Pokrajinska skupštinska odluka o izmenama i dopuni Pokrajinske skupštinske odluke o izboru poslanika u Skupštinu Autonomne pokrajine Vojvodine („Službeni list APV“, br. 12/20)

(„Službeni list APV“, br. 12/20)

Na osnovu člana 31. stav 1. alineja 10. Statuta Autonomne pokrajine Vojvodine („Službeni list APV“, broj 20/14),

Skupština Autonomne pokrajine Vojvodine na sednici održanoj 21. februara 2020. godine, donela je

POKRAJINSKU SKUPŠTINSKU ODLUKU O IZMENAMA I DOPUNI POKRAJINSKE SKUPŠTINSKE ODLUKE O
IZBORU POSLANIKA U SKUPŠTINU AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE

Član 1.

U članu 27. Pokrajinske skupštinske odluke o izboru poslanika u Skupštinu Autonomne pokrajine Vojvodine („Službeni list APV“, broj 23/14) stav 3. menja se i glasi:

„Na izbornoj listi mora biti 40% manje zastupljenog pola. Među svakih pet kandidata po redosledu na listi (prvih pet mesta, drugih pet mesta i tako do kraja liste) mora biti najmanje po dva kandidata-pripadnika onog pola koji je manje zastupljen na listi.“

Član 2.

U članu 47. stav 3. procenat: „5%“ zamenjuje se procentom: „3%“.

U istom članu 47. stav 4. menja se i glasi:

„Političke stranke nacionalnih manjina i koalicije političkih stranaka nacionalnih manjina učestvuju u raspodeli mandata i kad su dobile manje od 3% glasova od ukupnog broja birača koji su glasali, pri čemu se prilikom raspodele mandata primenom sistema najvećeg količnika, količnici svih izbornih lista političkih stranaka nacionalnih manjina i koalicija političkih stranaka nacionalnih manjina uvećavaju za 35%.ˮ

U istom članu 47. stav 5. menja se i glasi:

„Politička stranka nacionalne manjine, u smislu stava 4. ovog člana, jeste ona stranka za koju je Pokrajinska izborna komisija utvrdila da joj je osnovni cilj predstavljanje i zastupanje interesa nacionalne manjine i zaštita i poboljšanje prava pripadnika nacionalne manjine, u skladu sa međunarodnopravnim standardima.“

U istom članu 47. stav 6. menja se i glasi:

„O tome da li podnosilac izborne liste ima položaj političke stranke nacionalne manjine ili koalicije političkih stranaka nacionalnih manjina, u smislu stava 4. ovog člana, odlučuje Pokrajinska izborna komisija posebnim rešenjem, pri proglašenju izborne liste, a na predlog podnosioca izborne liste koji mora biti dostavljen pri podnošenju izborne liste. „

U istom članu 47. dodaje se novi stav 7. koji glasi:

„Pokrajinska izborna komisija može zatražiti mišljenje nadležnog nacionalnog saveta nacionalne manjine o tome da li je podnosilac izborne liste politička stranka nacionalne manjine ili koalicija političkih stranaka nacionalnih manjina.“

Član 3.

U članu 48. stav 5. procenat: „5%“ zamenjuje se procentom „3%“.

Član 4.

Ova odluka stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom listu Autonomne pokrajine Vojvodine“.

SKUPŠTINA AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE

Novi Sad, 21. februar 2020. godina

PREDSEDNIK
SKUPŠTINE AP VOJVODINE

Ištvan Pastor, s.r.
(Pásztor István, s.k.)