Tartományi képviselőházi rendelet Vajdaság Autonóm Tartomány jelképeinek és hagyományos szimbólumainak külalakjáról és használatáról

(Vajdaság AT Hivatalos Lapja, 51/2016. szám)

A Vajdaság Autonóm Tartomány statútuma (Vajdaság AT Hivatalos Lapja, 20/2014. szám) 9. szakaszának 6. bekezdése alapján

Vajdaság Autonóm Tartomány Képviselőháza 2016. szeptember 15-i ülésén

TARTOMÁNYI KÉPVISELŐHÁZI RENDELETET
hozott VAJDASÁG AUTONÓM TARTOMÁNY JELKÉPEINEK ÉS HAGYOMÁNYOS SZIMBÓLUMAINAK KÜLALAKJÁRÓL ÉS HASZNÁLATÁRÓL

1. szakasz

A jelen rendelet Vajdaság Autonóm Tartomány jelképeinek és hagyományos szimbólumainak (a továbbiakban: Vajdaság AT jelképei) külalakját és használatát szabályozza.

Vajdaság AT jelképei: a zászló, a hagyományos zászló, a címer és a hagyományos címer.

Vajdaság AT jelképeinek külalakját Vajdaság Autonóm Tartomány statútuma, részletesebben pedig a jelen rendelet 8. és 12. szakasza állapítja meg.

2. szakasz

Vajdaság AT jelképei Vajdaság Autonóm Tartományt (a továbbiakban: Vajdaság AT) a Szerb Köztársaság autonóm területi közösségeként jelképezik.

Vajdaság AT szimbólumait a jelen rendeletben megállapított formában kell kitűzni, a törvénnyel, a jelen rendelettel, más jogszabályokkal és a protokolláris szokásokkal összhangban, oly módon, hogy az ne csorbítsa Vajdaság AT tekintélyét és méltóságát.

3. szakasz

Vajdaság AT zászlaját és hagyományos zászlaját, ha a törvény vagy más jogszabály előirányozza a Szerb Köztársaság zászlajának kitűzését is, a Szerb Köztársaság zászlajával egyidejűleg, tőle jobbra kell kitűzni.

Vajdaság AT zászlaját és hagyományos zászlaját nem szabad használni, ha sérült vagy külalakjával használatra alkalmatlan.

4. szakasz

Vajdaság AT zászlaja és hagyományos zászlaja a Szerb Köztársaság zászlajával egyidejűleg leng Vajdaság Autonóm Tartomány Képviselőházának (a továbbiakban: Vajdaság AT Képviselőháza), a Tartományi Kormány, a Vajdaság AT helyi önkormányzatainak, valamint a Vajdaság AT által alapított tartományi szervek és szolgálatok épületén.

Vajdaság AT zászlaját és hagyományos zászlaját, a Szerb Köztársaság zászlajával egyidejűleg, azokban a termekben is ki kell tűzni, amelyekben Vajdaság AT Képviselőháza és a Tartományi Kormány ülésezik.

Vajdaság AT zászlaját és hagyományos zászlaját ki kell tűzni Vajdaság AT Képviselőháza elnökének és a Tartományi Kormány elnökének hivatali helyiségeiben is, és ki lehet tűzni a Vajdaság AT által alapított tartományi szervek és szolgálatok más hivatali helyiségeiben is.

Vajdaság AT zászlaja és hagyományos zászlaja más esetekben is használható, ha nincs ellentétben a törvénnyel és a jelen rendelettel.

5. szakasz

A Vajdaság AT Képviselőháza képviselői választásának napján, a szavazóhelyeken ki kell tűzni Vajdaság AT zászlaját és hagyományos zászlaját.

6. szakasz

Vajdaság AT zászlaját és hagyományos zászlaját gyásznapon félárbocra eresztik.

7. szakasz

Vajdaság AT zászlaját és hagyományos zászlaját nem szabad úgy elhelyezni, hogy a talajt érintse, nem lehet alap, alátét, terítő, függöny és hasonló.

Vajdaság AT zászlajával és hagyományos zászlajával nem lehet járművet vagy más tárgyakat letakarni, és nem díszíthető vele konferenciaasztal vagy szószék, kivéve asztali zászló formájában használható.

Ha Vajdaság AT zászlaját és hagyományos zászlaját szószékre helyezik, a felszólalótól jobbra, árbocra kell húzni, vagy a felszólaló mögötti falra kell tenni, úgy hogy a felszólaló ne takarja el.

8. szakasz

Vajdaság AT zászlajának és hagyományos zászlajának eredetijét (mintamértékét) Vajdaság AT Képviselőházában őrzik, és róluk mintázzák a használati zászlókat.

Vajdaság AT zászlaja és hagyományos zászlaja eredetijének mértani ábrája a jelen rendelet szerves részét képező mellékletben található.

A jelen rendeletben felsorolt minden esetben a hagyományos zászló is kitűzhető közepén a meghatározott arányú hagyományos címerrel.

9. szakasz

Vajdaság AT címerét és hagyományos címerét egyidejűleg használják:

- Vajdaság Autonóm Tartomány Képviselőházának és a Tartományi Kormány épületén, a Vajdaság AT helyi önkormányzatainak épületén, valamint a Vajdaság AT által alapított tartományi szervek és szolgálatok épületein,

- azokban a termekben, amelyekben Vajdaság AT Képviselőháza és a Tartományi Kormány ülésezik,

- Vajdaság AT Képviselőháza elnökének és a Tartományi Kormány elnökének hivatali helyiségeiben, de ki lehet tűzni a Vajdaság AT által alapított tartományi szervek és szolgálatok más hivatali helyiségeiben is,

- a Vajdaság AT által alapított tartományi szervek és szolgálatok pecsétjén,

- a tartományi szervek által odaítélt okmányokon, okleveleken és más nyilvános elismeréseken,

- a Vajdaság AT által alapított oktatási intézmények oklevelein és az iskoláztatás befejezéséről szóló bizonyítványain,

- Vajdaság AT Képviselőháza képviselőinek és a Tartományi Kormány tagjainak igazolványán.

Vajdaság AT címere és hagyományos címere más esetekben is használható, ha az nincs ellentétben a törvénnyel és a jelen rendelettel.

10. szakasz

Vajdaság AT címere és hagyományos címere a Tartományi Kormány előzetes jóváhagyásával embléma, illetve jelvény alkotó részeként is használható.

Vajdaság AT címere és hagyományos címere nem használható áru vagy szolgáltatás jeleként, mintaként, modellként vagy árut, illetve szolgáltatást megjelölő egyéb jelként.

Vajdaság AT címerét és hagyományos címerét nem szabad használni, ha sérült vagy külalakjával használatra alkalmatlan.

11. szakasz

Vajdaság AT címerét és hagyományos címerét, ha a törvény vagy más jogszabály előirányozza a Szerb Köztársaság címerének elhelyezését, a Szerb Köztársaság címerével egyidejűleg, tőle jobbra kell elhelyezni.

12. szakasz

Vajdaság AT címerének és hagyományos címerének eredetijét (mintamértékét) Vajdaság AT Képviselőházában őrzik, és róluk mintázzák a használati címereket.

Vajdaság AT címere és hagyományos címere eredetijének mértani szerkezete (fekete-fehér, színes, vonalas, a teljes és a külön-külön szerkezetek) a jelen rendelet szerves részét képező mellékletben található.

13. szakasz

Szabálysértésért 100 000,00 dináros pénzbüntetéssel sújtják azt a jogi személyt, aki:

- Vajdaság AT jelképeit Vajdaság AT tekintélyét és méltóságát sértő módon használja,

- Vajdaság AT jelképeit a jelen rendeletben megállapított tartalomtól és formától eltérő módon használja,

- Vajdaság AT jelképeit nem használja kötelező alkalmakkor,

- Vajdaság AT sérült címerét és hagyományos címerét használja, Vajdaság AT címerét és hagyományos címerét jóváhagyás nélkül használja emblémaként, jelként, áru- és szolgáltatásjelzőként vagy áru és szolgáltatás megjelölésére.

A jelen szakasz 1. bekezdése szerinti szabálysértésért a jogi személy felelős személye is 15 000,00 dináros pénzbüntetéssel sújtható.

A jelen szakasz 1. bekezdése szerinti szabálysértésért a vállalkozó 50 000,00 dináros pénzbüntetéssel, a természetes személy pedig 10 000,00 dináros pénzbüntetéssel sújtható.

14. szakasz

A Tartományi Kormány részletes utasítást hoz Vajdaság AT jelképeinek használatáról, a jelen rendelettel összhangban.

15. szakasz

A Vajdaság AT által alapított tartományi szervek és szolgálatok pecsétjét legkésőbb a jelen rendelet hatályba lépésétől számított hat hónapon belül össze kell hangolni a jelen rendelettel

16. szakasz

Vajdaság AT Képviselőháza képviselőinek és a Tartományi Kormány tagjainak kiadott igazolványokat azok első cseréje alkalmával, de legkésőbb az új igazolványok kiadásakor össze kell hangolni a jelen rendelettel.

17. szakasz

A jelen rendelet hatályba lépésével érvényét veszíti a Vajdaság Autonóm Tartomány történelmi jeleinek használatáról szóló tartományi képviselőházi rendelet (Vajdaság AT Hivatalos Lapja, 10/2002. és 18/2009. szám) és A Vajdaság Autonóm Tartomány zászlajáról szóló tartományi képviselőházi rendelet (Vajdaság AT Hivatalos Lapja, 2/2004. és 18/2009. szám).

18. szakasz

A jelen rendelet a Vajdaság Autonóm Tartomány Hivatalos Lapjában való közzétételétől számított nyolcadik napon lép hatályba.

VAJDASÁG AUTONÓM TARTOMÁNY KÉPVISELŐHÁZA

Újvidék, 2016. szeptember 15.

Pásztor István s.k.,

VAJDASÁG AT KÉPVISELŐHÁZÁNAK
ELNÖKE