Покрајинска скупштинска одлука о избору посланика у Скупштину Аутономне Покрајине Војводине

("Сл. лист АП Војводине", бр. 23/2014)

На основу члана 31. став 1. алинеја 10. Статута Аутономне Покрајине Војводине („Службени лист АП Војводине“, број 20/2014),

Скупштина Аутономне Покрајине Војводине на седници одржаној, 06. јуна 2014. године донела је

ПОКРАЈИНСКУ СКУПШТИНСКУ ОДЛУКУ
О ИЗБОРУ ПОСЛАНИКА У СКУПШТИНУ АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ

I ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 1

Овом одлуком уређују се избор и престанак мандата посланика Скупштине Аутономне Покрајине Војводине (у даљем тексту: посланици).

Све именице које се користе у овој одлуци у мушком роду, истовремено обухватају именице у женском роду.
Именице које означавају службене позиције и функције у органима Аутономне Покрајине Војводине, користе се у облику који изражава пол лица које је њихов носилац.

Члан 2

Грађани бирају посланике на основу слободног, општег, једнаког и непосредног изборног права, тајним гласањем.

Право да бира и да буде биран за посланика има грађанин који има изборно право и пребивалиште на територији Аутономне Покрајине Војводине (у даљем тексту: Покрајина).

Члан 3

Право да бира посланика има грађанин Републике Србије, који је навршио 18 година живота, пословно је способан и има пребивалиште на територији Покрајине. (у даљем тексту: бирач).

За посланика може бити изабран грађанин Републике Србије, који је навршио 18 година живота, пословно је способан и има пребивалиште на територији Покрајине.

Члан 4

Нико нема право да, по било ком основу, спречава или приморава грађанина да гласа, да га позива на одговорност због гласања и да од њега тражи да се изјасни за кога је гласао или зашто није гласао.

Забрањено је прикупљање потписа на радним местима, као и сваки вид вршења притиска на грађане да својим потписом подрже кандидата, односно изборну листу.

Члан 5

Скупштина Аутономне Покрајине Војводине (у даљем тексту: Скупштина) има 120 посланика, који се бирају на четири године.

Члан 6

Посланици се бирају у Аутономној Покрајини Војводини, као једној изборној јединици, на основу листа политичких странка (страначка изборна листа), коалиције политичких странака или коалиције политичке странке и групе грађана (коалициона изборна листа) или групе грађана (изборна листа групе грађана).

Члан 7

Посланик не може бити запослен у покрајинском органу. Од дана потврђивања посланичког мандата запосленом у покрајинском органу радни однос мирује.

II РАСПИСИВАЊЕ ИЗБОРА

Члан 8

Изборе за посланике расписује председник Скупштине, 90 дана пре истека мандата Скупштине, тако да се избори окончају у наредних 60 дана.

Председник Скупштине расписује изборе и пре рока утврђеног у ставу 1. овог члана, у случајевима превременог престанка мандата Скупштине, када се у року од 90 дана од дана конституисања не изабере Покрајинска влада; када Скупштина не изабере нови састав Покрајинске владе у року од 60 дана од дана разрешења, односно од дана констатације оставке председника Покрајинске владе, у складу са Статутом.

Председник Скупштине расписује изборе у року од 30 дана од наступања случаја из става 2. овог члана.

Даном конституисања Скупштине, престаје функција посланика чији мандат истиче.

Члан 9

Од дана расписивања до дана одржавања избора не може протећи мање од 30 дана ни више од 60 дана.
Одлуком о расписивању избора одређује се дан одржавања избора, као и дан од кога почињу тећи рокови за вршење изборних радњи.

Одлука о расписивању избора објављује се у "Службеном листу Аутономне Покрајине Војводине" (у даљем тексту: "Службени лист АПВ").

Члан 10

Наредног дана од дана расписивања избора за посланике, надлежни орган објавом обавештава бираче да могу предлагати упис, допуне или исправку бирачког списка, на начин утврђен законом.

III ОРГАНИ ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ИЗБОРА

Члан 11

Органи за спровођење избора су Покрајинска изборна комисија и бирачки одбори.

Покрајинска Изборна комисија именују се на четири године.

Бирачки одбори именују се за сваке изборе.

Члан 12

Чланови органа за спровођење избора посланика и њихови заменици морају имати изборно право и пребивалиште на територији Покрајине.

Члановима органа за спровођење избора и њиховим заменицима престаје функција у овим органима кад прихвате кандидатуру за посланике.

Члан 13

Органи за спровођење избора независни су у свом раду и раде на основу закона, ове одлуке и других прописа донетих на основу закона и ове одлуке.

Органи за спровођење избора одлучују већином гласова својих чланова.

Сви органи и организације дужни су да пружају помоћ органима за спровођење избора и да им достављају податке који су им потребни за рад.

Чланови и заменици чланова органа за спровођење избора не могу бити лица која су међусобно сродници по правој линији, без обзира на степен сродства, у побочној линији закључно са трећим степеном сродства, а у тазбинском сродству закључно са другим степеном сродства, као ни брачни другови и лица која су у међусобном односу усвојиоца или усвојеника, односно стараоца и штићеника.

Ако су органи за спровођење избора састављени супротно одредби става 4. овог члана тај орган се распушта, а избори, односно гласање се понавља.

Члан 14

Органи за спровођење избора раде у сталном и проширеном саставу.

Право да одреди члана органа за спровођење избора у проширеном саставу има подносилац потврђене и проглашене изборне листе који је предложио најмање половину кандидата од укупног броја посланика који се бира.

Два или више подносиоца изборне листе могу одредити заједничког опуномоћеног члана у орган за спровођење избора.

Чланови органа за спровођење избора у сталном и проширеном саставу имају једнака права и дужности у органима за спровођење избора.

Чланови органа за спровођење избора имају заменике на које се примењују све одредбе ове одлуке о избору, правима и дужностима чланова органа за спровођење избора.

Члан 15

У складу са чланом 14. и 17. ове одлуке, Покрајинска изборна комисија решењем утврђује да подносилац изборне листе, испуњава услове за одређивање свог члана и његовог заменика у проширени састав Покрајинске изборне комисије, у року од 48 часова од проглашења изборне листе.

Решење о испуњењу, односно неиспуњењу услова за одређивање представника подносиоца изборне листе, Покрајинска изборна комисија доставља подносиоцу изборне листе, на адресу означену у изборној листи, у року од 24 часа од часа доношења решења.

Подносилац изборне листе доставља Покрајинској изборној комисији предлог кандидата за члана и његовог заменика у проширени састав Покрајинске изборне комисије у року од 48 часова од часа пријема решења о испуњењу услова за одређивање представника у проширеном саставу Покрајинске изборне комисије.

Представник подносиоца изборне листе, постаје члан Покрајинске изборне комисије у проширеном саставу, у року од 24 часа од доношења решења.

Представницима подносиоца изборне листе, престаје право на чланство у проширеном саставу Покрајинске изборне комисије даном утврђивања резултата избора.

Престанак права на чланство у проширеном саставу члана и заменика члана, Покрајинска изборна комисија констатује посебним актом.

Чланови проширеног састава и њихови заменици морају бити дипломирани правници.

Члан 16

Покрајинску изборну комисију у сталном саставу чине председник и десет чланова.

Председника Покрајинске изборне комисије именује Скупштина на предлог председника Скупштине.

Чланове Покрајинске изборне комисије именује Скупштина на предлог посланичких група у Скупштини.

Покрајинска изборна комисија има секретара који је секретар Скупштине или његов заменик. Он учествује у раду Покрајинске изборне комисије, без права одлучивања.

Председник Покрајинске изборне комисије, њени чланови и секретар имају заменике.

Председник, чланови и секретар Покрајинске изборне комисије, као и њихови заменици морају бити дипломирани правници са најмање три године искуства у струци.

Акт о именовању чланова Покрајинске изборне комисије објављује се у "Службеном листу АПВ".

Члан 17

Покрајинска изборна комисија:

1. стара се о спровођењу избора у складу са овом одлуком,
2. одређује и објављује бирачка места у "Службеном листу АПВ",
3. образује бирачке одборе и именује њихове чланове,
4. утврђује број потребних гласачких листића,
5. организује техничке припреме за избор посланика,
6. доставља податке о изборима органима надлежним за прикупљање података,
7. усклађује рад органа за спровођење избора и даје им упутства у погледу спровођења поступка избора посланика,
8. прописује обрасце од значаја за рад органа за спровођење избора, начин достављања података комисији и доноси акте за вршење изборних радњи прописаних овом одлуком,
9. даје објашњења о примени одредаба ове одлуке,
10. утврђује и објављује укупне резултате избора,
11. подноси Скупштини извештај о спроведеним изборима,
12. утврђује и објављује укупан број бирача,
13. утврђује да ли су изборне листе састављене и поднете у складу са овом одлуком,
14. доноси решење о проглашењу изборне листе,
15. доноси решење о проглашењу збирне изборне листе,
16. припрема и оверава гласачке листиће,
17. доноси одлуку о додели посланичких мандата,
18. прописује начин провере аутентичности потписа и других података из обрасца из члана 31. ове Одлуке,
19. обавља и друге послове утврђене овом Одлуком.

Члан 18

Изборни материјал чува се најмање четири године.

Покрајинска изборна комисија одређује начин руковања и чувања изборног материјала.

Члан 19

Бирачки одбор непосредно руководи гласањем о избору, обезбеђује правилност и тајност гласања и утврђује резултате гласања на бирачком месту.

На дан избора, пре почетка гласања, бирачки одбор утврђује да ли је припремљени изборни материјал за то бирачко место потпун и исправан, да ли је бирачко место уређено на начин којим се обезбеђује тајност гласања и да ли гласање може почети, што уноси у записник о свом раду.

Бирачки одбор у сталном саставу чине председник и најмање два члана који имају заменике.

Бирачки одбор именује се најкасније десет дана пре дана одређеног за одржавање избора.

Када се истовремено одржавају и избори за народне посланике Народне скупштине или избори за одборнике у скупштину општине односно града, послове бирачких одбора на спровођењу избора за посланике у Скупштину могу да обављају одбори образовани за изборе за народне посланике Народне скупштине или изборе за одборнике у скупштину општине односно града, уколико се то одреди актом Покрајинске изборне комисије.

IV ПРЕДСТАВЉАЊЕ КАНДИДАТА СА ИЗБОРНИХ ЛИСТА

Члан 20

Подносиоци листе кандидата, односно изборне листе имају право да у јавним гласилима обавештавају грађане о програмима, активностима као и предложеним кандидатима, у складу са одредбама ове одлуке.

Средства обавештавања обезбедиће кандидатима за посланике односно њиховим предлагачима да под једнаким условима износе и образлажу изборне програме, водећи рачуна о сразмерној и равноправној заступљености кандидата свих предлагача.

Члан 21

Изборна пропаганда путем средстава јавног обавештавања и јавних скупова и објављивање процене резултата избора забрањени су 48 часова пре дана одржавања избора и на дан одржавања избора до затварања бирачких места.

V ОПШТЕ ОДРЕДБЕ О СПРОВОЂЕЊУ ИЗБОРА

Члан 22

Бирач гласа лично.

Бирач гласа на бирачком месту на коме је уписан у извод из бирачког списка.

Бирач може да гласа и ван бирачког места на коме је уписан у извод из бирачког списка, под условима и на начин утврђен законом.

Начин гласања ван бирачког места као и број бирача који су гласали на тај начин, уноси се у записник о раду бирачког одбора.

Грађани на привременом раду или боравку у иностранству у време одржавања избора гласају на бирачком месту у последњем пребивалишту на територији Покрајине.

Најкасније десет дана пре дана избора, изборна комисија објављује која су бирачка места одређена у изборној јединици, њихове редне бројеве и подручја са којих ће бирачи гласати на тим местима.

Сваком бирачу, најкасније пет дана пре одржавања избора, доставља се обавештење о дану и времену одржавања избора са бројем и адресом бирачког места на коме се гласа и бројем под којим је уписан у извод из бирачког списка.

За свако бирачко место одређује се посебна просторија.

На самом бирачком месту и на 50 метара од бирачког места не смеју се истицати симболи политичких странака, односно других политичких организација и други пропагандни материјали.

На самом бирачком месту не смеју се користити мобилни телефони или друга средства за везу и комуникацију.
Забрањено је задржавање на бирачком месту свих лица која немају права и дужности утврђене овом одлуком.

Члан 23

Бирачка места отварају се у 7,00 и затварају у 20,00 часова.

Бирачима који су се затекли на биралишту у часу затварања омогућава се да гласају.

Ако на бирачком месту настане неред, бирачки одбор може прекинути гласање док се не успостави ред. Време за које се гласање морало прекинути и разлози прекидања гласања уносе се у записник.

Кад је гласање због нереда било прекинуто дуже од једног часа, гласање се продужава за онолико времена колико је прекид трајао.

Члан 24

Док траје гласање морају бити присутни сви чланови бирачког одбора или њихови заменици.

Бирачки одбор проверава гласачку кутију у присуству бирача који први дође на бирачко место. Резултат контроле уписује се у контролни листић, који потписују чланови бирачког одбора и бирач који је први дошао на бирачко место.

У гласачку кутију убацује се контролни листић, а затим се она у присуству првог бирача печати, што се уноси у записник о раду бирачког одбора.

По отварању гласачке кутије, најпре се проверава да ли у њој постоји контролни листић. Ако у гласачкој кутији нема контролног листића, бирачки одбор се распушта и именује се нови, а гласање на том бирачком месту се понавља.

Образац контролног листа и начин печаћења гласачке кутије прописује Покрајинска изборна комисија.

VI ИЗБОРНА ЛИСТА

А) КАНДИДОВАЊЕ

Члан 25

Кандидата за посланика могу предлагати политичке странке, коалиције више политичких странака, група грађана, коалиције политичких странака и групе грађана, које својим потписима подржи најмање 6000 бирача по изборној листи.

Групу грађана у смислу ове одлуке, оснива писаним споразумом најмање десет бирача чији потписи морају бити оверени код суда и она мора да има назив.

Политичке странке националних мањина и коалиције политичких странака националних мањина могу предлагати кандидате за посланика, које својим потписима подржи најмање 3.000 бирача по изборној листи.

У име политичке странке или групе грађана, предлог из става 1. овог члана, може поднети само лице које је политичка странка или група грађана овластила.

Предлог у име коалиција из става 1. овог члана, подносе највише два овлашћена лица.

Члан 26

Изборна листа доставља се Покрајинској изборној комисији најкасније 15 дана пре дана одређеног за одржавање избора.

Уз изборну листу Покрајинској изборној комисији доставља се документација, и то:

1) потврда о изборном праву за сваког кандидата са изборне листе, у којој је назначено име и презиме, датум рођења, занимање и јединствени матични број кандидата,
2) писмена изјава кандидата да прихвата кандидатуру,
3) потврда о пребивалишту кандидата,
4) писмена сагласност носиоца листе,
5) овлашћење лица која подносе изборну листу,
6) уверење о држављанству,
7) оверени потписи бирача који су подржали одређену изборну листу.

Кад изборну листу предлаже коалиција више политичких странака или коалиција политичких странака и групе грађана, уз изборну листу се обавезно подноси и писмени коалициони споразум којим се уређују међусобна права и дужности а нарочито начин расподеле мандата.

Члан 27

Једно лице може бити кандидат за посланика само на једној изборној листи.

Подносилац изборне листе одређује редослед кандидата на листи.

На изборној листи од свака три кандидата по редоследу на листи (прва три места, друга три места и тако до краја листе) мора бити најмање по један кандидат који је припадник мање заступљеног пола на листи.

Ако изборна листа не испуњава услове из става 3. овог члана сматраће се да садржи недостатке за проглашење изборне листе, а предлагач листе ће бити позван да у складу са овом одлуком, отклони недостатке листе.

Ако предлагач листе не отклони недостатке из става 4. овог члана, Покрајинска изборна комисија одбиће проглашење изборне листе, у складу са овом одлуком.

Члан 28

Подносилац изборне листе губи право да предложи новог кандидата, ако по доношењу решења о проглашењу изборне листе кандидат буде правоснажном судском одлуком лишен пословне способности, изгуби држављанство Републике Србије, одустане од кандидатуре или ако наступи његова смрт.

Место на изборној листи кандидата из става 1. овог члана заузима кандидат који је по редоследу следећи на изборној листи.

Члан 29

Подносилац изборне листе може повући листу најкасније до дана утврђивања збирне изборне листе.

Повлачењем изборне листе престаје функција представника подносиоца листе у свим органима за спровођење избора, као и сва права која му у том својству по одредбама ове одлуке припадају.

Члан 30

Назив изборне листе одређује се према називу политичке странке која подноси листу, а у назив се може укључити име и презиме лица које политичка странка одреди као носиоца изборне листе.

Ако две или више политичких странака поднесу заједничку изборну листу, назив изборне листе и највише два носиоца изборне листе одређују се споразумно.

Уз назив изборне листе групе грађана подносилац одређује ближу ознаку те листе, а у назив се може укључити име и презиме лица које група грађана одреди као носиоца изборне листе.

Лице одређено као носилац изборне листе може бити кандидат за посланика.

Члан 31

Покрајинска изборна комисија прописује облик и садржај обрасца за потпис бирача који подржавају изборну листу и ставља га на располагање учесницима у изборима у року од 5 дана од дана утврђеног за почетак изборних радњи.

Подносилац изборне листе одређује овлашћена лица за прикупљање потписа бирача који подржавају изборну листу и издаје им посебно овлашћење за прикупљање потписа.

Образац овлашћења за лица из става 2. овог члана прописује Покрајинска изборна комисија.

Бирач може својим потписом подржати изборну листу само једног предлагача.

Члан 32

Покрајинска изборна комисија проглашава страначку изборну листу, коалициону изборну листу или изборну листу групе грађана, одмах по пријему изборне листе и одговарајуће документације, а најкасније у року до 24 часа од пријема изборне листе.

Решење о проглашењу изборне листе из става 1. овог члана Покрајинска изборна комисија доставља без одлагања подносиоцу.

Члан 33

Кад Покрајинска изборна комисија утврди да изборна листа није поднета благовремено, донеће решење о њеном одбацивању.

Кад Покрајинска изборна комисија утврди да изборна листа садржи недостатке који су сметња за проглашење изборне листе у складу с овом одлуком, донеће, у року од 24 часа од пријема изборне листе, закључак којим се подносиоцу изборне листе налаже да најкасније у року од 48 часова од часа достављања закључка отклони те недостатке. Тим закључком истовремено ће се подносиоцу изборне листе указати на радње које треба да обави ради отклањања недостатака.

Кад Покрајинска изборна комисија утврди да недостаци изборне листе нису отклоњени или нису отклоњени у предвиђеном року, донеће у наредних 24 часа решење којим се одбија проглашење изборне листе.

Члан 34

Збирну изборну листу утврђује Покрајинска изборна комисија и она садржи све изборне листе, са личним именима свих кандидата и подацима о години рођења, занимању и пребивалишту.

Редослед изборних листа, са лицима свих кандидата, на збирној изборној листи утврђује се према редоследу њиховог проглашавања.

Збирну изборну листу Покрајинска изборна комисија објављује у "Службеном листу АПВ".

Сваки подносилац изборне листе има право да у року од 48 часова од дана објављивања збирне изборне листе изврши, преко лица које овласти, увид у све поднете изборне листе и документацију поднету уз њих.

Б) СПРОВОЂЕЊЕ ИЗБОРА

Члан 35

Покрајинска изборна комисија благовремено припрема изборни материјал (потребан број гласачких листића, посебне службене коверте за гласање, образац записника о раду бирачког одбора и др.) и доставља га бирачким одборима најкасније у року од 48 часова пре дана одржавања избора.

Члан 36

Гласачке листиће припрема и оверава Покрајинска изборна комисија.

Покрајинска изборна комисија утврђује укупан број гласачких листића који мора бити једнак броју бирача уписаних у бирачки списак општина.

Покрајинска изборна комисија одређује број резервних гласачких листића, који не може бити већи од 0,3% од укупног броја гласачких листића.

Гласачки листићи штампају се на једном месту.

Подносилац изборне листе доставља Покрајинској изборној комисији име лица које има право да присуствује штампању, бројању, паковању гласачких листића и њиховом достављању органима надлежним за спровођење избора.

За општине у којима су у службеној употреби језици и писма националних мањина гласачки листићи штампају се двојезично или вишејезично.

Покрајинска изборна комисија утврђује облик и изглед гласачких листића, начин и контролу њиховог штампања и достављање и руковање гласачким листићима.

Члан 37

Гласачки листић садржи:

1) редни број који се ставља испред назива изборне листе,
2) називе изборних листа, према редоследу утврђеном на збирној изборној листи, са личним именом првог кандидата са листе,
3) напомену да се гласа само за једну изборну листу, заокруживањем редног броја испред назива те листе или назива листе.

Члан 38

Збирна изборна листа, с називима изборних листа и именима свих кандидата, мора за време гласања бити видно истакнута на бирачком месту.

Садржај, облик и начин истицања збирне изборне листе из става 1. овог члана прописује Покрајинска изборна комисија.

Члан 39

Представници подносилаца изборних листа и кандидати за посланике имају право увида у изборни материјал.
Увид се врши у службеним просторијама Покрајинске изборне комисије, у року од два дана од дана одржавања избора.

Члан 40

Бирач може гласати само за једну од изборних листа са гласачког листића.

Гласа се заокруживањем редног броја испред назива изборне листе за коју се гласа или заокруживањем назива изборне листе.

В) УТВРЂИВАЊЕ РЕЗУЛТАТА ИЗБОРА

Члан 41

По завршеном гласању бирачки одбор приступа утврђивању резултата гласања на бирачком месту.
Бирачки одбор утврђује број неупотребљених гласачких листића и ставља их у посебан омот који печати, с назнаком на омоту да се ради о неупотребљеним гласачким листићима.

На основу извода из бирачког списка, бирачки одбор утврђује укупан број бирача који су гласали.
Кад се гласачка кутија отвори, после провере контролног листића, важећи гласачки листићи одвајају се од неважећих.

Бирачки одбор констатује број неважећих гласачких листића, уноси га у записник и неважеће гласачке листиће печати у посебан омот, с назнаком да се ради о неважећим гласачким листићима, а потом утврђује број важећих листића и број гласова за сваку изборну листу, што такође уноси у записник.

Важећи гласачки листићи стављају се у посебан омот са назнаком да се ради о важећим гласачким листићима, који се потом печати.

Неважећи гласачки листић јесте непопуњени гласачки листић, листић који је попуњен тако да се не може утврдити за коју се изборну листу гласало и листић на коме је заокружено више од једне изборне листе.
Кад је на гласачком листићу заокружено име и презиме првог кандидата на изборној листи или је заокружен назив или део назива изборне листе, односно ако су истовремено заокружени редни број и назив изборне листе и име и презиме првог кандидата, такав изборни листић сматра се важећим.

Кад се утврди да је број гласачких листића у гласачкој кутији већи од броја бирача који су гласали, или у гласачкој кутији није нађен контролни листић, бирачки одбор се распушта и именује нови, а гласање на том бирачком месту понавља се.

Члан 42

Бирачки одбор, по утврђивању резултата гласања, у записник о свом раду уноси: број примљених гласачких листића; број неупотребљених гласачких листића; број неважећих гласачких листића; број важећих гласачких листића; број гласова датих за сваку изборну листу; број бирача према изводу из бирачког списка и број бирача који су гласали.

У записник о раду бирачког одбора уносе се и примедбе и мишљења чланова бирачког одбора, подносилаца изборних листа и заједничких представника подносилаца изборних листа, као и све друге чињенице од значаја за гласање.

Записник о раду бирачког одбора потписују сви чланови бирачког одбора.

Члан 43

Записник о раду бирачког одбора израђује се на прописаном обрасцу који се штампа у шест примерака.
У општинама где су у службеној употреби језици и писма националних мањина записник о раду бирачког одбора штампа се двојезично или вишејезично.

Први примерак записника с утврђеним изборним материјалом доставља се Покрајинској изборној комисији.
Други примерак записника истиче се на бирачком месту на јавни увид.

Преостала четири примерка записника уручују се представницима подносилаца изборних листа које су освојиле највећи број гласова на том бирачком месту и то одмах уколико подносилац изборне листе има представника у бирачком одбору, а уколико га нема представник подносиоца изборне листе може преузети примерак записника од Покрајинске изборне комисије у року од 12 часова.

Члан 44

Кад утврди резултате гласања, бирачки одбор ће без одлагања, а најкасније у року од 18 часова од затварања бирачког места, доставити Покрајинској изборној комисији записник о утврђивању резултата гласања на бирачком месту, извод из бирачког списка, важеће гласачке листиће у запечаћеном посебном омоту, неупотребљене гласачке листиће у запечаћеном посебном омоту, неважеће гласачке листиће у запечаћеном посебном омоту, као и преостали изборни материјал.

Члан 45

У року од 96 часова од затварања бирачких места, Покрајинска изборна комисија записнички утврђује: укупан број бирача уписаних у бирачки списак; број бирача који је гласао на бирачким местима; укупан број гласачких листића примљених на бирачким местима; укупан број неупотребљених гласачких листића; укупан број неважећих гласачких листића; укупан број важећих гласачких листића; број гласова датих за сваку изборну листу појединачно.

Покрајинска изборна комисија утврђује резултате избора и о томе сачињава посебан записник.

Члан 46

Подносиоци изборних листа могу Покрајинској изборној комисији пријавити лице које ће имати право да присуствује статистичкој обради података у Покрајинској изборној комисији.

Члан 47

Свакој изборној листи припада број мандата који је сразмеран броју добијених гласова.

Покрајинска изборна комисија утврђује број мандата који припада свакој изборној листи.

У расподели мандата учествују изборне листе које су добиле најмање 5% гласова од укупног броја гласова бирача који су гласали.

Политичке странке националних мањина и коалиција политичких странака националних мањина учествују у расподели мандата и кад су добиле мање од 5% гласова од укупног броја бирача који су гласали.

Политичке странке националних мањина су све оне странке чији је основни циљ представљање и заступање интереса националне мањине и заштита и проширивање права припадника националних мањина, у складу са домаћим и међународним стандардима.

О томе да ли подносилац изборне листе има положај политичке странке националне мањине, односно коалиције политичких странака националних мањина одлучује Покрајинска изборна комисија при проглашењу изборне листе, а на предлог подносиоца изборне листе који мора бити стављен при подношењу изборне листе.

Члан 48

Покрајинска изборна комисија расподељује мандате применом система највећег количника.

Мандати се расподељују тако што се укупан број гласова који је добила свака поједина изборна листа подели бројевима од један до закључно са бројем 120.

Добијени количници разврставају се по величини а у обзир се узима 120 највећих количника. Свака изборна листа добија онолико мандата колико тих количника на њу отпада.

Ако две изборне листе или више изборних листа добију исте количнике на основу којих се додељује један мандат а нема више нерасподељених мандата, мандат ће се доделити листи која је добила укупно већи број гласова.

Ако ниједна изборна листа није добила најмање 5% гласова, расподела ће се извршити на начин одређен у ст. 1. до 3. овог члана.

Члан 49

Мандати који припадају одређеној изборној листи додељују се кандидатима с те листе, у складу са одредбама ове одлуке.

Покрајинска изборна комисија ће најкасније у року од десет дана од дана утврђивања резултата избора све добијене мандате са изборне листе доделити кандидатима по редоследу на изборној листи, почев од првог кандидата са листе.

Покрајинска изборна комисија издаје посланику уверење да је изабран.

Кандидат коме је додељен мандат, у складу са одредбама става 2. овог члана, може пре потврђивања мандата да поднесе изјаву о неприхватању мандата Покрајинској изборној комисији. Изјава о неприхватању мандата мора бити оверена у органу надлежном за оверу потписа и поднета лично у року од три дана од дана овере.

У случају из става 4. овог члана, Покрајинска изборна комисија мандат додељује првом следећем кандидату са исте изборне листе коме није био додељен мандат посланика.

У случају из става 4. овог члана, уколико је изјаву о неприхватању дао кандидат с коалиционе изборне листе, Покрајинска изборна комисија мандат додељује првом следећем кандидату на изборној листи коме није био додељен мандат, а који је припадник исте политичке странке, односно групе грађана. Уколико таквог нема, мандат се додељује првом следећем кандидату са исте коалиционе изборне листе коме није био додељен мандат посланика.

Г) ПОНОВНИ ИЗБОРИ

Члан 50

Поновни избори спроводе се ако Покрајинска изборна комисија или надлежни суд Србије пониште изборе због неправилности у спровођењу избора, у случајевима утврђеним овом одлуком.

Ако се избори пониште на поједином бирачком месту, гласање се понавља само на том бирачком месту.

На бирачким местима на којима изборни поступак није спроведен у складу са овом одлуком, избори се понављају у року од седам дана од утврђивања неправилности у изборном поступку, на начин и по поступку утврђеним за спровођење избора.

Поновне изборе расписује Покрајинска изборна комисија.

Поновни избори спроводе се по изборној листи која је утврђена за изборе који су поништени, осим кад су избори поништени због неправилности у утврђивању изборне листе.

У случају понављања избора коначни резултати избора утврђују се по завршетку поновљеног гласања.

Члан 51

У складу са одредбама ове одлуке, кад посланику пре истека времена на које је изабран престане мандат, он се додељује новом посланику, на начин утврђен овим чланом.

У складу са одредбама ове одлуке, кад посланику пре истека времена на које је изабран престане мандат, он се додељује првом следећем кандидату са исте изборне листе коме није био додељен мандат посланика.

Кад посланику који је изабран са коалиционе изборне листе пре истека времена на које је изабран престане мандат, он се додељује првом следећем кандидату на изборној листи коме није био додељен мандат, а који је припадник исте политичке странке, односно групе грађана. Уколико таквог нема, мандат се додељује првом следећем кандидату са исте коалиционе изборне листе коме није био додељен мандат посланика.

Кандидату коме је био додељен мандат посланика, а коме је мандат престао због преузимања функције члана Покрајинске владе, мандат се поново додељује у истом сазиву Скупштине под условима:

- да је кандидату престала функција члана Покрајинске владе;
- да постоји упражњено посланичко место које припада истој изборној листи;
- да је Покрајинској изборној комисији кандидат поднео захтев за доделу мандата посланика.

Кад посланику престане мандат пре истека времена на које је изабран у случајевима из става 1. овог члана, а на изборној листи с које је посланик био изабран нема кандидата за које подносилац изборне листе није добио мандат, он припада подносиоцу изборне листе који има следећи највећи количник, а за њега није добио мандат.

Мандат новог посланика траје до истека мандата посланика коме је престао мандат.

У случајевима из ст. 2, 3. и 5. овог члана, пре утврђивања мандата, од кандидата се прибавља писмена сагласност да прихвата мандат.

VII УТВРЂИВАЊЕ И ОБЈАВЉИВАЊЕ УКУПНИХ РЕЗУЛТАТА ИЗБОРА

Члан 52

Резултате избора Покрајинска изборна комисија утврђује и објављује у року од 96 часаова од завршетка гласања.

Укупни резултати избора објављују се у "Службеном листу АПВ".

VIII ПРЕСТАНАК МАНДАТА

Члан 53

Посланику престаје мандат пре истека времена на које је изабран:

1) подношењем оставке;
2) ако је правоснажном судском одлуком осуђен на безусловну казну затвора у трајању од најмање шест месеци;
3) ако је правоснажном одлуком лишен пословне способности;
4) преузимањем посла, односно функције које су, у складу с законом односно овом одлуком, неспојиве с функцијом посланика;
5) ако му престане пребивалиште на територији покрајине;
6) губитком држављанства;
7) смрћу.

Посланик лично подноси оставку, оверену у органу надлежном за оверу потписа, председнику Скупштине, у року од три дана од дана овере.

Посланику престаје мандат даном наступања случаја из става 1. овог члана.

Дан престанка мандата констатује Скупштина на првој наредној седници после пријема обавештења о разлозима за престанак мандата посланика.

IX ЗАШТИТА ИЗБОРНОГ ПРАВА

Члан 54

Органи надлежни за спровођење избора дужни су да, у току изборног поступка, обавештавају бираче о њиховим изборним правима и о начину заштите тих права.

Члан 55

Сваки бирач, кандидат или подносилац изборне листе имају право да поднесу приговор Покрајинској изборној комисији због повреде изборног права или изборног поступка.

Приговор против одлуке, радње или пропуста бирачког одбора подноси се Покрајинској изборној комисији.

Приговор се подноси у року од 24 часа од доношења одлуке, односно извршења радње коју подносилац приговора сматра неправилном, односно од када је учињен пропуст.

Члан 56

Покрајинска изборна комисија доноси решење у року од 48 часова од пријема приговора и доставља га подносиоцу приговора.

Ако Покрајинска изборна комисија усвоји приговор, поништиће одлуку или радњу.

Ако Покрајинска изборна комисија, по приговору, не донесе решење у роковима предвиђеним овом одлуком, сматраће се да је приговор усвојен.

Члан 57

Против решења Покрајинске изборне комисије којим је одбачен или одбијен приговор, па и оног којим је усвојен приговор, може се изјавити жалба надлежном суду.

Жалба се подноси преко Покрајинске изборне комисије у року од 48 часова од пријема решења.

Покрајинска изборна комисија дужна је да, у року од 24 часа по пријему жалбе, достави Управном суду жалбу и све потребне списе.

Члан 58

Ако суд усвоји жалбу, одговарајућа изборна радња, односно избор, поновиће се најкасније за десет дана.

X ПОСМАТРАЧИ

Члан 59

Заинтересовани представници домаћих невладиних организација, других држава, одговарајућих међународних организација, домаћи и страни медији (у даљем тексту: посматрачи) могу пратити целокупан ток избора, рад органа за спровођење избора и утврђивање резултата избора.

Члан 60

Органи за спровођење избора обезбеђују посматрачу праћење тока избора и рада органа за спровођење избора, а њихово присуство уноси се у записник.

Члан 61

Посматрачи могу присуствовати раду органа за спровођење избора без права да у њему учествују.

Члан 62

Покрајинска изборна комисија донеће Упутство о начину спровођења одредби од члана 59. до члана 61. ове одлуке.

XI ТРОШКОВИ СПРОВОЂЕЊА ИЗБОРА

Члан 63

Средства за рад органа за спровођење избора, изборни материјал и друге трошкове спровођења избора обезбеђују се у буџету Покрајине у оквиру средстава утврђених у буџету Скупштине.

На поднеске и радње у изборном поступку не плаћа се такса.

XII КАЗНЕНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 64

Новчаном казном од 5.000 до 50.000 динара казниће се за прекршај организација која поступи супротно одредби члана 21. ове одлуке.

За прекршај из става 1. овог члана казниће се и одговорно лице у организацији новчаном казном од 250 до 25.000 динара.

За прекршај из става 1. овог члана казниће се и лице које објави процену резултата избора или претходне резултате избора новчаном казном од 250 до 25.000 динара.

Члан 65

Новчаном казном од 5.000 до 500.000 динара казниће се за прекршај политичка странка односно друга политичка организација (или друго правно лице) које супротно одредби члан 22. став 9. ове одлуке истиче симболе политичких странака односно других политичких организација и други пропагандни материјал.

За прекршаје из става 1. овог члана казниће се и одговорно лице у политичкој организацији (или друго правно лице) новчаном казном од 250 до 25.000 динара.

Члан 66

Новчаном казном од 250 до 25.000 динара казниће се за прекршај лице које на самом бирачком месту користи мобилни телефон или друга средства веза и комуникација (члан 22. став 10. ове одлуке).

Члан 67

Новчаном казном од 250 до 25.000 динара казниће се за прекршај лице које се задржава на бирачком месту, а нема права и дужности утврђене овом одлуком (члан 22. став 11. ове одлуке).

XIII ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 68

Даном ступања на снагу ове одлуке престаје да важи Покрајинска скупштинска одлука о избору посланика у Скупштину Аутономне Покрајине Војводине („Службени лист АП Војводине“, број 3/2012).

Члан 69

Даном ступања на снагу ове одлуке престаје да важи Покрајинска скупштинска одлука о изборним јединицама за избор посланика у Скупштину Аутономне Покрајине војводине („Службени лист АП Војводине“, број 12/2004, 16/2004-испр. и 18/2009-промена назива акта).

Члан 70

Ова одлука ступа на снагу осмог дана од објављивања у „Службеном листу Аутономне Покрајине Војводине“.

СКУПШТИНА АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ

Нови Сад, 06. јун 2014. година

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ АП ВОЈВОДИНЕ

Иштван Пастор, с.р.
(Pásztor István, s.k.)