Pokrajinské parlamentné uznesenie o výzore a používaní symbolov a tradičných symbolov Autonómnej pokrajiny Vojvodiny

(Úradný vestník AP Vojvodiny číslo 51/2016)

Podľa článku 9 odsek 6 Štatútu Autonómnej pokrajiny Vojvodiny (Úradný vestník APV č. 20/2014)

Zhromaždenie Autonómnej pokrajiny Vojvodiny na zasadnutí 15. septembra 2016 vynieslo

POKRAJINSKÉ PARLAMENTNÉ UZNESENIE O
VÝZORE A POUŽÍVANÍ SYMBOLOV A TRADIČNÝCH SYMBOLOV AUTONÓMNEJ POKRAJINY VOJVODINY

Článok 1

Týmto uznesením sa určuje podrobný výzor a používanie symbolov a tradičných symbolov Autonómnej pokrajiny Vojvodiny (ďalej: symboly AP Vojvodiny).

Symboly AP Vojvodiny sú: vlajka, tradičná vlajka, erb a tradičný erb.

Výzor symbolov AP Vojvodiny sa určil Štatútom Autonómnej pokrajiny Vojvodiny, a podrobný výzor sa určil v článku 8 a 12 tohto uznesenia.

Článok 2

Symbolmi AP Vojvodiny sa predstavuje AP Vojvodina ako autonómne spoločenstvo Srbskej republiky.

Symboly AP Vojvodiny sa vztyčujú v podobe určenej týmto uznesením, v súlade so zákonom, týmto uznesením, inými predpismi a protokolárnymi uzanciami, spôsobom, ktorým sa neporušuje dobré meno a dôstojnosť AP Vojvodiny.

Článok 3

Vlajka a tradičná vlajka AP Vojvodiny sa vztyčuju súčasne s vlajkou Srbskej republiky, ak sa zákonom alebo iným predpisom určilo vztyčovanie vlajky Srbskej republiky, umiestnením vpravo od vlajky Srbskej republiky.

Vlajka a tradičná vlajka AP Vojvodiny sa nesmú používať, ak sú poškodené alebo sú svojím výzorom neprimerané pre použitie.

Článok 4

Vlajka a tradičná vlajka AP Vojvodiny, sa spolu s vlajkou Srbskej republiky ,vinú na budovách Zhromaždenia Autonómnej pokrajiny Vojvodiny (ďalej: Zhromaždenie AP Vojvodiny), Pokrajinskej vlády, budovách orgánov lokálnej samosprávy na území AP Vojvodiny a budovách pokrajinských orgánov a služieb, ktoré zakladá AP Vojvodina.

Vlajka a tradičná vlajka AP Vojvodiny, sa spolu s vlajkou Srbskej republiky, vztyčujú aj v sálach, v ktorých sa uskutočňujú zasadnutia Zhromaždenia AP Vojvodiny a zasadnutia Pokrajinskej vlády.

Vlajka a tradičná vlajka AP Vojvodiny sa vztyčujú aj v služobných miestnostiach predsedu Zhromaždenia AP Vojvodiny a predsedu Pokrajinskej vlády a môžu sa vztyčovať aj v iných služobných miestnostiach pokrajinských orgánov a služieb, ktoré zakladá AP Vojvodina.

Vlajka a tradičná vlajka AP Vojvodiny sa môžu používať aj v iných prípadoch, ak ich používanie nie je v rozpore so zákonom a týmto uznesením.

Článok 5

Vlajka a tradičná vlajka AP Vojvodiny sa vztyčujú aj na volebných miestach v deň volieb poslancov Zhromaždenia AP Vojvodiny.

Článok 6

Vlajka a tradičná vlajka AP Vojvodiny sa v dňoch smútku vztyčujú na pol kopije, resp. na pol žrde.

Článok 7

Vlajka a tradičná vlajka AP Vojvodiny nesmú byť umiestnené tak, aby dotýkali podlahu, ani ako podlklad, podložka, prikrývka, záclona a podobne.

Vlajkou a tradičnou vlajkou AP Vojvodiny sa nemôžu prekrývať vozidlá alebo iné veci, ani sa nimi nemôžu ozdobovať konferenčné stoly alebo rečnícke tribúny, vyjmúc v podobe stolovej vlajočky.

Ak sa vlajka a tradičná vlajka AP Vojvodiny vztyčujú na rečníckej tribúne, musia sa umiestniť na žrde na pravej strane rečníka alebo na stenu za rečníkom takým spôsobom, aby ich rečník nezastieral.

Článok 8

Originály (etalóny) vlajky a tradičnej vlajky AP Vojvodiny sa chránia v Zhromaždení AP Vojvodiny a podľa nich sa vypracúvajú vlajky na používanie.

Geometrické konštrukcia originálov vlajky a tradičnej vlajky AP Vojvodiny sú v dodatku, ktorý je súčasťou tohto uznesenia.

Vo všetkých prípadoch uvedených v tomto uznesení sa môže vztyčovať aj tradičná vlajka s tradičným erbom v strede vlajky v určitej úmere.

Článok 9

Erb a tradičný erb AP Vojvodiny sa súčasne používajú:

- na budovách Zhromaždenia Autonómnej pokrajiny Vojvodiny, Pokrajinskej vlády, budovách orgánov lokálnej samosprávy na území AP Vojvodiny a budovách pokrajinských orgánov a služieb, ktoré zakladá AP Vojvodina.

- v sálach, v ktorých sa uskutočňujú zasadnutia Zhromaždenia AP Vojvodiny a zasadnutia Pokrajinskej vlády,

- v služobných miestnostiach predsedu Zhromaždenia AP Vojvodiny a predsedu Pokrajinskej vlády a môžu sa vztyčovať aj v iných služobných miestnostiach pokrajinských orgánov a služieb, ktoré zakladá AP Vojvodina,

- v zložení pečiatok pokrajinských orgánov a služieb, ktoré zakladá AP Vojvodina,

- na chartách, diplomoch a iných verejných vyznamenaniach, ktoré udeľujú pokrajinské orgány,

- na diplomoch a vysvedčeniach o školení absolvovanom vo vzdelávacej ustanovizni, ktorej zakladateľkou je AP Vojvodina,

- na poslaneckých preukazoch v Zhromaždení AP Vojvodiny a členov Pokrajinskej vlády.

Erb a tradičný erb AP Vojvodiny sa môžnu používať aj v iných prípadoch, ak ich použitie nie je v rozpore so zákonom a týmto uznesením.

Článok 10

Erb a tradičný erb AP Vojvodiny sa môžu používať za predbežného súhlasu Pokrajinskej vlády, ako súčasť emblému, resp. znaku.

Erb a tradičný erb AP Vojvodiny sa nesmú používať ako tovarová značka alebo značka služieb, vzorka, model alebo iná značka na označovanie tovaru alebo služieb.

Erb a tradičný erb AP Vojvodiny sa nesmú používať, ak sú poškodnené, alebo svojím výzorom nepriliehavé na použitie.

Článok 11

Erb a tradičný erb AP Vojvodiny sa používajú súčasne so štátnym znakom Srbskej republiky, ak sa zákonom alebo inými predpismi určilo použitie štátneho znaku Srbskej republiky, umiestnením vpravo od štátneho znaku Srbskej republiky.

Článok 12

Originály (etalóny) erbu a tradičného erbu AP Vojvodiny sa ochraňujú v Zhromaždení AP Vojvodiny a podľa nich sastvárňuje erb, čo sa používa.

Geometrické konštrukcie originálov erbu a tradičného erbu AP Vojvodiny (čierno-bielej farby, farebných, čiarových, úplná konštrukcia a jednotlivé konštrukcie) sa nachádzajú v dodatku, ktorý je súčasťou tohto uznesenia.

Článok 13

Pokuta v sume 100.000,00 dinárov sa za priestupok uloží právnickej osobe:

- ak použije symboly AP Vojvodiny spôsobom, ktorý porušuje dobré meno a dôstojnosť AP Vojvodiny,

- ak použije symboly AP Vojvodiny v inom obsahu a podobe od tých, čo sa určili týmto uznesením,

- ak nepoužije symboly AP Vojvodiny, keď je to povinné,

- ak použije poškodnený erb alebo tradičný erb AP Vojvodiny, bez povolenia použiť erb alebo tradičný erb AP Vojvodiny ako emblém, znak, tovarovú ochrannú známku, služobnú ochrannú známku alebo na označovanie tovaru alebo služieb.

Za priestupok z odseku 1 tohto článku sa pokuta uloží aj zodpovednej osobe právnickej osoby v sume 15.000,00 dinárov.

Za priestupok z odseku 1 tohto článku sa uloží pokuta podnikateľovi v sume 50.000,00 a fyzickej osobe do 15.00,00 dinárov.

Článok 14

Pokrajinská vláda vynesie pokyny, ktorými bližšie upraví používanie symbolov AP Vojvodiny, v súlade s týmto uznesením.

Článok 15

Pečiatky pokrajinských orgánov a služieb, ktoré zakladá AP Vojvodina, sa zladia s týmto uznesením najneskôr za šesť mesiacov po nadobudnutí platnosti tohto uznesenia.

Článok 16

Vydané poslanecké preukazy poslancov Zhomaždenia AP Vojvodiny a členov Pokrajinskej vlády sa zladia s týmto uznesením pri prvej výmene tých preukazov a najneskôr pri vydávaní nových preukazov.

Článok 17

Nadobudnutím účinnosti tohto uznesenia zaniká platnosť Pokrajinského parlamentného uznesenie o používaní historického odznaku Autonómnej pokrajiny Vojvodiny (Úradný vestník APV číslo 10/2002 a 18/2009) a Pokrajinského parlamentného uznesenia o vlajke Autonómnej pokrajiny Vojvodiny (Úradný vestník APV číslo 2/2004 a 18/2009).

Článok 18

Toto uznesenie nadobúda účinnosť ôsmym dňom po uverejnení Úradným vestníkom Autonómnej pokrajiny Vojvodiny.

ZHROMAŽDENIE AUTONÓMNEJ POKRAJINY VOJVODINY

Nový Sad 15. septembra 2016

PREDSEDA
ZHROMAŽDENIA AP VOJVODINY

István Pásztor v.r.