Покрајинскa скупштинскa одлукa о изменама и допуни Покрајинске скупштинске одлуке о избору посланика у Скупштину Аутономне покрајине Војводине („Службени лист АПВ“, бр. 12/20)

(„Службени лист АПВ“, бр. 12/20)

На основу члана 31. став 1. алинеја 10. Статута Аутономне покрајине Војводине („Службени лист АПВ“, број 20/14),

Скупштина Аутономне покрајине Војводине на седници одржаној 21. фебруара 2020. године, донела је

ПОКРАЈИНСКУ СКУПШТИНСКУ ОДЛУКУ О ИЗМЕНАМА И ДОПУНИ ПОКРАЈИНСКЕ СКУПШТИНСКЕ ОДЛУКЕ О
ИЗБОРУ ПОСЛАНИКА У СКУПШТИНУ АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ

Члан 1.

У члану 27. Покрајинске скупштинске одлуке о избору посланика у Скупштину Аутономне покрајине Војводине („Службени лист АПВ“, број 23/14) став 3. мења се и гласи:

„На изборној листи мора бити 40% мање заступљеног пола. Међу сваких пет кандидата по редоследу на листи (првих пет места, других пет места и тако до краја листе) мора бити најмање по два кандидата-припадника оног пола који је мање заступљен на листи.“

Члан 2.

У члану 47. стaв 3. проценат: „5%“ замењује се процентом: „3%“.

У истом члану 47. став 4. мења се и гласи:

„Политичке странке националних мањина и коалиције политичких странака националних мањина учествују у расподели мандата и кад су добиле мање од 3% гласова од укупног броја бирача који су гласали, при чему се приликом расподеле мандата применом система највећег количника, количници свих изборних листа политичких странака националних мањина и коалиција политичких странака националних мањина увећавају за 35%.ˮ

У истом члану 47. став 5. мења се и гласи:

„Политичка странка националне мањине, у смислу става 4. овог члана, јесте она странка за коју је Покрајинска изборна комисија утврдила да јој је основни циљ представљање и заступање интереса националне мањине и заштита и побољшање права припадника националне мањине, у складу са међународноправним стандардима.“

У истом члану 47. став 6. мења се и гласи:

„О томе да ли подносилац изборне листе има положај политичке странке националне мањине или коалиције политичких странака националних мањина, у смислу става 4. овог члана, одлучује Покрајинска изборна комисија посебним решењем, при проглашењу изборне листе, а на предлог подносиоца изборне листе који мора бити достављен при подношењу изборне листе. „

У истом члану 47. додаје се нови став 7. који гласи:

„Покрајинска изборна комисија може затражити мишљење надлежног националног савета националне мањине о томе да ли је подносилац изборне листе политичка странка националне мањине или коалиција политичких странака националних мањина.“

Члан 3.

У члану 48. став 5. проценат: „5%“ замењује се процентом „3%“.

Члан 4.

Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном листу Аутономне покрајине Војводине“.

СКУПШТИНА АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ

Нови Сад, 21. фебруар 2020. година

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ АП ВОЈВОДИНЕ

Иштван Пастор, с.р.
(Pásztor István, s.k.)