosti osôb oboch pohlaví a odstránením skutočnej nerovnoprávnosti žien.

Predpisy a uznesenie vynesené s cieľom dosiahnutia úplnej rovnoprávnosti žien a mužov ako aj odstránenia nerovnoprávnosti a diskriminácie na základe príslušnosti určitému pohlaviu neznamenjú porušenie zásady rovnakých práv a záväzkov a diskrimináciu.

Článok 4

Všetky pojmy, ktoré sa v tom uznesení používajú v mužskom rode zahrnujú tie isté pojmy aj v ženskom rode.

V zmysle tohto uznesenia:

rod je: spoločensky uvedená úloha ženy a muža vo verejnom a súkromnom živote poukazujúca na význam, ktorý je v spoločnosti daný biologickej príslušnosti určenému pohlaviu,

pohlavie: biologická príslušnosť určenej osoby jednému z pohlaví,

rozdielne postavenie: postup, ktorý neoprávnene dáva prednosť jednému pohlaviu vzhľadom na druhé pohlavie,

rovnaké možnosti: uctievanie a uplatnenie ľudských práv žien a mužov,

násilenstvo vyplývajúce z pohlavia: hociaký čin, ktorý zapríčiní fyzické, psychické alebo sexuálne utrpenie alebo hospodársku škodu, ako aj vyhrážanie takými činmi, ktoré vážne znemožňujú osoby aby využívali práva a slobodu na princípe rovnoprávnosti pohlaví vo verejnej alebo súkromnej sfére života,

znepokojovanie: správanie sa v súvislosti s pohlavím, ktoré má za cieľ a výsledok porušenie dôstojnosti a vážnosti osoby alebo vytváranie zastrašujúcej, hroziacej alebo podobnej situácie,

sexuálne znepokojovanie: každé správanie, ktoré slovami, činmi alebo psychickým pôsobením sexuálnej podstaty má za cieľ a výsledok porušenie dôstojnosti osoby alebo vytváranie zastrašujúcej, poníženeckej, hroziacej alebo podobnej situácie, ktorá je motivovaná príslušnosťou rozličnému pohlaviu alebo rozličnou sexuálnou orientáciou a ktoré pre poškodenú osobu znamená fyzické, verbálne, sugestívne alebo iné podobné správanie.

II. VZDELÁVANIE A KULTÚRA

Článok 5

Vzdeklávacie a vedecké ustanovizne, ktorých zakladateľ je pokrajina vo svojich uzneseniach, aktoch a postupkoch musia vylúčiť diskrimináciu založenú na pohlaví a najmä v súvislosti:

 • s podmienakmi a odmietnutím prijatia do ustanovizne,
 • s vylúčením z procesu vzdelávania, vedeckej práce alebo odborného zdokonaľovania,
 • so spôsobom poskytovania služieb a zvýhodnení,
 • s poskytovaním informácií,
 • so známkovaním vedomostí a hodnotením dosiahnutých výsledkov,
 • s podmienkami na voľbu alebo získavanie povolania, profesionálneho usmernenia, odborného zdokonaľovania alebo získávania diplom,
 • s podmienkami pre rýchlejšie napredovanie.

Článok 6

Pokrajinský orgán správy príslušný pre vzdelávanie v postupe poskytovania mienky o učebných osnovách a programoch pre základné a stredné vzdelávanie konsultuje pokrajinský orgán správy príslušný pre uskutočňovanie rovnorpávnosti pohlaví.

Článok 7

V postupe vymenovania členov správnych a dozorných rád vo vedeckých ustanovizniach a ustanovizniach kultúry, ktorých zakladateľom je pokrajina, navrhovateľ je povinný zabezpečiť aby medzi vymenovanými členmi bolo najmenej 30% predstaviteľov menej zastúpeného pohlavia.

Článok 8

Fondy, ktorých zakladateľ je pokrajiny nesmú uplatňovať diskrimináciu na základe pohlavia v súvislosti:

 • s vynesením aktov o systematizácii pracovných miest,
 • s voľbou orgánov a spôsobom spravovania,
 • s určením okruhu a priorít užívateľov prostriedkov,
 • so spôsobom používania prostriedkov.

III. PRÁCA A ZAMESTNÁVANIE

Článok 9

Pokrajinský orgán, ktorý zamestnáva a pracovne angažuje osoby rozličného pohlavia je povinný v práci a vo vzťahoch súvisiacich s prácou všetkým osobám zabezpečiť rovnoprávne postavenie v súlade s týmto uznesením, inými predpismi Republiky Srbsko a všeobecne ujatými medzinárodnými štandardami, ktorými sa upravuje rovnoprávnosť pohlaví.

Diskrimináciou nie sú:

 • osobitné opatrenia ochrany žien počas tehotenstva, v súvislosti s porodením, dojčením a opatrovaním detí do 7 rokov,
 • osobitné podmienky a formy ochrany pri práci týkajúce sa žien v dôsledku ich biologických vlastností,
 • predpisovanie vykonávania určitých úkonov výlučne zo strany osôb určeného pohlavia, keď to nakladá podstata práce alebo činnosti (z biologických a fiziologických príčin, v dôsledku slušnosti a súkromnosti, pre podstatu alebo miesto práce a z iných objektívnych príčin),
 • osobitné opatrenia usmernené na zvýšenie zamestnanosti žien, účasti v odbornom uschopňovaní a vytváranie rovnakých možností pre napredovanie.

Článok 10

Pokrajinský orgán správy, príslušný pre rovnoprávnosť pohlaví podáva Výkonnej rade Autonómnej pokrajiny Vojvodiny (ďalej: výkonná rada) na konci každého tretieho roku Správu o rovnoprávnosti pohlaví v pokrajinských orgánoch.

Správa o rovnoprávnosti pohlaví obsahuje údaje z posledných troch rokov:

 • o pohlavnej štruktúre pracovnej sily,
 • o pohlavnej štruktúre zamestnaných podľa kvalifikácií,
 • o pohlavnej štruktúre po jednotlivých službách,
 • o pohlavnej zastúpenosti zamestnancov na vedúcich pracovných miestach a v orgánoch u zamestnávateľa,
 • o výške zárobku podľa pohlavia v rámci jednotlivých stupňov odborného vzdelania,
 • o účasti v odbornom vzdelávaní a výcviku podľa pohlavia,
 • o počte zamestnaných podľa pohlavnej štruktúry, ktorí sú vyhlásení za prebytok,
 • o počte nezamestnaných podľa pohlavia,
 • o počte osôb, podľa pohlavia rozvrhnutých na vykonávanie lepšie a horšie platených úkonov.

Správa o rovnoprávnosti pohlaví obsahuje aj analýzu zastúpenosti pohlaví ako aj plán konkrétnych opatrení na odstránenie alebo zmiernenie nerovnomernej zastúpenosti pohlaví.

Článok 11

Žena a muž zamestnaní v pokrajinských orgánoch majú právo na rovnaký zárobok za rovnakú prácu a prácu rovnakého významu.

Práca rovnakého významu je vtedy, keď zamestnaní majú rovnaké odborné kvalifikácie, vykonávajú úkony rovnakého druhu, rozsahu, zložitosti a zodpovednosti, pracujú v rovnakých alebo podobných podmienkach.

Článok 12

Vedúci pokrajinského orgánu sa stará o prispôsobovanie podmienok na pracovnom mieste pohlaviu zamestnanej osoby ak je to nevyhnutné za účelom trvalej bezpečnosti úkonov.

Článok 13

Vedúci pokrajinského orgánu sa stará o ochrane zamestnanej osoby na pracovnom mieste a v súvislosti s prácou pred všetkými formami sexuálneho znepokojovania zo strany iných zamestnaných a všetkých iných osôb, ktoré sú v pracovnej miestnosti alebo sa iným spôsobom zúčastňujú v práci.

Článok 14

Pokrajinský orgán správy príslušný pre rovnoprávnosť pohlaví vynáša každý tretí rok Program na podnecovanie zamestnávania a sebazamestnávania žien.

Sebazamestnávajúca žena, v zmysle tohto článku je žena zakladateľka obchodu, podniku alebo inej právnickej osoby, ktorá vykonáva profitovú činnosť.

V programe z odseku 1 tohto článku sú opatrenia a aktivity na podnecovanie zamestnávania a sebazamestnávania žien, ktoré sú dlhšie než dva roky bez zamestnania, živiacich sa samich rodičov, matiek s deťmi do troch rokov ako aj žien vyhlásených za prebytok zamestnaných.

IV. SOCIÁLNA A ZDRAVOTNÁ OCHRANA

Článok 15

S cieľom ochrany žiaviaceho sa samého rodiča s deťmi do troch rokov života, pokrajinský orgán môže predvidieť osobitné prostriedky na zlepšenie ich materiálneho postavenia.

Strediská pre sociálnu prácu na území pokrajiny môžu založiť telefóny pre pomoc ženám obetiam partnerovho a rodinného násilenstva a útočiská pre ženy obete rodinného násilia.

Článok 16

Osobitným programom zdravotnej ochrany pre jedntolivé kategórie obyvateľstva, resp. druhy chorôb špecifických pre pokrajinu môže sa upraviť uskutočňovanie zdravotnej ochrany žien, ktorým sa zahrnie najmä zdravotná poradňa v súvislosti s plánovaním rodiny, antikoncepciou, tehotenstvom a materstvom, ako aj prevenciou a liečením ochorení, ktorým sú náchylné najmä ženy.

V. POLITICKÝ A VEREJNÝ ŽIVOT

Článok 17

Ženy a muži majú rovnaké právo na voľný prístup všetkým službám a postaveniam v pokrajinských orgánoch a rovnaké právo na vykonávanie všetkých politických a verejných funkcií.

Pokrajinský orgán je povinný, v rámci svojich príslušností vyniesť osobitné programy a plány s cieľom zlepšenia rovnoprávnej zastúpenosti žien a mužov. Súčasťou týchto programov a plánov sú aj osobitné opatrenia na zabezpečenie rovnoprávnej zatúpenosti žien a mužov v pokrajinských orgánoch.

Článok 18

Ženy a muži majú rovnaké právo aby bez diskriminácie volili a boli zvolení za poslancov do zhromaždenia.

Predpisom o voľbe poslancov do zhromaždenia bližšie sa upraví spôsob uskutočňovania práv z odseku 1 tohto článku a zabezpečenie najmenej 30% poslaneckých miest za menej zastúpené pohlavie.

Článok 19

Ženy a muži majú právo rovnoprávne a bez diskriminácie reprezentovať pokrajinu v medzinárodnej spolupráci, ktorá sa uskutočňuje v rámci príslušnosti pokrajiny, byť predstavení a zúčastniť sa v práci medzinárodných organizácií a inštitúcií, ktorých členkou je pokrajina.

Pri určovaní zloženia, voľby a vymenovania delegácií, ktoré reprezentujú pokrajinu v medzinárodnej spolupráci, v medzinárodných organizáciách a inštitúciách, ženy a muži budú rovnoprávnej zastúpení.

V zložení delegácie je najmenej 30% menej zastúpeného pohlavia.

Článok 20

Výkonná rada na návrh pokrajinského orgánu správy príslušného pre rovnoprávnosť pohlaví v spolupráci s inými pokrajinskými orgánmi príslušnými pre uskutočňovanie tohto uznesenia podáva zhromaždeniu na rozoberanie:

 • uznesenia a osobitné opatrenia na dosiahnutie rovnoprávnosti žien a mužov,
 • pokrajiský plán akcie na uskutočňovanie rovnoprávnosti žien a mužov,
 • správu o uskutočnení rovnoprávnosti žien a mužov v pokrajine a podľa potreby mení alebo dopĺňa pokrajinský plán akcie na uskutočnenie rovnoprávnosti žien a mužov,
 • správu o uskutočnení rovnoprávnosti žien a mužov, ustaľuje svoje návrhy v súvislosti so správou a doručuje ich Národnému zhromaždeniu Republiky Srbsko,
 • plán akcie na uskutočňovanie rovnoprávnosti žien a mužov, ustaľuje svoje návrhy v súvislosti s plánom a doručuje ich Národnému zhromaždeniu Republiky Srbsko.

Článok 21

Pokrajinský orgán správy príslušný pre rovnoprávnosť pohlaví sleduje uplatnenie a dozerá nad uplatňovaním tohto uznesenia.

VI. TRESTNÉ USTANOVENIA

Článok 22

Peňažný trest 5000 až 80 000 dinárov sa uloží za priestupok ustanovizni alebo fondu, ktorých zakladateľom je pokrajina, ak vykoná diskrimináciu založenú na pohlaví z článku 5 a článku 8 tohto uznesenia.

Peňažný trest 500 až 20 000 dinárov sa uloží za priestupok z odseku 1 tohto článku zodpovednej osobe v ustanovizni alebo vo fonde.

VII. PRECHODNÉ A ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

Článok 23

Prostriedky na financovanie aktivít z tohto uznesenia sa zabezpečujú z donácií, sponzorstva a iných zdrojov.

Článok 24

Pokrajinské orgány sú povinné zladiť svoje akty s ustanoveniami tohto uznesenia najneskoršie rok po nadobudnutí účinnosti tohto uznesenia.

Článok 25

Toto uznesenie nadobúda účinnosť ôsmym dňom po uverejnení v Úradnom vestníku Autonómnej pokrajiny Vojvodiny.

Poznámka: Toto uznesenie sa od 14. decembra 2009 uplatňuje ako Pokrajinské parlamentné uznesenie a na základe Pokrajinského parlamentného uznesenia o uskutočňovaní Štatútu Autonómnej pokrajiny Vojvodiny (Úradný vestník AP Vojvodiny číslo 18/2009).