Pokrajinska skupštinska odluka o pokrajinskoj upravi

("Sl. list AP Vojvodine", br. 37/2014)

Temeljem članka 55. stavak 3. i članka 31. redak 2. Statuta Autonomne Pokrajine Vojvodine („Službeni list APV”, broj 20/14),

Skupština Autonomne Pokrajine Vojvodine, na sjednici održanoj 23. rujna 2014. godine,  d o n i j e l a  je

POKRAJINSKU SKUPŠTINSKU ODLUKU O
POKRAJINSKOJ UPRAVI

Članak 1.

Ovom Pokrajinskom skupštinskom odlukom uređuju se naziv i djelokrug rada, poslovi i organizacija pokrajinskih tijela uprave i druga pitanja od značaja za pokrajinsku upravu.

Članak 2.

Sve imenice koje se u ovoj Odluci koriste u muškom rodu, a imaju i ženski rod, podrazumijevaju i istodobno obuhvaćaju iste imenice u ženskom rodu.

Imenice koje označavaju službene pozicije i dužnosti u pokrajinskim tijelima uprave koriste se u obliku koji izražava spol osobe koja je njihov nositelj.

 

1. POLOŽAJ, NAČIN RADA I POSLOVI POKRAJINSKE UPRAVE

Položaj, sastav i odgovornost pokrajinske uprave

Članak 3.

Pokrajinska tijela uprave su pokrajinska tajništva i pokrajinske posebne upravne organizacije.

Za svoj rad pokrajinska uprava odgovorna je Skupštini Autonomne Pokrajine Vojvodine (u daljem tekstu: Skupština) i Pokrajinskoj vladi.

Radi ostvarivanja kontrole nad radom pokrajinskih tijela uprave, sukladno Statutu Autonomne Pokrajine Vojvodine (u daljem tekstu: Statut), pokrajinska tijela uprave podnose izvješće o svom radu Pokrajinskoj vladi.

Odgovornost za štetu

Članak 4.

Za štetu koju svojim nezakonitim ili nepravilnim radom pokrajinska tijela uprave prouzrokuju fizičkim i pravnim osobama, odgovara AP Vojvodina.

Financiranje rada

Članak 5.

Sredstva za financiranje poslova pokrajinske uprave osiguravaju se u proračunu AP Vojvodine sukladno zakonu i drugim propisima.

Načela djelovanja pokrajinske uprave

Članak 6.

Pokrajinska tijela uprave su samostalna u obavljanju svojih poslova i rade u okviru i na temelju Ustava, zakona, Statuta, pokrajinskih skupštinskih odluka i drugih općih akata Skupštine i Pokrajinske vlade.

Članak 7.

Pokrajinska tijela uprave dužna su svakome osigurati jednaku pravnu zaštitu u ostvarivanju njegovih prava i interesa.

Članak 8.

Pokrajinska tijela uprave dužna su strankama omogućiti brzo i djelotvorno ostvarivanje njihovih prava i interesa, da sukladno pravilima struke koriste ona sredstva koja su za stranku najpovoljnija ‒ ako se njima postižu cilj i svrha propisa, i da poštivaju ličnost i dostojanstvo stranke.

Članak 9.

U pokrajinskim tijelima uprave, pri zapošljavanju, vodi se računa o nacionalnom sastavu stanovništva i odgovarajućoj zastupljenosti pripadnika nacionalnih manjina ‒ nacionalnih zajednica, sukladno Ustavu i zakonu.

Članak 10.

Rad pokrajinske uprave dostupan je javnosti.

Pokrajinska tijela uprave dužna su omogućiti uvid u svoj rad prema zakonu kojim se uređuje slobodan pristup informacijama od javnog značaja.

Pokrajinska tijela uprave obavještavaju javnost o svom radu davanjem informacija putem sredstava javnog informiranja, održavanjem konferencija za tisak i stvaranjem drugih uvjeta za upoznavanje građana s radom pokrajinske uprave.

Poslovi pokrajinske uprave

Članak 11.

Pokrajinska tijela uprave, u okviru nadležnosti AP Vojvodine utvrđenih Ustavom, zakonom i Statutom, obavljaju izvršne poslove, obavljaju nadzor, pripremaju propise koje donose Skupština i Pokrajinska vlada i donose propise i pojedinačna akta iz svoje nadležnosti, obavljaju stručne i razvojne poslove, prate rad javnih službi, obavljaju povjerene poslove državne uprave i obavljaju druge poslove sukladne propisima.

Članak 12.

U obavljanju izvršnih poslova, pokrajinska tijela uprave provode i primjenjuju pokrajinske skupštinske odluke, pokrajinske uredbe i druge odluke Skupštine i Pokrajinske vlade donošenjem propisa i pojedinačnih akata, vode javne evidencije, izdaju javne isprave i poduzimaju i obavljaju druge poslove.

Pokrajinska tajništva vrše nadzor u okviru ovlaštenja utvrđenih u zakonu.

Pokrajinska tijela uprave pripremaju nacrte i prijedloge propisa koje donose Skupština i Pokrajinska vlada i donose propise i pojedinačna akta iz svoje nadležnosti.

U obavljanju stručnih i razvojnih poslova, pokrajinska tijela uprave prate i analiziraju stanje u područjima iz svog djelokruga, pripremaju izvješća i informacije na temelju utvrđenog stanja, poduzimaju mjere ili predlažu Pokrajinskoj vladi poduzimanje mjera na koje je ovlaštena, pripremaju programska, razvojna i planska dokumenta u području svog djelokruga.

Pokrajinska tijela uprave u područjima iz svoga djelokruga prate i pomažu rad javnih službi s ciljem da se njihov rad odvija sukladno propisima.

Pokrajinska tijela uprave obavljaju poslove državne uprave kada im je obavljanje tih poslova zakonom povjereno.
Povjeravanje poslova pokrajinske uprave.

Članak 13.

Pokrajinskom skupštinskom odlukom, jedinicama lokalne samouprave s teritorija AP Vojvodine, javnim poduzećima i ustanovama čiji je osnivač AP Vojvodina (u daljem tekstu: imaoci javnih ovlaštenja) mogu se povjeriti pojedini poslovi pokrajinske uprave iz izvorne nadležnosti AP Vojvodine.

Pokrajinska vlada i pokrajinska tijela uprave zadržavaju i poslije povjeravanja poslova pokrajinske uprave odgovornost za njihovo izvršavanje.

Sredstva za vršenje povjerenih poslova pokrajinske uprave osiguravaju se u proračunu AP Vojvodine.

Članak 14.

Nadzor nad radom imalaca javnih ovlaštenja u obavljanju povjerenih poslova obavljaju pokrajinska tijela uprave iz čijeg su djelokruga ti poslovi.

Nadzor nad obavljanjem povjerenih poslova pokrajinska tijela uprave obavljaju shodnom primjenom odredaba Zakona o državnoj upravi, o ovlaštenjima nadzornog tijela.

Akta pokrajinske uprave

Članak 15.

Radi izvršavanja zakona, drugih propisa i općih akata Republike Srbije, propisa Skupštine i Pokrajinske vlade, pokrajinska tijela uprave donose propise i pojedinačna akta, kad su za to ovlašteni.

Članak 16.

Pokrajinska tijela uprave donose pravilnike, naredbe, upute, rješenja i druga akta, sukladno zakonu, Statutu, pokrajinskoj skupštinskoj odluci i općem aktu Pokrajinske vlade.

Pravilnikom se razrađuju pojedine odredbe pokrajinskih skupštinskih odluka i drugih općih akata Skupštine i općih akata Pokrajinske vlade.

Naredbom se, radi izvršavanja pojedinih odredbi zakona i drugih propisa, naređuje ili zabranjuje postupanje u određenom slučaju koji ima opći značaj.

Uputom se propisuje način rada i obavljanje poslova pokrajinskih tijela uprave.

Rješenjem se odlučuje o pojedinačnim stvarima, sukladno propisima.

Članak 17.

Akta iz članka 16., koja su od interesa za više pokrajinskih tijela uprave, donose sporazumno rukovoditelji tih tijela.

Službena uporaba jezika i pisama

Članak 18.

Pored srpskog jezika i ćiriličnog pisma, u pokrajinskim tijelima uprave u ravnopravnoj službenoj uporabi su i mađarski, slovački, hrvatski, rumunjski i rusinski jezik i njihova pisma, sukladno zakonu.

Zaposlene osobe u tijelima pokrajinske uprave dužne su znati srpski jezik, a jezik nacionalne manjine ‒ nacionalne zajednice koji je u službenoj uporabi, ako je to utvrđeno aktom o unutarnjem ustrojstvu i sistematizaciji radnih mjesta.

Članak 19.

Pokrajinska tijela uprave, u slučaju da nisu osposobljena za komunikaciju na odgovarajućem jeziku, mogu koristiti usluge službe za prevođenje u sastavu pokrajinskog tajništva nadležnog za poslove uprave.

Članak 20.

Pokrajinska tijela uprave dužna su osigurati financijske, tehničke uvjete i ljudske resurse radi osiguravanja službene uporabe jezika i pisama iz članka 18. stavak 1. ove Odluke.

Članak 21.

Pokrajinska vlada prati ostvarivanje službene uporabe jezika i pisama u pokrajinskim tijelima uprave i poduzima mjere s ciljem osiguravanja jezične ravnopravnosti.

Zaposlene osobe u pokrajinskim tijelima uprave

Članak 22.

Zaposlene osobe u pokrajinskim tijelima uprave obavljaju poslove iz djelokruga tog tijela, kao i prateće pomoćno-tehničke poslove.

 

2. UREĐENJE POKRAJINSKE UPRAVE

Pokrajinsko tajništvo

Članak 23.

Pokrajinska tajništva se obrazuju za vršenje poslova pokrajinske uprave u jednom ili više međusobno povezanih područja.

Pokrajinskim tajništvom rukovodi pokrajinski tajnik.

Pokrajinski tajnik

Članak 24.

Pokrajinski tajnik je član Pokrajinske vlade zadužen za rukovođenje pokrajinskim tajništvom.

Pokrajinski tajnik predstavlja pokrajinsko tajništvo, organizira i osigurava obavljanje poslova na učinkovit način, donosi akta za koja je ovlašten, obrazuje povjerenstva i radne skupine radi obavljanja složenijih poslove iz djelokruga tajništva i odlučuje o pravima, dužnostima i odgovornostima zaposlenika.

Zamjenik pokrajinskog tajnika

Članak 25.

Pokrajinski tajnik može imati zamjenika koga bira Skupština na mandat od četiri godine.

Prestankom mandata Pokrajinske vlade, mandat prestaje i zamjeniku pokrajinskog tajnika.

Zamjenik pokrajinskog tajnika zamjenjuje pokrajinskog tajnika i pomaže pokrajinskom tajniku u okviru ovlaštenja koja mu on odredi.

U slučaju duže spriječenosti pokrajinskog tajnika, što treba konstatirati Pokrajinska vlada, zamjenik zamjenjuje odsutnog pokrajinskog tajnika i ima sva ovlaštenja pokrajinskog tajnika.

Pokrajinski tajnik može ovlastiti zamjenika pokrajinskog tajnika da nazoči i sudjeluje u radu na sjednicama Pokrajinske vlade, bez prava glasa.

Podtajnik pokrajinskog tajništva

Članak 26.

Pokrajinsko tajništvo može imati podtajnika koji za svoj rad odgovara pokrajinskom tajniku.

Podtajnik pomaže pokrajinskom tajniku u upravljanju kadrovskim, financijskim, informatičnim i drugim poslovima, u usklađivanju rada unutarnjih jedinica pokrajinskog tajništva, te surađuje s drugim tijelima.

Podtajnika postavlja i razrješava Pokrajinska vlada na četiri godine, na prijedlog pokrajinskog tajnika.

Pomoćnik pokrajinskog tajnika

Članak 27.

U pokrajinskom tajništvu mogu se postavljati pomoćnici pokrajinskog tajnika.

Pomoćnik pokrajinskog tajnika rukovodi područjem rada pokrajinskog tajništva za koji se obrazuje sektor i za svoj rad odgovara pokrajinskom tajniku.

Pomoćnika pokrajinskog tajnika postavlja i razrješava Pokrajinska vlada na četiri godine, na prijedlog pokrajinskog tajnika.

Poseban savjetnik pokrajinskog tajnika

Članak 28.

Pokrajinski tajnik može imati posebnog savjetnika.

Poseban savjetnik pokrajinskog tajnika po nalogu pokrajinskog tajnika priprema prijedloge akata, sačinjava mišljenja i obavlja druge poslove za pokrajinskog tajnika.

Prava i obveze posebnog savjetnika pokrajinskog tajnika uređuju se ugovorom.

Broj posebnih savjetnika pokrajinskog tajnika određuje se aktom Pokrajinske vlade za svako pokrajinsko tajništvo.

Pokrajinske posebne upravne organizacije

Članak 29.

Pokrajinske posebne upravne organizacije obrazuju se za obavljanje stručnih i s njima povezanih izvršnih poslova.

Pokrajinske posebne upravne organizacije jesu zavodi i direkcije, a mogu se propisom odrediti i drugačiji nazivi.

U osnivačkom aktu organizacije iz stavka 2. ovog članka izričito se naznačava da je riječ o pokrajinskoj posebnoj upravnoj organizaciji koja poslove iz svog djelokruga i javna ovlaštenja obavlja sukladno propisima kojima se uređuje rad pokrajinske uprave.

Pokrajinskom posebnom upravnom organizacijom rukovodi direktor koga postavlja Pokrajinska vlada na razdoblje od četiri godine, na prijedlog predsjednika Pokrajinske vlade. Direktor pokrajinske posebne upravne organizacije odgovara Pokrajinskoj vladi.

Pravilnik o unutarnjem ustrojstvu i sistematizaciji radnih mjesta

Članak 30.

Unutarnje uređenje pokrajinskih tijela uprave uređuje se Pravilnikom o unutarnjem ustrojstvu i sistematizaciji radnih mjesta. Pravilnik o unutarnjem ustrojstvu i sistematizaciji radnih mjesta u pokrajinskom tajništvu donosi pokrajinski tajnik, a u pokrajinskoj posebnoj upravnoj organizaciji ‒ direktor.

Pravilnik o unutarnjem ustrojstvu i sistematizaciji radnih mjesta stupa na snagu danom davanja suglasnosti od strane Pokrajinske vlade.

Sukob interesa

Članak 31.

Pokrajinski tajnik, zamjenik pokrajinskog tajnika, podtajnik i pomoćnik pokrajinskog tajnika, kao i direktor posebne upravne organizacije podliježu pravilima propisa o spriječavanju sukoba interesa.

 

3. POKRAJINSKA TAJNIŠTVA I NJIHOV DJELOKRUG

Pokrajinska tajništva

Članak 32.

Pokrajinska tajništva su:

1. Pokrajinsko tajništvo za poljoprivredu, vodno gospodarstvo i šumarstvo.
2. Pokrajinsko tajništvo za obrazovanje, propise, upravu i nacionalne manjine ‒ nacionalne zajednice.
3. Pokrajinsko tajništvo za kulturu i javno informiranje.
4. Pokrajinsko tajništvo za zdravstvo, socijalnu politiku i demografiju.
5. Pokrajinsko tajništvo za financije.
6. Pokrajinsko tajništvo za međuregionalnu suradnju i lokalnu samoupravu.
7. Pokrajinsko tajništvo za urbanizam, graditeljstvo i zaštitu okoliša.
8. Pokrajinsko tajništvo za znanost i tehnološki razvoj.
9. Pokrajinsko tajništvo za energetiku i mineralne sirovine.
10. Pokrajinsko tajništvo za šport i mladež.
11. Pokrajinsko tajništvo za gospodarstvo, zapošljavanje i ravnopravnost spolova.

Pokrajinsko tajništvo za poljoprivredu, vodno gospodarstvo i šumarstvo

Članak 33.

Pokrajinsko tajništvo za poljoprivredu, vodno gospodarstvo i šumarstvo, sukladno zakonu i Statutu, obavlja poslove pokrajinske uprave u području poljoprivrede, vodnog gospodarstva, šumarstva, lova, stočarstva, akvakulture, pčelarstva i veterinarstva, koji se odnose na pripremanje akata za Skupštinu ili Pokrajinsku vladu, a kojima se: donosi program mjera za potporu provedbi poljoprivredne politike; propisuju uvjeti i način raspodjele korištenja sredstava ostvarenih od korištenja poljoprivrednog zemljišta; obrazuje poseban proračun u koji se usmjeravaju sredstva od korištenja poljoprivrednog zemljišta; osniva proračunski fond za vode, šume i lovstvo; utvrđuju stručni poslovi za unapređivanje poljoprivredne proizvodnje; osnivaju i preuzimaju poljoprivredne savjetodavne službe i vrše osnivačka prava nad njima; osnivaju prognozno-izvještajne službe i vrše osnivačka prava nad njima; predlažu nadležnom ministarstvu uvjeti izvoza i uvoza određenih poljoprivrednih proizvoda; donosi dugoročni program mjera za provedbu odgajivačkog programa za teritorij AP Vojvodine i godišnji program za njegovu provedbu; obrazuje znanstveno-stručni savjet za stočarstvo; donose, provode i nadziru redovite i izvanredne mjere obrane od vanjskih i unutarnjih voda; upravlja vodnim resursima i vještačkim i prirodnim vodotocima na teritoriju AP Vojvodine; donose planska dokumenta u području integralnog upravljanja vodama; predlaže osnivanje javnih poduzeća iz nadležnosti tajništva.

Pokrajinsko tajništvo za poljoprivredu, vodno gospodarstvo i šumarstvo obavlja i poslove propisane zakonima iz područja poljoprivrede, vodnog gospodarstva, šumarstva, lova, stočarstva, akvakulture, pčelarstva i veterinarstva, kada je tim zakonima propisano da poslove obavlja nadležno tijelo autonomne pokrajine.

Pokrajinsko tajništvo za poljoprivredu, vodno gospodarstvo i šumarstvo obavlja kao povjerene one poslove državne uprave, koji su zakonima iz stavka 2. povjereni pokrajinskim tijelima uprave.

Pokrajinsko tajništvo za poljoprivredu, vodno gospodarstvo i šumarstvo prima i obrađuje dokumentaciju za dodjelu poticajnih i drugih sredstava iz proračuna AP Vojvodine u području poljoprivrede, šumarstva, lovstva, vodnog gospodarstva i stočarstva.

Pokrajinsko tajništvo za poljoprivredu, vodno gospodarstvo i šumarstvo obavlja izvršne, stručne i razvojne poslove pokrajinske uprave i vrši nadzor radi provedbe propisa iz stavka 1. ovog članka. U područjima iz svog djelokruga, prati, nadzire i pomaže rad javnih poduzeća i javnih službi čiji je osnivač AP Vojvodina.

Pokrajinsko tajništvo za poljoprivredu, vodno gospodarstvo i šumarstvo obavlja i druge poslove kada mu je to zakonom, pokrajinskom skupštinskom odlukom ili drugim propisom povjereno.

Pokrajinsko tajništvo za kulturu i javno informiranje

Članak 34.

Pokrajinsko tajništvo za kulturu i javno informiranje, sukladno zakonu i Statutu obavlja poslove pokrajinske uprave u području kulture, zaštite kulturnih dobara, kinematografije, legata, fondova i fundacija, knjižničke djelatnosti, izdavanja publikacija, međuregionalne suradnje u području kulture, kao i zaštite prava intelektualnog vlasništva u području kulture, koji se odnose na pripremanje akata Skupštine ili Pokrajinske vlade kojima se: osnivaju ustanove u području kulture, utvrđuju potrebe i interes građana na teritoriju AP Vojvodine u području kulture; uređuju potrebe i interes u području kulture nacionalnih manjina ‒ nacionalnih zajednica i osiguravaju sredstva za njihovo ostvarivanje; osnivaju arhivi, muzeji, knjižnice, kazališta, zavodi i druge ustanove u području kulture i vrše osnivačka prava nad njima; predlaže dio Strategije kulturnog razvoja Republike Srbije za teritorij AP Vojvodine; utvrđuje program kulturnog razvoja AP Vojvodine, sukladno Strategiji kulturnog razvoja Republike Srbije; utvrđuju nagrade i uređuje način i postupak njihove dodjele za poticaj kulturnog stvarateljstva u pojedinim područjima kulture, odnosno za poseban doprinos u području kulturnog stvarateljstva; osiguravaju sredstva za rad, investicijsko i tekuće održavanje, odnosno financiranje dijela programa ustanova kulture, čiji je osnivač AP Vojvodina; utvrđuju mjerila, kriteriji i postupak dodjele sredstava za ustanove i organizacije čiji osnivač nije AP Vojvodina, a koje doprinose razvoju kulture i umjetnosti u AP Vojvodini, ili osiguravaju razvoj kulture nacionalnih manjina ‒ nacionalnih  zajednica i pripremaju akta kojima se osiguravaju sredstva za njihov rad, investicijsko i tekuće održavanje i opremanje, odnosno programe; propisuju dopunski uvjeti za rad Arhiva Vojvodine u Novom Sadu, Biblioteke Matice srpske u Novom Sadu, Muzeja Vojvodine u Novom Sadu, Muzeja suvremene likovne umjetnosti u Novom Sadu i Pozorišnog muzeja Vojvodine; utvrđuje ispunjenost uvjeta za početak rada i obavljanje djelatnosti ustanova zaštite kulture na teritoriju AP Vojvodine.

Pokrajinsko tajništvo za kulturu i javno informiranje obavlja izvršne, stručne i razvojne poslove pokrajinske uprave i vrši nadzor radi provedbe propisa iz stavka 1. ovog članka. U područjima iz svog djelokruga prati, nadzire i pomaže rad ustanova i javnih službi čiji je osnivač AP Vojvodina.

Pokrajinsko tajništvo za kulturu i javno informiranje, u području kulture, ostvaruje međuregionalnu suradnju na projektima od interesa za razvoj kulture na teritoriju AP Vojvodine.

Pokrajinsko tajništvo za kulturu i javno informiranje u području zaštite kulturnih dobara: pokreće postupak za utvrđivanje nepokretnih kulturnih dobara na teritoriju AP Vojvodine; utvrđuje uvjete za poduzimanje mjera tehničke zaštite i drugih radova na nepokretnim kulturnim dobrima, kada za teritorij AP Vojvodine projekt i dokumentaciju za te radove izrađuje zavod za zaštitu spomenika kulture; obavještava u zakonskom roku Pokrajinski zavod za zaštitu spomenika kulture u Novom Sadu o utvrđenim uvjetima, kada te uvjete utvrđuje zavod s teritorija AP Vojvodine; daje suglasnost na projekt i dokumentaciju za poduzimanje mjera tehničke zaštite i drugih radova na nepokretnim kulturnim dobrima, kada projekt i dokumentaciju izrađuje zavod za zaštitu spomenika kulture s teritorija AP Vojvodine; daje mišljenje o nacrtima prostornih i urbanističkih planova za teritorij AP Vojvodine i obavještava nadležno tijelo ako plan nema propisanu sadržinu.

Pokrajinsko tajništvo za kulturu i javno informiranje u području zaštite kulturnih dobara, kinematografije, legata, fondova i fundacija, knjižničke djelatnosti, izdavanja publikacija i zaštite prava intelektualnog vlasništva i autorskih i srodnih prava i poduzimanja mjera protiv piraterije, sukladno zakonu, obavlja povjerene poslove državne uprave koji su zakonom povjereni tijelima AP Vojvodine.

Pokrajinsko tajništvo za kulturu i javno informiranje, sukladno zakonu i Statutu, obavlja poslove pokrajinske uprave u području javnog informiranja i medija koji se odnose na pripremu akata za Skupštinu i Pokrajinsku vladu kojima se uređuju pitanja od pokrajinskog značaja; utvrđuje javni interes građana AP Vojvodine u području javnog informiranja i medija i donosi strategiju razvoja u području javnog informiranja, na teritoriju AP Vojvodine, sukladno republičkoj strategiji u području javnog informiranja.

Pokrajinsko tajništvo za kulturu i javno informiranje prati i utvrđuje stanje u području javnog informiranja i obavlja poslove koji se odnose na unapređivanje i poticanje javnog informiranja na teritoriju AP Vojvodine; osigurava sredstva i druge uvjete za ostvarivanje javnog interesa u području javnog informiranja ‒ raspoređuje sredstva na temelju provedenih javnih natječaja i pojedinačnih davanja, na temelju principa o dodjeli državne pomoći i zaštiti konkurencije, bez diskriminacije; osigurava sredstva ili druge uvjete za rad medija koji objavljuju informacije na jezicima manjinskih nacionalnih zajednica sukladno zakonu; osigurava dio sredstava ili drugih uvjeta za nesmetano korištenje prava osoba s posebnim potrebama, radi nesmetanog primanja informacija namijenjenih javnosti; osigurava dio sredstava za financiranje djelatnosti javnog medijskog servisa i to za projekte namijenjene razvoju novih tehnologija, digitalizaciji arhiva, projekte digitalizacije tehnološke opreme, razvoja novih distributivnih servisa sukladno mogućnostima koje donosi digitalizacija i druge projekte od posebnog društvenog značaja sukladno zakonu kojim se regulira javno informiranje, i sukladno zakonu, u Registar medija dostavlja podatke o iznosu novčanih sredstava koja je tajništvo odobrilo javnim glasilima.

Pokrajinsko tajništvo za kulturu i javno informiranje obavlja poslove koji se odnose na osiguravanje javnosti rada pokrajinskih tijela i organizacija; prati pisane i elektroničke medije, priprema i izrađuje preglede njihovih sadržaja i sačinjava analize; izdaje publikacije o AP Vojvodini.

Pokrajinsko tajništvo za kulturu i javno informiranje obavlja izvršne, stručne i razvojne poslove pokrajinske uprave i vrši nadzor nad provedbom propisa o javnom informiranju i medijima, kao povjereni posao.

Pokrajinsko tajništvo za kulturu i javno informiranje ostvaruje suradnju s republičkim tijelima i tijelima lokalne samouprave i obavlja druge poslove, kada mu je to zakonom, pokrajinskom skupštinskom odlukom ili drugim propisom povjereno.

Pokrajinsko tajništvo za zdravstvo, socijalnu politiku i demografiju

Članak 35.

Pokrajinsko tajništvo za zdravstvo, socijalnu politiku i demografiju, sukladno zakonu i Statutu, obavlja poslove pokrajinske uprave u području zdravstva, koji se odnose na pripremu akata za Skupštinu ili Pokrajinsku vladu kojima se: uređuju pitanja od pokrajinskog značaja u zdravstvu i zdravstvenom osiguranju i unapređuju zaštita zdravlja, zdravstvena i farmaceutska služba na teritoriju AP Vojvodine; utvrđuju mjere za osiguravanje i provedbu zdravstvene zaštite od interesa za građane na teritoriju AP Vojvodine, kao i mjere za osiguravanje i provedbu djelatnosti u području javnog zdravlja od interesa za građane AP Vojvodine; donose posebni programi zdravstvene zaštite za pojedine kategorije stanovništva, odnosno vrste bolesti koje su specifične za AP Vojvodinu, a za koje nije donijet poseban program zdravstvene zaštite na republičkoj razini; donosi poseban program iz područja javnog zdravlja za teritorij AP Vojvodine; osnivaju zdravstvene ustanove (opće bolnice, specijalne bolnice, klinike, instituti, klinički centar, zavod odnosno institut za javno zdravlje, zavod za transfuziju krvi i zavod za antirabičnu zaštitu) i vrše osnivačka prava nad njima; predlaže plan mreže zdravstvenih ustanova za teritorij AP Vojvodine; daje mišljenje o ukidanju, spajanju i podjeli zdravstvenih ustanova čiji je osnivač AP Vojvodina; utvrđuju tjedni raspored rada, početak i završetak radnog vremena u zdravstvenoj ustanovi čiji je osnivač; utvrđuju tjedni raspored rada, početak i završetak radnog vremena zdravstvenih ustanova i privatne prakse na teritoriju AP Vojvodine za vrijeme epidemije i otklanjanja posljedica prouzrokovanih elementarnim i drugim većim nepogodama i izvanrednim prilikama na teritoriju AP Vojvodine; utvrđuje minimum procesa rada za vrijeme štrajka zdravstvenih ustanova na teritoriju AP Vojvodine; osniva Zdravstveno vijeće Vojvodine i Etički odbor Vojvodine; predlaže direktor Pokrajinskog zavoda za zdravstveno osiguranje i donose mjere za osiguravanje i provedbu djelatnosti u području javnog zdravlja od interesa za građane AP Vojvodine.

Pokrajinsko tajništvo za zdravstvo, socijalnu politiku i demografiju obavlja izvršne, stručne i razvojne poslove pokrajinske uprave, vrši nadzor i prati provedbu propisa iz stavka 1. ovog članka. U području svog djelokruga, prati i pomaže rad zdravstvenih ustanova čiji su osnivači tijela AP Vojvodine.

Pokrajinsko tajništvo za zdravstvo, socijalnu politiku i demografiju: daje prijedlog ministru nadležnom za poslove zdravlja za utvrđivanje broja vježbenika u zdravstvenim ustanovama sa sjedištem na teritoriju AP Vojvodine, koje su zdravstvene ustanove dužne primiti za obavljanje vježbeničkog staža na godišnjoj razini; daje prijedlog ministru nadležnom za poslove zdravlja za plan razvoja kadra u zdravstvu za ustanove koje se nalaze na teritoriju AP Vojvodine; daje prijedlog ministru nadležnom za poslove zdravlja za utvrđivanje referentnih zdravstvenih ustanova za pojedina područja zdravstvene djelatnosti na teritoriju AP Vojvodine; daje mišljenje na prijedlog za dobivanje naziva primarijus za doktore medicine, doktore stomatologije i diplomirane farmaceute s teritorija AP Vojvodine.

Pokrajinsko tajništvo za zdravstvo, socijalnu politiku i demografiju surađuje s humanitarnim i stručnim organizacijama, savezima i udrugama u području zdravstva, formira baze podataka iz područja zdravstva, prati rad zdravstvene službe na teritoriju AP Vojvodine.

Pokrajinsko tajništvo za zdravstvo, socijalnu politiku i demografiju, u području sanitarnog nadzora, sukladno zakonu, obavlja povjerene poslove državne uprave, koji su zakonom povjereni tijelima AP Vojvodine. Donosi rješenje o određivanju zona sanitarne zaštite izvorišta na teritoriju AP Vojvodine.

Pokrajinsko tajništvo za zdravstvo, socijalnu politiku i demografiju, sukladno zakonu i Statutu, obavlja poslove pokrajinske uprave u području socijalne zaštite, zaštite obitelji i djece, trudnica, majki tijekom rodiljnog dopusta, samohranih roditelja s djecom, mladeži, odraslih i starih, pravne zaštite obitelji i skrbništva, mirovinskog osiguranja, boračke i invalidske zaštite i civilnih invalida rata, koji se odnose na pripremanje akata za Skupštinu ili Pokrajinsku vladu kojima se: uređuju pitanja od pokrajinskog značaja u socijalnoj zaštiti obitelji, djece, mladeži, odraslih i starih, sukladno zakonu; uređuju, sukladno materijalnim mogućnostima, povoljniji uvjeti za ostvarivanje socijalne zaštite ako je tajništvo prethodno u proračunu za to osiguralo sredstva; utvrđuje i osigurava viši stupanj zaštite obitelji, prava djece, trudnica, majki tijekom rodiljnog dopusta i samohranih roditelja s djecom, sukladno programu demografskog razvoja AP Vojvodine s mjerama za njegovu provedbu; osnivaju ustanove socijalne zaštite na teritoriju AP Vojvodine sukladno zakonu i aktu Pokrajinske vlade i vrše osnivačka prava nad njima; osniva Pokrajinski zavod za socijalnu zaštitu;  daje suglasnost na promjenu djelatnosti i na statusne promjene ustanova socijalne zaštite čiji je osnivač; daje suglasnost na statut i akt o organiziranju i sistematizaciji poslova ustanove socijalne zaštite čiji je osnivač; donosi Program unapređivanja socijalne zaštite;  donosi program demografskog razvoja AP Vojvodine s mjerama za njegovu provedbu; daje mišljenje na prijedlog odluke o mreži ustanova socijalne zaštite koje pružaju usluge domskog smještaja, socijalno-zdravstvenih ustanova i centara za obiteljski smještaj i usvojenje koje osniva Republika Srbija odnosno autonomna pokrajina, koju utvrđuje Vlada Republike Srbije, u dijelu koji se odnosi na mrežu ustanova na teritoriju AP Vojvodine; daje suglasnost na imenovanje direktora i vršitelja dužnosti direktora centara za socijalni rad na teritoriju AP Vojvodine; predlaže direktora Pokrajinskog fonda za mirovinsko i invalidsko osiguranje.

Pokrajinsko tajništvo za zdravstvo, socijalnu politiku i demografiju obavlja izvršne, stručne i razvojne poslove pokrajinske uprave i vrši nadzor radi provedbe propisa iz stavka 6. ovog članka. U područjima iz svog djelokruga, prati, nadzire i pomaže rad ustanova, fondova i javnih službi čiji je osnivač AP Vojvodina i surađuje s organizacijama i udrugama građana.

Pokrajinsko tajništvo za zdravstvo, socijalnu politiku i demografiju prati primjenu konvencija koje se odnose na zaštitu djece, planiranje obitelji; osigurava sredstva za realiziranje programa unapređivanja socijalne zaštite u autonomnoj pokrajini, zaštite obitelji, samohranih roditelja s djecom, za realiziranje programa i aktivnosti invalidnih, socijalno-humanitarnih organizacija i udruga građana, kojima se doprinosi unapređivanju socijalno-ekonomskog i društvenog položaja, rehabilitaciji i socijalizaciji invalida i drugih osoba u stanju socijalne potrebe, osiguravaju sredstva za realiziranje programa rada ustanova čiji je osnivač, osim ustanova domskog smještaja i osiguravaju sredstva za realiziranje inovacijskih usluga i usluga socijalne zaštite od posebnog značaja za autonomnu pokrajinu.

Pokrajinsko tajništvo za zdravstvo, socijalnu politiku i demografiju utvrđuje ispunjenost uvjeta za početak rada i obavljanje djelatnosti ustanova socijalne zaštite za smještaj korisnika.

Pokrajinsko tajništvo  za zdravstvo, socijalnu politiku i demografiju prati stanje i predlaže mjere u području osiguravanja socijalne sigurnosti izbjeglih, prognanih i raseljenih osoba; prati provedbu programa demografskog razvoja AP Vojvodine; poduzima aktivnosti na planiranju obitelji i predlaže mjere za poticanje rađanja djece u AP Vojvodini.

Pokrajinsko tajništvo za zdravstvo, socijalnu politiku i demografiju, u području socijalne zaštite, pravne zaštite obitelji i skrbništva, društvene skrbi o djeci, boračke i invalidne zaštite, zaštite civilnih invalida rata, sukladno zakonu, obavlja povjerene poslove državne uprave, koji su zakonom povjereni tijelima AP Vojvodine.

Pokrajinsko tajništvo za zdravstvo, socijalnu politiku i demografiju obavlja i druge poslove kada mu je to zakonom, pokrajinskom skupštinskom odlukom ili drugim propisom povjereno.

Pokrajinsko tajništvo za zdravstvo, socijalnu politiku i demografiju rješava po žalbi protiv rješenja inspektora socijalne zaštite.

Pokrajinsko tajništvo za financije

Članak 36.

Pokrajinsko tajništvo za financije, sukladno zakonu i Statutu, obavlja poslove pokrajinske uprave u području financija i ekonomije, kao i poslove proračuna i trezora sukladno zakonu.

Pokrajinsko tajništvo za financije sukladno zakonu i Statutu osigurava sredstva za financiranje kapitalnih projekata od značaja za Autonomnu Pokrajinu Vojvodinu.

Pokrajinsko tajništvo za financije: obavlja poslove fiskalne i makroekonomske analize; prati sustav javnih prihoda i javnih rashoda, kao i zakonsku regulativu kojom su oni uvedeni i po potrebi pokreće inicijativu za njihovu izmjenu; prati naplatu javnih prihoda na teritoriju Autonomne Pokrajine Vojvodine i analizira fiskalni potencijal općina i gradova, te o tome izvještava Pokrajinsku vladu; prati i analizira položaj regiona na temelju ekonomskih i drugih pokazatelja, surađuje s nadležnim republičkim, pokrajinskim, općinskim i gradskim tijelima, organizacijama, ustanovama i institucijama radi realiziranja ravnomjernog regionalnog razvoja; sudjeluje u međuregionalnoj suradnji i suradnji s odgovarajućim teritorijalnim zajednicama drugih država, s ciljem privlačenja stranih investicija, pribavljanja donacija i drugih oblika razvojne pomoći i usklađuje aktivnosti s ciljem uspješnog korištenja sredstava iz predpristupnih, strukturnih i kohezijskih fondova Europske unije u Autonomnoj Pokrajini Vojvodini.

Pokrajinsko tajništvo za financije vrši nadzor nad primjenjivanjem odredaba Zakona o javnom vlasništvu i na temelju njega donijetih podzakonskih propisa o pribavljanju, korištenju, upravljanju i raspolaganju stvarima u vlasništvu Autonomne Pokrajine Vojvodine.

Pokrajinsko tajnštvo za financije vrši proračunsku inspekcijsku kontrolu zakonitog i namjenskog trošenja sredstava proračuna Autonomne Pokrajine Vojvodine; kontrolirane primjene zakona u području materijalnog financijskog poslovanja i namjenskog zakonitog korištenja sredstava korisnika proračunskih sredstava, organizacija, poduzeća, pravnih osoba i drugih subjekata određenih zakonom kojima se uređuje proračunski sustav. Pokrajinsko tajništvo za financije priprema akta za Skupštinu i Pokrajinsku vladu u okviru svoje nadležnosti i obavlja i druge poslove određene zakonom, Statutom i drugim propisima.

Pokrajinsko tajništvo za obrazovanje, propise, upravu i nacionalne manjine ‒ nacionalne zajednice

Članak 37.

Pokrajinsko tajništvo za obrazovanje, propise, upravu i nacionalne manjine ‒ nacionalne zajednice, sukladno zakonu i Statutu, obavlja poslove pokrajinske uprave u području predškolskog, osnovnog i srednjeg obrazovanja i odgoja, učeničkog standarda, neformalnog obrazovanja odraslih i obrazovanja nacionalnih manjina ‒ nacionalnih zajednica, koji se odnose na pripremanje akata za Skupštinu ili Pokrajinsku vladu, a kojima se: uređuju pitanja od pokrajinskog značaja u području predškolskog, osnovnog i srednjeg obrazovanja i odgoja; osnivaju ustanove predškolskog, osnovnog i srednjeg obrazovanja i odgoja na teritoriju AP Vojvodine i vrše osnivačka prava nad njima; uređuju pitanja od pokrajinskog značaja u području učeničkog standarda; utvrđuju način i postupak raspodjele mjesta u domovima; bliže uređuju pitanja od pokrajinskog značaja u pogledu organiziranog i institucionalnog obrazovanja izvan školskog sustava, radi stručnog osposobljavanja i obuke odraslih na teritoriju AP Vojvodine; uređuje pitanja od pokrajinskog značaja u osiguravanju ostvarivanja prava na obrazovanje na materinjem jeziku pripadnicima nacionalnih manjina ‒ nacionalnih zajednica na teritoriju AP Vojvodine, na razini predškolskog, osnovnog i srednjeg obrazovanja i odgoja.

Pokrajinsko tajništvo za obrazovanje, propise, upravu i nacionalne manjine ‒ nacionalne zajednice obavlja izvršne, stručne i razvojne poslove pokrajinske uprave i obavlja nadzor radi provedbe propisa iz stavka 1. ovog članka. U području obrazovanja, prati, nadzire i pomaže rad ustanova na teritoriju AP Vojvodine.

Pokrajinsko tajništvo za obrazovanje, propise, upravu i nacionalne manjine ‒ nacionalne zajednice, u području predškolskog, osnovnog i srednjeg obrazovanja i odgoja: surađuje s ministarstvom nadležnim za poslove obrazovanja u postupku formiranja školske uprave; sporazumno s nadležnim ministrom, odobrava udžbenike i nastavna sredstva za pojedine predmete od interesa za nacionalne manjine ‒ nacionalne zajednice; sporazumno s nadležnim ministrom, donosi nastavne planove i programe iz pojedinih predmeta od interesa za nacionalne manjine ‒ nacionalne zajednice i utvrđuje uvjete i način organiziranja nastave na jezicima nacionalnih manjina ‒ nacionalnih zajednica; odobrava udžbenike i nastavna sredstva za jezike nacionalnih manjina ‒ nacionalnih zajednica; daje mišljenje u postupku donošenja nastavnih planova i programa i donosi nastavne programe za jezike nacionalnih manjina ‒ nacionalnih zajednica.

Pokrajinsko tajništvo za obrazovanje, propise, upravu i nacionalne manjine ‒ nacionalne zajednice, u području predškolskog, osnovnog i srednjeg obrazovanja i odgoja i učeničkog standarda, sukladno zakonu, obavlja poslove državne uprave, koji su zakonom povjereni tijelima AP Vojvodine.

Pokrajinsko tajništvo za obrazovanje, propise, upravu i nacionalne manjine ‒ nacionalne zajednice, sukladno zakonu, obavlja poslove pokrajinske uprave koji se odnose na pripremu akata za Skupštinu ili Pokrajinsku vladu, a kojima se: uređuje organizacija i rad pokrajinske uprave; bliže uređuje sadržaj i izgled pečata tijela AP Vojvodine, tijela jedinica lokalne samouprave i imalaca javnih ovlaštenja, koji imaju sjedište na teritoriju AP Vojvodine; doprinosi razvoju interkulturalizma, afirmacije multikulturalizma, tolerancije i suživota nacionalnih manjina ‒ nacionalnih zajednica koje žive na teritoriju AP Vojvodine; skrbi o  ostvarivanju prava u području ljudskih prava i prava pripadnika nacionalnih manjina ‒ nacionalnih zajednica i utvrđuju dodatna prava pripadnika nacionalnih manjina ‒ nacionalnih zajednica; osiguravaju sredstva za financiranje, odnosno sufinanciranje nacionalnih vijeća nacionalnih manjina, udruga i organizacija nacionalnih manjina ‒ nacionalnih zajednica, crkava i vjerskih zajednica, kao i unapređivanje ostvarivanja prava pripadnika nacionalnih manjina ‒ nacionalnih zajednica s teritorija AP Vojvodine; uređuje uporaba naziva AP Vojvodine u nazivu udruga; uređuje i provodi provjera znanja jezika koji se koriste u radu tijela i organizacija pokrajinske uprave. Pokrajinsko tajništvo za obrazovanje, propise, upravu i nacionalne manjine ‒ nacionalne zajednice priprema i ona akta čije pripremanje nije u djelokrugu drugih pokrajinskih tijela uprave.
Pokrajinsko tajništvo za obrazovanje, propise, upravu i nacionalne manjine ‒ nacionalne zajednice obavlja izvršne, stručne i razvojne poslove pokrajinske uprave i obavlja nadzor radi provedbe propisa iz stavka 5. ovog članka.
Pokrajinsko tajništvo za obrazovanje, propise, upravu i nacionalne manjine ‒ nacionalne zajednice prati usuglašenost propisa i općih akata u pravnom sustavu u postupku njihovog donošenja i skrbi se o njihovoj normativno-tehničkoj i jezičkoj ispravnosti (lektoriranje).

Pokrajinsko tajništvo za obrazovanje, propise, upravu i nacionalne manjine ‒ nacionalne zajednice izdavač je „Službenog lista Autonomne Pokrajine Vojvodine” i skrbi se o objavi propisa i drugih akata Skupštine, Pokrajinske vlade, pokrajinskih tijela uprave i drugih tijela i organizacija.

Pokrajinsko tajništvo za obrazovanje, propise, upravu i nacionalne manjine ‒ nacionalne zajednice osigurava, sukladno potrebama pokrajinskih i drugih tijela, pisano i usmeno prevođenje sa srpskog jezika na jezike nacionalnih manjina ‒ nacionalnih zajednica i obratno, kao i prevođenje s drugih jezika na srpski jezik i obratno.

Pokrajinsko tajništvo za obrazovanje, propise, upravu i nacionalne manjine ‒ nacionalne zajednice prati i sagledava stanje u području vjera, crkava i vjerskih zajednica, ostvaruje suradnju s njima, te poduzima mjere kojima se pomaže njihova djelatnost koju obavljaju u javnom interesu, sukladno zakonu.

Pokrajinsko tajništvo za obrazovanje, propise, upravu i nacionalne manjine ‒ nacionalne zajednice prati, analitički sagledava stanje u području zaštite i ostvarivanja ljudskih prava i prava nacionalnih manjina ‒ nacionalnih zajednica, te predlaže poduzimanje mjera u tom području.

Pokrajinsko tajništvo za obrazovanje, propise, upravu i nacionalne manjine ‒ nacionalne zajednice u području službene uporabe jezika i pisama, pravosudnog ispita, državnog stručnog ispita, sudskih tumača, eksproprijacije i pečata, sukladno zakonu, obavlja poslove državne uprave, koji su zakonom povjereni tijelima AP Vojvodine.
Pokrajinsko tajništvo za obrazovanje, propise, upravu i nacionalne manjine ‒ nacionalne zajednice priprema akta za Skupštinu i Pokrajinsku vladu u područjima iz svoga djelokruga, ako je za to ovlašten posebnim propisom.
Pokrajinsko tajništvo za obrazovanje, propise, upravu i nacionalne manjine ‒ nacionalne zajednice obavlja i druge poslove kada mu je to zakonom, pokrajinskom skupštinskom odlukom ili drugim propisom povjereno.

Pokrajinsko tajništvo za međuregionalnu suradnju i lokalnu samoupravu

Članak 38.

Pokrajinsko tajništvo za međuregionalnu suradnju i lokalnu samoupravu, sukladno zakonu, Statutu i u okviru vanjske politike Republike Srbije, obavlja poslove pokrajinske uprave koji se odnose na: međuregionalnu suradnju i održavanje odnosa AP Vojvodine s odgovarajućim teritorijalnim zajednicama drugih država; iniciranje i održavanje članstva u europskim i svjetskim udrugama regiona; pripremu, zaključivanje i praćenje provedbe sporazuma s odgovarajućim teritorijalnim zajednicama drugih država; pripremu posjeta predstavnika teritorijalnih zajednica i drugih oblika autonomije drugih država; pripremu sudjelovanja predstavnika AP Vojvodine na konferencijama europskih i svjetskih udruga regiona; izradu, prikupljanje, čuvanje i objavu informacija o suradnji s odgovarajućim teritorijalnim zajednicama drugih država; pripremu izvješća i informacija i predlaganje programa i planova razvoja iz svog djelokruga; koordinaciju aktivnosti svih pokrajinskih tijela uprave u procesu programiranja instrumenata Europske unije; stvaranje uvjeta za realiziranje projekata koji se financiraju iz fondova Europske unije, donacija i drugih oblika razvojne pomoći; sudjelovanje u pripremi i provedbi makroregionalnih strategija; sudjelovanje u obrazovanju posebnih jedinica u okviru diplomacijsko-konzularnih predstavništava Republike Srbije, sukladno zakonu, koja će predstavljati i unapređivati gospodarske, obrazovne i turističke kapacitete AP Vojvodine; praćenje ostvarivanja diplomacijskih i konzularnih aktivnosti na teritoriju AP Vojvodine; sudjelovanje o staranju o ravnomjernom razvoju na teritoriju AP Vojvodine, sukladno zakonu. 

Pokrajinsko tajništvo za međuregionalnu suradnju i lokalnu samoupravu, sukladno zakonu i Statutu, obavlja poslove pokrajinske uprave u području lokalne samouprave koji se odnose na: pripremu prijedloga akata za Pokrajinsku vladu kojim se Vladi Republike Srbije predlaže raspuštanje skupštine jedinice lokalne samouprave na teritoriju AP Vojvodine; pripremu izvješća i informacija za Pokrajinsku vladu i Skupštinu i predlaganje programa i planova razvoja iz djelokruga tajništva; davanje prethodne suglasnosti skupštini jedinice lokalne samouprave na teritoriju AP Vojvodine, prilikom utvrđivanja praznika i odlučivanja o nazivima ulica, trgova, gradskih četvrti, zaselaka i drugih dijelova naseljenih mjesta na teritoriju jedinice lokalne samouprave; usmjeravanje i podršku jedinicama lokalne samouprave i mjesne samouprave u osiguravanju zakonitosti i učinkovitosti rada; usklađivanje i poticaj suradnje AP Vojvodine i jedinica lokalne samouprave na njenom teritoriju u području izgradnje učinkovite i suvremene lokalne samouprave; predlaganje i podržavanje mjera u području izgradnje sustava lokalne samouprave, međuopćinskog povezivanja, ujednačavanja kapaciteta i moderniziranja rada lokalne uprave; praćenje ostvarivanja mjesne samouprave u jedinicama lokalne samouprave u Vojvodini, kao i drugih oblika izravnog sudjelovanja građana u donošenju odluka na lokalnoj razini; davanje stručnih pravnih i savjetodavnih  mišljenja u svezi s primjenom zakona i drugih propisa koji su od izravnog utjecaja na razvoj i ostvarivanje lokalne samouprave i za rad tijela jedinice lokalne samouprave; pokretanje postupka za ocjenu ustavnosti i zakonitosti statuta, ili drugih općih akata jedinice lokalne samouprave ako tajništvo smatra da taj propis nije u suglasnosti s pokrajinskim propisom; kontrolu usklađenosti općih akata tijela jedinice lokalne samouprave s njenim statutom, poduzimanje mjera i pružanje stručne pomoći u njenoj provedbi; kontrolu usuglašenosti pojedinačnog akta protiv kojeg nije osigurana sudska zaštita, sa zakonom ili općim aktom jedinice lokalne samouprave i poduzimanje odgovarajućih mjera; praćenje primjene propisa o izravnom sudjelovanju građana u ostvarivanju lokalne samouprave; praćenje postupka i procedure provedbe lokalnih izbora.

Pokrajinsko tajništvo za međuregionalnu suradnju i lokalnu samoupravu obavlja i druge poslove kada mu je to zakonom, pokrajinskom skupštinskom odlukom ili drugim propisom povjereno.

Pokrajinsko tajništvo za urbanizam, graditeljstvo i zaštitu okoliša

Članak 39.

Pokrajinsko tajništvo za urbanizam, graditeljstvo i zaštitu okoliša, sukladno zakonu i Statutu, obavlja poslove pokrajinske uprave u području prostornog i urbanističkog planiranja i izgradnje objekata, koji se odnose na pripremanje akata za Skupštinu ili Pokrajinsku vladu, a kojima se: izrađuju, donose i provode dokumenti prostornog razvoja AP Vojvodine; izrađuju, donose i provode regionalni prostorni planovi i prostorni planovi posebne namjene; predlažu mjere i aktivnosti programa implementiranja prostornog plana Republike Srbije za teritorij AP Vojvodine, regionalnih prostornih planova i prostornih planova područja posebne namjene i prati njihova provedba; osniva javno poduzeće za prostorno i urbanističko planiranje i projektiranje i vrše osnivačka prava nad njim.

Pokrajinsko tajništvo za urbanizam, graditeljstvo i zaštitu okoliša obavlja izvršne, stručne i razvojne poslove pokrajinske uprave, obavlja nadzor i prati provedbu propisa iz stavka 1. ovog članka. U područjima iz svog djelokruga, prati, nadzire i pomaže rad javnih poduzeća i javnih službi čiji je osnivač AP Vojvodina.

Pokrajinsko tajništvo za urbanizam, graditeljstvo i zaštitu okoliša pruža stručnu pomoć i osigurava sredstva za financiranje, odnosno sufinanciranje lokalnim samoupravama za izradu prostorne i urbanističke dokumentacije, tehničke dokumentacije za objekte infrastrukture, projekata strukovnih i nevladinih organizacija iz područja prostornog planiranja, urbanizma, arhitekture i graditeljstva; obavlja stručnu kontrolu i javni uvid regionalnih prostornih planova i prostornih planova posebne namjene za područja na teritoriju AP Vojvodine; daje prethodnu suglasnost i suglasnost u postupku izrade i donošenja prostornih i urbanističkih planova jedinica lokalne samouprave s teritorija AP Vojvodine i predlaže jednu trećinu članova povjerenstva za stručnu kontrolu prostornih i urbanističkih planova u jedinici lokalne samouprave; sudjeluje u obavljanju stručne kontrole tehničke dokumentacije objekata za koje izdaje dozvolu za izgradnju sukladno zakonu; prati razvoj komunalne infrastrukture i komunalne djelatnosti na teritoriju  AP Vojvodine; sudjeluje u radu povjerenstava i radnih tijela koje obrazuje ministar nadležan za poslove urbanizma i građevinarstva i daje mišljenje na statut i opća akta Republičke agencije za prostorno planiranje i Inženjerske komore Srbije.

Pokrajinsko tajništvo za urbanizam, graditeljstvo i zaštitu okoliša, u području prostornog i urbanističkog planiranja, izgradnje objekata i stanovanja, sukladno zakonu, obavlja poslove državne uprave, koji su zakonom povjereni tijelima AP Vojvodine.

Pokrajinsko tajništvo za urbanizam, graditeljstvo i zaštitu okoliša, sukladno zakonu i Statutu, obavlja poslove pokrajinske uprave u području zaštite okoliša, koji se odnose na pripremanje akata za Skupštinu ili Pokrajinsku vladu kojima se: prirodno dobro stavlja pod zaštitu; donosi program zaštite okoliša za teritorij AP Vojvodine; donosi program promatranja, eksterni plan zaštite od udesa i planovi i programi upravljanja prirodnim resursima i dobrima; osniva proračunski fond; osniva Pokrajinski zavod za zaštitu prirode i vrše osnivačka prava nad njim; proglašava stanje ugroženosti okoliša na teritoriju AP Vojvodine.

Pokrajinsko tajništvo za urbanizam, graditeljstvo i zaštitu okoliša obavlja izvršne, stručne i razvojne poslove pokrajinske uprave i obavlja nadzor radi provedbe propisa iz stavka 5. ovog članka. U područjima iz svog djelokruga, prati, nadzire i pomaže rad javnih poduzeća, ustanova i javnih službi čiji je osnivač AP Vojvodina.

Pokrajinsko tajništvo za urbanizam, graditeljstvo i zaštitu okoliša: kontrolira korištenje i zaštitu prirodnih resursa i dobara na teritoriju AP Vojvodine; osigurava kontinualnu kontrolu i praćenje stanja okoliša (promatranje); daje uvjete za osiguravanje mjera i uvjeta zaštite okoliša, na zahtjev tijela nadležnog za pripremu i donošenje prostornih i urbanističkih planova, a na temelju uvjeta i mišljenja nadležnih stručnih organizacija; sudjeluje u postupku pripreme i donošenja prostornih, urbanističkih i drugih planova (planovi uređenja i osnove korištenja poljoprivrednog zemljišta, šumske, vodnogospodarske, lovnogospodarske osnove i programi unapređivanja ribarstva na ribarskim područjima i drugi planovi).

Pokrajinsko tajništvo za urbanizam, graditeljstvo i zaštitu okoliša u području unapređivanja okoliša, ribarstva i upravljanja ribljim fondom u ribolovnim vodama, sukladno zakonu, obavlja povjerene poslove državne uprave, koji su zakonom povjereni tijelima AP Vojvodine. Pokrajinsko tajništvo za urbanizam, graditeljstvo i zaštitu okoliša obavlja druge poslove kada mu je to zakonom, pokrajinskom skupštinskom odlukom ili drugim propisom povjereno.

Pokrajinsko tajništvo za znanost i tehnološki razvoj

Članak 40.

Pokrajinsko tajništvo za znanost i tehnološki razvoj, sukladno zakonima koji definiraju ova područja i Statutu, obavlja poslove pokrajinske uprave u području znanosti, tehnološkog razvoja i visokog obrazovanja i studentskog standarda, koji se odnose na pripremanje akata za Skupštinu ili Pokrajinsku vladu, a kojima se: osnivaju, odnosno suosnivaju znanstveni instituti i istraživačkorazvojni centri i vrše osnivačka prava nad njima; uređuju pitanja od pokrajinskog značaja u visokom obrazovanju; predlaže član Nacionalnog vijeća za visoko obrazovanje; uređuju pitanja od pokrajinskog značaja u području studentskog standarda.

Pokrajinsko tajništvo za znanost i tehnološki razvoj, sukladno Programu od općeg interesa za Republiku Srbiju, obavlja poslove pokrajinske uprave u svezi s: rješavanjem stambenog pitanja mladih, nastavnih i znanstvenih radnika; poticanjem međunarodne suradnje i inovacijske djelatnosti; osiguravanjem financijskih sredstava za sufinanciranje posebnih programa inovacijske djelatnosti i infrastrukture na teritoriju AP Vojvodine; sufinanciranjem programa Ogranka Srpske akademije znanosti i umjetnosti u Novom Sadu, Matice srpske, Matice slovačke i drugih ustanova koje obavljaju znanstvenoistraživačku djelatnost, a značajne su za AP Vojvodinu; osiguravanjem sredstava za sufinanciranje programa osnovnih istraživanja i programa istraživanja u području tehnološkog razvoja u AP Vojvodini, za sufinanciranje sudjelovanja znanstvenoistraživačkih radnika i studenata na znanstvenim skupovima i usavršavanjima u inozemstvu i za organiziranje znanstvenih skupova na teritoriju AP Vojvodine.

Pokrajinsko tajništvo za znanost i tehnološki razvoj obavlja izvršne, stručne i razvojne poslove pokrajinske uprave u područjima iz svog djelokruga i prati, nadzire i pomaže rad ustanova i javnih službi čiji je osnivač AP Vojvodina.
Pokrajinsko tajništvo za znanost i tehnološki razvoj u području visokog obrazovanja i studentskog standarda, sukladno zakonu, obavlja poslove državne uprave, koji su zakonom povjereni tijelima AP Vojvodine.

Pokrajinsko tajništvo za znanost i tehnološki razvoj obavlja i druge poslove kada mu je to zakonom, pokrajinskom skupštinskom odlukom ili drugim propisom povjereno.

Pokrajinsko tajništvo za energetiku i mineralne sirovine

Članak 41.

Pokrajinsko tajništvo za energetiku i mineralne sirovine, sukladno zakonu i Statutu, obavlja poslove pokrajinske uprave u području energetike, racionalne uporabe energije i cjevovodnog transporta plinskih i tekućih ugljikovodika i distribucije plinskih ugljikovodika, kao i poslove u području geologije i rudarstva, koji se odnose na izvršavanje zakona, kao i na pripremanje akata za Skupštinu ili Pokrajinsku vladu.

Pokrajinsko tajništvo za energetiku i mineralne sirovine obavlja izvršne, stručne i razvojne poslove pokrajinske uprave i obavlja nadzor nad provedbom propisa iz stavka 1. ovog članka.

Pokrajinsko tajništvo za energetiku i mineralne sirovine prati stanje u sektoru energetike i mineralnih sirovina: prati sigurnost snabdijevanja energijom i energentima; razvoj i primjenu svih vidova primarne i sekundarne energije; investicijske i razvojno-istraživačke programe u području ugljena, nafte, derivata nafte i biogoriva, prirodnog plina, toplinske i električne energije, geotermalnih i mineralnih voda i svih vidova obnovljivih izvora energije; energetsku učinkovitost i racionalno korištenje energije; tekuću politiku razvoja energetike i mineralnih sirovina i funkcioniranje energetskog sustava, proizvodnje i potrošnje svih vidova energije. Pokrajinsko tajništvo za energetiku i mineralne sirovine sufinancira projekte u području energetike, koji se naročito odnose na primjenu obnovljivih izvora energije i energetske učinkovitosti, kao i  projekte u području korištenja mineralnih sirovina na području pokrajine; informira i educira iz svog djelokruga organiziranjem sastanaka, konferencija i sajamskih manifestacija; surađuje s potencijalnim investitorima i institucijama iz svog djelokruga.

Pokrajinsko tajništvo za energetiku i mineralne sirovine u području energetike, za teritorij autonomne pokrajine: izrađuje Prijedlog djela Programa ostvarivanja strategije razvoja energetike; zahtjeva od energetskih i drugih subjekata podatke za izradu energetske bilance; planira potrebe za energijom u planovima razvoja, kao i uvjete i način osiguravanja neophodnih energetskih kapaciteta; provodi Akcijski plan za energetsku učinkovitost, u okviru svojih nadležnosti; utvrđuje posebne financijske i druge poticaje za realiziranje aktivnosti za učinkovito korištenje energije na svom teritoriju.

Pokrajinsko tajništvo za energetiku i mineralne sirovine u području geologije i rudarstva, za teritorij autonomne pokrajine: predlaže dio Programa za ostvarenje Strategije upravljanja mineralnim resursima i dio Dugoročnog programa razvoja osnovnih geoloških istraživanja; donosi i provodi Godišnji program temeljnih geoloških istraživanja; vodi evidenciju o odobrenim istraživanjima i katastar odobrenih istražnih prostora; razmatra i evidentira utvrđene resurse i rezerve mineralnih sirovina i podzemnih voda, kao i utvrđene potencijale geotermalnih resursa; rješenjem izdaje potvrdu o resursima i rezervama mineralnih sirovina i podzemnih voda, odnosno utvrđenom potencijalu geotermalnih resursa, kao i odobrenja za izvođenje rudarskih radova i odobrenje za uporabu rudarskog objekta (upotrebnu dozvolu); donosi rješenja: o ukidanju i o prestanku odobrenja za eksploataciju rezervi mineralnih sirovina i geotermalnih resursa, kao i o odobrenju za puštanje objekta u probni rad; izrađuje bilance resursa i rezervi mineralnih sirovina, podzemnih voda i geotermalnih resursa; obrazuje povjerenstvo u slučaju da dođe do potpunog i trajnog obustavljanja eksploatacije, koja ispituje razloge za obustavljanje radova, posljedice te obustave i predlaže određene mjere; daje suglasnost na program mjera koji donosi nadležno tijelo jedinice lokalne samouprave za korištenje sredstava od naknade za korištenje mineralnih sirovina i geotermalnih resursa; vodi katastre istražnih i eksploatacijskih polja, aktivnih i saniranih rudarskih objekata, ležišta i bilance mineralnih sirovina i geotermalnih resursa, polja rudarskog otpada, kao i napuštenih rudnika i rudarskih objekata; vodi knjigu isprava i evidenciju gospodarskih subjekata, kojima je izdano odobrenje za izvođenje geoloških istraživanja i eksploataciju.

Pokrajinsko tajništvo za energetiku i mineralne sirovine, za teritorij autonomne pokrajine: obrazuje povjerenstva i organizira polaganje stručnog ispita, radi obavljanja poslova tehničkog rukovođenja, rukovanja i održavanja: naftovoda i unutarnjih plinskih instalacija; u objektima za transport i distribuciju prirodnog plina; u objektima za proizvodnju, prijenos i distribuciju električne energije; obavlja inspekcijski nadzor preko elektroenergetskog inspektora i inspektora opreme pod tlakom; obavlja i financira temeljna geološka istraživanja; obrazuje povjerenstvo i organizira polaganje stručnog ispita za obavljanje poslova u području geoloških istraživanja i rudarstva; rješenjem izdaje odobrenje za: primjenjena geološka istraživanja; eksploatiranje rezervi mineralnih sirovina i geotermalnih resursa; izvođenje rudarskih radova; uporabu rudarskih objekata; obavlja inspekcijski nadzor preko geoloških i rudarskih inspektora.

Pokrajinsko tajništvo za energetiku i mineralne sirovine obavlja i druge poslove kada mu je to zakonom, pokrajinskom skupštinskom odlukom ili drugim propisom povjereno.

Pokrajinsko tajništvo za sport i mladež

Članak 42.

Pokrajinsko tajništvo za šport i mladež, sukladno zakonu i Statutu, obavlja poslove pokrajinske uprave u području športa i mladeži, koji se odnose na pripremanje akata za Skupštinu ili Pokrajinsku vladu, a kojima se uređuju pitanja od pokrajinskog značaja u športu, tjelesnoj kulturi i u područjima u vezi s interesom mladih. U području športa: osigurava ostvarivanje potreba i interesa građana u području športa, utvrđenih zakonom; utvrđuje športske objekte i programe međunarodnih sportskih takmičenja značajnih za AP Vojvodinu, osniva organizacije za obavljanje sportskih djelatnosti od interesa za AP Vojvodinu i vrši osnivačka prava nad njima; bliže uređuje uvjete za obavljanje športskih djelatnosti organizacija u području športa i korištenje javnih športskih terena; utvrđuje putem kojih se pokrajinskih športskih saveza zadovoljavaju potrebe i interesi građana na teritoriju AP Vojvodine, kada je u jednoj športskoj grani registrirano više pokrajinskih granskih športskih saveza i utvrđuje koje športske grane su posebno značajne za AP Vojvodinu; vodi evidencije u području športa; utvrđuje ispunjenost uvjeta za organiziranje sportskih priredbi i osigurava uvjete za rad, odnosno obavljanje djelatnosti Pokrajinskog zavoda za šport i medicinu športa i drugih organizacija u području športa.

Pokrajinsko tajništvo za šport i mladež obavlja izvršne, stručne i razvojne poslove pokrajinske uprave i obavlja inspekcijski nadzor nad provedbom propisa iz područja športa. U područjima iz svog djelokruga, prati, nadzire i pomaže rad ustanova i javnih službi čiji je osnivač AP Vojvodina.

Pokrajinsko tajništvo za šport i mladež prati i podržava rad udruga mladih i za mlade, saveza, kao i lokalnih ureda za mlade; osniva Vijeće za mlade APV i koordinira njegov rad, sukladno zakonu; priprema programe i predlaže mjere za unapređivanje položaja mladih sukladno akcijskom planu politike za mlade; podržava projekte iz područja koja su značajna za mlade; predlaže ustanovljavanje nagrada iz područja športa i mladeži, nagrađuje športaše za ostvarene športske rezultate, dodjeljuje stipendije perspektivnim športašima, te nagrađuje nadarenu i uspješnu djecu i mladež u AP Vojvodini i kontinuirano podržava njihov razvoj.

Pokrajinsko tajništvo za šport i mladež u području športa, sukladno zakonu, obavlja povjerene poslove državne uprave, koji su zakonom povjereni tijelima AP Vojvodine.

Pokrajinsko tajništvo za šport i mladež obavlja druge poslove kada mu je to zakonom, pokrajinskom skupštinskom odlukom ili drugim propisom povjereno.

Pokrajinsko tajništvo za gospodarstvo, zapošljavanje i ravnopravnost spolova

Članak 43.

Pokrajinsko tajništvo za gospodarstvo, zapošljavanje i ravnopravnost spolova, sukladno zakonu i Statutu, obavlja poslove pokrajinske uprave u području gospodarstva i regionalnog razvoja, turizma, ugostiteljstva, toplica i lječilišta, industrije i obrta, cestovnog, riječnog i željezničkog prometa, razvoja logistike i intermodalnog transporta, državnih cesta II. reda na teritoriju AP Vojvodine, sigurnosti prometa na cestama, elektroničkih komunikacija, sajmova i drugih gospodarskih manifestacija, a koji se odnose na pripremanje akata za Skupštinu ili Pokrajinsku vladu kojima se: uređuje i osigurava ravnomjerni regionalni razvoj u području gospodarstva; osnivaju organizacije koje se bave uspostavljanjem ravnomjernog regionalnog razvoja u području gospodarstva i vrše osnivačka prava nad njima; utvrđuju i donose strateška i druga dokumenta regionalnog razvoja u području gospodarstva; uređuju pitanja od pokrajinskog značaja u području turizma; uređuje planiranje i razvoj turizma; utvrđuje i donosi strategija razvoja turizma; predlaže proglašenje turističkog prostora na teritoriju AP Vojvodine, predlaže član Povjerenstva za kategorizaciju turističkih mjesta;  predlaže osnivanje organizacija za unapređivanje i razvoj turizma i vrše osnivačka prava nad njima; uređuje korištenje mineralnih i termalnih voda, balneoloških i klimatskih resursa; uređuju pitanja od pokrajinskog značaja u području industrije; utvrđuju plan i program ravnomjernog gospodarskog razvoja; utvrđuju stari obrti svojstveni području AP Vojvodine, kao i mjere za njihovo unapređivanje i razvoj; uređuju pitanja od pokrajinskog značaja u cestovnom, riječnom i željezničkom prometu, u razvoju logistike i intermodalnog transporta,  sigurnosti prometa na putevima; uređuju pitanja od pokrajinskog značaja u području elektroničkih komunikacija i uređuje planiranje i razvoj elektroničkih komunikacija i informacijskog društva na teritoriju AP Vojvodine; uređuje i osigurava način upravljanja, zaštite, održavanja državnih cesta II. reda na teritoriju AP Vojvodine sukladno zakonu; uređuje i osigurava unutarnja plovidba na državnim vodnim putevima na teritoriju AP Vojvodine; uređuju sajmovi i druge gospodarske manifestacije od pokrajinskog značaja; uređuje osnivanje, kategorizacija i način rada sajamskih centara; utvrđuje mreža sajamskih i drugih gospodarskih manifestacija na teritoriju AP Vojvodine.

Pokrajinsko tajništvo za gospodarstvo, zapošljavanje i ravnopravnost spolova prati provedbu programa, mjera i aktivnosti za ravnomjerni regionalni razvoj; predlaže jednog člana Tenderskog i Aukcijskog povjerenstva kada je subjekt privatizacije s teritorija AP Vojvodine; sudjeluje u pripremi strateških dokumenata i akcijskih planova kojima se utvrđuju načela, ciljevi i prioriteti razvoja elektroničkih komunikacija u Republici Srbiji; djeluje u donošenju Plana namjene radijskofrekvencijskih opsega i Plana raspodjele radijski-frekvencija; djeluje u utvrđivanju načina korištenja preostalog opsega radijskih-frekvencija namijenjenih zemaljskoj digitalnoj radiodifuziji, kao i pružanju širokopojasnih servisa (digitalna dividenda).

Pokrajinsko tajništvo za gospodarstvo, zapošljavanje i ravnopravnost spolova u području turizma, državnih cesta, cestovnog, riječnog i željezničkog prometa, zaštite autorskih i srodnih prava u proizvodnji i prometu robe i elektroničkih komunikacija, sukladno zakonu, obavlja poslove državne uprave koji su zakonom povjereni tijelima AP Vojvodine.

Pokrajinsko tajništvo za gospodarstvo, zapošljavanje i ravnopravnost spolova obavlja izvršne, stručne i razvojne poslove pokrajinske uprave i vrši nadzor radi provedbe propisa u područjima iz svog djelokruga; prati rad ustanova i javnih službi čiji je osnivač AP Vojvodina.

Pokrajinsko tajništvo za gospodarstvo, zapošljavanje i ravnopravnost spolova, sukladno zakonu i Statutu obavlja poslove pokrajinske uprave u području rada i zapošljavanja, koji se odnose na pripremu akata za Skupštinu, Pokrajinsku vladu, osnivanje fondova i drugih pravnih osoba u tim područjima i vršenje osnivačkih prava nad njima; izradu prijedloga plana aktivne politike zapošljavanja u Pokrajini;  pripremanje pokrajinskih akcijskih planova za zapošljavanje; provedbu mjera aktivne politike zapošljavanja u Pokrajini, sukladno zakonu, akcijskom planu i strategiji zapošljavanja u AP Vojvodini; prati primjenu propisa i strateških dokumenata iz područja zapošljavanja, rada, sigurnosti i zdravlja na radu; priprema akte o osnutku organizacija od interesa za AP Vojvodinu u navedenim područjima; daje pravna mišljenja i upute za primjenu zakonskih propisa i drugih akata organizacijama, ustanovama, institucijama i građanima; prati stanje i primjenu propisa u području sigurnosti i zdravlja na radu u pokrajinskim tijelima uprave; predlaže aktivnosti i mjere za rješavanje problema u području sigurnosti i zdravlja na radu; prati stanje i primjenu propisa u svezi s radno-pravnim statusom osoba s invaliditetom; predlaže aktivnosti i mjere za unapređivanje radno-pravnog statusa osoba s invaliditetom; potiče zapošljavanje osoba s invaliditetom i drugih teže zapošljivih kategorija građana; prati realiziranje antidiskriminacijske politike u području rada i zapošljavanja; prati subvencioniranje gospodarskih subjekata u Pokrajini i transfera nižim tijelima vlasti u području zapošljavanja; priprema prezentacije u zemlji i inozemstvu za predstavljanje potencijala Pokrajine u području rada i zapošljavanja; prati stanje i kretanja na tržištu rada u AP Vojvodini; prati primjenu ratificiranih konvencija i preporuka Međunarodne organizacije rada i sačinjava izvješća o njihovoj primjeni; surađuje s međunarodnim, regionalnim i domaćim tijelima, organizacijama i udrugama u području zapošljavanja, rada, sigurnosti i zdravlja na radu; koordinira rad i pruža potporu u radu Pokrajinskog socijalno-ekonomskog vijeća, Pokrajinskog vijeća za zapošljavanje, Pokrajinskog vijeća za sigurnost i zaštitu na radu i drugim radnim tijelima iz područja rada i zapošljavanja; predlaže direktora Pokrajinske službe za zapošljavanje; potiče razvoj tripartitnog socijalnog dijaloga u Pokrajini, prati institucionalni socijalni dijalog i važeći zakonski okvir; prati djelovanje socijalnog partnerstva u uvjetima krize (neuspjele privatizacije, štrajkovi, najugroženije gospodarske grane); s pokrajinskim socijalno-ekonomskim vijećem i drugim zainteresiranim subjektima, pokreće inicijative za izmjene radnog zakonodavstva i socijalne politike; inicira aktivnosti za harmoniziranje radnog i socijalnog zakonodavstva s normativno-institucionalnim okvirom i praksom socijalnog dijaloga; poduzima aktivnosti na podizanju kapaciteta socijalnih partnera (sindikata i poslodavaca) za ravnopravno sudjelovanje u socijalnom dijalogu; prati utjecaj makroekonomskih elemenata (gospodarska kretanja, tržište rada, politika zapošljavanja) na funkcioniranje socijalnog dijaloga u Pokrajini; afirmira prednosti razvijenog socijalnog dijaloga konstantnim informiranjem javnosti o akterima, sadržajima i instrumentima socijalnog dijaloga; surađuje sa sindikalnim organizacijama, organizacijama poslodavaca i udrugama; sudjeluje u rješavanju pitanja od značaja za ostvarivanje ekonomskih sloboda i prava zaposlenika, materijalnog i socijalnog položaja poslodavaca i zaposlenika; afirmira razvoj kulture pregovaranja i poticanja mirnog rješavanja kolektivnih radnih sporova; prati socijalni dijalog na lokalnoj razini i rad mreže vijeća za zapošljavanje u Pokrajini; prati umrežavanja sudionika socijalnog dijaloga u Pokrajini; prati zaključivanja kolektivnih ugovora u Pokrajini; prati odnos javnosti i medija prema socijalnom dijalogu.

Pokrajinsko tajništvo za gospodarstvo, zapošljavanje i ravnopravnost spolova, sukladno zakonu i Statutu, obavlja poslove pokrajinske uprave, koji se odnose na: pripremanje analitičnih i drugih materijala u svezi s primjenom propisa iz područja ravnopravnosti spolova za Skupštinu i Pokrajinsku vladu; aktivnosti za unapređivanje područja ravnopravnosti spolova u Pokrajini; promociju principa jednakih mogućnosti za žene i muškarce; praćenje stanja i predlaganje mjera za unapređivanje položaja žena i ostvarivanje jednakih mogućnosti u Pokrajini; praćenje primjene ratificiranih konvencija i preporuka međunarodnih organizacija u ovom području; ostvarivanje suradnje s nevladinim organizacijama, sindikatima i drugim asocijacijama i medijima,  predlaganje i provedba mjera afirmativne akcije radi poboljšanja ekonomskog i društvenog položaja žena, naročito ranjivih skupina žena, kao i eliminacije nasilja nad ženama i nasilja u obitelji; suradnju s republičkim i pokrajinskim tijelima uprave i tijelima jedinica lokalne samouprave iz područja ravnopravnosti spolova; aktivnosti ka integrisanju principa rodne ravnopravnosti u sva područja rada pokrajinskih tijela i pružanje stručne potpore. Kao povjereni posao, obavlja se nadzor nad primjenom Zakona o ravnopravnosti spolova na teritoriju AP Vojvodine.

U Pokrajinskom tajništvu za gospodarstvo, zapošljavanje i ravnopravnost spolova, obavljaju se poslovi pokrajinske uprave koji se odnose na: implementiranje i primjenu strategija za integraciju Roma i realiziranje akcijskih planova na teritoriju Pokrajine; koordinaciju različitih projekata za integraciju Roma na teritoriju Pokrajine; ostvarivanje koordinacije s romskim vijećima u Pokrajini i s odgovarajućim organizacijama i tijelima na međunarodnoj razini; poticanje i unapređivanje ženskih i ljudskih prava Roma i Romkinja na teritoriju Pokrajine; pripremanje analitične dokumentacije za planiranje i programiranje aktivnosti u svezi s integracijom Roma u Pokrajini; ostvarivanje suradnje i konzultacija s vladinim i nevladinim organizacijama i tijelima u područjima integracije Roma i unapređivanja njihovog položaja; realiziranje projekata koji su zasnovani na ciljevima definiranim u strategijama i akcijskim planovima, koordiniranje primjene i ostvarivanja domaćih i međunarodnih programa za integraciju i unapređivanje položaja Roma; informacijsko-dokumentacijsku djelatnost i vođenje evidencija u pogledu integracije Roma na teritoriju Pokrajine; praćenje i prikupljanje informacija u svezi s mjerama koje se u Republici Srbiji i drugim zemljama poduzimaju radi unapređivanja stručnog rada u pogledu integracije Roma, kao i praćenje osposobljavanja i usavršavanja stručnjaka u području integracije Roma.

Pokrajinsko tajništvo za gospodarstvo, zapošljavanje i ravnopravnost spolova obavlja i druge poslove kada mu je to zakonom, pokrajinskom skupštinskom odlukom ili drugim propisom povjereno.

 

4. POSLOVI ZAJEDNIČKI ZA SVA  POKRAJINSKA TAJNIŠTVA

Regionalna i međuopćinska suradnja

Članak 44.

Pokrajinska tajništva u okviru svog djelokruga, sukladno Statutu i zakonu, ostvaruju regionalnu i međuopćinsku suradnju i skrbe se o njenom unapređivanju.

Međuregionalna suradnja

Članak 45.

Pokrajinska tajništva u okviru svog djelokruga, sukladno Statutu i zakonu, ostvaruju međuregionalnu suradnju s teritorijalnim zajednicama i drugim oblicima autonomije drugih država, u okviru vanjske politike Republike Srbije,  skrbe se o njenom unapređivanju i obavljaju poslove pokrajinske uprave koji se odnose na pripremu, zaključivanje i primjenu sporazuma.

Pokrajinska tajništva stvaraju uvjete za pristup i realiziranje projekata koji se financiraju iz sredstava pretpristupnih fondova EU, donacija i drugih oblika pomoći iz nadležnosti tajništava.

 

5. ODNOS POKRAJINSKE UPRAVE S DRUGIM TIJELIMA I GRAĐANIMA

Odnos prema Skupštini i Pokrajinskoj vladi

Članak 46.

Pokrajinska tijela uprave obvezna su da Skupštini daju obavijesti, objašnjenja i podatke iz svog djelokruga.

Pokrajinska tijela uprave obavljaju poslove sukladno smjernicama za rad koje donosi Pokrajinska vlada.

Pokrajinska vlada usmjerava i usklađuje rad tijela pokrajinske uprave.

Međusobni odnosi pokrajinskih tijela uprave

Članak 47.

Pokrajinska tijela uprave međusobno surađuju u obavljanju poslova od zajedničkog interesa, pružaju podatke i obavijesti neophodne za rad, dostavljaju spise i ostvaruju druge oblike zajedničkog rada i suradnje.

Radi izvršavanja složenih poslova koji zahtijevaju zajednički rad zaposlenika iz više pokrajinskih tijela uprave, mogu se obrazovati povjerenstva i radne skupine, čiji sastav i poslove utvrđuju rukovoditelji sporazumno.

Rukovoditelji pokrajinskih tijela uprave, kada su ovlašteni da sporazumno donose propise, a ne postignu sporazum, o tome obavještavaju Pokrajinsku vladu.

Odnosi pokrajinskog tijela uprave i tijela lokalne samouprave

Članak 48.

Pokrajinska tijela uprave i tijela lokalne samouprave međusobno surađuju i obavještavaju se o pitanjima od zajedničkog interesa.

Pokrajinska tijela uprave pružaju stručnu pomoć tijelima lokalne samouprave u izvršavanju zakona.

Odnosi prema građanima i pravnim osobama

Članak 49.

Pokrajinska tijela uprave dužna su da, u okviru svojih prava i dužnosti, fizičkim i pravnim osobama omoguće nesmetano ostvarivanje njihovih prava i obveza, daju im potrebne podatke i obavijesti, surađuju s njima i čuvaju ugled pokrajinske uprave.

Članak 50.

Pokrajinska tijela uprave dužna su razmatrati predstavke, peticije i prijedloge koje im fizičke i pravne osobe podnose, da postupaju po njima i o tome ih obavještavati.

Fizičke i pravne osobe mogu se obratiti pokrajinskom tijelu uprave radi davanja mišljenja o primjeni odredaba pokrajinskih skupštinskih odluka i drugih općih akata. Mišljenja pokrajinskih tijela uprave nisu obvezujuća.

Odnos pokrajinske uprave i Pokrajinskog zaštitnika građana ‒ pučkog pravobranitelja

Članak 51.

Pokrajinska tijela uprave dužna su da Pokrajinskom zaštitniku građana ‒ pučkom pravobranitelju omoguće nesmetan pristup podacima od interesa za ostvarivanje prava građana.

Pokrajinska tijela uprave dužna su razmotriti ukazivanja, prijedloge i preporuke Pokrajinskog zaštitnika građana ‒ pučkog pravobranitelja koji postupa u interesu građana.

Radi omogućavanja nesmetanog rada Pokrajinskog zaštitnika građana ‒ pučkog pravobranitelja, pokrajinska tijela uprave dužna su poduzimati sve potrebne mjere i aktivnosti.

 

6. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 52.

Pokrajinska tijela uprave dužna su uskladiti svoja akta o unutarnjem ustrojstvu i sistematizaciji radnih mjesta s odredbama ove Odluke do 31.12.2014. godine.

Članak 53.

Stupanjem na snagu ove Odluke prestaje važiti Pokrajinska skupštinska odluka o pokrajinskoj upravi („Službeni list APV”, broj: 40/12 ‒ pročišćen tekst).

Članak 54.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenom listu Autonomne Pokrajine Vojvodine”.

SKUPŠTINA AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE

Novi Sad, 23. rujna 2014. godine

PODPREDSJEDNICA
SKUPŠTINE AP VOJVODINE

Ana Tomanova Makanova, v.r.