Tartományi képviselőházi rendeletet hozott a tartományi közigazgatásról

(Vajdaság AT Hivatalos Lapja, 37/2014. szám)

Vajdaság Autonóm Tartomány statútuma (Vajdaság AT Hivatalos Lapja, 20/14. szám) 55. szakaszának 3. bekezdése és 31. szakaszának 2. fordulata alapján

Vajdaság Autonóm Tartomány Képviselőháza 2014. szeptember 23-i ülésén

TARTOMÁNYI KÉPVISELŐHÁZI RENDELETET
h o z o t t

A TARTOMÁNYI KÖZIGAZGATÁSRÓL

1. szakasz

Jelen tartományi képviselőházi rendelet szabályozza a tartományi közigazgatási szervek nevét és feladatkörét, teendőit és szervezetét, valamint a tartományi közigazgatás szempontjából jelentős egyéb kérdéseket.

2. szakasz

Jelen rendeletben használt valamennyi hímnemű főnéven, amelynek nőneme is van, egyidejűleg nőnemű főnevet is érteni kell.

A tartományi közigazgatási szervekben betöltött hivatalos pozíciókra és tisztségekre vonatkozó főneveket olyan alakban kell használni, amely kifejezi hordozójuk nemét.

 

1. A TARTOMÁNYI KÖZIGAZGATÁS JOGÁLLÁSA, MUNKARENDJE ÉS FELADATAI

A tartományi közigazgatás jogállása, összetétele és felelőssége

3. szakasz

A tartományi közigazgatás szervei a tartományi titkárságok és a tartományi közigazgatási különszervezetek.

A tartományi közigazgatás munkájáért Vajdaság Autonóm Tartomány Képviselőházának (a továbbiakban: Képviselőház) és a Tartományi Kormánynak tartozik felelősséggel.

A tartományi közigazgatás működése feletti ellenőrzés megvalósítása érdekében, a Vajdaság Autonóm Tartomány Statútumával (a továbbiakban: Statútum) összhangban, a tartományi közigazgatási szervek munkájukról jelentést tesznek a Tartományi Kormánynak.

Kártérítési felelősség

4. szakasz

A tartományi közigazgatási szervek törvénytelen vagy szabálytalan munkájával természetes vagy jogi személyeknek okozott kárért Vajdaság AT tartozik felelősséggel.

A működés finanszírozása

5. szakasz

A tartományi közigazgatás működéséhez szükséges eszközöket Vajdaság AT költségvetésében kell biztosítani, a törvénnyel és más jogszabályokkal összhangban.

A tartományi közigazgatás működésének elvei

6. szakasz

A tartományi közigazgatási szervek feladataik ellátásában önállóak, és az Alkotmány, a törvények, a Statútum, a tartományi képviselőházi rendeletek, valamint a Képviselőház és a Tartományi Kormány más általános aktusai keretében és alapján járnak el.

7. szakasz

A tartományi közigazgatási szervek a jogok és érdekek érvényesítésében mindenki számára kötelesek azonos jogi védelmet biztosítani.

8. szakasz

A tartományi közigazgatási szervek kötelesek biztosítani az ügyfelek jogainak és érdekeinek gyors és hatékony érvényesítését, és a szakmai szabályokkal összhangban az ügyfelek szempontjából a legkedvezőbb eszközöket alkalmazni, ha velük a jogszabályok célja és rendeltetése megvalósítható, valamint tiszteletben tartani az ügyfelek személyiségét és méltóságát.

9. szakasz

A tartományi közigazgatási szervekben, a foglalkoztatáskor, gondot kell viselni a lakosság nemzeti összetételéről és a nemzeti kisebbségekhez – nemzeti közösségekhez tartozók megfelelő képviseltségéről, az Alkotmánnyal és a törvénnyel összhangban.

10. szakasz

A tartományi közigazgatás működése a nyilvánosság számára hozzáférhető.

A tartományi közigazgatási szervek kötelesek betekintést biztosítani munkájukba, a közérdekű információkhoz való szabad hozzáférést szabályozó törvénnyel összhangban.

A tartományi közigazgatási szervek a tömegtájékoztatási eszközök útján nyújtott tájékoztatással, sajtókonferencia megtartásával és a polgároknak a tartományi közigazgatás munkájával való megismertetéséhez szükséges egyéb feltételek megteremtésével tájékoztatják a nyilvánosságot a munkájukról.

A tartományi közigazgatás feladatköre

11. szakasz

Vajdaság AT az Alkotmányban, törvényben és Statútumban megszabott hatásköre keretében a tartományi közigazgatási szervek végrehajtási feladatokat látnak el, felügyeletet gyakorolnak, előkészítik a Képviselőház és a Tartományi Kormány által meghozandó jogszabályokat, hatáskörük keretében közigazgatási jogszabályokat és egyedi aktusokat alkotnak, szak- és fejlesztési teendőket látnak el, figyelemmel kísérik a közszolgálatok működését, átruházott államigazgatási és más teendőket látnak el, a jogszabályokkal összhangban.

12. szakasz

Végrehajtási feladataik ellátása során a tartományi közigazgatási szervek végrehajtják és alkalmazzák a tartományi képviselőházi rendeleteket, a tartományi rendeleteket és a Képviselőház és a Tartományi Kormány más határozatait jogszabályok és egyedi aktusok meghozatalával, nyilvántartásokat vezetnek, közokiratokat adnak ki, valamint egyéb közigazgatási cselekményeket foganatosítanak és tesznek.

A tartományi titkárságok a törvényben meghatározott meghatalmazásaik keretében felügyeletet gyakorolnak.

A tartományi közigazgatási szervek kidolgozzák a Képviselőház és a Tartományi Kormány által meghozandó jogszabályok tervezeteit és javaslatait, valamint hatáskörük keretében jogszabályokat és egyedi aktusokat hoznak.

Szak- és fejlesztési teendők ellátása során a tartományi közigazgatási szervek figyelemmel kísérik és elemzik a hatáskörükkel felölelt területen uralkodó állapotot, a megállapított helyzet alapján jelentést és tájékoztatót készítenek, intézkedéseket foganatosítanak, vagy a Tartományi Kormány megbízatásába tartozó jogszabály meghozatalára és intézkedések foganatosítására tesznek javaslatot, a tevékenységi körükbe tartozó program-, fejlesztési és tervezési dokumentumokat készítenek elő.

A hatáskörükkel felölelt területeken a tartományi közigazgatási szervek figyelemmel kísérik és támogatják a közszolgálatok működését, annak érdekében, hogy munkájuk összhangban legyen a jogszabályokkal.

A tartományi közigazgatási szervek államigazgatási teendőket látnak el, ha az ilyen teendők ellátását törvény ruházta át.

A tartományi közigazgatási teendők átruházása

13. szakasz

Tartományi képviselőházi rendeletben a Vajdaság AT az eredeti hatáskörébe tartozó egyes teendők a Vajdaság AT területén levő helyi önkormányzati egységekre, közvállalatokra és a Vajdaság AT által alapított intézményekre (a továbbiakban: közmegbízatások birtokosai) ruházhatók át.

A Tartományi Kormány és a tartományi közigazgatási szervek a tartományi közigazgatási teendők átruházása után is felelősséggel tartoznak ellátásukért.

A tartományi közigazgatási szervek rábízott teendőinek ellátásához az eszközöket Vajdaság AT költségvetésében kell biztosítani.

14. szakasz

A közmegbízatás birtokosainak az átruházott teendők ellátásában kifejtett működése feletti felügyeletet az a tartományi közigazgatási szerv gyakorolja, melynek hatásköréből a teendőt átruházták.

A tartományi közigazgatási teendők ellátása feletti felügyeletet a tartományi közigazgatási szervek Az államigazgatásról szóló törvényben a felügyeleti szervek megbízásaira vonatkozó rendelkezések értelemszerű alkalmazásával gyakorolják.

A tartományi közigazgatás aktusai

15. szakasz

A Szerb Köztársaság törvényeinek, más jogszabályainak és általános aktusainak, a Képviselőház és a Tartományi Kormány jogszabályainak végrehajtása érdekében a tartományi közigazgatási szervek közigazgatási előírásokat és egyedi aktusokat hoznak, ha erre meghatalmazást kapnak.

16. szakasz

A tartományi közigazgatási szervek a törvénnyel, a Statútummal, a tartományi képviselőházi rendelettel és a Tartományi Kormány általános aktusával összhangban szabályzatokat, rendeleteket, utasításokat, határozatokat és egyéb aktusokat hoz meg.  

Szabályzatban a tartományi képviselőházi rendeleteknek és a Képviselőház egyéb általános aktusainak, valamint a Tartományi Kormány általános aktusainak egyes rendelkezéseit kell részletezni.

Rendeletben a törvények és más jogszabályok egyes rendelkezéseinek végrehajtása érdekében egy általános jelentőséggel bíró esetben el kell rendelni vagy megtiltani az eljárást.

Utasításban a tartományi közigazgatási szerv munkarendjét és eljárásmódját kell előirányozni.

Határozatban egyedi ügyekben kell dönteni, a jogszabályokkal összhangban.

17. szakasz

A 16. szakaszban foglalt több tartományi közigazgatási szerv érdekében levő aktusokat e szervek vezetői megegyezéses alapon hozzák meg.

Hivatalos nyelv- és íráshasználat

18. szakasz

A tartományi közigazgatás működésében, a szerb nyelv és cirill betűs írásmódon kívül, egyenrangú hivatalos használatban van a törvénnyel összhangban a magyar, szlovák, horvát, román és ruszin nyelv és írásmód.

A tartományi közigazgatási szervek munkavállalói kötelesek ismerni a szerb nyelvet, a nemzeti kisebbség - nemzeti közösség hivatalos használatban levő nyelvét pedig akkor, ha ezt a belső szervezetről és munkaköri besorolásról szóló aktus előirányozza.

19. szakasz

A tartományi közigazgatási szervek, abban az esetben, ha nincsenek kiképezve a megfelelő nyelven való kommunikációra, igénybe vehetik a közigazgatási teendőkben illetékes tartományi titkárság kötelékében működő fordítószolgálat szolgáltatásait.

20. szakasz

A tartományi közigazgatási szervek kötelesek megteremteni a pénzügyi és műszaki feltételeket, valamint az emberi erőforrásokat a jelen határozat 18. szakaszának 1. bekezdésében foglalt hivatalos nyelv- és íráshasználat biztosítása érdekében.

21. szakasz

A Tartományi Kormány figyelemmel kíséri a hivatalos nyelv- és íráshasználatnak a tartományi közigazgatási szervekben történő érvényesítését, és intézkedéseket foganatosít a nyelvi egyenjogúság biztosítása érdekében.

A tartományi közigazgatási szervekben foglalkoztatott köztisztviselők

22. szakasz

A tartományi közigazgatási szervekben foglalkoztatott köztisztviselők a tartományi közigazgatási szerv hatáskörébe tartozó teendőket, valamint a kísérő- és kisegítő-műszaki teendőket látják el.

 

2. A TARTOMÁNYI KÖZIGAZGATÁS BERENDEZÉSE

Tartományi titkárság

23. szakasz

Tartományi titkárságot az egy vagy több összefüggő területhez tartozó tartományi közigazgatási teendők ellátására kell alakítani.

A tartományi titkárság vezetője a tartományi titkár.

Tartományi titkár

24. szakasz

A tartományi titkár a Tartományi Kormánynak a tartományi titkárság vezetésével megbízott tagja.

A tartományi titkár képviseli a tartományi titkárságot, megszervezi és biztosítja a feladatok eredményes ellátását, meghatalmazása keretében aktusokat hoz, bizottságokat és munkacsoportokat alakít a titkárság tevékenységi körébe tartozó összetettebb teendők ellátása céljából, valamint dönt a közalkalmazottak jogairól, kötelezettségeiről és felelősségéről.

Tartományi titkárhelyettes

25. szakasz

A tartományi titkárnak lehet helyettese, akit a Képviselőház választ négyévi megbízatási időre.

A Tartományi Kormány mandátumának megszűnésével, a tartományi titkárhelyettes mandátuma is megszűnik.

A tartományi titkárhelyettes helyettesíti a tartományi titkárt, és segít neki az általa ráruházott jogosítványok keretében.

A tartományi titkár huzamosabb akadályoztatása esetében, amely tényt a Tartományi Kormánynak kell megállapítania, a helyettes helyettesíti a távollevő tartományi titkárt és rendelkezik a tartományi titkár valamennyi meghatalmazásával.

A tartományi titkár felhatalmazhatja a tartományi titkárhelyettest, hogy jelen legyen és részt vegyen a Tartományi Kormány ülésein, szavazati jog nélkül.

A tartományi titkárság közigazgatási titkára

26. szakasz

A tartományi titkárságnak lehet közigazgatási titkára, aki munkájáért a tartományi titkárnak tartozik felelősséggel.

A közigazgatási titkár segít a tartományi titkárnak a káderügyi, pénzügyi, informatikai és egyéb teendők ellátásában, valamint a tartományi titkárság belső szervezeti egységei munkájának egyeztetésében, és együttműködik más szervekkel.

A közigazgatási titkárt a Tartományi Kormány helyezi tisztségbe négyévi időtartamra, a tartományi titkár javaslatára.

Tartományi segédtitkár

27. szakasz

A tartományi titkárságban tartományi segédtitkárok helyezhetők tisztségbe.

A tartományi segédtitkár a tartományi titkárság azon működési területét irányítja, amelyre főosztály alakul, és munkájáért a tartományi titkárnak tartozik felelősséggel.

A tartományi segédtitkárt a Tartományi Kormány helyezi tisztségbe négyévi időtartamra, a tartományi titkár előterjesztése alapján.

A tartományi titkár külön tanácsosa

28. szakasz

A tartományi titkárnak lehet külön tanácsosa.

A tartományi titkár külön tanácsosa a tartományi titkár megbízása alapján előkészíti az aktus javaslatokat, véleményezéseket készít és egyéb feladatokat is ellát a tartományi titkár számára.

A tartományi titkár külön tanácsosainak jogait és kötelezettségeit szerződésben kell megállapítani. 

A tartományi titkár külön tanácsosainak tartományi titkárságonkénti számát a Tartományi Kormány határozza meg.

Tartományi közigazgatási különszervezetek

29. szakasz

Tartományi közigazgatási különszervezetek a szak- és a velük kapcsolatos végrehajtási teendők ellátása érdekében alakulnak.

Tartományi közigazgatási különszervezetek az intézetek és az igazgatóságok, de jogszabályban más elnevezés is megállapítható.

Jelen szakasz 2. bekezdésében foglalt szervezetek alapító okiratában külön ki kell hangsúlyozni, hogy tartományi közigazgatási külön szervezetről van szó, amely az ügykörébe tartozó teendőket, valamint a közmegbízatást a tartományi közigazgatás működését szabályozó előírásokkal összhangban végzi.

A tartományi közigazgatási külön szervezetet az igazgató vezeti, akit a Tartományi Kormány helyez tisztségbe négyévi időtartamra, a Tartományi Kormány elnökének az előterjesztése alapján. A tartományi közigazgatási különszervezet igazgatója a Tartományi Kormánynak tartozik felelősséggel.

A belső szervezetről és a munkaköri besorolásról szóló szabályzat

30. szakasz

A tartományi közigazgatási szervek belső szervezeti felépítését a belső szervezetről és a munkaköri besorolásról szóló szabályzatban kell szabályozni. A belső szervezetről és a munkaköri besorolásról szóló szabályzatot a tartományi titkárságon a tartományi titkár hozza meg, a tartományi közigazgatási külön szervezetben pedig az igazgató hozza meg.  

A belső szervezetről és a munkaköri besorolásról szóló szabályzat a Tartományi Kormány általi jóváhagyás napján lép hatályba.

Érdek-összeférhetetlenség

31. szakasz

A tartományi titkár, a tartományi titkárhelyettes, a közigazgatási titkár és a tartományi segédtitkár, valamint a tartományi közigazgatási külön szervezetet igazgatója esetében az érdek-összeférhetetlenség megakadályozásáról szóló jogszabályok szabályai az irányadók.

 

3. A TARTOMÁNYI TITKÁRSÁGOK ÉS HATÁSKÖRÜK

Tartományi titkárságok

32. szakasz

A tartományi titkárságok a következők:

1. Tartományi Mezőgazdasági‚ Víz- és Erdőgazdálkodási Titkárság
2. Tartományi Oktatási‚ Közigazgatási és Nemzeti Kisebbségi – Nemzeti Közösségi Titkárság
3. Tartományi Művelődési és Tájékoztatási Titkárság
4. Tartományi Egészségügyi, Szociálpolitikai és Népesedéspolitikai Titkárság
5. Tartományi Pénzügyi Titkárság
6. Tartományi Régióközi Együttműködési és Helyi Önkormányzati Titkárság
7. Tartományi Településrendezési, Építkezési és Környezetvédelmi Titkárság
8. Tartományi Tudományügyi és Technológiai Fejlesztési Titkárság
9. Tartományi Energetikai és Ásványi Nyersanyagügyi Titkárság
10. Tartományi Ifjúsági és Sporttitkárság
11. Tartományi Gazdasági‚ Foglalkoztatási és a Nemek Egyenjogúságával Foglalkozó Titkárság.

Tartományi Mezőgazdasági‚ Víz- és Erdőgazdálkodási Titkárság

33. szakasz

A Tartományi Mezőgazdasági‚ Víz- és Erdőgazdálkodási Titkárság, a törvénnyel és a Statútummal összhangban, tartományi közigazgatási teendőket lát el a mezőgazdaság, a víz-, erdő- és vadgazdálkodás, az állattenyésztés, a vízművelés, a méhészet és az állategészségügy területén,  amelyek a Képviselőház vagy a Tartományi Kormány részére készülő olyan aktusokkal kapcsolatosak, melyekkel: meghozzák a mezőgazdasági politika végrehajtását támogató intézkedési programot; előirányozzák a mezőgazdasági földterület használata után beszedett eszközök elosztásának feltételeit és módját; külön költségvetést alakítanak, amelybe a földterület használatából eredő eszközök befolynak; vízügyi, erdészeti és vadgazdálkodási költségvetési alapot hoz létre; meghatározzák a mezőgazdaság fejlesztésére irányuló szakteendőket; mezőgazdasági tanácsadói szolgálatokat létesítenek, alapítói jogukat átvállalják és gyakorolják; előrejelzési- és jelentő szolgálatot létesítenek és alapítói jogokat gyakorolnak; a hatáskörében illetékes minisztériumnál javaslatot tesznek bizonyos mezőgazdasági termékek kivitelének és behozatalának feltételeire; meghozzák a Vajdaság AT területére vonatkozó tenyésztői terv megvalósítására irányuló hosszú távú intézkedési tervet, valamint a megvalósítására vonatkozó évi tervet; létrehozzák az Állattenyésztési Tudományos- és Szakmai Tanácsot;  meghozzák, végrehajtják és felügyelik a kül- és belterületi árvízvédelem rendszeres és rendkívüli intézkedéseit; igazgatják a Vajdaság AT területén levő vízi erőforrásokat, valamint a mesterséges és természetes vízfolyásokat; meghozzák a vizek integrális igazgatásának területére vonatkozó tervezési dokumentumokat; előterjeszti a titkárság hatáskörébe tartozó közvállalatok megalakítását. 

A Tartományi Mezőgazdasági, Víz- és Erdőgazdálkodási Titkárság a törvényben előírt teendőket is ellátja a mezőgazdaság, a vízgazdálkodás, az erdőgazdálkodás, a vadgazdaság, az állattenyésztés, a vízművelés, a méhészet és az állategészségügy területén, amikor törvény előírja, hogy ezeket a teendőket az illetékes autonóm tartományi szerveknek kell ellátniuk.  

A Tartományi Mezőgazdasági, Víz- és Erdőgazdálkodási Titkárság azon átruházott államigazgatási teendőket is ellátja, amelyeket a 2. bekezdésben foglalt törvények értelmében a tartományi közigazgatási szervekre átruháztak.

A Tartományi Mezőgazdasági, Víz- és Erdőgazdálkodási Titkárság átveszi és kezeli a Vajdaság AT költségvetésében biztosított, a mezőgazdaság, az erdőgazdálkodás, a vadászat, a vízgazdálkodás és az állattenyésztésre vonatkozó támogatási és egyéb eszközök odaítélésére vonatkozó dokumentációt.

A Tartományi Mezőgazdasági‚ Víz- és Erdőgazdálkodási Titkárság a tartományi közigazgatás végrehajtási, szak- és fejlesztési teendőit látja el, és felügyeletet gyakorol jelen szakasz 1. bekezdésében foglalt jogszabályok alkalmazása felett. A hatáskörébe tartozó területeken figyelemmel kíséri, felügyeli és támogatja a Vajdaság AT által alapított közvállalatok és közszolgálatok működését.

A Tartományi Mezőgazdasági, Víz- és Erdőgazdálkodási Titkárság egyéb teendőket is ellát, ha ezt törvény, tartományi képviselőházi rendelet vagy egyéb jogszabály értelmében átruházták.

Tartományi Művelődési és Tájékoztatási Titkárság

34. szakasz

A Tartományi Művelődési és Tájékoztatási Titkárság, a törvénnyel és a Statútummal összhangban, tartományi közigazgatási teendőket lát el a művelődés, a kulturális javak védelme, a kinematográfia, a vagyonadományok, alapok és alapítványok, a könyvtári tevékenység, a kiadói tevékenység, a kulturális régióközi együttműködés és a kulturális vonatkozású eszmei tulajdon védelme területén, a Képviselőház vagy a Tartományi Kormány részére készülő olyan aktusok előkészítésével kapcsolatban, amelyekkel: művelődési intézményeket alakítanak, meghatározzák a Vajdaság AT területén élő polgároknak a kultúra iránti szükségleteit és érdekeit; szabályozzák a nemzeti kisebbségek - nemzeti közösségek kultúra iránti szükségleteit és érdekeit és eszközöket biztosítanak megvalósításuk érdekében; levéltárakat, múzeumokat, könyvtárakat, színházakat, művelődési- és más intézményeket létesítenek és alapítói jogokat gyakorolnak; előterjesztik a Szerb Köztársaság Művelődésfejlesztési Stratégiájának Vajdaság AT területére vonatkozó részét; meghatározzák a Vajdaság AT Művelődésfejlesztési Tervét a Szerb Köztársaság Művelődésfejlesztési Stratégiájával összhangban; díjakat állapítanak meg a kultúra egyes területein kifejtett alkotómunka serkentésére, illetve a kulturális alkotómunkához való kiemelt hozzájárulásért, és szabályozzák odaítélésüknek módját és rendjét; eszközöket biztosítanak a Vajdaság AT által alapított művelődési intézmények működéséhez, beruházási- és folyó karbantartásához, illetve programrészeinek finanszírozásához; szabályozzák az eszközök olyan intézmények és szervezetek részére történő odaítélésének mércéit, ismérveit és rendjét, melyeket nem a Vajdaság AT alapított, de amelyek hozzájárulnak a kultúra és a művészet fejlesztéséhez a Vajdaság AT területén, vagy biztosítják a nemzeti kisebbségekhez - nemzeti közösségekhez tartozók kultúrájának fejlesztését, és aktusokat készítenek elő, amelyekkel eszközöket biztosítsanak működésükre, beruházási- és folyó karbantartásukra és felszerelésükre, illetve programjaikra; előírják az újvidéki Vajdasági Levéltár, az újvidéki Szerb Matica Könyvtára, az újvidéki Vajdasági Múzeum, az újvidéki Modern Képzőművészeti Múzeum és a Vajdasági Színházmúzeum működésének kiegészítő feltételeit; megállapítják, hogy a Vajdaság AT területén a kultúra védelmével foglalkozó  intézmények eleget tesznek-e a tevékenységük és működésük megkezdéséhez és folytatásához szükséges feltételeknek.

A Tartományi Művelődési és Tájékoztatási Titkárság a tartományi közigazgatás végrehajtási, szak- és fejlesztési teendőit látja el, és felügyeletet gyakorol jelen szakasz 1. bekezdésében foglalt jogszabályok alkalmazása felett. A hatáskörébe tartozó területeken figyelemmel kíséri, felügyeli és támogatja a Vajdaság AT által alapított intézmények és közszolgálatok működését.

A Tartományi Művelődési és Tájékoztatási Titkárság régióközi együttműködést valósít meg a művelődés terén a Vajdaság AT területén fennálló kultúra fejlesztését szolgáló projektumokban.

A Tartományi Művelődési és Tájékoztatási Titkárság a kulturális javak védelmének területén eljárást indít a Vajdaság AT területén levő javak kulturális javakká való kijelölésére; megállapítja, hogy a Vajdaság AT területén milyen feltételekkel végezhetők technikai védőintézkedések és egyéb munkálatok az ingatlan kulturális javakon, ha a műemlékvédő intézet dolgozza ki a projektumot és végzi a munkálatokat; törvényes határidőn belül értesíti az újvidéki Tartományi Műemlékvédő Intézetet a feltételek fennforgásáról, ha a feltételeket a Vajdaság AT területén levő intézet állapítja meg; jóváhagyja a tervet és az ingatlan kulturális javakon végezendő technikai védőintézkedésekre és egyéb munkálatokra vonatkozó dokumentációt, ha a tervet és a dokumentációt a Vajdaság AT területén levő műemlékvédő intézet dolgozza ki; véleményezi a Vajdaság AT területére vonatkozó területi- és településrendezési tervek tervezetét, és értesíti a hatáskörében illetékes szervet, ha a terv tartalma nem tesz eleget az előírt követelményeknek.

A Tartományi Művelődési és Tájékoztatási Titkárság a kulturális javak védelme, a kinematográfia, a vagyonadományok, alapok és alapítványok, a könyvtári tevékenység, a kiadói tevékenység, az eszmei tulajdonjogok, a szerzői- és szomszédos jogok védelme, valamint a kalózkodás ellen foganatosított intézkedések területén, a törvénnyel összhangban, átruházott jogkörben azokat az államigazgatási teendőket látja el, melyeket törvényben Vajdaság AT szerveire ruháztak át.

A Tartományi Művelődési és Tájékoztatási Titkárság, a törvénnyel és a Statútummal összhangban, tartományi közigazgatási teendőket lát el a tömegtájékoztatás és a műsorszórás területén, a Képviselőház vagy a Tartományi Kormány részére készülő olyan aktusokkal kapcsolatban, amelyekkel szabályozzák a tartományi jelentőségű kérdéseket; meghatározzák Vajdaság AT polgárainak közérdekét a tömegtájékoztatás és a média terén, és meghozzák a tömegtájékoztatás fejlesztési stratégiáját, Vajdaság AT területén, összhangban a köztársasági tömegtájékoztatási stratégiával.  

A Tartományi Művelődési és Tájékoztatási Titkárságfigyelemmel kíséri és megállapítja a tömegtájékoztatás területén uralkodó állapotokat és olyan teendőket lát el, amelyek a Vajdaság AT területén a tömegtájékoztatás fejlesztésére és serkentésére vonatkoznak; eszközöket és egyéb feltételeket biztosít a közérdek megvalósításához a tömegtájékoztatás területén – felosztja az eszközöket a lefolytatott nyilvános pályázatok alapján és egyedi juttatások alapján, éspedig állami támogatás nyújtásának és a hátrányos megkülönböztetés nélküli versenyképesség megvédésének elve alapján; eszközöket és egyéb feltételeket biztosít a kisebbségi nemzeti közösségi nyelven tájékoztató média működéséhez a törvénnyel összhangban; biztosítja az eszközök egy részét vagy egyéb feltételeket a külön igényű személyek jogainak zavartalan érvényesítéséhez, a nyilvánosságnak szánt információk zavartalan felvétele céljából; biztosítja az eszközök egy részét a közmédia tevékenységének finanszírozásához, éspedig az új technológiák fejlesztésére, a levéltár digitalizálására vonatkozó projektumokra, a technológiai felszerelés digitalizálási projektumaira, új műsorszóró szervizek fejlesztésére, összhangban azokkal a lehetőségekkel, amelyeket a digitalizációhoz, továbbá egyéb kiemelt társadalmi érdekű projektumok számára a tömegtájékoztatást szabályozó törvénnyel összhangban, valamint a törvénnyel összhangban, a Médianyilvántartásba adatokat szolgáltat a pénzeszközök összegéről, amelyeket a titkárság a tömegtájékoztatási eszközök számára jóváhagyott.

A Tartományi Művelődési és Tájékoztatási Titkárság ellátja a tartományi közigazgatási szervek és szervezetek munkája nyilvánosságának biztosításával kapcsolatos teendőket; figyelemmel kíséri a tömegtájékoztatási írott eszközöket és az elektronikus médiát, előkészíti és kidolgozza az általuk közölt tartalmak áttekintését, és elemzéseket végez; kiadványokat jelentet meg Vajdaság AT-ról.

A Tartományi Művelődési és Tájékoztatási Titkárság a tartományi közigazgatás végrehajtási, szak- és fejlesztési teendőit látja el, és rábízott teendőként felügyeletet gyakorol a tömegtájékoztatásról és a médiáról szóló jogszabályok végrehajtása felett.

A Tartományi Művelődési és Tájékoztatási Titkárság együttműködik a köztársasági és helyi önkormányzati szervekkel, valamint más teendőket is ellát, ha ezeket törvény, tartományi képviselőházi rendelet vagy más jogszabály ügykörébe utalja.

Tartományi Egészségügyi, Szociálpolitikai és Népesedéspolitikai Titkárság

35. szakasz

A Tartományi Egészségügyi, Szociálpolitikai és Népesedéspolitikai Titkárság, a törvénnyel és a Statútummal összhangban, tartományi közigazgatási teendőket lát el az egészségügy területén, a Képviselőház vagy a Tartományi Kormány részére készülő olyan aktusokkal kapcsolatban, amelyekkel: szabályozzák az egészségügyre, egészségvédelmi biztosításra vonatkozó tartományi jelentőségű kérdéseket, és Vajdaság AT területén előremozdítják az egészségvédelmet, az egészségügyi és gyógyszerészeti szolgálatot; meghatározzák a Vajdaság AT területén élő polgárok érdekeit szolgáló egészségvédelem biztosításához és megvalósításához szükséges intézkedéseket, valamint a Vajdaság AT területén élő polgárok érdekeit szolgáló közegészségügyi tevékenység biztosítására és megvalósítására irányuló intézkedéseket; egészségvédelmi külön programokat hoznak a lakosság egyes kategóriáira, illetve Vajdaság AT-ra jellemző betegségekre vonatkozóan, melyekre köztársasági szinten nem hoztak egészségvédelmi külön programot; Vajdaság AT területén közegészségügyi külön programot hoznak; egészségügyi intézményeket (általános kórházakat, szakkórházakat, klinikákat, intézeteket, klinikai központot, közegészségi intézetet, vérátömlesztő intézetet és veszettség elleni intézetet) létesítenek és az alapítói jogokat gyakorolják; előterjeszti az egészségügyi intézményeknek Vajdaság Autonóm Tartományra vonatkozó hálózati tervét; véleményezik a Vajdaság AT által alapított egészségügyi intézmények megszüntetését, összevonását vagy szétválását; a saját alapítású intézetekben meghatározzák a heti munkamenetet, a munkaidő kezdetést és befejezését; megszabják a heti munkamenetet, a munkaidő kezdetét és befejezését a Vajdaság AT területén levő egészségügyi intézményekben és magánrendelőkben járványok idején, elemi és más nagyobb csapásokkal előidézett következmények elhárítása, valamint rendkívüli események esetén; meghatározzák a munkafolyamat minimumát az egészségügyi intézmények sztrájkja idején; létrehozzák a Vajdasági Egészségügyi Tanácsot és a Vajdasági Etikai Bizottságot; javaslatot tesznek a Tartományi Egészségvédelmi Biztosítási Intézet igazgatójának személyére és intézkedéseket hoz a Vajdaság AT polgárai számára érdekkel bíró közegészségügy területén folytatott tevékenység biztosításához és végrehajtásához.

A Tartományi Egészségügyi, Szociálpolitikai és Népesedéspolitikai Titkárság a tartományi közigazgatás végrehajtási, szak- és fejlesztési teendőit látja el, és felügyeletet gyakorol jelen szakasz 1. bekezdésében foglalt jogszabályok alkalmazása felett. A hatáskörébe tartozó területeken figyelemmel kíséri, felügyeli és támogatja a Vajdaság AT szervei által alapított egészségügyi intézmények működését.

A Tartományi Egészségügyi, Szociálpolitikai és Népesedéspolitikai Titkárság: javaslatot tesz az egészségüggyel megbízott miniszternek a gyakornokok Vajdaság AT területén székhellyel rendelkező egészségügyi intézményekben való létszámának megszabására, akiket az egészségügyi intézmények a gyakornoki idő évi szinten való letöltése érdekében kötelesek felvenni; javaslatot tesz az egészségüggyel megbízott miniszternek a Vajdaság AT területén levő intézmények egészségügyi káderfejlesztési tervére; javaslatot tesz az egészségüggyel megbízott miniszternek a Vajdaság AT területén levő referens egészségügyi intézmények kijelölésére egyes egészségügyi tevékenységek tekintetében; Vajdaság AT területére vonatkozóan véleményezi orvosoknak, fogorvosoknak és okleveles gyógyszerészeknek a főorvosi cím odaítélésére vonatkozó előterjesztéseket.

A Tartományi Egészségügyi, Szociálpolitikai és Népesedéspolitikai Titkárság együttműködik az egészségügyi humanitárius- és szakmai szervezetekkel, -szövetségekkel és egyesületekkel, egészségügyi adatbázist hoz létre; figyelemmel kíséri az egészségvédelmi szolgálat működését Vajdaság AT területén.

A Tartományi Egészségügyi, Szociálpolitikai és Népesedéspolitikai Titkárság az egészségügyi felügyelet területén, a törvénnyel összhangban, átruházott jogkörben azokat az államigazgatási teendőket látja el, melyeket törvényben Vajdaság AT szerveire ruháztak át. Határozatot hoz a Vajdaság AT területén levő források egészségügyi védelmi övezeteinek meghatározásáról.

A Tartományi Egészségügyi, Szociálpolitikai és Népesedéspolitikai Titkárság, a törvénnyel és a Statútummal összhangban, tartományi közigazgatási teendőket lát el a szociális védelem, a család- és gyermekvédelem, a terhes nők, a szülési szabadságon levő anyák, önellátó gyermekes szülők, ifjúság és idősek, a család és gyámság jogi védelme, nyugdíjbiztosítás, a harcos- és rokkantvédelem, a háború polgári rokkantjainak védelme területén, a Képviselőház vagy a Tartományi Kormány részére készülő olyan aktusokkal kapcsolatban, amelyekkel: a törvénnyel összhangban szabályozza a tartományi jelentőségű kérdéseket a család, a gyermekek, az ifjúság, a felnőttek és az idősek szociális védelmében; az anyagi lehetőségekkel összhangban szabályozza a szociális védelem  kedvezőbb feltételeit, ha a titkárság előzőleg a költségvetésben ezekhez eszközöket biztosított; meghatározza és biztosítja a család, a gyermekek jogainak, a terhes nők, szülési szabadságon levő anyák és önellátó gyermekes szülők magasabb fokú védelmét, összhangban a Vajdaság AT demográfiai fejlesztési programjával és a végrehajtásukra irányuló intézkedésekkel; létrehozza a bentlakásos szociális védelmi intézményeket  Vajdaság AT területén, összhangban a törvénnyel és a Tartományi Kormány aktusával és alapítói jogokat gyakorol; megalapítja a Tartományi Szociális Védelmi Intézetet; jóváhagyja az általa alapított  szociális védelmi intézmények tevékenységének módosítását és státusbeli módosításait; jóváhagyja az általa alapított szociális védelmi intézmények alapszabályát és a szervezetéről és munkabeosztásáról szóló aktusát; meghozza a szociális védelem előmozdításának programját; meghozza Vajdaság AT népesedési fejlesztésének tervét és a megvalósítására irányuló intézkedéseket; véleményezi a Szerb Köztársaság Kormánya által megállapított és a Szerb Köztársaság, illetve az autonóm tartomány által alapított elszállásolási szolgáltatást nyújtó szociális védelmi intézmények, szociális-egészségügyi intézmények és család-ellátási és örökbefogadási központok  hálózatáról szóló határozat javaslatának a Vajdaság AT területén levő intézményhálózatára vonatkozó részét; jóváhagyja a Vajdaság AT területén levő szociális védelmi központok igazgatóinak és megbízott igazgatóinak kinevezését; javaslatot tesz a Tartományi Nyugdíj- és Rokkantbiztosítási Alap igazgatójának a személyére.

A Tartományi Egészségügyi, Szociálpolitikai és Népesedéspolitikai Titkárság, a tartományi közigazgatás végrehajtási, szak- és fejlesztési teendőit látja el, és felügyeletet gyakorol jelen szakasz 6. bekezdésében foglalt jogszabályok alkalmazása felett. A hatáskörébe tartozó területeken figyelemmel kíséri, felügyeli és támogatja a Vajdaság AT által alapított intézmények, alapok és közszolgálatok működését, valamint együttműködik a polgárok szervezeteivel és egyesületeivel.

A Tartományi Egészségügyi, Szociálpolitikai és Népesedéspolitikai Titkárság figyelemmel kíséri a gyermekek védelmére és a családtervezésre vonatkozó nemzetközi egyezményeket; eszközöket biztosít a szociális védelem, a család, az önellátó gyermekes szülők védelme előmozdítási tervének megvalósítását, valamint a rokkantügyi, szociális-humanitárius szervezetek és polgárok egyesületei terveinek és tevékenységeinek megvalósítását, melyek hozzájárulnak a rokkantak és egyéb szociális rászorulók szociális-anyagi és társadalmi helyzetének javításához, rehabilitációjához és szocializálásához, eszközöket biztosít az általa alapított intézmények munkaprogramjának realizálásához, kivéve az elszállásolást nyújtó intézményeket, továbbá eszközöket biztosít az innovációs szolgáltatások realizálásához és az autonóm tartomány számára kiemelt érdekkel bíró szociális védelmi szolgáltatásokhoz.

A Tartományi, Egészségügyi, Szociálpolitikai és Népesedéspolitikai Titkárság megállapítja a bentlakásos szociális védelmi intézmények munkája megkezdéséhez és a tevékenység ellátásához szükséges feltételek fennforgását.

A Tartományi Egészségügyi, Szociálpolitikai és Népesedéspolitikai Titkárság figyelemmel kíséri a menekültek, elüldözöttek és széttelepítettek szociális biztonsága területén uralkodó helyzetet, és intézkedéseket terjeszt elő; figyelemmel kíséri Vajdaság AT népesedési tervének megvalósítását; tevékenykedik a családtervezés területén és intézkedéseket terjeszt elő a gyermekszülés ösztönzésére Vajdaság AT-ban.

A Tartományi, Egészségügyi, Szociálpolitikai és Népesedéspolitikai Titkárság, a szociális védelem, a család és a gyámság jogvédelme, a gyermekekről való társadalmi gondoskodás, a harcos- és rokkantvédelem, a háború polgári rokkantjainak védelme területén, a törvénnyel összhangban, átruházott jogkörben azokat az államigazgatási teendőket látja el, melyeket a törvény Vajdaság AT szerveire ruházott át.

A Tartományi Egészségügyi, Szociálpolitikai és Népesedéspolitikai Titkárság más teendőket is ellát, ha ezeket törvény, tartományi képviselőházi rendelet vagy más jogszabály ügykörébe utalja.

A Tartományi Egészségügyi, Szociálpolitikai és Népesedéspolitikai Titkárság eljár a szociális védelmi felügyelő határozata ellen benyújtott fellebbezésben.

Tartományi Pénzügyi Titkárság

36. szakasz

A Tartományi Pénzügyi Titkárság, a törvénnyel és a Statútummal összhangban, tartományi közigazgatási teendőket lát el a pénzügyek és közgazdaság területén, valamint ellátja a költségvetési és kincstári teendőket, a törvénnyel összhangban.

A Tartományi Pénzügyi Titkárság, a törvénnyel és a Statútummal összhangban eszközöket biztosít a Vajdaság Autonóm Tartomány számára jelentős nagyprojektumok finanszírozásához.

A Tartományi Pénzügyi Titkárság: kincstári és makrogazdasági elemzéseket végez; figyelemmel kíséri a közbevételek és közkiadások rendszerét, valamint azokat a törvényes rendelkezéseket, melyekkel a fentieket előirányozták, és szükség szerint kezdeményezi módosításukat; figyelemmel kíséri a közbevételek beszedését Vajdaság Autonóm Tartomány területén és elemzi a városok és községek fiskális képességeit, és erről tájékoztatja a Tartományi Kormányt; figyelemmel kíséri és elemzi  a régiók helyzetét  a gazdasági és egyéb mutatók szerint, együttműködik az illetékes köztársasági, tartományi, községi és városi szervekkel, szervezetekkel, intézményekkel és intézetekkel az arányos regionális fejlődés realizálása céljából; részt vesz a régióközi együttműködésben és más országok megfelelő területi közösségeivel, az idegen beruházások vonzása, adományok és a fejlesztési támogatás más alakjainak elnyerése céljából, valamint egyezteti Vajdaság Autonóm Tartomány tevékenységét az Európai Unió előcsatlakozási strukturális és kohéziós alapjából eredő eszközök sikeres felhasználása céljából.  

A Tartományi Pénzügyi Titkárság felügyeletet gyakorol A köztulajdonról szóló törvény rendelkezéseinek és ennek alapján meghozott a Vajdaság Autonóm Tartomány tulajdonában levő dolgok megszerzéséről, felhasználásáról, igazgatásáról és rendelkezéséről szóló mellékjogszabályok alkalmazása felett.

A Tartományi Pénzügyi Titkárság költségvetési felügyelőségi ellenőrzést gyakorol a Vajdaság Autonóm Tartomány költségvetési eszközei törvény- és rendeltetésszerű felhasználása felett; a költségvetési eszközök felhasználói, szervezetek, vállalatok, jogi személyek és a költségvetési rendszert szabályozó törvényben meghatározott más alanyok anyagi-pénzügyi ügyvitelének területén ellenőrzést gyakorol a törvény alkalmazása, valamint az eszközök rendeltetés- és törvényszerű felhasználása felett. A Tartományi Pénzügyi Titkárság, hatáskörének keretében, aktusokat készít elő a Képviselőház és a Tartományi Kormány részére és a törvényben, Statútumban és más jogszabályokban meghatározott egyéb teendőket is ellát.

Tartományi Oktatási, Közigazgatási és Nemzeti Kisebbségi – Nemzeti Közösségi Titkárság

37. szakasz

A Tartományi Oktatási, Közigazgatási és Nemzeti Kisebbségi – Nemzeti Közösségi Titkárság, a törvénnyel és a Statútummal összhangban, tartományi közigazgatási teendőket lát el az iskoláskor előtti, általános- és középiskolai oktatás és nevelés, a tanulók és egyetemi hallgatók életszínvonala, a nem formális felnőttképzés és a nemzeti kisebbségek - nemzeti közösségek oktatása területén, a Képviselőház vagy a Tartományi Kormány részére készülő olyan aktusokkal kapcsolatban, amelyekkel: az iskoláskor előtti, az általános- és középiskolai oktatás és nevelés területén szabályozzák a tartományi jelentőségű kérdéseket; a Vajdaság AT területén iskoláskor előtti, kötelező általános- és középiskolai oktatási és nevelési intézményeket létesítenek, és alapítói jogokat gyakorolnak; szabályozzák a tartományi jelentőségű kérdéseket a diákjólét területén; meghatározzák a diák- és egyetemi otthonok férőhelyei elosztásának módját és rendjét; tartományi jelentőségű kérdésként, a Vajdaság AT területén részletesen szabályozzák az iskolarendszeren kívüli, a felnőttek felkészítését és kiképzését célzó szervezett és intézményesített oktatás kérdéseit; Vajdaság AT területén részletesen szabályozzák és biztosítják a nemzeti kisebbségek – nemzeti közösségek anyanyelvű oktatásra való jogának érvényesítését, az iskoláskor előtti, az általános iskolai és a középiskolai oktatás és nevelés valamennyi szintjén.

A Tartományi Oktatási, Közigazgatási és Nemzeti Közösségi Titkárság a tartományi közigazgatás végrehajtási, szak- és fejlesztési teendőit látja el, és felügyeletet gyakorol jelen szakasz 1. bekezdésében foglalt jogszabályok alkalmazása felett. Az oktatás területén figyelemmel kíséri, felügyeli és támogatja a Vajdaság AT által alapított intézmények működését.

A Tartományi Oktatási, Közigazgatási és Nemzeti Kisebbségi – Nemzeti Közösségi  Titkárság az iskoláskor előtti, az általános- és középiskolai oktatás és nevelés területén együttműködik: az oktatásüggyel megbízott minisztériummal az iskolai igazgatás megalakítása során; a hatáskörében illetékes miniszterrel egyetértésben jóváhagyja a nemzeti kisebbségek - nemzeti közösségek érdekében levő egyes tantárgyak tankönyveit és taneszközöket; a hatáskörében illetékes miniszterrel egyetértésben meghozza a nemzeti kisebbségek – nemzeti közösségek érdekében levő egyes tantárgyak tantervét és óratervét, és megállapítja a nemzeti kisebbségek - nemzeti közösségek nyelvén folyó tanítás megszervezésének feltételeit és módját; jóváhagyja a nemzeti kisebbségek – nemzeti  közösségek nyelvére vonatkozó tankönyveket és taneszközöket; a tantervek és óratervek meghozatalának során véleményezi, és meghozza a nemzeti kisebbségek - nemzeti közösségek nyelvére vonatkozó tanterveket.

A Tartományi Oktatási, Közigazgatási és Nemzeti Kisebbségi - Nemzeti Közösségi Titkárság az iskoláskor előtti, az általános- és középiskolai oktatás és nevelés, valamint a tanulói- és egyetemi hallgatói életszínvonal területén, a törvénnyel összhangban, átruházott jogkörben azokat az államigazgatási teendőket látja el, amelyeket törvény Vajdaság AT szerveire ruházott át.

A Tartományi Oktatási, Közigazgatási és Nemzeti Kisebbségi – Nemzeti  Közösségi Titkárság, a törvénnyel és a Statútummal összhangban, tartományi közigazgatási teendőket lát el a Képviselőház vagy a Tartományi Kormány részére készülő olyan aktusokkal kapcsolatban, amelyekkel:  szabályozzák a tartományi közigazgatás szervezetét és működését;  részletesen szabályozzák Vajdaság AT szervei, a Vajdaság AT területén székhellyel rendelkező helyi önkormányzatok szervei és a közmegbízatások birtokosai pecsétjének tartalmát és kinézését; hozzájárulnak az interkulturalizmus, valamint a multikulturalizmus, a tolerancia és Vajdaság AT területén élő nemzeti kisebbségek – nemzeti közösségek együttélésének fejlesztéséhez; gondoskodnak az emberi jogok és a nemzeti kisebbségek – nemzeti közösségek jogai területén a jogok érvényesüléséről és többletjogokat állapítanak meg a nemzeti kisebbségek – nemzeti közösségek számára; anyagi eszközöket biztosítanak a nemzeti kisebbségek - nemzeti közösségek tanácsai, a nemzeti kisebbségek - nemzeti közösségek egyesületei és szervezetei, az egyházak és felekezetek finanszírozására, illetve társfinanszírozására, valamint a Vajdaság AT területén élő nemzeti kisebbségekhez - nemzeti közösségekhez tartozók jogai érvényesítésének előmozdítására; szabályozzák Vajdaság AT elnevezésének használatát az egyesületek elnevezéseiben; szabályozzák a tartományi közigazgatás szerveiben és szervezeteiben használt nyelvek ismeretének felmérését. A Tartományi Oktatási, Közigazgatási és Nemzeti Kisebbségi - Nemzeti Közösségi  Titkárság olyan aktusokat készít elő, melyek nem tartoznak más tartományi közigazgatási szerv hatáskörébe.

A Tartományi Oktatási, Közigazgatási és Nemzeti Kisebbségi – Nemzeti Közösségi Titkárság a tartományi közigazgatás végrehajtási, szak- és fejlesztési teendőit látja el, és felügyeletet gyakorol jelen szakasz 5. bekezdésében foglalt jogszabályok alkalmazása felett.

A Tartományi Oktatási, Közigazgatási és Nemzeti Kisebbségi – Nemzeti Közösségi Titkárság figyelemmel kíséri a jogszabályok és általános aktusok jogrendszeri összehangoltságát, és gondot visel jogtechnikai és nyelvi helyességükről (lektorálás) a meghozataluk során.

A Tartományi Oktatási, Közigazgatási és Nemzeti Kisebbségi – Nemzeti Közösségi Titkárság kiadja a Vajdaság Autonóm Tartomány Hivatalos Lapját és gondoskodik a Képviselőház, a Tartományi Kormány és a tartományi közigazgatási szervek és egyéb szervek és szervezetek jogszabályainak és egyéb aktusainak közzétételéről.

A Tartományi Oktatási, Közigazgatási és Nemzeti Kisebbségi – Nemzeti Közösségi Titkárság biztosítja a tartományi és más szervek szükségleteivel összhangban a szerb nyelvről a nemzeti kisebbségek – nemzeti közösségek nyelvére való írásbeli és szóbeli fordítást, valamint ellenkező irányban is, valamint a világnyelvekről szerb nyelvre való fordítást és ellenkező irányban is.

A Tartományi Oktatási, Közigazgatási és Nemzeti Kisebbségi – Nemzeti Közösségi Titkárság figyelemmel kíséri a vallás, egyházak és felekezetek területén uralkodó állapotot, együttműködést fejt ki és intézkedéseket foganatosít, melyekkel támogatja azok közérdekben végzett tevékenységét a törvénnyel összhangban.

A Tartományi Oktatási, Közigazgatási és Nemzeti Kisebbségi – Nemzeti Közösségi Titkárság figyelemmel kíséri, elemzően felméri az emberi jogok és a nemzeti kisebbségek – nemzeti közösségek jogai védelme és érvényesítése területén uralkodó állapotot, valamint ezen a területen intézkedések foganatosítását terjeszti elő.

A Tartományi Oktatási, Közigazgatási és Nemzeti Kisebbségi – Nemzeti Közösségi Titkárság a hivatalos nyelv és írás használatának, a bírói vizsga, az állami szakvizsga, a bírósági tolmácsok, a kisajátítás és a pecsétek kérdéskörében, a törvénnyel összhangban, átruházott jogkörben azokat az államigazgatási teendőket látja el, melyeket törvényben Vajdaság AT szerveire ruháztak át.

A Tartományi Oktatási, Közigazgatási és Nemzeti Kisebbségi – Nemzeti Közösségi Titkárság a hatáskörébe tartozó területeken aktusokat készít elő a Képviselőház és a Tartományi Kormány számára, ha erre külön jogszabály felhatalmazza.

A Tartományi Oktatási, Közigazgatási és Nemzeti Kisebbségi – Nemzeti Közösségi Titkárság más teendőket is ellát, ha ezeket törvény, tartományi képviselőházi rendelet vagy más jogszabály ügykörébe utalja.

Tartományi Regionális Együttműködési és Helyi Önkormányzati Titkárság

38. szakasz

A Tartományi Regionális Együttműködési és Helyi Önkormányzati Titkárság, a törvénnyel, a Statútummal és a Szerb Köztársaság külpolitikájával összhangban tartományi közigazgatási teendőket lát el amelyek a következőkre vonatkoznak: a régióközi együttműködésre és Vajdaság AT-nak más országok megfelelő területi közösségeivel való kapcsolattartására; az európai és világ régióiban való tagság kezdeményezésére és fenntartására; a más országok megfelelő területi közösségeivel való egyezmények előkészítésére, megkötésére és végrehajtásának figyelemmel kísérésére; más országok területi közösségei és egyéb autonómia formái képviselőinek látogatására vonatkozó előkészületekre; a Vajdaság AT képviselőinek az európai és nemzetközi  régióegyesületek konferenciáin való részvételének előkészítésére; más országok megfelelő területi közösségeivel való együttműködésről szóló információk kidolgozására, összegyűjtésére, őrzésére és közzé tételére; a hatáskörébe tartozó jelentések és információk előkészítésére, valamint fejlesztési programok és tervek  előterjesztésére; a valamennyi tartományi közigazgatási szervnek az Európai Unió eszközeinek programozási folyamatában való tevékenységének koordinálására; az Európai Unió alapjaiból, az adományokból és fejlesztési támogatás egyéb formájából  finanszírozott projektumok realizálásához szükséges feltételek létrehozására; a makro-regionális stratégiák előkészítésében és végrehajtásában való tevékenységre; a Szerb Köztársaság diplomáciai – konzuli képviseleteinek  keretében külön egységek kialakításában való részvételre, a törvénnyel összhangban, amelyek képviselik és fejlesztik Vajdaság AT gazdasági, oktatási és idegenforgalmi kapacitásait; a Vajdaság AT területén diplomáciai és konzuli tevékenységek érvényesítésének figyelemmel kísérésére; a Vajdaság AT területén az arányos fejlesztés kialakításában való részvételre, a törvénnyel összhangban.  

A Tartományi Regionális Együttműködési és Helyi Önkormányzati Titkárság a helyi önkormányzat területén, a törvénnyel és a Statútummal összhangban, tartományi közigazgatási teendőket lát el, amelyek a következőkre vonatkoznak: a Tartományi Kormány azon aktusainak előkészítésére, amelyekben a Szerb Köztársaság Kormányának a Vajdaság AT területén levő helyi önkormányzati egységek képviselőtestületeinek feloszlatását javasolják; jelentések és információk előkészítésére a Tartományi Kormány és a Képviselőház számára, és a titkárság hatáskörébe tartozó fejlesztési programok és tervek előterjesztésére; a Vajdaság AT területén levő helyi önkormányzati egység képviselőtestületének előzetes jóváhagyás megadására, a ünnepek megállapításakor és az utcák, a terek, a városnegyedek, peremfalvak és a helyi önkormányzati egység területén levő más települések részeinek elnevezéséről való döntéshozatalkor; a helyi önkormányzati egységek és helyi önkormányzat  irányítására és támogatására a munka törvényességének és hatékonyságának biztosításában; Vajdaság AT-nak és a területén levő helyi önkormányzati egységeknek a hatékony és modern helyi önkormányzat kiépítésének területén való együttműködésnek összehangolására és serkentésére; a helyi önkormányzati rendszer kiépítése, a községközi összekapcsolódás, a helyi adminisztráció munkája kapacitásának és korszerűsítésének kiegyenlítése területén intézkedések előterjesztésre és támogatására;  figyelemmel kíséri a vajdasági helyi önkormányzati egységekben a helyi önkormányzat érvényesítését, továbbá a polgároknak a helyi szintű határozatok meghozatalában való közvetlen részvétele egyéb formáinak érvényesítését; szakmai jogi és tanácsadói vélemények nyújtására a törvények és egyéb jogszabályok alkalmazásával kapcsolatban, amelyek közvetlenül gyakorolnak hatást a helyi önkormányzat fejlesztésére és érvényesítésére, valamint a helyi önkormányzati egység szerveinek munkájára; a helyi önkormányzati egység alapszabálya vagy más általános aktusa alkotmányosságának és törvényességének elbírálására irányuló eljárás megindítására, ha a titkárság úgy tartja, hogy a jogszabály nincs összhangban a tartományi jogszabállyal; a helyi önkormányzati egység szerve által meghozott általános aktusoknak az alapszabályával való összehangoltságának ellenőrzésére, intézkedések foganatosítására és a végrehajtásában szakmai segítség nyújtására; az egyedi aktusnak a törvénnyel vagy a helyi önkormányzati egység általános aktusával való összehangoltságának ellenőrzésére, amely ellen nem biztosítottak bírósági védelmet, valamint megfelelő intézkedések foganatosítására; a polgároknak a helyi önkormányzat érvényesítésében való közvetlen részvételéről szóló jogszabályok alkalmazásának figyelemmel kísérésére; figyelemmel kíséri a helyi választások végrehajtásának eljárását és folyamatát.

A Tartományi Regionális Együttműködési és Helyi Önkormányzati Titkárság más teendőket is ellát, ha ezeket törvény, tartományi képviselőházi rendelet vagy más jogszabály ügykörébe utalja.

Tartományi Településrendezési, Építkezési és Környezetvédelmi Titkárság

39. szakasz

A Tartományi Településrendezési, Építkezési és Környezetvédelmi Titkárság, a törvénnyel és a Statútummal összhangban, tartományi közigazgatási teendőket lát el a terület- és településrendezési tervezés és létesítmények építése területén, a Képviselőház vagy a Tartományi Kormány részére készülő olyan aktusokkal kapcsolatban, amelyekben: kidolgozzák, meghozzák és végrehajtják Vajdaság AT területi fejlesztésének dokumentumait; kidolgozzák, meghozzák és végrehajtják a regionális területi terveket és a külön rendeltetésű területi terveket; intézkedéseket és tevékenységeket javasolnak a Szerb Köztársaság Területi Tervének a Vajdaság AT területére vonatkozó Implementációs Programjával, a regionális területi tervekkel és a külön rendeltetésű térségek területi terveivel kapcsolatban, és figyelemmel kíséri végrehajtásukat; létrehozzák a területi- és településrendezési tervezéssel megbízott közvállalatot és az alapítói jogokat gyakorolják.

A Tartományi Településrendezési, Építkezési és Környezetvédelmi Titkárság a tartományi közigazgatás végrehajtási, szak- és fejlesztési teendőit látja el, és felügyeletet gyakorol jelen szakasz 1. bekezdésében foglalt jogszabályok alkalmazása felett. A hatáskörébe tartozó területeken figyelemmel kíséri, felügyeli és támogatja a Vajdaság AT által alapított közvállalatok és közszolgálatok működését.

A Tartományi Településrendezési, Építkezési és Környezetvédelmi Titkárság szakmai segítséget nyújt és eszközöket biztosít a helyi önkormányzatok területi- és településrendezési dokumentációja, az infrastrukturális létesítmények műszaki dokumentációja, a szakmai- és nem kormányzati szervezetek területrendezési, településrendezési, műépítészeti és építkezési tervei kidolgozásának finanszírozására, illetve társfinanszírozására; szakellenőrzést és közbetekintést végez a regionális területi tervekbe és a külön rendeltetésű térségek területi terveibe Vajdaság AT területén; előzetes jóváhagyást és jóváhagyást ad ki a Vajdaság AT területén levő helyi önkormányzatok terület- és településrendezési terveinek kidolgozása és meghozatala során, valamint javaslatot tesz a helyi önkormányzatok terület- és településrendezési tervei felett szakellenőrzést gyakorló bizottságok tagjainak egy harmada személyére; részt vesz az olyan létesítmények műszaki dokumentációjának szakmai ellenőrzésében, amelyeknél kiadja az építkezési engedélyt a törvénnyel összhangban; figyelemmel kíséri a közművesítési infrastruktúra és a közművesítési tevékenység fejlesztését Vajdaság AT területén; részt vesz a településrendezéssel és építészettel megbízott miniszter által alakított bizottságok és munkatestületek munkájában és véleményezi a Köztársasági Területi Tervezési Ügynökség valamint a Szerb Mérnöki Kamara statútumát és általános aktusait.

A Tartományi Településrendezési, Építkezési és Környezetvédelmi Titkárság a terület- és településrendezési tervezés, létesítmények építése és a lakáshasználat területén, a törvénnyel összhangban, átruházott jogkörben azokat az államigazgatási teendőket látja el, melyeket a törvény Vajdaság AT szerveire ruházott át.

A Tartományi Településrendezési, Építkezési és Környezetvédelmi Titkárság a törvénnyel és a Statútummal összhangban, tartományi közigazgatási teendőket lát el a környezetvédelem területén, amelyek a Képviselőház vagy a Tartományi Kormány részére készülő olyan aktusokkal kapcsolatosak, amelyekkel: természeti javakat védelem alá helyeznek; meghozzák a környezetvédelmi tervet Vajdaság AT területére; meghozzák a monitoring-tervet, a külső balesetvédelmi tervet, valamint a természeti javak és erőforrások igazgatási tervét és programját; költségvetési alapot létesítenek; létrehozzák a Tartományi Természetvédelmi Intézetet, valamint alapítói jogokat gyakorolnak; kihirdetik Vajdaság AT területén a környezet-veszélyeztetettségi állapotot.

A Tartományi Településrendezési, Építkezési és Környezetvédelmi Titkárság a tartományi közigazgatás végrehajtási-, szak- és fejlesztési teendőit látja el, és felügyeletet gyakorol jelen szakasz 5. bekezdésében foglalt jogszabályok alkalmazása felett. A hatáskörébe tartozó területeken figyelemmel kíséri, felügyeli és támogatja a Vajdaság AT által alapított a Vajdaság AT által alapított közvállalatok, intézmények és közszolgálatok működését.

A Tartományi Településrendezési, Építkezési és Környezetvédelmi Titkárság: ellenőrzi a Vajdaság AT területén levő természeti erőforrások és javak felhasználását és védelmét; biztosítja a környezet állapotának folyamatos ellenőrzését és figyelemmel kísérését (monitoring); a terület- és településrendezési terv előkészítésével és meghozatalával megbízott szerv kérelmére, az illetékes szakmai szervezetek feltételei és véleményei alapján feltételeket szab a környezetvédelmi intézkedések biztosításához; részt vesz a területi- és településrendezési tervek előkészítésének és meghozatalának során (a mezőgazdasági földterület, a vízgazdálkodási, rendezési tervek és felhasználásnak kerettervei, vadgazdasági kerettervek és a halászati területeken a halászat fejlesztési programok és egyéb tervek).

A Tartományi Településrendezési, Építkezési és Környezetvédelmi Titkársága a környezetvédelem, a halászat és a halászvízi halállomány irányításának előmozdítása területén, a törvénnyel összhangban, átruházott jogkörben azokat az államigazgatási teendőket látja el, melyeket törvény Vajdaság AT szerveire ruházott át. A Tartományi Településrendezési, Építkezési és Környezetvédelmi Titkárság más teendőket is ellát, ha ezeket törvény, tartományi képviselőházi rendelet vagy más jogszabály ügykörébe utalja.

Tartományi Tudományos és Technológiai Fejlesztési Titkárság

40. szakasz

A Tartományi Tudományügyi és Technológiai Fejlesztési Titkárság, a törvénnyel és a Statútummal összhangban, tartományi közigazgatási teendőket lát el a tudományügy, a technológiai fejlesztés és a felsőfokú oktatás, valamint a diákjólét területén, amelyek a Képviselőház vagy a Tartományi Kormány részére készülő olyan aktusokra vonatkoznak, amelyek: megalakítják, illetve részt vesznek a tudományos intézmények és kutatási-fejlesztési központok társalapításaiban, valamint alapítói jogokat gyakorolnak felettük; szabályozzák a tartományi jelentőségű kérdéseket a felsőfokú oktatásban; a Nemzeti Tanács tagját javasolják a felsőfokú oktatásban; a tartományi jelentőségű kérdéseket szabályozzák a diákjólét területén.

A Tartományi Tudományügyi és Technológiai Fejlesztési Titkárság, a Szerb Köztársaság számára általános érdekű programmal összhangban tartományi közigazgatási teendőket lát el a következőkkel kapcsolatban: a fiatal, oktatási és tudományos dolgozók lakáskérdésének megoldása; a nemzetközi együttműködés és az újító tevékenység serkentése kapcsolatban; a Vajdaság AT területén az innovációs tevékenység és az infrastruktúra külön programjainak társfinanszírozásához pénzeszközök biztosítása; a Szerb Művészeti és Tudományos Akadémia újvidéki Tagozata, a Szerb Matica, a Szlovák Matica és a Vajdaság AT tekintetében jelentős tudományos és kutatási tevékenységet végző más intézmények programjainak társfinanszírozása; a Vajdaság AT technológiai fejlesztésének területén az alapkutatási programok és kutatási programok társfinanszírozásához szükséges eszközök biztosítása, tudományos kutatók és egyetemi hallgatók külföldi tudományos összejöveteleken és szakmai továbbképzéseken való részvételével, valamint a Vajdaság AT területén megrendezésre kerülő tudományos összejövetelek szervezése.  

A Tartományi Tudományügyi és Technológiai Fejlesztési Titkárság a tartományi közigazgatás végrehajtási, szak- és fejlesztési teendőit látja el a hatáskörébe tartozó területeken, figyelemmel kíséri, felügyeli és támogatja a Vajdaság AT által alapított intézmények és közszolgálatok működését.

A Tartományi Tudományügyi és Technológiai Fejlesztési Titkárság a felsőoktatás és a diákjólét területén a törvénnyel összhangban rábízott államigazgatási teendőket is ellát, amelyet törvény Vajdaság AT szerveinek ügykörébe utalja.

A Tartományi Tudományügyi és Technológiai Fejlesztési Titkárság más teendőket is ellát, ha ezeket törvény, tartományi képviselőházi rendelet vagy más jogszabály ügykörébe utalja.

Tartományi Energetikai és Ásványi Nyersanyagügyi Titkárság

41. szakasz

A Tartományi Energetikai és Ásványi Nyersanyagügyi Titkárság, a törvénnyel és a Statútummal összhangban, tartományi közigazgatási teendőket lát el az energetika területén, az energia ésszerű felhasználása és a gáz és folyékony szénhidrogén egésznapi szállítása területén, valamint a geológia és bányászat területén folytatott munkálatokban, amelyek a törvény végrehajtására vonatkoznak, továbbá a Képviselőház vagy a Tartományi Kormány részére készülő aktusokkal kapcsolatban.

A Tartományi Energetikai és Ásványi Nyersanyagügyi Titkárság tartományi közigazgatási végrehajtási, szakmai és fejlesztési teendőket lát el és felügyeletet gyakorol az 1. Bekezdésben foglaltjogszabályok végrehajtása felett.

A Tartományi Energetikai és Ásványi Nyersanyagügyi Titkárság figyelemmel kíséri az energetika és az ásványi nyersanyag szektor állapotát: figyelemmel kíséri az energiával és az energiahordozókkal való ellátás biztonságát; az elsődleges és másodlagos energia valamennyi formájának fejlesztését és alkalmazását; a szénre, kőolajra, kőolajszármazékokra és bio-üzemanyagra, gázra, hőenergiára és villanyenergiára, geotermikus - és ásványvizekre, valamint a megújuló energiaforrások valamennyi formájára vonatkozó beruházási és fejlesztési-kutatási programokat; az energetikai és ásványi nyersanyag-fejlesztési folyó politikát és az energetikai rendszer működését, valamennyi energiaforma gyártását és fogyasztását. A Tartományi Energetikai és Ásványi Nyersanyagügyi Titkárság részt vesz az energetikai projektumok, továbbá az ásványi nyersanyagok felhasználásának területéről való projektumok társfinanszírozásában, amelyek főként a megújuló tartományi energiaforrások alkalmazására és az energetikai hatékonyságra vonatkoznak; összejövetelek, konferenciák és kiállítási rendezvények szervezésével a saját hatáskörében tájékoztatást és képzéseket végez; együttműködik a potenciális beruházókkal és a tevékenységi körébe tartozó intézményekkel.

A Tartományi Energetikai és Ásványi Nyersanyagügyi Titkárság, az autonóm tartomány területére: kidolgozza az energetikai fejlesztési stratégia érvényesítési programja egy részének javaslatát; az energetikai és egyéb alanyoktól adatokat kér az energetikai mérleg kidolgozásához; megtervezi a fejlesztési tervekben az energia szükségleteket, valamint a szükséges energetikai kapacitások biztosításának feltételeit és módját; a hatáskörén belül végrehajtja az Energetikai Hatékonysági Akcióbeli Tervet; a területén a hatékony energia felhasználásra irányuló tevékenységek realizálására külön pénzügyi és egyéb serkentéseket állapít meg.

A Tartományi Energetikai és Ásványi Nyersanyagügyi Titkárság a geológia és bányászat területén, az autonóm tartomány területére: előterjeszti az ásványi nyersanyagokat igazgató stratégia megvalósítására irányuló program egy részét és a geológiai alapkutatások hosszú távú fejlesztési programjának egy részét; meghozza és végrehajtja a geológiai alapkutatások éves programját; nyilvántartást vezet a jóváhagyott kutatásokról és a jóváhagyott kutatási területek kataszterét; megvitatja és nyilvántartja az ásványi nyersanyag és talajvizek megállapított erőforrásait és tartalékait, valamint a geotermális erőforrások megállapított potenciáljait; határozatban bizonyítványt ad ki az ásványi nyersanyag és talajvizek erőforrásairól és tartalékairól, illetve a geotermális erőforrások megállapított potenciáljairól, valamint engedélyeket a bányászati munkálatok kivitelezéséhez és engedélyt a bányászati létesítmény használatáról (használatba adási engedély); határozatokat hoz: az ásványi nyersanyag és a geotermális erőforrások tartalékai kiaknázására vonatkozó engedély megszüntetéséről és megszűnéséről, valamint a létesítmények próbaüzembe helyezésére vonatkozó engedélyről; kidolgozza az ásványi nyersanyag, a talajvizek erőforrásainak és tartalékainak és a geotermális erőforrások mérlegeit; bizottságot alakít abban az esetben, ha a kiaknázás teljes és tartós leállítására kerül sor, amely kivizsgálja a munkálatok leállításának okait, a leállítás következményeit és bizonyos intézkedéseket terjeszt elő; jóváhagyja az intézkedés programot, amelyet a helyi önkormányzati egység  illetékes szerve hoz meg az ásványi nyersanyagok és a geotermális erőforrások felhasználása utáni térítésből eredő eszközök felhasználására; katasztert vezet a kutatási és kiaknázási mezőkről, az aktív és szanált bányászati létesítményekről, az ásványi nyersanyagok és geotermális erőforrások lelőhelyeiről és mérlegeiről, a bányahulladék mezők, valamint az elhagyott bányákról és bányászati létesítményekről; a geológiai kutatások és kiaknázás kivitelezésére engedélyt kapott gazdasági alanyokról iratkönyvet és nyilvántartást vezet.

A Tartományi Energetikai és Ásványi Nyersanyagügyi Titkárság megalakítja a szakvizsga bizottságot és megszervezi a szakvizsgatételt, a kőolajvezetékek és a belső gázszerelékek műszaki irányítási, kezelési és fenntartási teendők végzésre, a gáz szállítására és terjesztésére szolgáló létesítményekben, a villanyenergia termelésére, továbbítására és terjesztésére szolgáló létesítményekben; felügyelőségi felügyeletet gyakorol az elektroenergetikai felügyelő és a nyomás alatt álló felszerelés felügyelője által; végzi és finanszírozza a geológiai alapkutatásokat; bizottságot alakít és megszervezi a geológiai kutatások és a bányászat területén folyó munkára vonatkozó szakvizsgatételt; határozatban engedélyeket ad ki: alkalmazott geológiai kutatásokra, bányászati munkálatok kivitelezésére, bányászati létesítmények használatára, felügyelőségi felügyeletet gyakorol a geológiai és bányászati felügyelők által.

A Tartományi Energetikai és Ásványi Nyersanyagügyi Titkárság más teendőket is ellát, ha ezeket törvény, tartományi képviselőházi rendelet vagy más jogszabály ügykörébe utalja.

Tartományi Ifjúsági és Sporttitkárság

42. szakasz

A Tartományi Ifjúsági és Sporttitkárság, a törvénnyel és a Statútummal összhangban, tartományi közigazgatási teendőket lát el a sport és az ifjúság területén a Képviselőház vagy a Tartományi Kormány részére készülő olyan aktusokkal kapcsolatban, amelyek a sport, a testnevelés és a fiatalokat érdeklő területeken szabályozzák a tartományi jelentőségű kérdéseket. A sport területén: biztosítja a polgárok szükségleteinek és érdekeinek megvalósítását, a törvénnyel összhangban; meghatározza Vajdaság AT szempontjából jelentős sportlétesítményeket és nemzetközi sportversenyek programjait, létrehozza a Vajdaság AT szempontjából jelentős sporttevékenységeket ellátó szervezeteket, és alapítói jogokat gyakorol; részletesen szabályozza a sportszervezetek sporttevékenységének folytatásához szükséges feltételeket, valamint a nyilvános sportpályák igénybevételének részletes feltételeit; megállapítja, hogy  mely tartományi sportszövetségen keresztül kell kielégíteni a Vajdaság AT területén élő polgárok szükségleteit és érdekeit, amikor egy sportágazatban több tartományi ágazati sportszövetség van bejegyezve és megállapítja  mely sportágazatok jelentősek kiemelkedően Vajdaság AT számára; nyilvántartást vezet a sport területén; megállapítja a feltételek meglétét a sport rendezvények megszervezéséhez és biztosítja a munkafeltételeket, illetve a Tartományi Sportintézet és Sportegészségügyi Intézet, valamint a sport területén működő egyéb szervezet tevékenységének ellátásához szükséges feltételeket.

A Tartományi Ifjúsági és Sporttitkárság a tartományi közigazgatás végrehajtási-, szak- és fejlesztési teendőit látja el, és felügyeletet gyakorol a sport területéről való jogszabályok alkalmazása felett. A hatáskörébe tartozó területeken figyelemmel kíséri, felügyeli és támogatja a Vajdaság AT által alapított intézmények és közszolgálatok működését.

A Tartományi Ifjúsági és Sporttitkárság figyelemmel kíséri és támogatja az ifjúsági és fiatalok egyesületeinek, szövetségeinek, valamint a helyi ifjúsági irodák munkáját; megalapítja és koordinálja a VAT Ifjúsági Tanácsának munkáját a törvénnyel összhangban; programokat készít elő és intézkedéseket javasol  a fiatalok helyzetének előmozdításához, az ifjúsági akcióterv politikájával összhangban; támogatja a fiatalok számára jelentős területeken készült projekteket; a hatáskörébe tartozó területeken sport és ifjúsági díjak bevezetését terjeszti elő, díjazza a sportolókat az elért sporteredményekért, tehetséges sportolóknak ösztöndíjakat ítél oda, valamint díjazza  a tehetséges és sikeres gyermekeket és fiatalokat Vajdaság AT-ban és folyamatosan támogatja a fejlődésüket.
A Tartományi Ifjúsági és Sporttitkárság a sport területén, a törvénnyel összhangban, átruházott  jogkörben azokat az államigazgatási teendőket látja el, melyeket törvény Vajdaság AT szerveire ruházott át.

A Tartományi Ifjúsági és Sporttitkárság más teendőket is ellát, ha ezeket törvény, tartományi képviselőházi rendelet vagy más jogszabály ügykörébe utalja.

Tartományi Gazdasági‚ Foglalkoztatási és a Nemek Egyenjogúságával Foglalkozó Titkárság

43. szakasz

A Tartományi Gazdasági‚ Foglalkoztatási és a Nemek Egyenjogúságával Foglalkozó Titkárság, a törvénnyel és a Statútummal összhangban, tartományi közigazgatási teendőket lát el a gazdasági és regionális fejlődés, az idegenforgalom, a vendéglátóipar, a fürdők és gyógyfürdők, az ipar és kisipar, a közúti, a folyami és vasúti közlekedés, a logisztika és az intermodális szállítás, a Vajdaság AT területén levő II. rendű állami utak, a közúti közlekedési biztonság, az elektronikus kommunikáció, a kiállítások és egyéb rendezvények területén, amelyek a Képviselőház vagy a Tartományi Kormány azon aktusainak előkészítésére vonatkoznak, amelyek: szabályozzák és biztosítják az arányos regionális fejlődést a gazdaság területén; olyan szervezeteket alakítanak és alapítói jogokat gyakorolnak, amelyek a gazdaság területén arányos regionális fejlődés kialakításával foglalkoznak; megállapítják és meghozzák a gazdaság területén a regionális fejlesztési stratégiai és egyéb dokumentumokat; szabályozzák a tartományi jelentőségű kérdéseket az idegenforgalom területén; szabályozzák az idegenforgalom tervezését és fejlesztését; megállapítják és meghozzák az idegenforgalom fejlesztési stratégiáját; javasolják az idegenforgalmi terület kihirdetését a Vajdaság AT területén; tagot javasolnak az idegenforgalmi helyek osztályozásával foglalkozó bizottságba; előterjeszti az idegenforgalom előmozdításával és fejlesztésével foglalkozó szervezetek megalakítását és alapítói jogokat gyakorolnak felettük; szabályozzák az ásványi és termál vizek, a balneológiai és éghajlati erőforrások használatát; tartományi jelentőségű kérdéseket szabályoznak az ipar területén; megállapítják az arányos gazdasági fejlődés tervét és programját; megállapítják a régi foglalkozásokat, amelyek jellegzetesek a Vajdaság AT területén, valamint az előmozdításukra és fejlesztésükre vonatkozó intézkedéseket állapítanak meg; tartományi jelentőségű kérdéseket szabályoznak a közúti, a folyami és a vasúti közlekedésben, a logisztikai és intermodális szállításban, a közúti közlekedés biztonságában; tartományi jelentőségű kérdéseket szabályoz az elektronikus kommunikáció területén és Vajdaság AT területén szabályozza az elektronikus kommunikáció és az információs társadalom tervezését és fejlesztését; szabályozza és biztosítja Vajdaság AT területén a II. osztályú állami utak igazgatásának módját, védelmét, fenntartását, a törvénnyel összhangban; szabályozzák és biztosítják a Vajdaság AT területén az állami vízi utakon lebonyolódó belvízi hajózást; szabályozzák a tartományi jelentőségű kiállításokat és egyéb gazdasági rendezvényeket; szabályozzák a kiállítási központok megalakítását, kategorizációját és működési módját; megállapítják a Vajdaság AT területén a kiállítási és egyéb gazdasági rendezvények hálózatát.

A Tartományi Gazdasági‚ Foglalkoztatási és a Nemek Egyenjogúságával Foglalkozó Titkárság figyelemmel kíséri az arányos regionális fejlődési programok, intézkedések és tevékenységek végrehajtását; egy tagot javasol a Tender és Aukciós Bizottságba, amikor a magánosítás alanya a Vajdaság AT területéről való; részt vesz  a stratégiai dokumentumok és cselekvési tervek előkészítésében, amelyek megállapítják a Szerb Köztársaság elektronikus kommunikációjának fejlesztési elveit, céljait és prioritásait; részt vesz a rádiófrekvenciák rendeltetési tervének és a rádiófrekvencia hatókörök felosztási tervének meghozatalában; részt vesz a földi digitális rádióműsor-szórásra szánt rádiófrekvenciák megmaradt hatóköre felhasználási módjának megállapításában, valamint a szélessávú szerviz (digitális dividenda) nyújtásában.

A Tartományi Gazdasági‚ Foglalkoztatási és a Nemek Egyenjogúságával Foglalkozó Titkárság az idegenforgalom, az állami utak, a közúti, a folyami és vasúti közlekedés területén, valamint az áru-előállítás és az áruforgalom területén a szerzői és hasonló jogok védelmének és az elektronikus kommunikáció területén, a törvénnyel összhangban, átruházott jogkörben azokat az államigazgatási teendőket látja el, amelyeket törvény Vajdaság AT szerveire ruházott át.  

A Tartományi Gazdasági‚ Foglalkoztatási és a Nemek Egyenjogúságával Foglalkozó Titkárság a tartományi közigazgatás végrehajtási-, szak- és fejlesztési teendőit látja el, és felügyeletet gyakorol a tevékenységi körébe tartozó jogszabályok végrehajtása céljából, a hatáskörébe tartozó területeken figyelemmel kíséri a Vajdaság AT által alapított  intézmények és közszolgálatok működését.

A Tartományi Gazdasági‚ Foglalkoztatási és a Nemek Egyenjogúságával Foglalkozó Titkárság, a törvénnyel és a Statútummal összhangban tartományi közigazgatási teendőket lát el a munka és a foglalkoztatási területén, amelyek a Képviselőház és a Tartományi Kormány  részére aktusok előkészítésére vonatkoznak, e területeken alapokat és más jogi személyeket alapít és alapítói jogokat gyakorol felettük; kidolgozza a Tartományban az aktív foglalkoztatási politika tervjavaslatát; előkészíti a tartományi foglalkoztatási akcióterveket; a Tartományban aktív foglalkoztatási politikai intézkedéseket hajt végre a törvénnyel, a Vajdaság AT-beli foglalkozatási akciótervvel és stratégiával összhangban; figyelemmel kíséri a foglalkoztatás, a munka, a munkán való biztonság és egészség területén levő jogszabályok és stratégiai jogszabályok alkalmazását; aktusokat készít elő a szóban forgó területeken a Vajdaság AT-ra érdekkel bíró szervezetek megalakításáról; a szervezeteknek, intézményeknek, intézeteknek és a polgároknak jogi véleményeket és utasításokat ad a törvényi jogszabályok és egyéb aktusok alkalmazásához; figyelemmel kíséri a tartományi közigazgatási szervekben a munkán való biztonság és egészség területére vonatkozó állapotokat és a jogszabályok alkalmazását; tevékenységeket és intézkedéseket javasol a munkán való biztonság és egészség területén jelentkező problémák megoldására; figyelemmel kíséri a rokkant személyek munka-jogi státusával kapcsolatos állapotokat és a jogszabályok alkalmazását; tevékenységeket és intézkedéseket javasol a rokkant személyek munka-jogi státusának előmozdításához; serkenti a rokkant személyek és más munkához nehezebben jutó polgárok kategóriájának foglakoztatását; figyelemmel kíséri a diszkriminációellenes politika realizálását a munka és a foglalkoztatás területén; figyelemmel kíséri a Tartományban a gazdasági alanyok szubvencionálását és  az alacsonyabb szintű hatalmi szervek átutalásait a foglalkoztatás területén; bemutatást készít az országban és külföldön a Tartománynak a munka és a foglakoztatás területén való potenciáljának ismertetéséhez; figyelemmel kíséri a Vajdaság AT munkapiacán való állapotokat és alakulásokat; figyelemmel kíséri a becikkelyezett nemzetközi szerződéseknek és a Nemzetközi Munkaügyi Szervezet ajánlásainak az alkalmazását és alkalmazásukról jelentést készít; együttműködik a nemzetközi, a regionális és a hazai szervekkel, szervezetekkel és egyesületekkel a foglalkoztatás, a munka, a munkán való biztonság és egészség területén; koordinálja a munkát és támogatást nyújt a Tartományi Szociális-gazdasági Tanácsnak, a Tartományi Foglalkoztatási Tanácsnak, a Tartományi Munkabiztonsági és –Védelmi Tanácsnak és a munka és foglalkoztatás területén működő más munkatestületeknek; javasolja a Tartományi Foglalkoztatási Szolgálat igazgatóját; serkenti a Tartományban a hármas szociális dialógus fejlesztését, figyelemmel kíséri az intézményes szociális dialógust és annak érvényes törvényi keretét; figyelemmel kíséri a szociális partnerség tevékenységét a válság körülményei között (sikertelen magánosítások, sztrájkok, legveszélyeztetettebb gazdasági ágazatok); a Tartományi Szociális-gazdasági Tanáccsal és más érdekelt alanyokkal együtt kezdeményezést indít a munkatörvényhozás és a szociális politika módosítására; kezdeményezi a munka-és szociális törvényhozásnak a normatív intézményes kerettel és a szociális párbeszéddel való harmonizációjának tevékenységét; tevékenységet indít a szociális partnerek (szakszervezetek és munkáltatók) kapacitásának növelésére a szociális párbeszédben való arányos részvételhez; figyelemmel kíséri a makrogazdasági elemeknek (gazdasági alakulások, munkaerő piac, foglakoztatási politika) a szociális párbeszédre gyakorolt hatásának működésére a Tartományban; rámutat a fejlett szociális párbeszéd előnyeire, a nyilvánosságnak a szociális párbeszéd szereplőiről, tartalmairól és eszközeiről való állandó tájékoztatása révén, együttműködik a szakszervezeti szervezetekkel, munkáltatói szervezetekkel és egyesületekkel; részt vesz a  munkavállalók gazdasági szabadságainak és jogainak érvényesítésére jelentős kérdések megoldásában; a munkáltatók és a munkavállalók anyagi és szociális helyzetének megoldásában; érvényesíti a reagálás kultúrájának fejlesztését és serkenti a kollektív munkaügyi perek békés megoldását; figyelemmel kíséri a szociális párbeszédet a helyi szinten és a foglakoztatási tanácsok hálózatának munkáját a Tartományban; figyelemmel kíséri a szociális párbeszéd részvevőinek hálózatba való szervezését a Tartományban; figyelemmel kíséri a kollektív szerződések megkötését a Tartományban; figyelemmel kíséri a nyilvánosság és a média viszonyulását a szociális párbeszédhez.

A Tartományi Gazdasági‚ Foglalkoztatási és a Nemek Egyenjogúságával Foglalkozó Titkárság, a törvénnyel és a Statútummal összhangban, tartományi közigazgatási teendőket lát el, amelyek a következőkre vonatkoznak: a nemek egyenjogúsága területén, a Képviselőház és a Tartományi Kormány részére analitikai és a szóban forgó területre vonatkozó jogszabályok alkalmazásával kapcsolatos egyéb anyagok előkészítésére; a nemek egyenjogúságának területén való fejlesztésekre irányuló tevékenységekre a Tartományban; a nők és a férfiak egyenlő lehetőségei elvének bemutatására; a nők helyzetének figyelemmel kísérésére, intézkedések előterjesztésére a nők helyzetének javítására, valamint az egyenlő lehetőségek politikájának érvényesítésére a Tartományban; a becikkelyezett konvenciók és a nemzetközi szervezetek ajánlásai alkalmazásának figyelemmel kísérésére ezen a területen; együttműködés létrehozására a nem kormányzati szervezetekkel, szakszervezetekkel és más egyesületekkel és a médiával, affirmatív akcióbeli intézkedések előterjesztése és végrehajtása a nők gazdasági és társadalmi helyzetének javítása céljából, főként a sebezhető női csoportok esetében, valamint a nők ellen elkövetett erőszak és a családon belüli erőszak kiküszöbölésére; a nemek egyenjogúságának területén a köztársasági és a tartományi közigazgatási szervekkel és a helyi önkormányzati egységek szerveivel való  együttműködésére; a nemek közötti egyenjogúság elvének a tartományi szervek munkája valamennyi területére való integrálására irányuló tevékenységre és szakmai segítség nyújtására. Rábízott tevékenységként felügyeletet gyakorol a Vajdaság AT területére vonatkozó A nemek egyenjogúságáról szóló törvény alkalmazása felett. 

A Tartományi Gazdasági‚ Foglalkoztatási és a Nemek Egyenjogúságával Foglalkozó Titkárság tartományi közigazgatási teendőket lát el, amelyek a következőkre vonatkoznak: a romák integrációjára irányuló stratégia végrehajtására és alkalmazására, valamint a Tartomány területén akcióbeli tervek realizálására; a Tartomány területén a romák integrációjára irányuló különféle projektumok koordinálására; a Tartományban a roma tanácsokkal és a nemzetközi szinten működő megfelelő szervezetekkel és szervekkel való koordináció érvényesítésére; a Tartomány területén élő romák és roma nők női és emberi jogainak serkentésére és fejlesztésére; a Tartományban a romák integrációjával kapcsolatos tevékenységek tervezésének és programozásának analitikai dokumentációi előkészítésére; a kormányzati és nem kormányzati szervezetekkel és szervekkel való együttműködés és konzultációk érvényesítésére a romák integrációjának és helyzetük javításának területén azon projektumok realizálására, amelyek a romák integrációs és helyzetjavítási hazai és nemzetközi programjainak alkalmazására és érvényesítésére irányuló stratégiákban és akcióbeli tervekben meghatározott célokon alapszanak; az információs és dokumentációs tevékenységre és nyilvántartás vezetésére a romák integrációjának tekintetében a Tartomány területén; a Szerb Köztársaságban és más országokban a romák integrációja tekintetében való szakmai munka céljából foganatosított intézkedésekkel kapcsolatos információk figyelemmel kísérésére és összegyűjtésére, valamint a roma integráció területén működő szakemberek felkészítésének és szakmai továbbképzésének figyelemmel kísérésére.

A Tartományi Gazdasági‚ Foglalkoztatási és a Nemek Egyenjogúságával Foglalkozó Titkárság más teendőket is ellát, ha ezeket törvény, tartományi képviselőházi rendelet vagy más jogszabály ügykörébe utalja.

 

4. VALAMENNYI TARTOMÁNYI TITKÁRSÁG KÖZÖS TEENDŐI

Regionális és községközi együttműködés

44. szakasz

Hatáskörük keretében, a tartományi titkárságok, a Statútummal és a törvénnyel összhangban, regionális és községközi együttműködést folytatnak, és gondot viselnek az együttműködés előmozdításáról.

Régióközi együttműködés

45. szakasz

Hatáskörük keretében, a tartományi titkárságok, a Statútummal és a törvénnyel összhangban, a Szerb Köztársaság külpolitikájának keretében régióközi együttműködést folytatnak más államok területi közösségeivel és egyéb autonómia-formáival, gondot viselnek azon tartományi közigazgatási teendők ellátásáról és fejlesztéséről, amelyek az egyezmények előkészítésére, megkötésére és alkalmazására vonatkoznak.

A tartományi titkárságok feltételeket teremtenek azon projektumok megkezdéséhez és realizálásához, amelyeket az EU előcsatlakozási alapjainak eszközeiből, az adományokból és a titkárság hatáskörébe tartozó egyéb támogatási formák eszközeiből kell finanszírozni.

 

5. A TARTOMÁNYI KÖZIGAZGATÁS MÁS SZERVEK ÉS A POLGÁROK IRÁNTI VISZONYA

A Képviselőház és a Tartományi Kormány iránti viszony

46. szakasz

A tartományi közigazgatási szervek kötelesek a hatáskörükbe tartozó tájékoztatásokkal, magyarázatokkal és adatokkal szolgálni a Képviselőháznak.

A tartományi közigazgatási szervek teendőiket a Tartományi Kormány által meghozott irányelvekkel összhangban látják el.

A Tartományi Kormány irányítja és összehangolja a tartományi közigazgatási szervek működését.

A tartományi közigazgatási szervek egymás közötti viszonya

47. szakasz

A tartományi közigazgatási szervek együttműködnek a közös érdekű teendők ellátása során, a munkához szükséges adatokkal és tájékoztatásokkal szolgálnak, iratokat küldenek meg, valamint a közös munka és együttműködés más formáit is gyakorolják.

Összetett teendők ellátása céljából, amelyek több tartományi közigazgatási szerv munkavállalóinak közös munkáját követeli, bizottságok és munkacsoportok alakíthatóak, amelyeknek összetételét és teendőit a vezetők egyetértésben állapítják meg.

A tartományi közigazgatási szervek vezetői, ha felhatalmazásuk van, hogy egyetértésben hozzanak jogszabályt, de nem jutnak egyetértésre, erről értesítik a Tartományi Kormányt.

A tartományi közigazgatási szervek és a helyi önkormányzati szervek viszonya

48. szakasz

A tartományi közigazgatási szervek és a helyi önkormányzatok szervei kölcsönösen együttműködnek és tájékoztatják egymást a közös érdekű kérdésekről.

A tartományi közigazgatási szervek szakmai támogatást nyújtanak a helyi önkormányzati szerveknek a törvények alkalmazása során.

A polgárok és jogi személyek iránti viszony

49. szakasz

Jogaik és kötelezettségeik keretében, a tartományi közigazgatási szervek kötelesek lehetővé tenni a természetes és jogi személyek számára jogaiknak és kötelezettségeiknek zavartalan érvényesítését, kellő adatokkal és tájékoztatással szolgálni, együttműködni velük és megőrizni a tartományi közigazgatás tekintélyét.

50. szakasz

A tartományi közigazgatási szervek kötelesek megvitatni a természetes és jogi személyek által előterjesztett panaszokat, petíciókat és javaslatokat, ezekben az ügyekben eljárni, és őket erről tájékozatni.

A természetes és jogi személyek a tartományi közigazgatási szervekhez fordulhatnak véleményért a tartományi képviselőházi rendeletek és más általános aktusok rendelkezéseinek alkalmazásával kapcsolatban. A tartományi közigazgatási szerv véleménye nem kötelező erejű.

A tartományi közigazgatás és a tartományi polgári jogvédő – tartományi ombudsman viszonya

51. szakasz

A tartományi közigazgatási szervek a polgárok jogérvényesítése érdekében levő adatokhoz kötelesek zavartalan hozzáférhetőséget biztosítani a tartományi polgári védő - tartományi ombudsman számára.

A tartományi közigazgatási szervek kötelesek megvitatni a polgárok érdekében eljáró Tartományi Polgári Védő - Tartományi Ombudsman utalásait, javaslatait és ajánlásait.

A Tartományi Polgári Védő - Tartományi Ombudsman zavartalan munkájának biztosítása érdekében a tartományi közigazgatási szervek kötelesek minden szükséges intézkedést és aktivitást megtenni.

 

6. ÁTMENETI ÉS ZÁRÓ RENDELKEZÉS

52. szakasz

A tartományi közigazgatási szervek kötelesek a munkahelyek belső szervezetéről és besorolásáról szóló saját aktusaikat 2014. 12. 31-ig e rendelet rendelkezéseivel összehangolni.

53. szakasz

Az ezen rendelet hatályba lépésével A tartományi közigazgatásról szóló tartományi képviselőházi rendelet (Vajdaság AT Hivatalos Lapja, 40/12. Szám – egységes szerkezetbe foglalt szöveg) hatályát veszti.

54. szakasz

Jelen rendelet a Vajdaság Autonóm Tartomány Hivatalos Lapjában való megjelenését követő nyolcadik napon lép hatályba.

VAJDASÁG AUTONÓM TARTOMÁNY KÉPVISELŐHÁZA

Újvidék, 2014. szeptember 23.

Аna Тоmanová Маkanová, s.k.

VAJDASÁG AT KÉPVISELŐHÁZÁNAK
ALELNÖKNŐ