Pokrajinska skupštinska odluka o izgledu i korištenju simbola i tradicijskih simbola Autonomne pokrajine Vojvodine

("Sl. list AP Vojvodine", br. 51/2016)

Na temelju članka 9., stavak 6. Statuta Autonomne Pokrajine Vojvodine („Službeni list APV”, broj 20/2014),

Skupština Autonomne Pokrajine Vojvodine, na sjednici održanoj 15. rujna 2016. godine, donijela je

POKRAJINSKU SKUPŠTINSKU ODLUKU
O IZGLEDU I KORIŠTENJU SIMBOLA I TRADICIJSKIH SIMBOLA AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE

Članak 1.

Ovom odlukom uređuje se detaljan izgled i korištenje simbola i tradicijskih simbola Autonomne Pokrajine Vojvodine (u daljnjem tekstu: simboli AP Vojvodine).

Simboli AP Vojvodine jesu: zastava, tradicijska zastava, grb i tradicijski grb.

Izgled simbola AP Vojvodine utvrđen je Statutom Autonomne Pokrajine Vojvodine, a detaljan izgled utvrđen je čl. 8. i 12. ove odluke.

Članak 2.

Simbolima AP Vojvodine predstavlja se AP Vojvodina kao autonomna teritorijalna zajednica Republike Srbije.

Simboli AP Vojvodine ističu se u obliku koji je utvrđen ovom odlukom, sukladno zakonu, ovoj odluci, drugim propisima i protokolarnim uzancama, na način kojim se ne narušava ugled i dostojanstvo AP Vojvodine.

Članak 3.

Zastava i tradicijska zastava AP Vojvodine ističu se uporedo sa zastavom Republike Srbije kada je zakonom ili drugim propisom predviđeno isticanje zastave Republike Srbije, postavljanjem desno od zastave Republike Srbije.

Zastava i tradicijska zastava AP Vojvodine ne smiju se koristiti ako su oštećene ili svojim izgledom nepodobne za uporabu.

Članak 4.

Zastava i tradicijska zastava AP Vojvodine, uporedo sa zastavom Republike Srbije, viju se na zgradama Skupštine Autonomne Pokrajine Vojvodine (u daljnjem tekstu: Skupština AP Vojvodine), Pokrajinske vlade, zgradama tijela lokalne samouprave na teritoriju AP Vojvodine i zgradama pokrajinskih tijela i službi koje osniva AP Vojvodina.

Zastava i tradicijska zastava AP Vojvodine, uporedo sa zastavom Republike Srbije, ističu se u salama u kojima se održavaju sjednice Skupštine AP Vojvodine i sjednice Pokrajinske vlade.

Zastava i tradicijska zastava AP Vojvodine ističu se u službenim prostorijama predsjednika Skupštine AP Vojvodine i predsjednika Pokrajinske vlade, a mogu se isticati i u drugim službenim prostorijama pokrajinskih tijela i službi koje osniva AP Vojvodina.

Zastava i tradicijska zastava AP Vojvodine mogu se koristiti i u drugim slučajevima ako njihovo korištenje nije u suprotnosti sa zakonom i ovom odlukom.

Članak 5.

Zastava i tradicijska zastava AP Vojvodine ističu se na biračkim mjestima na dan izbora za zastupnike u Skupštinu AP Vojvodine.

Članak 6.

Zastava i tradicijska zastava AP Vojvodine, u dane žalosti ističu se na pola stijega, odnosno na pola jarbola.

Članak 7.

Zastava i tradicijska zastava AP Vojvodine ne smiju biti postavljene tako da dodiruju tlo, niti kao podloga, podmetač, prostirka, zavjesa i slično.

Zastavom i tradicijskom zastavom AP Vojvodine ne mogu se prekrivati vozila ili druge stvari, niti se njima mogu ukrašavati konferencijski stolovi ili govornice, osim u formi stolne zastavice.

Ako se zastava i tradicijska zastava AP Vojvodine ističu na govornici, moraju se postaviti na stijeg s desne strane govornika ili na zidu iza govornika tako da ih govornik ne zaklanja.

Članak 8.

Izvornici (etaloni) zastave i tradicijske zastave AP Vojvodine čuvaju se u Skupštini AP Vojvodine i prema njima se oblikuju zastave za korištenje.

Geometrijske konstrukcije izvornika zastave i tradicijske zastave AP Vojvodine nalaze se u dodatku koji je sastavni dio ove odluke.

U svim slučajevima navedenim u ovoj odluci može se isticati i tradicijska zastava s tradicijskim grbom na sredini zastave, u određenom razmjeru.

Članak 9.

Grb i tradicijski grb AP Vojvodine uporedo se koriste:

- na zgradama Skupštine Autonomne Pokrajine Vojvodine, Pokrajinske vlade, zgradama tijela lokalne samouprave na teritoriju AP Vojvodine i zgradama pokrajinskih tijela i službi koje osniva AP Vojvodina;

- u salama u kojima se održavaju sjednice Skupštine AP Vojvodine i sjednice Pokrajinske vlade;

- u službenim prostorijama predsjednika Skupštine AP Vojvodine i predsjednika Pokrajinske vlade, a mogu se isticati i u drugim službenim prostorijama pokrajinskih tijela i službi koje osniva AP Vojvodina;

- u sastavu pečata pokrajinskih tijela i službi koje osniva AP Vojvodina;

- na poveljama, diplomama i drugim javnim priznanjima koje dodjeljuju pokrajinska tijela;

- na diplomama i svjedodžbama o školovanju završenom na obrazovnoj ustanovi čiji je osnivač AP Vojvodina;

- na iskaznicama zastupnika u Skupštini AP Vojvodine i članova Pokrajinske vlade.

Grb i tradicijski grb AP Vojvodine mogu se koristiti i u drugim slučajevima ako njihova uporaba nije u suprotnosti sa zakonom i ovom odlukom.

Članak 10.

Grb i tradicijski grb AP Vojvodine mogu se koristiti uz prethodnu suglasnost Pokrajinske vlade, kao sastavni dio amblema, odnosno znaka.

Grb i tradicijski grb AP Vojvodine ne smiju se koristiti kao robni ili uslužni znak, uzorak, model ili drugi znak za obilježavanje robe ili usluga.

Grb i tradicijski grb AP Vojvodine ne smiju se koristiti ako su oštećeni ili su svojim izgledom nepodobni za uporabu.

Članak 11.

Grb i tradicijski grb AP Vojvodine koriste se uporedo s grbom Republike Srbije kada je zakonom i drugim propisima predviđena uporaba grba Republike Srbije, postavljanjem desno od grba Republike Srbije.

Članak 12.

Izvornici (etaloni) grba i tradicijskog grba AP Vojvodine čuvaju se u Skupštini AP Vojvodine i prema njima se oblikuje grb u uporabi.

Geometrijske konstrukcije izvornika grba i tradicijskog grba AP Vojvodine (crno-bijela boja, u boji, linijska, kompletna konstrukcija i pojedinačne konstrukcije) nalaze se na dodatku koji je sastavni dio ove odluke.

Članak 13.

Novčanom kaznom od 100.000,000 dinara kaznit će se za prekršaj pravna osoba ako:

- koristi simbole AP Vojvodine na način kojim se narušava ugled i dostojanstvo AP Vojvodine;

- koristi simbole AP Vojvodine u drugačijoj sadržini i obliku od onih utvrđenih ovom odlukom;

- ne koristi simbole AP Vojvodine kada je to obvezno;

- koristi oštećeni grb ili tradicijski grb AP Vojvodine, bez odobrenja koristi grb ili tradicijski grb AP Vojvodine kao amblem, znak, robni žig, uslužni žig ili za obilježavanje roba ili usluga.

Za prekršaj iz stavka 1. ovog članka kaznit će se i odgovorna osoba u pravnoj osobi novčanom kaznom od 15.000,00 dinara.

Za prekršaj iz stavka 1. ovog članka kaznit će se poduzetnik novčanom kaznom od 50.000,00 dinara, a fizička osoba – novčanom kaznom od 10.000,00 dinara.

Članak 14.

Pokrajinska vlada donijet će uputu kojom se bliže uređuje korištenje simbola AP Vojvodine, sukladno ovoj odluci.

Članak 15.

Pečati pokrajinskih tijela i službi koje osniva AP Vojvodina uskladit će se s ovom odlukom najkasnije u roku od šest mjeseci od stupanja na snagu ove odluke.

Članak 16.

Izdane iskaznice zastupnika Skupštine AP Vojvodine i članova Pokrajinske vlade uskladit će se s ovom odlukom prilikom prve zamjene tih iskaznica, a najkasnije prilikom izdavanja novih iskaznica.

Članak 17.

Stupanjem na snagu ove odluke prestaju važiti Pokrajinska skupštinska odluka o uporabi povijesnog znamenja Autonomne Pokrajine Vojvodine („Službeni list APV”, br. 10/2002 i 18/2009) i Pokrajinska skupštinska odluka o zastavi Autonomne Pokrajine Vojvodine („Službeni list APV”, br. 2/2004 i 18/2009).

Članak 18.

Ova odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenom listu Autonomne Pokrajine Vojvodine”.

SKUPŠTINA AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE

Novi Sad, 15. rujna 2016. godine

PREDSJEDNIK SKUPŠTINE AP VOJVODINE

István Pásztor, s.r.