Hotărârea Adunării Provinciei privind administiraţia provincială

("Bul. oficial al P.A.Voivodina", nr. 37/2014)

În baza articolului 55 alineatul 3 şi articolului 31 liniuţa 2 din Statutul Provinciei Autonome Voivodina ("Buletinul oficial al P.A.V.", numărul: 20/14),

Adunarea Provinciei Autonome Voivodina, în şedinţa ţinută pe data de 23 septembrie 2014, a   a d o p t a t

HOTĂRÂREA ADUNĂRII PROVINCIEI PRIVIND
ADMINISTRAŢIA PROVINCIALĂ

Articolul 1

Prin prezenta Hotărâre a Adunării Provinciei se stipulează denumirea şi sfera de atribuţii, activităţile şi organizarea organelor provinciale ale administraţiei şi alte probleme importante pentru administraţia provincială.

Articolul 2

Toate substantivele care se folosesc în prezenta hotărâre la genul masculin, dar au şi gen feminin, subînţeleg şi cuprind în acelaşi timp şi substantivele respective la genul feminin.

Substantivele care denumesc poziţii şi funcţii oficiale în organele provinciale ale administraţiei se folosesc în forma care exprimă sexul persoanei care este titularul acestora.

 

1. STATUTUL, MODUL DE ACTIVITATE ŞI ACTIVITĂŢILE ADMINISTRAŢIEI PROVINCIALE

Statutul, componenţa şi responsabilitatea administraţiei provinciale

Articolul 3

Organele provinciale ale administraţiei sunt secretariatele provinciale şi organizaţiile administrative provinciale speciale.

Pentru activitatea sa, administraţia provincială răspunde Adunării Provinciei Autonome Voivodina (în continuare: Adunarea) şi Guvernului Provincial.

În vederea exercitării controlului asupra activităţii organelor provinciale ale administraţiei, în conformitate cu Statutul Provinciei Autonome Voivodina (în continuare: Statutul), organele provinciale ale administraţiei prezintă raport privind activitatea lor Guvernului Provincial.

Responsabilitatea pentru daune

Articolul 4

Pentru dauna provocată persoanelor fizice şi juridice, de către organele provinciale ale  administraţiei prin activitatea lor ilicită şi nereglementară, răspunde P.A. Voivodina.

Finanţarea activităţii

Articolul 5

Mijloacele pentru finanţarea activităţilor administraţiei provinciale se asigură în bugetul P.A. Voivodina în conformitate cu legea şi alte reglementări.

Principiile acţionării administraţiei provinciale

Articolul 6

Organele provinciale ale administraţiei sunt autonome în efectuarea activităţilor şi activează în cadrul şi în baza Constituţiei, legii, Statutului, hotărârilor Adunării Provinciei şi a altor acte generale ale Adunării şi ale Guvernului Provincial.

Articolul 7

Organele provinciale ale administraţiei sunt obligate să asigure fiecărei persoane protecţie juridică egală  în exercitarea drepturilor şi intereselor ei.

Articolul 8

Organele provinciale ale administraţiei sunt obligate să asigure părţilor exercitarea eficace şi oportună a drepturilor şi intereselor lor şi, în conformitate cu regulile profesiunii, să folosească acele mijloace care sunt cele mai favorabile pentru parte dacă prin acestea se realizează scopul reglementării şi se respectă personalitatea şi demnitatea părţii.

Articolul 9

În organele provinciale ale administraţie, la ocuparea forţei de muncă, se ţine cont de componenţa naţională a populaţiei şi reprezentarea corespunzătoare a persoanelor aparţinând minorităţilor naţionale – comunităţilor naţionale, în conformitate cu Constituţia şi legea.

Articolul 10

Activitatea administraţiei provinciale este accesibilă publicului.

Organele provinciale ale administraţiei sunt obligate să asigure accesul la activitate lor conform legii prin care se stipulează liberul acces la informaţiile de interes public.

Organele provinciale ale administraţiei informează publicul cu privire la activitatea lor prin publicarea informaţiilor în mijloacele de informare publică, ţinerea conferinţelor de presă şi crearea altor condiţii pentru informarea cetăţenilor despre activitatea administraţiei provinciale.

Activităţile administraţiei provinciale

Articolul 11

Organele provinciale ale administraţiei, în cadrul comptenţelor P.A. Voivodina stabilite prin Constituţie, lege şi Statut efectuează activităţi executive, activităţi de control, pregătesc reglementări pe care  le adoptă Adunarea şi Guvernul Provincial şi adoptă reglementări şi acte individuale din competenţa lor, efectuează activităţi de specialitate şi de dezvoltare, urmăresc activitatea serviciilor publice, efectuează activităţile încredinţate din domeniul administraţiei de stat, precum şi alte activităţi, în conformitate cu reglementările în vigoare.

Articolul 12

În efectuarea activităţilor executive organele provinciale ale administraţiei aplică hotărârile Adunării Provinciei, ordonanţele provinciale şi alte hotărâri ale Adunării şi Guvernului Provincial prin adoptarea reglementărilor administrative şi a actelor administrative individuale, ţin evidenţe publice, eliberează documente publice şi preiau şi execută şi alte activităţi administrative.

Secretariatele provinciale exercită controlul în cadrul competenţelor stabilite în lege.

Organele provinciale ale administraţiei pregătesc anteproiectele şi proiectele reglementărilor pe care le adoptă Adunarea şi Guvernul Provincial şi adoptă reglementări şi acte individuale din sfera lor de atribuţii.

În efectuarea activităţilor de specialitate şi dezvoltare organele provinciale ale  administraţiei monitorizează şi analizează situaţia în domeniile din sfera lor de atribuţii, pregătesc rapoarte şi informaţii în baza situaţiei constatate, iau măsuri sau propun Guvernului Provincial luarea de măsuri pentru care este autorizat, pregătesc  documente de program, de dezvoltare şi plan în domeniile din sfera lor de atribuţii.

Organele provinciale ale administraţiei în domeniile din sfera lor de atribuţii, monitorizează şi ajută activitatea serviciilor publice pentru ca activitatea lor să decurgă în conformitate cu reglementările în vigoare.

Organele provinciale ale administraţiei exercită activităţile administraţiei de stat atunci când acestea le sunt încredinţate prin lege.

Încredinţarea activităţilor administraţiei de stat

Articolul 13

Prin hotărârea Adunării Provinciei unităţilor autoguvernării locale, de pe teritoriul P.A. Voivodina, întreprinderilor şi instituţiilor publice, al căror fondator este P.A. Voivodina (în continuare: titularii autorizaţiilor publice) le pot fi încredinţate unele activităţi ale administraţiei provinciale din competenţele ce aparţin P.A. Voivodina.

Guvernul Provincial  şi organele provinciale ale administraţiei îşi menţin, în urma încredinţării activităţilor administraţiei provinciale, responsabilitatea pentru efectuarea acestora.

Mijloacele pentru executarea activităţilor încredinţate ale administraţiei provinciale se asigură în bugetul P.A. Voivodina.

Articolul 14

Controlul asupra activităţii titularilor activităţilor publice în executarea activităţilor încredinţate îl exercită organele provinciale ale administraţiei din a căror sferă de atribuţii sunt activităţile încredinţate.

Controlul asupra efectuării activităţilor încredinţate, organele provinciale ale  administraţiei îl exercită conform aplicării dispoziţiilor din Legea privind administraţia de stat referitoare la autorizaţiile organului de control.

Actele administraţiei provinciale 

Articolul 15

În vederea executării legilor, altor reglementări şi acte generale ale Republicii Serbia, reglementărilor Adunarii şi Guvernului Provincial, organele provinciale ale  administraţiei adoptă reglementări şi acte individuale, când sunt autorizate pentru aceasta.

Articolul 16

Organele provinciale ale administraţiei adoptă regulamente, ordine, îndrumări, decizii şi alte acte, în conformitate cu legea, Statutul, hotărârea Adunării Provinciei şi actul general al Guvernului Provincial.

Prin regulament se elaborează unele dispoziţii din hotărârile Adunării Provinciei şi din alte acte generale ale Adunării şi acte generale ale Guvernului Provincial.

În vederea executării unor dispoziţii de lege şi a altor reglementări, prin ordonanţă se ordonă sau interzice procedarea în anumite cazuri  cu caracter general.

Prin îndrumare se stipulează modul de activitate şi de efectuare a activităţilor organelor provinciale ale administraţiei.

Prin decizie se decide asupra cazurilor concrete în conformitate cu reglementările în vigoare.

Articolul 17

Actele prevăzute la articolul 16, care sunt de interes pentru mai multe organe provinciale ale administraţiei, vor fi emise de conducătorii acestor organe.

Uzul oficial al limbilor şi grafiilor

Articolul 18

În organele provinciale ale administraţiei, pe lângă limba sârbă şi grafia chirilică, în uzul oficial egal sunt şi limbile maghiară, slovacă, croată, română şi ruteană şi grafiile lor, în conformitate cu legea.

Persoanele angajate în organele provinciale ale administraţiei sunt obligate să ştie limba sârbă, iar limba minorităţii naţionale  - comunităţii naţionale care este în uz oficial, dacă aceasta este prevăzut în actul privind organizarea şi sistematizarea internă a locurilor de muncă.

Articolul 19

În cazul în care organele provinciale ale administraţiei nu dispun de pregătirea necesară pentru comunicarea într-o anumită limbă, pot folosi serviciile serviciului de traduceri din cadrul secretariatului provincial competent pentru activităţile administraţiei.

Articolul 20

Organele provinciale ale administraţiei sunt obligate să asigure condiţii financiare, tehnice şi resurse umane în vederea asigurării uzului oficial al limbii şi grafiei, prevăzute la articolul 18, alineatul 1 din prezenta hotărâre.

Articolul 21

Guvernul Provincial urmăreşte exercitarea uzului oficial al limbilor şi grafiilor în organele provinciale ale administraţiei şi preia măsuri în vederea asigurării egalităţii limbilor.

Persoanele angajate în organele administraţiei provinciale

Articolul 22

Persoanele angajate în organele administraţiei provinciale efectuează activităţi din sfera de atribuţii a organului respectiv, precum şi activităţi aferente de asistenţă tehnică.

 

2. ORÂNDUIREA ADMINISTRAŢIEI PROVINCIALE

Secretariatul provincial

Articolul 23

Secretariatele provinciale se constituie pentru exercitarea activităţilor administraţiei provinciale în una sau mai multe domenii legate între ele.

Secretariatul provincial este condus de secretarul provincial.

Secretarul provincial

Articolul 24

Secretarul provincial este membru al Guvernului Provincial însărcinat cu conducerea secretariatului provincial.

Secretarul  provincial reprezintă secretariatul provincial, organizează şi asigură efectuarea activităţilor în mod eficace, emite actele pentru care este autorizat, înfiinţează comisii şi grupuri de lucru cu privire la efectuarea activităţilor mai complexe din sfera de atribuţii a secretariatului şi hotărăşte asupra drepturilor, îndatoririlor şi responsabilităţilor angajaţilor.

Locţiitorul secretarului provincial

Articolul 25

Secretarul provincial poate avea locţiitor, pe care îl alege Adunarea cu mandatul de patru ani.

Prin încetarea mandatului Guvernului provincial îi încetează mandatul şi locţiitorului secretarului provincial.

Locţiitorul secretarului provincial îl înlocuieşte pe secretarul provincial şi îl ajută în limita autorizaţiilor pe care i le stabileşte.

În cazul în care secretarul provincial este mai mult timp  împiedicat să-şi  exercite funcţia, situaţie pe care o constată Guvernul Provincial, locţiitorul îl înlocuieşte pe secretarul provincial absent şi are toate autorizaţiile secretarului provincial.

Secretarul provincial îl poate autoriza pe locţiitorul secretarului provincial să asiste şi participe la lucrările şi şedinţele Guvernului Provincial, fără drept de vot.

Subsecretarul secretariatului provincial

Articolul 26

Secretariatului provincial poate avea subsecretar, care pentru activitatea sa răspunde secretarului provincial.

Subsecretarul îl ajută pe secretarul provincial în activităţile de gestionare a cadrelor, financiare, informatice şi alte activităţi şi la conformarea activităţii unităţilor interne ale secretarariatului provincial şi cooperează cu alte organe.

Subsecretarul este numit şi destituit de Guvernul Provincial pe o perioadă de patru ani, la propunerea secretariatului provincial.

Secretarul provincial adjunct

Articolul 27

În cadrul secretariatului provincial pot fi numiţi adjuncţi ai secretarului provincial.

Secretarul provincial adjunct conduce întregitul domeniul de activitate al secretariatului provincial pentru care se constituie sector şi pentru activitatea sa răspunde secretarului provincial.

Secretarul provincial adjunct este numit şi destituit de Guvernul Provincial pe o perioadă de patru ani, la propunerea secretarului provincial.

Consilier special al secretarului provincial

Articolul 28

Secretarul provincial  poate avea consilier special.

Consilierul special al secretarului provincial, în baza ordinului secretarului provincial, pregăteşte proiecte, concepe părerile şi efectuează şi alte activităţi pentru secretarul provincial.

Drepturile şi obligaţiile consilierului special al secretarului provincial, se stipulează prin contract.

Numărul consilierilor speciali ai secretarului provincial se stabileşte în actul Guvernului Provincial pentru fiecare secretariat provincial în parte.

Organizaţiile administrative provinciale speciale

Articolul 29

Organizaţiile administrative provinciale speciale se înfiinţează pentru efectuarea activităţilor de specialitate şi a activităţilor executive legate de acestea.

Organizaţiile administrative provinciale speciale sunt institutele şi direcţiile, iar prin reglementări pot fi stabilte şi alte denumiri.

În actul fondator al organizaţiilor prevăzute la alineatul 2 al prezentului articol se accentuează că este vorba de organizaţie administrativă provincială specială care îşi exercită activitatea din sfera ei de atribuţii şi autorizaţiile publice în conformitate cu reglementările care stipulează activitatea administraţiei provinciale.

Organizaţia administrativă provincială specială este condusă de director pe care îl numeşte Guvernul Provincial pe o perioadă de patru ani, la propunerea preşedintelui Guvernului Provincial. Directorul organizaţiei administrative provinciale speciale răspunde Guvernului Provincial.

Regulamentul privind organizarea şi sistematizarea internă a locurilor de muncă

Articolul 30

Orânduirea internă a organelor provinciale ale administraţiei se stipulează prin Regulamentul privind organizarea şi sistematizarea internă a locurilor de muncă.  Regulamentul privind organizarea şi sistematizarea internă a locurilor de muncă în secretariatul provincial este emis de secretarul provincial, iar în organizaţia administrativă provincială specială, de director.

Regulamentul privind organizarea şi sistematizarea internă a locurilor de muncă intră în vigoare prin avizul dat de Guvernul Provincial.

Conflictul de interese

Articolul 31

Secretarul provincial, locţiitorul secretarului provincial, subsecretarul şi secretarul provincial adjunc, de asemenea şi directorul organizaţiei administrative provinciale speciale sunt supuşi regulilor cu privire la împiedicarea conflictelor de interese.

 

3. SECRETARIATELE PROVINCIALE ŞI SFERA LOR DE ACTIVITATE

Secretariatele provinciale

Articolul 32

Secretariatele provinciale sunt:

1. Secretariatul Provincial pentru Agricultură, Economia Apelor şi Silvicultură.
2. Secretariatul Provincial pentru Educaţie, Reglementări, Administraţie şi Minorităţile Naţionale - Comunităţile Naţionale.
3. Secretariatul Provincial pentru Cultură şi Informarea Publică.
4. Secretariatul Provincial pentru Sănătate, Politica Socială şi Demografie.
5. Secretariatul Provincial pentru Finanţe.
6. Secretariatul Provincial pentru Cooperarea Interregională şi Autoguvernarea Locală.
7. Secretariatul Provincial pentru Urbanism, Construcţii şi Protecţia Mediului.  
8. Secretariatul Provincial pentru Ştiinţă şi Dezvoltarea Tehnologică.
9. Secretariatul Provincial pentru Energetică şi Materiile Prime Minerale.
10. Secretariatul Provincial pentru Sport şi Tineret.
11. Secretariatul Provincial pentru Economie, Ocuparea Forţei de Muncă şi Egalitatea   
      de Şanse.

Secretariatul Provincial pentru Agricultură, Economia Apelor şi Silvicultură

Articolul 33

Secretariatul Provincial pentru Agricultură, Economia Apelor şi Silvicultură în conformitate cu  legea şi Statutul efectuează activităţi ale administraţiei provinciale în domeniul agriculturii, economiei apelor, silviculturii, vânatului, zootehniei, acvaculturii, apiculturii şi medicinei veterinare, care se referă la pregătirea actelor pentru Adunare şi Guvernul Provincial prin care se: adoptă programul de măsuri pentru sprijinirea aplicării politicii agrare; reglementează condiţiile şi modul de repartizare a folosirii mijloacelor realizate de pe urma folosirii terenurilor agricole; formează buget special în care se direcţionează mijloacele realizate de pe urma folosirii terenurilor agricole; instituie fond bugetar pentru ape, păduri şi vânat; stabilesc activităţile de specialitate pentru avansarea producţiei agricole; înfiinţează şi preiau serviciile agricole consultative şi exercită dreptul de fondator asupra lor; înfiinţează servicii de pronosticuri şi informare şi exercită dreptul de fondator asupra lor; propun ministerului competent condiţii de export şi import a anumitor produse agricole; adoptă Programul pe termen lung al măsurilor de aplicare a programului de creştere a animalelor pentru teritoriul P.A. Voivodina şi programul anual de aplicare a acestuia; înfiinţează Consiliul ştiinţific de specialitate pentru zootehnie; adoptă, aplică şi controlează măsurile reglementare şi extraordinare de apărare împotriva apelor interne şi externe; gestionează resursele de apă şi cursurile de apă artificiale şi naturale în teritoriul P.A. Voivodina; adoptă documente de plan în domeniul administrării integrale a apelor; propune înfiinţarea întreprinderilor publice din competenţele secretariatului.

Secretariatul Provincial pentru Agricultură, Economia Apelor şi Silvicultură efectuează drept activităţi încredinţate acele activităţi ale administraţiei de stat care prin legile prevăzute la alineatul 2 sunt încredinţate organelor provinciale ale administraţiei.

Secretariatul Provincial pentru Agricultură, Economia Apelor şi Silvicultură primeşte şi soluţionează documentaţia pentru repartizarea mijloacelor stimulative şi a altor mijloace din bugetul P.A. Voivodina în domeniul agriculturii, silviculturii, vânatului, economiei apelor şi zootehniei.

Secretariatul Provincial pentru Agricultură, Economia Apelor şi Silvicultură efectuează activităţi executive, de specialitate şi de dezvoltare din domeniul administraţiei provinciale şi controlul în vederea aplicării reglementărilor prevăzute la alineatul 1 din prezentul articol. În domeniul din sfera sa de atribuţii, urmăreşte,  controlează şi acordă ajutor în desfăşurarea activităţilor întreprinderilor publice şi serviciilor publice al căror fondator este P.A. Voivodina.

Secretariatul Provincial pentru Agricultură, Economia Apelor şi Silvicultură efectuează şi alte activităţi care îi sunt încredinţate prin lege, hotărârile Adunării Provinciei, sau prin alte reglementări.

Secretariatul Provincial pentru Cultură şi Informarea Publică

Articolul 34

Secretariatul Provincial pentru Cultură şi Informarea Publică  în conformitate cu  legea şi Statutul, efectuează activităţi ale administraţiei provinciale în domeniul culturii, protecţiei bunurilor culturale, cinematografiei, ctitoriilor, fondurilor şi fundaţiilor, activităţilor de bibliotecă, editării publicaţiilor, cooperării interregionale în domeniul culturii, precum şi a protecţiei drepturilor proprietăţii intelectuale în domeniul culturii, care se referă la pregătirea actelor pentru Adunare şi Guvernul Provincial prin care se: înfiinţează instituţii în domeniul culturii, se stabilesc nevoile şi interesele cetăţenilor de pe teritoriul P.A. Voivodina în domeniul culturii; stipulează nevoile şi interesele minorităţilor naţionale - comunităţilor naţionale în domeniul culturii şi asigură mijloace pentru realizarea lor; înfiinţează şi exercită drepturile de fondator al arhivelor, muzeelor, bibliotecilor, teatrelor, institutelor şi altor instituţii din domeniul culturii; propune o parte a Strategiei de dezvoltare culturală a Republicii Serbia pentru teritoriul P.A. Voivodina; stabileşte Programul de dezvoltare culturală a  P.A. Voivodina în conformitate cu Strategia de dezvoltare culturală a Republicii Serbia; instituie premii şi stipulează modul şi procedura de decernare a acestora, în vederea impulsionării creaţiei culturale în diferite domenii ale culturii, respectiv pentru merite deosebite în domeniul creaţiei culturale; asigură mijloace pentru activitatea, intreţinerea de investiţii şi curente, respectiv finanţarea unei părţi a programului instituţiilor de cultură, al căror fondator este P.A. Voivodina; stabileşte măsurile, criteriile şi procedura de acordare a mijloacelor pentru instituţiile şi organizaţiile al căror fondator nu este P.A. Voivodina, dar care contribuie la dezvoltarea culturii şi artei în P.A. Voivodina, sau asigură dezvoltarea culturii minorităţilor naţionale - comunităţilor naţionale şi pregăteşte actele prin care se asigură mijloace pentru activitatea lor, întreţinerea investiţională şi curentă şi dotare, respectiv programe; stabileşte condiţiile suplimentare pentru activitatea Arhivei Voivodinei din Novi Sad, Bibliotecii „Matica Srpska” din Novi Sad, Muzeului Voivodinei din Novi Sad, Muzeului de Artă Plastică Contemporană din Novi Sad, Muzeului Teatral al Voivodinei; stabileşte îndeplinirea condiţiilor pentru începutul şi desfăşurarea activităţii instituţiilor de protecţie a culturii din teritoriul P.A. Voivodina.

Secretariatul Provincial pentru Cultură şi Informarea Publică efectuează activităţi executive, de specialitate şi dezvoltare ale administraţiei provinciale şi exercită control în vederea aplicării reglementărilor prevăzute la alineatul 1 al prezentului articol. În domeniul din sfera lui de atribuţii urmăreşte, controlează şi ajută activitatea întreprinderilor şi serviciilor publice al căror fondator este P.A. Voivodina.

Secretariatul Provincial pentru Cultură şi Informarea Publică realizează cooperarea interregională în domeniul culturii, la proiectele de interes pentru dezvoltarea culturii în teritoriul P.A. Voivodina.

Secretariatul Provincial pentru Cultură şi Informarea Publică în domeniul protecţiei bunurilor culturale iniţiază procedura de stabilire a bunurilor culturale imobile în teritoriul P.A. Voivodina; stabileşte condiţiile pentru întreprinderea măsurilor tehnice de protecţie şi a altor lucrări legate de bunurile culturale imobile atunci când pentru teritoriul P.A. Voivodina, proiecte şi documente pentru executarea acestor lucrări, elaborează Institutul pentru Protecţia Patrimoniului Cultural; în termenul prevăzut de lege informează  Institutul pentru Protecţia Patrimoniului Cultural din Novi Sad asupra condiţiilor stabilite de institutele din teritoriul P.A. Voivodina; avizează proiectele şi documentele pentru întreprinderea măsurilor tehnice de protecţie şi a altor lucrări legate de imobilele culturale dacă proiectul şi documentele sunt elaborate de către Institutul pentru Protecţia Patrimoniului Cultural de pe teritoriul P.A. Voivodina; îşi dă părerea pe marginea anteproiectelor planurilor teritoriale şi urbanistice pentru teritoriul P.A. Voivodina şi informează organul competent dacă planul nu este alcătuit în modul prevăzut de lege.

Secretariatul Provincial pentru Cultură şi Informarea Publică în domeniul protecţiei patrimoniului cultural, cinematografiei, ctitoriilor, fondurilor şi fundaţiilor, activităţilor de bibliotecă, editării publicaţiilor şi protecţiei drepturilor proprietăţii intelectuale şi a drepturilor de autor şi drepturilor similare şi preluării măsurilor împotriva pirateriei, în conformitate cu legea, efectuează activităţi încredinţate ale administraţiei de stat, care sunt încredinţate prin lege  organelor P.A. Voivodina.

Secretariatul Provincial pentru Cultură şi Informarea Publică în conformitate cu  legea şi Statutul, efectuează activităţi ale administraţiei provinciale în domeniul informării publice şi mass-media, care se referă la pregătirea actelor pentru Adunare şi Guvernul Provincial prin care se stipulează probleme de importanţă provincială; stabileşte interesul public al cetăţenilor din P.A. Voivodina în domeniul informării publice şi mass-media şi adoptă strategia de dezvoltare în domeniul informării publice, în teritoriul P.A. Voivodina, în conformitate cu strategia republicană în domeniul informării publice.

Secretariatul Provincial pentru Cultură şi Informarea Publică urmăreşte şi stabileşte situaţia în domeniul informării publice şi efectuează activităţi cu privire la avansarea şi impulsionarea informării publice în teritoriul P.a. Voivodina; asigură mijloace şi alte condiţii pentru realizarea interesului public în domeniul informării publice – repartizează mijloace în baza concurselor publice realizate şi separări individuale, în baza principiilor privind acordarea ajutorului de stat şi protecţia concurenţei, fără discriminare; asigură mijloace sau alte condiţii pentru activitatea mass-media care publică informaţii în limbile comunităţilor naţionale minoritare în conformitate cu legea; asigură o parte a mijloacelor sau a altor condiţii prin utilizarea nestingherită a drepturilor  persoanelor cu nevoi speciale, cu privire la primirea nestingherită a informaţilor destinate publicului; asigură o parte din mijloacele pentru finanţarea activităţii serviciului mijloacelor de informare publică pentru proiecte destinate dezvoltării tehnologii noi, digitalizării arhivelor, proiecte de digitalizare a echipamentului tehnologic, dezvoltarea noilor servicii distributive în conformitate cu posibilităţile pe care le aduce digitalizaţia şi alte proiecte de interes social special în conformitate cu legea prin care se stipulează informarea publică şi în conformitate cu legea, în Registrul mass-media se prezintă datele privind cuantumul mijloacelor băneşti aprobate de secretariat,  mijloacelor de informare publică.

Secretariatul Provincial pentru Cultură şi Informarea Publică efectuează activităţi care se referă la asigurarea publicităţii în activitatea organelor şi organizaţiilor provinciale; urmăreşte mass-media şi mediile electronice, pregăteşte şi redactează prezentări ale conţinutului lor şi întocmeşte analize; editează publicaţii despre P.A. Voivodina.

Secretariatul Provincial pentru Cultură şi Informarea Publică efectuează activităţi executive, de specialitate şi de dezvoltare ale administraţiei provinciale şi exercită control asupra aplicării reglementărilor privind informarea publică şi mass-media, drept activitate încredinţată.

Secretariatul Provincial pentru Cultură şi Informarea Publică cooperează cu organele republicane şi unităţile autoguvernării locale şi efectuează şi alte activităţi care îi sunt încredinţate prin lege, hotărârile Adunării Provinciei, sau prin alte reglementări.

Secretariatul Provincial pentru Sănătate, Politica Socială şi Demografie

Articolul 35

Secretariatul Provincial pentru Sănătate, Politica Socială şi Demografie în conformitate cu  legea şi Statutul, efectuează activităţi ale administraţiei provinciale în domeniul sănătăţii, care se referă la pregătirea actelor pentru Adunare şi Guvernul Provincial prin care se: stipulează problemele de importanţă provincială în domeniul sănătăţii şi asigurărilor de sănătate, avansării protecţiei sanitare, a serviciilor sanitare şi farmaceutice din teritoriul P.A. Voivodina; stabileşte măsurile pentru asigurarea şi aplicarea protecţiei sanitare de interes pentru cetăţenii din teritoriul P.A. Voivodina, precum şi măsurile pentru asigurarea şi aplicarea activităţilor în domeniul sănătăţii publice de interes pentru cetăţenii din teritoriul P.A. Voivodina, precum şi măsurile de asigurare şi aplicare a activităţilor în domeniul sănătăţii publice de interes pentru cetăţenii P.A. Voivodina; adoptă programe speciale de protecţie sanitară pentru anumite categorii de cetăţeni, respectiv boli specifice pentru teritoriul P.A. Voivodina, pentru care nu este adoptat un program special de protecţie sanitară la nivel republican; adoptă un program special din domeniul sănătăţii publice pentru teritoriul P.A. Voivodina; instituie şi exercită drepturile de fondator asupra instituţiilor sanitare (spitale generale, spitale speciale, clinici, institute, centru clinic, institutul pentru sănătatea publică, institutul de transfuzie a sângelui şi institutul de protecţie antirabică); propune planul reţelei de instituţii sanitare pentru teritoriul P.A. Voivodina; îşi dă părerea cu privire la dizolvarea, fuziunea şi divizarea instituţiilor sanitare al căror fondator este P.A. Voivodina; stabileşte repartizarea săptămânală a muncii, stabileşte începutul şi sfârşitul programului de lucru în instituţia sanitară al cărei fondator este; stabileşte repartizarea săptămânală a muncii, stabileşte începutul şi sfârşitul programului de lucru al instituţiilor sanitare şi practicii private pentru teritoriul P.A. Voivodina pe durata epidemiilor şi a înlăturării consecinţelor de pe urma calamităţilor naturale şi a altor calamităţi şi situaţii extraordinare în teritoriul P.A. Voivodina; stabileşte procesul minim de lucru pe durata grevelor în instituţiile sanitare din teritoriul P.A. Voivodina; înfiinţează Comitetul Sanitar al Voivodinei şi Comitetul Etic al Voivodinei; propune directorul Institutului Provincial pentru Asigurările de Sănătate şi adoptă măsuri pentru asigurarea şi aplicarea activităţii în domeniul sănătăţii publice de interes pentru cetăţenii din P.A. Voivodina.

Secretariatul Provincial pentru Sănătate, Politica Socială şi Demografie efectuează activităţi executive, de specialitate şi dezvoltare ale administraţiei provinciale, exercită control şi urmăreşte aplicarea reglementărilor prevăzute la alineatul 1 al prezentului articol. În domeniul din sfera lui de atribuţii urmăreşte şi ajută activitatea instituţiilor sanitare al căror fondator sunt organele P.A. Voivodina.

Secretariatul Provincial pentru Sănătate, Politica Socială şi Demografie: înaintează propunere către ministrul competent pentru sănătate cu privire la stabilirea numărului de stagiari în instituţiile sanitare cu sediul în teritoriul P.A. Voivodina, pe care sunt obligate să-i primească pentru efectuarea stagiaturii la nivel anual; înaintează propunere către ministrul competent pentru sănătate cu privire la planul de dezvoltare a cadrelor în domeniul sanitar pentru instituţiile care se găsesc în teritoriul P.A. Voivodina; propune ministrului competent pentru sănătate stabilirea instituţiilor sanitare referente pentru anumite domenii ale activităţii sanitare în teritoriul P.A. Voivodina; acordă părerea la propunerea pentru obţinerea titlului de primarius pentru doctorii în medicină, doctorii în stomatologie şi licenţiaţii în farmaceutică din teritoriul P.A. Voivodina.

Secretariatul Provincial pentru Sănătate, Politica Socială şi Demografie cooperează cu organizaţiile umanitare şi de specialitate, asociaţiile şi uniunile în domeniul sănătăţii, formează bazele de date în domeniul sănătăţii, urmăreşte activitatea serviciilor sanitare din teritoriul P.A. Voivodina.

Secretariatul Provincial pentru Sănătate, Politica Socială şi Demografie, în domeniul controlului sanitar, în conformitate cu legea, efectuează activităţi încredinţate ale administraţiei de stat, care sunt încredinţate prin lege  organelor P.A. Voivodina. Adoptă decizii privind stabilirea zonelor sanitare de protecţie a izvoarelor din P.A. Voivodina.

Secretariatul Provincial pentru Politica Socială şi Demografie, în conformitate cu legea şi Statutul, execută activităţi ale administraţiei provinciale în domeniul protecţiei sociale, protecţiei familiei şi copiilor, femeilor gravide, mamelor în perioada concediului de maternitate, familiilor monoparentale cu copii, tineretului şi vârstnicilor, protecţiei juridice a familiei şi tutelei, asigurărilor de pensii, protecţiei luptătorilor şi invalizilor şi invalizilor civili de război, care se referă la pregătirea actelor pentru Adunare sau Guvernul Provincial prin care: se reglementează problemele de importanţă provincială în protecţia socială a familiei, copiilor, tineretului, vârstnicilor, în conformitate cu legea; se reglementează, în conformitate cu condiţiile materiale, condiţiile mai favorabile pentru exercitarea protecţiei sociale, dacă în buget au fost iniţial asigurate mijloace pentru aceasta; stabileşte şi asigură un nivel mai înalte de protecţie a familiei, drepturilor copiilor, femeilor gravide, mamelor în perioada concediului de maternitate, familiilor monoparentale cu copii, în conformitate cu Programul de dezvoltare demografică a P.A. Voivodina, cu măsurile pentru exercitarea lui; înfiinţează instituţii de protecţie socială în teritoriul P.A. Voivodina în conformitate cu legea şi actul Guvernului Provincial şi exercită dreptul de fondator asupra acestora; înfiinţează Institutul Provincial pentru Protecţia Socială; avizează modificarea activităţii şi modificările statutului instituţiei de protecţie socială al cărei fondator este; avizează statutul şi actul privind organizarea şi sistematizarea activităţilor instituţiei de protecţie sanitară al cărei fondator este; adoptă Programul de avansare a politicii sociale; adoptă Programul de dezvoltare demografică a P.A. Voivodina cu măsurile pentru aplicarea acestuia; îşi dă părerea asupra proiectului hotărârii privind reţeaua instituţiilor de protecţie socială care asigură servicii de cazare la cămin, instituţilor social-sanitare şi centrelor pentru adăpostul familiei şi adopţie pe care le înfiinţează Republica Serbia, respectiv Provincia Autonomă,  pe care le adoptă Republica Serbia, în partea care se referă la reţeaua de instituţii din teritoriul P.A. Voivodina;  avizează numirea directorilor şi directorilor interimari ai centrelor pentru munca socială din teritoriul P.A. Voivodina; propune directorul Fondului Provincial pentru Asigurările de Pensii şi Invaliditate.

Secretariatul Provincial pentru Sănătate, Politica Socială şi Demografie efectuează activităţi executive, de specialitate şi de dezvoltare ale administraţiei provinciale şi exercită controlul în vederea aplicării reglementărilor prevăzute la alineatul 6 al prezentului articol. În domeniile din sfera sa de atribuţii urmăreşte, supraveghează şi ajută activitatea instituţiilor, fondurilor şi serviciilor publice al căror fondator este P.A. Voivodina şi cooperează cu organizaţiile şi asociaţiile cetăţenilor.

Secretariatul Provincial pentru Sănătate, Politica Socială şi Demografie urmăreşte aplicarea convenţiilor care se referă la protecţia copiilor, planificarea familiei; asigură mijloace pentru realizarea Programului de avansare a protecţiei sociale în Provincia Autonomă, protecţiei familiei, familiilor monoparentale cu copii, pentru realizarea programului şi activităţilor organizaţiilor de invalizi, social-umanitare şi asociaţiilor de cetăţeni prin care se contribuie la avansarea situaţiei social-economice şi sociale, reabilitarea şi socializarea invalizilor şi a altor persoane periclitate din punct de vedere social, asigură mijloace pentru realizarea programului de activitate al instituţilor al căror fondator este, cu excepţia instituţilor de cazare la cămin şi asigură mijloace pentru realizarea servicilor de inovaţie şi serviciile de protecţie socială de importanţă specială pentru Provincia Autonomă.

Secretariatul Provincial pentru Sănătate, Politica Socială şi Demografie stabileşte îndeplinirea condiţiilor pentru începerea şi desfăşurarea activităţii instituţiilor de protecţie socială pentru cazarea beneficiarilor.

Secretariatul Provincial pentru Sănătate, Politica Socială şi Demografie urmăreşte situaţia şi propune măsuri în domeniul asigurării siguranţei sociale persoanelor refugiate, izgonite şi strămutate; urmăreşte aplicarea programului de dezvoltare demografică a P.A. Voivodina; întreprinde activităţi la planificarea familiei şi propune măsuri pentru impulsionarea naşterii copiilor în P.A. Voivodina.

Secretariatul Provincial pentru Sănătate, Politica Socială şi Demografie, în domeniul protecţiei sociale, protecţiei juridice a familiei şi tutelei, grijei sociale faţă de copii, protecţiei luptătorilor şi invalizilor, protecţiei invalizilor civili de război, în conformitate culegea, efectuează activităţi încredinţate ale administraţiei de stat care sunt încredinţate prin lege organelor P.A. Voivodina.

Secretariatul Provincial pentru Sănătate, Politica Socială şi Demografie efectuează şi alte activităţi când acestea îi sunt încredinţate prin lege, hotărârea Adunării Provinciei sau o altă reglementare.

Secretariatul Provincial pentru Sănătate, Politica Socială şi Demografie soluţionează conform recursului împotriva deciziei inspectorului pentru protecţia socială.

Secretariatul Provincial pentru Finanţe

Articolul 36

Secretariatul Provincial pentru Finanţe în conformitate cu  legea şi Statutul, efectuează activităţi ale administraţiei provinciale în domeniul finanţelor şi economiei precum şi activităţi din domeniul activităţilor legate de buget şi trezorerie, în conformitate cu legea.

Secretariatul Provincial pentru Finanţe în conformitate cu legea şi Statutul  asigură mijloace pentru finanţarea proiectelor capitale de importanţă pentru Provincial Autonomă Voivodina.

Secretariatul Provincial pentru Finanţe: efectuează activităţi din domeniul fiscal şi analize macroeconomice; urmăreşte sistemul veniturilor şi cheltuielilor publice şi reglementările prin care au fost introduse şi, în caz de nevoie, iniţiază modificarea lor; urmăreşte perceperea impozitului în teritoriul Provinciei Autonome Voivodina şi analizează potenţialul fiscal al comunelor şi oraşelor şi despre aceasta informează Guvernul Provincial; urmăreşte, analizează poziţia regiunilor în baza indicilor economici şi de altă natură, cooperează cu organele republicane, provinciale, comunale şi orăşeneşti competente, cu organizaţile şi instituţiile cu privire la realizarea dezvoltării regionale uniforme; participă la cooperarea interregională şi la cooperarea cu comunităţile teritoriale din alte state în vederea atragerii investiţiilor străine, a donaţiilor şi a altor forme de ajutor pentru dezvoltare şi conformează activităţile cu scopul folosirii eficiente a mijloacelor din fondurile de preaderare, structurale şi de coeziune ale Uniunii Europene în Provincia Autonomă Voivodina. 

Secretariatul Provincial pentru Finanţe exercită control asupra aplicării dispoziţiilor Legii privind proprietatea publică şi a actelor adoptate în baza acestei legi cu privire la procurarea, folosirea, administrarea şi dispunerea de bunurile în proprietatea Provinciei Autonome Voivodina.

Secretariatul Provincial pentru Finanţe exercită controlul bugetar de inspecţie cu privire la legalitatea cheltuielilor bugetului P.A. Voivodina şi folosirea lui conform destinaţiei; exercită controlul asupra aplicării legii în domeniul gestiunii material-financiare şi folosirii mijloacelor de către beneficiarii bugetari, organizaţii, întreprinderi, persoane juridice şi alţi subiecţi conform destinaţiilor şi reglementărilor prin care se stipulează sistemul bugetar. Secretariatul Provincial pentru Finanţe pregăteşte acte pentru Adunare şi Guvernul Provincial, în limitele competenţelor sale şi efectuează şi alte activităţi care îi sunt încredinţate prin lege, Statut şi alte reglementări.

Secretariatul Provincial pentru Educaţie, Reglementări,  Administraţie şi Minorităţile Naţionale - Comunităţile Naţionale

Articolul 37

Secretariatul Provincial pentru Educaţie, Reglementări, Administraţie şi Minorităţile Naţionale - Comunităţile Naţionale în conformitate cu legea şi Statutul, efectuează activităţi ale administraţiei provinciale în domeniul învăţământului şi educaţiei preşcolare, elementare, medii, standardului de viaţă al elevilor, învăţământului neformal al adulţilor şi învăţământului minorităţilor naţionale-comunităţilor naţionale, care se referă la pregătirea actelor pentru Adunare şi Guvernul Provincial prin care se stipulează: problemele de importanţă provincială în domeniul învăţământului şi educaţiei preşcolare, elementare şi medii; înfiinţează şi exercită drepturile de fondator ale instituţiilor din domeniul învăţământului şi educaţiei preşcolare, elementare obligatorii şi medii din teritoriul P.A. Voivodina; stipulează problemele de importanţă provincială în domeniul standardului de viaţă al elevilor; stabileşte modul şi procedura de repartizare a locurilor în cămine; stipulează mai concret problemele referitoare la învăţământul organizat şi instituţional care se desfăşoară în afara sistemului şcolar, în vederea perfecţionării şi educaţiei de specialitate a adulţilor în teritoriul P.A. Voivodina; stipulează mai concret şi asigură exercitarea drepturilor minorităţilor naţionale-comunităţilor naţionale în teritoriul P.A. Voivodina, la învăţământ în limba maternă, la nivelul învăţământului şi educaţiei  preşcolare, elementare şi medii.

Secretariatul Provincial pentru Educaţie, Reglementări, Administraţie şi Minorităţile Naţionale - Comunităţile Naţionale efectuează activităţi executive, de specialitate şi dezvoltare ale administraţiei provinciale, şi exercită control în vederea aplicării reglementărilor prevăzute la alineatul 1 al prezentului articol. În domeniul educaţiei urmăreşte, controlează şi ajută activitatea instituţiilor în teritoriul P.A. Voivodina.

Secretariatul Provincial pentru Educaţie, Reglementări, Administraţie şi Minorităţile Naţionale - Comunităţile Naţionale în domeniul învăţământului şi educaţiei preşcolare, elementare şi medii: cooperează cu ministerul competent pentru domeniul învăţământului în procedura de formare a administraţiei şcolare; în comun acord cu ministerul competent aprobă manualele şi mijloacele didactice pentru anumite discipline de învăţământ de interes pentru minorităţile naţionale-comunităţile naţionale; în comun acord cu ministerul competent adoptă programele şi planurile analitice pentru anumite discipline de interes pentru minorităţile naţionale-comunităţile naţionale şi stabileşte condiţiile şi modul de organizare a cursurilor în limbile minorităţilor naţionale-comunităţilor naţionale; aprobă manuale şi mijloace didactice  pentru limbile minorităţilor naţionale-comunităţilor naţionale; îşi prezintă părerea în procedura de adoptare a  planurilor şi programelor analitice şi adoptă programele analitice pentru limbile minorităţilor naţionale-comunităţilor naţionale.

Secretariatul Provincial pentru Educaţie, Reglementări, Administraţie şi Minorităţile Naţionale-Comunităţile Naţionale, în domeniul învăţământului şi educaţiei preşcolare, elementare şi medii, a standardului de viaţă al elevilor, în conformitate cu legea, efectuează activităţi încredinţate ale administraţiei de stat, care sunt încredinţate prin lege  organelor P.A. Voivodina.

Secretariatul Provincial pentru Educaţie, Reglementări, Administraţie şi Minorităţile Naţionale - Comunităţile Naţionale, în conformitate cu legea, efectuează activităţi ale administraţiei provinciale care se referă la pregătirea actelor pentru Adunare şi Guvernul Provincial prin care se stipulează: organizarea şi activitatea administraţiei provinciale; stipulează mai concret conţinutul şi forma sigiliului organelor P.A. Voivodina, organelor unităţilor autoguvernării locale şi a persoanelor cu atribuţii publice, care-şi au sediul în teritoriul P.A. Voivodina; organelor unităţilor autoguvernării locale şi a deţinătorilor autorizaţilor publice, care au sediul în teritoriul P.A. Voivodina; contribuie la dezvoltarea interculturalismului şi afirmării multiculturalismului, toleranţei şi convieţuirii minorităţilor naţionale-comunităţilor naţionale din teritoriul P.A. Voivodina; stipulează exercitarea drepturilor în domeniul drepturilor omului, ale  persoanelor aparţinând minorităţilor naţionale-comunităţilor naţionale şi stabileşte drepturile suplimentare ale minorităţilor naţionale-comunităţilor naţionale; asigură mijloace financiare pentru finanţarea, respectiv cofinanţarea consiliilor naţionale ale minorităţilor naţionale, asociaţiilor şi organizaţiilor minorităţilor naţionale-comunităţilor naţionale, bisericilor şi comunităţilor confesionale, precum şi avansarea exercitării drepturilor persoanelor aparţinând minorităţilor naţionale-comunităţilor naţionale din teritoriul P.A. Voivodina ; stipulează folosirea numelui P.A. Voivodina în denumirile asociaţiilor; stipulează verificarea cunoaşterii limbii care se foloseşte în activitatea organelor şi organizaţiilor administraţiei provinciale. Secretariatul Provincial pentru Educaţie, Reglementări, Administraţie şi MInorităţile Naţionale-Comunităţile Naţionale pregăteşte actele care nu ţin de sfera de atribuţii a altor organe provinciale ale administraţiei.

Secretariatul Provincial pentru Educaţie, Reglementări, Administraţie şi MInorităţile Naţionale - Comunităţile Naţionale, efectuează activităţi executive, de specialitate şi dezvoltare ale administraţiei provinciale şi exercită control în vederea aplicării reglementărilor prevăzute la alineatul 5 al prezentului articol.

Secretariatul Provincial pentru Educaţie, Reglementări, Administraţie şi Minorităţile Naţionale - Comunităţile Naţionale urmăreşte conformarea reglementărilor şi actelor generale în sistemul juridic în procedura de adoptare a acestora şi se îngrijeşte de corectitudinea lor din punct de vedere normativ, tehnic şi lingvistic (lectorizare).

Secretariatul Provincial pentru Educaţie, Reglementări, Administraţie şi Minorităţile Naţionale - Comunităţile Naţionale este editor al « Buletinului oficial al Provinciei Autonome Voivodina » şi se îngrijeşte de publicarea reglementărilor şi a altor acte ale Adunării, Guvernului Provincial, organelor provinciale ale administraţiei  şi altor organe şi organizaţii.

Secretariatul Provincial pentru Educaţie, Reglementări, Administraţie şi Minorităţile Naţionale - Comunităţile Naţionale asigură, în conformitate cu nevoile organelor provinciale şi a altor organe, traducerea în scris şi orală din limba sârbă în limbile minorităţilor naţionale - comunităţilor naţionale şi invers, precum şi traducerea din limbile de circulaţie mondială în limba sârbă şi invers. 

Secretariatul Provincial pentru Educaţie, Reglementări, Administraţie şi Minorităţile Naţionale - Comunităţile Naţionale urmăreşte şi analizează situaţia în domeniul religiei, bisericilor şi comunităţilor confesionale, cooperează cu acestea şi preia măsuri prin care ajută activitatea lor în interes public, în conformitate cu legea.

Secretariatul Provincial pentru Educaţie, Reglementări, Administraţie şi Minorităţile Naţionale - Comunităţile Naţionale urmăreşte, analizează situaţia în domeniul protecţiei şi exercitării drepturilor omului şi minorităţilor naţionale – comunităţilor naţionale şi propune preluarea măsurilor în acest domeniu.

Secretariatul Provincial pentru Educaţie, Reglementări, Administraţie şi Minorităţile Naţionale - Comunităţile Naţionale în domeniul uzului oficial al limbilor şi grafiilor, examenului jurisdicţional, examenului de specialitate, interpreţilor judiciari, exproprierii şi sigiliilor, în conformitate cu legea, efectuează activităţi încredinţate ale administraţiei de stat, care sunt încredinţate prin lege organelor P.A. Voivodina.

Secretariatul Provincial pentru Educaţie, Reglementări, Administraţie şi Minorităţile Naţionale - Comunităţile Naţionale pregăteşte actele pentru Adunarea şi Guvernul Provincial în domeniul din sfera de atribuţii, dacă pentru aceasta este autorizat printro reglementare specială.

Secretariatul Provincial pentru Educaţie, Reglementări, Administraţie şi Minorităţile Naţionale - Comunităţile Naţionale efectuează şi alte activităţi care îi sunt încredinţate prin lege, prin hotărârile Adunării Provinciei, sau prin alte reglementări.

Secretariatul Provincial pentru Cooperarea Interregională şi Autoguvernarea Locală

Articolul 38

Secretariatul Provincial pentru Cooperarea Interregională şi Autoguvernarea Locală în conformitate cu legea, Statutul şi politica externă stabilită de Republica Serbia, efectuează activităţi ale administraţiei provinciale care se referă la: cooperarea interregională, menţinerea relaţiilor P.A. Voivodina cu comunităţile teritoriale corespunzătoare ale altor ţări; iniţierea  şi menţinerea calităţii de membru în asociaţiile europene şi mondiale din regiune; pregătirea, încheierea şi urmărirea aplicării acordului cu comunităţile teritoriale corespunzătoare ale altor ţări; pregătirea participării reprezentanţilor P.A. Voivodina la conferinţele asociaţiilor europene şi mondiale din regiune; elaborarea, colectarea, păstrarea şi publicarea informaţiilor cu privire la cooperarea cu comunităţile teritoriale corespunzătoare ale altor ţări; pregătirea  rapoartelor şi informaţiilor şi propunerea programelor şi planurilor de dezvoltare din sfera sa de atribuţii; coordonarea activităţii tuturor organelor provinciale ale administraţiei în procesul de programare a instrumentelor Uniunii Europene; crearea condiţiilor pentru realizarea proiectelor care se finanţează din fondurile Uniunii Europene, donaţii sau alte forme de ajutor de dezvoltare; participarea la pregătirea şi aplicarea strategiilor macroregionale; participarea la înfiinţarea  unităţilor speciale  din cadrul reprezentanţelor diplomatice-consulare ale Republicii Serbia, în conformitate cu legea, care va prezenta şi avansa  capacităţile economice, educaţionale şi turistice ale P.A. Voivodina; urmărirea realizării activităţilor diplomatice şi consulare în teritoriul P.A. Voivodina; participarea la angajamentul privind dezvoltarea uniformă în teritoriul P.A. Voivodina, în conformitate cu legea.

Secretariatul Provincial pentru Cooperarea Intrregională şi Autoguvernarea Locală în conformitate cu legea şi Statutul, efectuează  activităţile administraţiei provinciale  din domeniul autoguvernării locale care se referă la: pregătirea proiectelor actelor pentru Guvernul Provincial prin care se propune Guvernului Republicii Serbia dizolvarea adunării unităţii autoguvernării locale în teritoriul P.A. Voiodina; pregătirea raportului şi informaţiilor pentru Guvernul Provincial şi Adunare şi propunerea programului şi planurilor de dezvoltare din sfera de atribuţii a secretariatului; dă avizul adunării unităţii autoguvernării locale în teritoriul P.A. Voivodina, cu ocazia stabilirii sărbătorilor şi hotărârii privind denumirea străzilor, pieţelor, cartierelor orăşeneşti, cătunelor şi a părţilor din localităţi în teritoriul unităţilor autoguvernării locale; îndrumarea şi sprijinul unităţilor autoguvernării locale şi comunităţilor locale la asigurarea legităţii şi activităţii eficace; conformarea şi impulsionarea cooperării P.A. Voivodina şi unităţilor autoguvernării locale în teritoriul ei în domeniul construirii comunităţii locale moderne şi eficace; propunerea şi sprijinul de măsuri în domeniul edificării sistemului autoguvernării locale, stabilirea de legături intercomunale, unificarea capacităţilor şi modernizarea activităţii administraţiei locale; urmărirea realizării autoguvernării în unităţile autoguvernării locale din Voivodina, precum şi a altor forme de participare directă a cetăţenilor în adoptarea hotărârilor la nivel local; acordarea părerilor de specialitate juridice şi consultative cu privire la aplicarea legii şi a altor reglementări care sunt de influenţă directă la dezvoltarea şi realizarea autoguvernării locale şi pentru activitatea organelor unităţilor autoguvernării locale; iniţierea procedurii privind evaluarea constituţionalităţii şi legalităţii statutului, sau a altor  acte generale ale unităţilor autoguvernării locale dacă secretariatul consideră că reglementarea nu este în conformitate cu reglementările provinciale; controlul conformităţii actelor generale ale organelor unităţilor autoguvernării locale cu statutul lor, luarea de măsuri şi acordarea ajutorului de specialitate în aplicarea acesteia; controlul conformităţii actului individual împotriva căruia nu este asigurată protecţia judiciară, prin lege sau act general al unităţii autoguvernării locale şi luarea măsurilor adecvate; urmărirea aplicării reglementărilor privind participarea directă a cetăţenilor  la realizarea autoguvernării locale; urmărirea procedurilor privind realizarea alegerilor locale.

Secretariatul Provincial pentru Cooperarea Intrregională şi Autoguvernarea Locală, efectuează şi alte activităţi care îi sunt încredinţate prin lege, hotărârile Adunării Provinciei, sau alte reglementări.

Secretariatul provincial pentru Urbanism, Construcţii şi Protecţia Mediului

Articolul 39

Secretariatul Provincial pentru Urbanism, Construcţii şi Protecţia Mediului, în conformitate cu legea şi Statutul, efectuează activităţi ale administraţiei provinciale în domeniul planificării teritoriale şi urbanistice şi construcţia obiectivelor, care se referă la pregătirea actelor pentru Adunare sau Guvernul Provincial prin care: se elaborează, adoptă şi aplică documentele dezvoltării teritoriale a P.A. Voivodina; se elaborează, adoptă şi aplică planurile teritoriale regionale şi planurile teritoriale cu destinaţii speciale; se propun măsuri şi activităţi ale Programului de implementare a Planului teritorial al Republicii Serbia pentru teritoriul P.A. Voivodina, planurilor teritoriale regionale şi planurilor teritoriale ale regiunilor cu destinaţii speciale şi se urmăreşte aplicarea acestora; se înfiinţează şi exercită drepturile de fondator asupra întreprinderii publice pentru planificarea şi proiectarea teritorială şi urbanistică.

Secretariatul Provincial pentru Urbanism, Construcţii şi Protecţia Mediului efectuează activităţi executive, de specialitate şi de dezvoltare ale administraţiei provinciale, exercită control şi urmăreşte aplicarea reglementărilor prevăzute la alineatul 1 al prezentului articol. În domeniile din sfera sa de atribuţii urmăreşte, exercită control şi ajută activitatea întreprinderilor publice şi a serviciilor publice al căror fondator este P.A. Voivodina.

Secretariatul Provincial pentru Urbanism, Construcţii şi Protecţia Mediului oferă asistenţă de specialitate şi asigură mijloace pentru finanţare, respectiv cofinanţare autoguvernărilor locale la elaborarea documentaţiei teritoriale şi urbanistice, documentaţiei tehnice pentru obiectivele de infrastructură, proiectelor organizaţiilor de branşă şi neguvernamentale din domeniul planificării teritoriale, urbanismului, arhitecturii şi construcţiilor; exercită control de specialitate şi acces public la planurile teritoriale regionale şi planurile teritoriale cu destinaţii speciale pentru regiunile din teritoriul P.A. Voivodina; dă avizul prealabil şi avizul în procedura de elaborare şi adoptare a planurilor teritoriale şi urbanistice ale unităţilor autoguvernărilor locale din teritoriul P.A. Voivodina şi propune o treime din membrii comisiei pentru controlul de specialitate al planurilor teritoriale şi urbanistice ale unităţii autoguvernării locale; participă la exercitarea controlului de specialitate asupra documentaţiei tehnice a obiectivelor pentru care eliberează autorizaţie pentru construcţii în conformitate cu legea; urmăreşte dezvoltarea infrastructurii edilitare şi activităţii edilitare din teritoriul P.A. Voivodina; participă în activitatea comisiilor şi organismelor de lucru pe care le înfiinţează ministrul competent pentru activităţi urbanistice şi de construcţii şi îşi dă părerea cu privire la statutul şi actele generale ale Agenţiei Republicane pentru Planificarea Teritorială şi Camera Inginerilor din Serbia.

Secretariatul Provincial pentru Urbanism, Construcţii şi Protecţia Mediului în domeniul planificării teritoriale şi urbanistice, construcţia obiectivelor şi locativ, în conformitate cu legea, efectuează activităţi încredinţate ale administraţiei de stat care sunt încredinţate prin lege organelor P.A. Voivodina.

Secretariatul Provincial pentru Urbanism, Construcţii şi Protecţia Mediului în conformitate cu legea şi Statutul, efectuează activităţi ale administraţiei provinciale în domeniul protecţiei mediului, care se referă la pregătirea actelor pentru Adunare sau Guvernul Provincial prin care: bunurile naturale se pun sub protecţie; se adoptă programul de protecţie a mediului pentru teritoriul P.A. Voivodina; se adoptă programul de monitorizare, planul extern de protecţie împotriva accidentelor şi planurile şi programele de administrare a resurselor şi bunurilor naturale; se înfiinţează fondul bugetar; se instituie şi exercită drepturile de fondator asupra Institutului Provincial pentru Protecţia Naturii; se proclamă starea de periclitare a mediului în teritoriul P.A. Voivodina.

Secretariatul Provincial pentru Urbanism, Construcţii şi Protecţia Mediului efectuează activităţi executive, de specialitate şi de dezvoltare ale administraţiei provinciale şi exercită control în vederea aplicării reglementărilor prevăzute la alineatul 5 al prezentului articol. În domeniile din sfera sa de atribuţii urmăreşte, controlează şi ajută activitatea instituţiilor şi serviciilor publice al căror fondator este P.A. Voivodina.

Secretariatul Provincial pentru Urbanism, Construcţii şi Protecţia Mediului: exercită control asupra folosirii şi protecţiei resurselor şi bunurilor naturale din teritoriul P.A. Voivodina; asigură controlul continuu şi urmărirea situaţiei mediului (monitorizare); creează condiţii pentru asigurarea măsurilor şi condiţiilor pentru protecţia mediului, la cererea organului competent pentru pregătirea şi adoptarea planurilor teritoriale şi urbanistice, în baza condiţiilor şi părerii organizaţiilor de specialitate competente; participă în procedura de pregătire şi adoptare a planurilor teritoriale, urbanistice şi a altor planuri (planurile de amenajare şi temeiul folosirii terenurilor agricole, temeiul silvic, de economie a apelor, vânătoare şi programele de avansare a pescuitului în teritoriul piscicol şi alte planuri).

Secretariatul Provincial pentru Urbanism, Construcţii şi Protecţia Mediului în domeniul avansării mediului, pisciculturii şi gestionării fondului piscicol în apele de pescuit, în conformitate cu legea, efectuează activităţi încredinţate ale administraţiei de stat care sunt încredinţate prin lege organelor P.A. Voivodina. Secretariatul Provincial pentru Urbanism, Construcţii şi Protecţia Mediului efectuează şi alte activităţi când acestea îi sunt încredinţate prin lege, hotărârea Adunării Provinciei sau o altă reglementare.

Secretariatul Provincial pentru Ştiinţă şi Dezvoltarea Tehnologică

Articolul 40

Secretariatul Provincial pentru Ştiinţă şi Dezvoltarea Tehnologică, în conformitate cu legile care definesc toate domeniile şi Statutul, efectuează activităţi ale administraţiei provinciale în domeniul ştiinţei, dezvoltării tehnologice şi învăţământului universitar şi nivelul de trai al studenţilor care se referă la pregătirea actelor pentru Adunare sau Guvernul Provincial, prin care: se se înfiinţează, respectiv cofondează şi exercită drepturi de fondator asupra institutelor ştiinţifice şi centrelor de dezvoltare-cercetare; se reglementează probleme de importanţă provincială în domeniul învăţământului universitar; se propune membrul Consiliului Naţional pentru Învăţământul Universitar; se reglementează probleme de importanţă provincială în domeniul nivelului de trai al studenţilor.

Secretariatul Provincial pentru Ştiinţă şi Dezvoltarea Tehnologică, în conformitate cu Programul de interes general pentru Republica Serbia, efectuează activităţi ale administraţiei provinciale cu privire la: soluţionarea problemelor locative ale tinerilor lucrători didactici şi ştiinţifici; impulsionarea cooperării internaţionale şi activităţii de inovaţii; asigurarea mijloacelor financiare pentru cofinanţarea programelor speciale din domeniul activităţii de inovaţii şi infrastructurii din teritoriul P.A. Voivodina; cofinanţarea programului Secţiei Academiei Sârbe de Ştiinţă şi Artă din Novi Sad, „Matica srpska”, „Matica slovačka” şi a altor instituţii care desfăşoară o activitate ştiinţifică-de cercetare, de importanţă pentru P.A. Voivodina; asigurarea mijloacelor pentru cofinanţarea programelor de cercetare elementară şi programelor de cercetare în domeniul dezvoltării tehnologice în P.A. Voivodina, pentru cofinanţarea participării lucrătorilor ştiinţifici-de cercetare şi a studenţilor la întrunirile ştiinţifice şi perfecţionarea în străinătate şi pentru organizarea întrunirilor ştiinţifice în teritoriul P.A. Voivodina.

Secretariatul Provincial pentru Ştiinţă şi Dezvoltarea Tehnologică efectuează activităţi executive, de specialitate şi de dezvoltare ale administraţiei provinciale în domeniile din sfera sa de atribuţii şi urmăreşte, supraveghează şi ajută activitatea instituţiilor şi serviciilor publice al căror fondator este P.A. Voivodina.

Secretariatul Provincial pentru Ştiinţă şi Dezvoltarea Tehnologică în domeniul învăţământului universitar şi nivelului de trai al studenţilor, în conformitate cu legea, efectuează şi alte activităţi ale administraţiei de stat, care sunt încredinţate prin lege organelor P.A. Voivodina.

Secretariatul Provincial pentru Ştiinţă şi Dezvoltarea Tehnologică efectuează şi alte activităţi când acestea sunt încredinţate prin lege, hotărârea Adunării Provinciei sau o altă reglementare.

Secretariatul Provincial pentru Energetică şi Materii Prime Minerale

Articolul 41

Secretariatul Provincial pentru Energetică şi Materii Prime Minerale, în conformitate cu legea şi Statutul, efectuează activităţi ale administraţiei provinciale în domeniul energeticii, folosirii raţionale a energiei şi  transportului prin conducte al hidrocarburilor gazoase şi lichide şi distribuţia hidrocarburilor gazoase şi lichide, precum şi activităţi în domeniul geologiei şi mineritului, care se referă la exercitarea legii şi la pregătirea actelor pentru Adunarea şi Guvernul Provincial.

Secretariatul Provincial pentru Energetică şi Materii Prime Minerale efectuează activităţi executive, de specialitate şi de dezvoltare ale administraţiei provinciale în vederea aplicării reglementărilor prevăzute la alineatul 1 al prezentului articol.

Secretariatul Provincial pentru Energetică şi Materii Prime Minerale urmăreşte situaţia în sectorul energeticii şi materilor prime minerale urmăreşte: siguranţa aprovizionării cu energie şi energenţi; dezvoltarea şi aplicarea tuturor aspectelor de energie primară şi secundară; programele de dezvoltare-cercetare şi investiţionale în domeniul cărbunelui, ţiţeiului, derivaţilor de ţiţei şi biocombustibil, gazelor naturale, energiei termice şi electrice, apelor geo-termale şi minerale şi tuturor aspectelor surselor regenerabile de energie; eficacitatea energetică şi folosirea raţională a energiei; politica curentă a dezvoltării energeticii şi materiilor prime minerale şi funcţionarea sistemului energetic, producţia şi consumul tuturor aspectelor de energie. Secretariatul Provincial pentru Energetică şi Materii Prime Minerale cofinanţează proiecte în domeniul energeticii, care se referă mai ales la aplicarea surselor regenerabile de energie şi la eficacitatea energetică, precum şi proiectele din domeniul folosirii materiilor prime minerale  în teritoriul provinciei; informează şi educă din sfera sa de atribuţii organizarea şedinţelor, conferinţelor şi târgurilor; colaborează cu investitorii potenţiali şi cu instituţiile din sfera sa atribuţii. 

Secretariatul Provincial pentru Energetică şi Materii Prime Minerale, în domeniul energeticii, pentru teritoriul Provinciei Autonome: elaborează Proiectul părţii Programului de realizare a strategiei de dezvoltare energetică; cererile de la subiecţii energetici şi alţii, date pentru elaborarea bilanţului energetic; planifică nevoile pentru energie în planurile de dezvoltare, precum şi condiţiile şi modul de asigurare a capacităţilor energetice necesare; aplică Planul de acţiuni pentru eficacitatea energetică, în cadrul competenţelor sale; stabileşte impulsionări financiare speciale şi alte impulsionări pentru realizarea activităţii privind folosirea eficientă a energiei în teritoriul său.
Secretariatul Provincial pentru Energetică şi Materii Prime Minerale în domeniul geologiei şi mineritului, pentru teritoriul Provinciei Autonome: propune o parte a Programului  pentru realizarea  Strategiei de administrare a resurselor minerale  şi o parte a Programului pe termen lung  pentru dezvoltarea cercetărilor geologice de bază; adoptă şi aplică Planul anual al cercetărilor geologice de bază; ţine evidenţa privind cercetările aprobate şi cadastrul spaţiilor de cercetare aprobate; examinează şi evidenţiază resursele stabilite şi rezervele materilor prime minerale şi a apelor freatice, precum şi potenţialele stabilite al resurselor geotermale; prin decizie eliberează adeverinţă privind resursele şi rezervele materiilor prime minerale şi a apelor freatice, respectiv potenţialul stabilit al resurselor geotermale, precum şi aprobarea pentru executarea lucrărilor de minerit şi aprobarea pentru folosirea obiectivului de minerit (autorizaţia de folosire); adoptă decizii: privind întreruperea şi încetarea eliberării autorizaţiilor pentru exploatarea rezervelor materiilor prime minerale şi a resurselor geotermale, precum şi privind aprobarea pentru darea în folosinţă de probă a obiectivului; elaborează bilanţurile resurselor şi rezervelor materiilor prime minerale, ale apelor freatice şi resurselor geotermale; formează o comisie în cazul în care se ajunge la întreruperea completă şi trainică a exploatării, care cercetează motivele de întrerupere a lucrărilor, consecinţele acestei întreruperi şi propune anumite măsuri; avizează programul de măsuri pe care îl adoptă organul competent al unităţii autoguvernării locale pentru folosirea mijloacelor de la compensarea pentru folosirea materilor prime minerale şi a resurselor geotermale; ţine cadastre ale câmpurilor de cercetare şi exploatare, obiectivelor din domeniul mineritului active şi asanate, zăcămintelor şi bilanţurilor materiilor prime minerale şi ale resurselor geotermale, câmpurile deşeurilor de minerit, precum şi a minelor şi a obiectivelor de minerit părăsite; ţine evidenţa actelor şi evidenţa subiecţilor economici, cărora le-a fost eliberată autorizaţia pentru executarea cercetărilor geologice şi exploatării.

Secretariatul Provincial pentru Energetică şi Materii Prime Minerale, pentru teritoriul Provinciei Autonome: înfiinţează comisii şi organizează susţinerea examenului de specialitate, în vederea efectuării activităţilor de mânuire şi întreţinere tehnică: a conductelor de ţiţei şi a instalaţiilor interne de gaze; în obiectivele de transport şi distribuţie a gazelor naturale; în obiectivele pentru producţia, transmiterea şi distribuţia energiei electrice; exercită control de inspecţie prin intermediul inspectorului electroenergetic şi a inspectorului pentru echipamentului sub presiune;  efectuează şi finanţează cercetările geologice de bază; înfiinţează comisia şi organizează susţinerea examenului de specialitate pentru efectuarea activităţilor în domeniul cercetărilor geologice şi mineritului; prin decizie eliberează autorizaţie pentru: cercetările geologice aplicate; exploatarea rezervelor de materii prime minerale şi resurse geotermale; executarea lucrărilor minere; folosirea obiectivelor minere; exercită control de inspecţie prin intermediul inspectorilor geologici şi mineri.

Secretariatul Provincial pentru Energetică şi Materii Prime Minerale efectuează şi alte activităţi când acestea îi sunt încredinţate prin lege, hotărârea Adunării Provinciei sau o altă reglementare.

Secretariatul Provincial pentru Sport şi Tineret

Articolul 42

Secretariatul Provincial pentru Sport şi Tineret, în conformitate cu legea şi Statutul, efectuează activităţi ale administraţiei provinciale în domeniul sportului şi tineretului care se referă la pregătirea actelor pentru Adunare sau Guvernul Provincial prin care: se reglementează problemele de importanţă provincială în sport, cultura fizică şi în domeniile cu privire la interesul tinerilor. În domeniul sportului: asigură realizarea nevoilor şi intereselor cetăţenilor în domeniul sportului stabilite prin lege; stabileşte obiectivele sportive şi programele competiţiilor sportive internaţionale de importanţă pentru P.A. Voivodina, înfiinţează şi exercită drepturile de fondator asupra organizaţiilor pentru desfăşurarea activităţilor sportive de interes pentru P.A. Voivodina; reglementează mai concret condiţiile pentru desfăşurarea activităţilor sportive a organizaţiilor din domeniul sportului şi folosirea terenurilor sportive publice; stabileşte prin intermediul căror uniuni sportive provinciale se satisfac nevoile şi interesele cetăţenilor din teritoriul P.A. Voivodina, atunci când într-o ramură sportivă au fost înregistrate mai multe uniuni sportive provinciale într-o ramură de sport şi stabileşte care ramuri sportive sunt în special importante pentru P.A. Voivodina; ţine evidenţa în domeniul sportului; stabileşte îndeplinirea condiţiilor pentru organizarea manifestaţiilor sportive şi asigură condiţii pentru activitatea, respectiv efectuarea activităţilor Institutului Provincial de Sport şi Medicina Sportivă şi a altor organizaţii din domeniul sportului.

Secretariatul Provincial pentru Sport şi Tineret efectuează activităţi executive, de specialitate şi de dezvoltare ale administraţiei provinciale şi exercită control asupra aplicării reglementărilor din domeniul sportului. În domeniile din sfera sa de atribuţii urmăreşte, supraveghează şi ajută activitatea instituţiilor şi serviciilor publice al căror fondator este P.A. Voivodina.

Secretariatul Provincial pentru Sport şi Tineret urmăreşte şi susţine activitatea asociaţiilor de tineri şi pentru tineri, uniunilor, precum şi a birourilor locale pentru tineri; înfiinţează şi coordonează activitatea Consiliului pentru Tineri din P.A.V., în conformitate cu legea; pregăteşte programe şi propune măsuri pentru avansarea situaţiei tinerilor în conformitate cu planul de acţiune al politicii pentru tineri; sprijină proiectele în domeniile de interes pentru tineri; propune instituirea premiilor în domeniul sportului şi tineretului, premiază sportivii pentru rezultatele sportive obţinute, acordă burse sportivilor de perspectivă şi premiază copiii şi tinerii talentaţi din P.A. Voivodina şi pe cei care au înregistrat succese şi sprijină continuu dezvoltarea acestora.

Secretariatul Provincial pentru Sport şi Tineret în domeniul sportului, în conformitate cu legea, efectuează activităţi încredinţate  ale administraţiei de stat, care sunt încredinţate prin lege organelor P.A. Voivodina.

Secretariatul Provincial pentru Sport şi Tineret efectuează şi alte activităţi când acestea îi sunt încredinţate prin lege, hotărârea Adunării Provinciei sau o altă reglementare.

Secretariatul provincial pentru Economie, Ocuparea Forţei de Muncă şi Egalitatea de Şanse

Articolul 43

Secretariatul Provincial pentru Economie, Ocuparea Forţei de Muncă şi Egalitatea de Şanse, în conformitate cu legea şi Statutul, efectuează activităţi ale administraţiei provinciale în domeniul dezvoltării economice şi regionale, turismului, industriei hoteliere, staţiunilor balneare şi de tratament, industriei şi meşteşugăritului, transportului rutier, fluvial şi feroviar, dezvoltării logistici şi transportului intermodal, a drumurilor de stat categoria a II-a din teritoriul P.A.V., securităţii transportului pe drumuri, comunicaţiilor electronice, târgurilor şi a altor manifestări economice care se referă la pregătirea actelor pentru Adunare sau Guvernul Provincial, prin care: se stipulează şi asigură dezvoltarea regională uniformă în domeniul economiei; se înfiinţează şi exercită dreptul de fondator asupra organizaţiilor care se ocupă de stabilirea dezvoltării regionale uniforme în domeniul economiei; se stabileşte şi adoptă documente strategice şi alte documente de dezvoltare regională în domeniul economiei; se stipulează problemele de interes provincial în domeniul turismului; se stipulează planificarea şi dezvoltarea turismului; se stabileşte şi adoptă strategia de dezvoltare a turismului; se propune proclamarea spaţiului turistic în teritoriul P.A. Voivodina; se propune membrul Comisiei pentru categorisirea localităţilor turistice; se propune înfiinţarea şi exercită drepturile de fondator asupra organizaţiilor pentru avansarea şi dezvoltarea turismului; se stipulează folosirea apelor minerale şi termale, a resurselor balneologice şi climatice; se stipulează problemele de importanţă provincială importante pentru domeniul industriei; se stabileşte planul şi programul de dezvoltare economică uniformă; se stabilesc meşteşugurile vechi, caracteristice pentru teritoriul P.A.Voivodina, precum şi măsurile pentru avansarea şi dezvoltarea lor; se stipulează problemele de importanţă provincială în domeniul transportului rutier, fluvial şi ferovial, dezvoltării logistici şi transportului intermodal, securităţii transportului pe drumuri; se stipulează problemele de importanţă provincială în domeniul comunicaţiilor electronice şi se stipulează planificarea şi dezvoltarea comunicaţiilor electronice şi societăţii informaţionale în teritoriul P.A. Voivodina; se stipulează şi asigură modul de gestiune, protecţie, întreţinere şi finanţare a drumurilor de stat, categoria a II-a, în teritoriul P.A. Voivodina în conformitate cu legea; se stipulează şi asigură transportul naval intern pe drumurile fluviale de stat din teritoriul P.A. Voivodina; pregăteşte târguri şi alte manifestări economice de importanţă provincială; se stipulează înfiinţarea, categorisirea şi modul de activitate a centrelor de desfăşurare a târgurilor; se stabileşte reţeaua de târguri şi alte manifestări economice în teritoriul P.A. Voivodina.

Secretariatul Provincial pentru Economie, Ocuparea Forţei de Muncă şi Egalitatea de Şanse urmăreşte aplicarea programelor, măsurilor şi activităţilor pentru o dezvoltare regională uniformă; propune un membru în Comisia de Licitaţie şi Aucţie, când subiectul privatizării este din teritoriul P.A. Voivodina; participă la pregătirea documentelor strategice şi a planurilor de acţiuni prin care se stabilesc principiile, scopurile şi priorităţile de dezvoltare ale comunicaţiilor electronice din Republica Serbia; participă la adoptarea planului de destinaţii a gamei de radiofrecvenţe şi planului de repartizare a frecvenţilor radio; participă la stabilirea modului de folosire a restului de radiofrecvenţe destinate radiodifuziunii digitale terestre, precum şi la acordarea service-ului de fâşii largi (dividenda digitală). 

Secretariatul Provincial pentru Economie, Ocuparea Forţei de Muncă şi Egalitatea de Şanse în domeniul turismului, transportului rutier, naval şi ferovial şi protecţiei drepturilor de autor şi a drepturilor similare, în producţia şi traficul de mărfuri şi comunicaţiei electronice, în conformitate cu legea, efectuează activităţi ale administraţiei de stat care sunt încredinţate prin lege organelor  P.A. Voivodina.

Secretariatul Provincial pentru Economie, Ocuparea Forţei de Muncă şi Egalitatea de Şanse efectuează activităţi executive, de specialitate şi dezvoltare ale administraţiei provinciale, şi exercită control în vederea aplicării reglementărilor în domeniile din sfera sa de atribuţii; urmăreşte activitatea instituţiilor şi serviciilor publice al căror fondator este P.A. Voivodina.

Secretariatul Provincial pentru Economie, Ocuparea Forţei de Muncă şi Egalitatea de Şanse, în conformitate cu legea şi Statutul, efectuează activităţi ale administraţiei provinciale în domeniul muncii şi ocupării forţei de muncă care se referă la pregătirea actelor pentru Adunare, Guvernul Provincial; înfiinţează fonduri şi alte persoane juridice în aceste domenii şi exercită drepturile de fondator asupra lor; elaborează proiectul planului politicii active al ocupării forţei de muncă în Provincie; stabileşte planul provincial de acţiuni în domeniul ocupării forţei de muncă; aplică măsurile politicii active ale ocupării forţei de muncă în provincie, în conformitate cu legea, planul de acţiune şi strategia ocupării forţei de muncă în P.A. Voivodina; urmăreşte aplicarea reglementărilor şi documentelor strategice în domeniul ocupării forţei de muncă, muncii, securităţii şi sănătăţii la locul de muncă; propune modificarea şi completarea reglementărilor din domeniile invocate; îşi dă părerea juridică şi îndrumări pentru aplicarea reglementărilor de lege şi altor acte, organizaţiilor, instituţiilor şi cetăţenilor;  urmăreşte situaţia şi aplicarea reglementărilor în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă în organele provinciale ale administraţiei; propune activităţile şi măsurile de soluţionare a problemelor în domeniul securităţii şi sănătăţii în  muncă; urmăreşte situaţia şi aplicarea reglementărilor cu privire la statutul de muncă-juridic al persoanelor cu dizabilităţi; propune activităţile şi măsurile de avansare a statutului de muncă-juridic al persoanelor cu dizabilităţi; impulsionează angajarea persoanelor cu dizabilităţi şi a altor categorii de persoane cu dificultăţi în angajare; urmăreşte realizarea politicii antidiscriminatorii în domeniul muncii şi ocupării forţei de muncă; urmăreşte subvenţionarea subiecţilor economici în Provincie şi transferul organelor inferioare ale puterii în domeniul ocupării forţei de muncă; pregăteşte prezentările în ţară şi străinătate pentru prezentarea potenţialelor Provinciei în domeniul muncii şi ocupării forţei de muncă; urmăreşte situaţia şi procesele pe piaţa muncii în P.A. Voivodina; urmăreşte aplicarea convenţiilor ratificate şi recomandărilor Organizaţiei Internaţionale a Muncii şi întocmeşte rapoarte cu privire la aplicarea acestora; cooperează cu organele, organizaţiile şi asociaţiile internaţionale, regionale şi autohtone în domeniul ocupării forţei de muncă, muncii, securităţii şi sănătăţii în muncă; coordonează activitatea şi acordă sprijin activităţii Consiliului Social-Economic Provincial, Consiliului Provincial pentru Ocuparea Forţei de Muncă, Consiliului Provincial pentru Securitate şi Protecţie în Muncă şi altor organisme de lucru în domeniul muncii şi ocupării forţei de muncă, propune directorul Serviciului Provincial pentru Ocuparea Forţei de Muncă; impulsionează dezvoltarea dialogului social tripartit în Provincie, urmăreşte dialogul social instituţional şi cadrul legal în vigoare; urmăreşte acţionarea parteneriatului social în condiţii de criză (privatizări nereuşite, greve, ramurile economice cele mai periclitate); împreună cu Consiliul Social-Economic şi alţi subiecţi interesaţi, demarează iniţiativele de modificare a legislaţiei muncii şi politicii sociale; iniţiază activităţi pentru armonizarea legislaţiei muncii şi sociale cu cadrul normativ-instituţional şi practica dialogului social; întreprinde activităţi la ridicarea capacităţii partenerilor sociali (sindicate şi angajatori) pentru participarea egală cu privire la dialogul social; urmăreşte impactul elementelor macroeconomice (procesele economice, piaţa muncii, politica ocupării forţei de muncă) asupra funcţionării dialogului social în Provincie; afirmă avantajele dialogului social dezvoltat prin informarea constantă a publicului cu privire la subiecţii, conţinuturile şi instrumentele dialogului social; cooperează cu organizaţiile de sindicat, organizaţiile de angajatori şi asociaţiile; participă la soluţionarea problemelor de importanţă pentru exercitarea libertăţilor şi drepturilor economice ale angajaţilor, situaţia materială şi socială a angajatorilor şi angajaţilor; afirmă dezvoltarea culturii negocierii şi impulsionarea soluţionării paşnice a litigiilor de muncă colective; urmăreşte dialogul social la nivel local şi activitatea reţelei de consilii pentru ocuparea forţei de muncă în Provincie; urmăreşte legarea prin reţele a participanţilor la dialogul social în Provincie; urmăreşte încheierea contractelor colective în Provincie; urmăreşte atitudinea publicului şi a mass-media faţă de dialogul social.

Secretariatul Provincial pentru Economie, Ocuparea Forţei de Muncă şi Egalitatea de Şanse, în conformitate cu legea şi Statutul, efectuează activităţi ale administraţiei provinciale, care se referă la: pregătirea materialelor analitice şi de altă natură legate de aplicarea reglementărilor din domeniul egalităţii de şanse pentru Adunare şi Guvernul Provincial; activităţile de avansare a domeniului egalităţii de şanse în provincie; promovarea principiilor egalităţii de şanse pentru femei şi bărbaţi; urmărirea situaţiei şi propunerea de măsuri pentru avansarea statutului femeilor şi exercitarea politicii egalităţii de şanse în Provincie; urmărirea aplicării îndrumărilor şi convenţiilor ratificate ale organizaţiilor internaţionale în acest domeniu; realizarea cooperării cu organizaţiile neguvernamentale, sindicatele şi alte asociaţii şi mass-media; propunerea şi aplicarea măsurilor acţiunii afirmative în vederea îmbunătăţirii statutului social şi economic al femeilor, mai ales al grupelor vulnerabile ale femeilor, precum şi eliminarea violenţei asupra femeilor şi violenţei în familie; cooperarea cu organele administraţiei provinciale şi republicane şi organele autoguvernării locale în domeniul egalităţii de şanse; activităţile spre integrarea principiilor egalităţii de şanse în toate domeniile de activitate a organelor provinciale şi acordarea asistenţei de specialitate. Ca activitate încredinţată, exercită control asupra aplicării Legii privind egalitatea de şanse în teritoriul P.A. Voivodina.

În cadrul Secretariatului Provincial pentru Economie, Ocuparea Forţei de Muncă şi Egalitatea de Şanse, în conformitate cu legea şi Statutul, se efectuează activităţi ale administraţiei provinciale, care se referă la: implementarea şi aplicarea strategiei pentru integrarea romilor şi realizarea planului de acţiune în teritoriul Provinciei; coordonarea diverselor proiecte pentru integrarea romilor în teritoriul Provinciei; realizarea coordonării cu consiliile romilor din Provincie şi cu organizaţiile şi organele corespunzătoare la nivel internaţional; impulsionarea şi avansarea drepturilor femeilor şi drepturilor omului ale romilor şi romelor din teritoriul Provinciei; pregătirea documentaţiei analitice pentru planificarea şi programarea activităţilor în legătură cu integrarea romilor în Provincie; realizarea cooperării şi consultaţiilor cu organizaţiile şi organele guvernamentale şi neguvernamentale în domeniul integrării romilor şi avansarea statutului acestora; realizarea proiectelor care sunt întemeiate pe scopurile definite în strategiile şi planurile de acţiune ale aplicării coordonate şi realizarea programelor autohtone şi internaţionale pentru integrarea şi avansarea statutului romilor; activitatea informaţional-documentaţională şi ţinerea în evidenţă cu privire la integrarea romilor în teritoriul Provinciei; urmărirea şi colectarea informaţiilor în legătură cu măsurile care se întreprind în Republica Serbia şi în alte ţări în vederea avansării activităţii de specialitate cu privire la integrarea romilor, precum şi urmărirea calificării şi perfecţionării specialiştilor în domeniul integrării romilor.

Secretariatul Provincial pentru Economie, Ocuparea Forţei de Muncă şi Egalitatea de Şanse efectuează şi alte activităţi când acestea îi sunt încredinţate prin lege, hotărârea Adunării Provinciei sau o altă reglementare.

 

4. ACTIVITĂŢI COMUNE PENTRU TOATE SECRETARIATELE PROVINCIALE

Dezvoltarea regională uniformă

Articolul 44

Secretariatele provinciale în cadrul sferei lor de atribuţii, în conformitate cu Statutul şi legea, realizează cooperare regională şi intercomunală şi se îngrijesc de avansarea acesteia. 

Cooperarea interregională

Articolul 45

Secretariatele provinciale în cadrul sferei lor de atribuţii, în conformitate cu Statutul şi legea, realizează cooperarea interregională cu comunităţile teritoriale şi alte forme de autonomie din alte state, în cadrul politicii externe a Republicii Serbia, se îngrijesc de avansarea acesteia şi efectuează activităţi ale administraţiei provinciale care se referă la pregătirea, încheierea şi aplicarea acordurilor.

Secretariatele provinciale crează condiţii pentru accesarea şi realizarea proiectelor care se finanţează din mijloacele fondurilor UE de preaderare, donaţii şi alte forme de ajutor din competenţele secretariatelor.

 

5. RAPORTUL ADMINISTRAŢIEI PROVINCIALE CU ALTE ORGANE ŞI CU CETĂŢENII

Raportul faţă de Adunare şi Guvernul Provincial

Articolul 46

Organele administraţiei provinciale au obligaţia să dea Adunării informaţii, explicaţii şi date din sfera  lor de atribuţii.

Organele administraţiei provinciale efectuează activităţi în conformitate cu recomandările de activitate pe care le adoptă Guvernul Provincial.

Guvernul Provincial direcţionează şi conformează activitatea organelor administraţiei provinciale.

Raporturile reciproce dintre organele administraţiei provinciale

Articolul 47

Organele administraţiei provinciale cooperează reciproc în efectuarea activităţilor de interes comun, oferă date şi informaţii necesare pentru activitate, remit acte şi realizează alte forme de activitate şi cooperare în comun.

În vederea executării activităţilor complexe care necesită o activitate comună a angajaţilor din mai multe organe provinciale ale administraţiei, se pot înfiinţa comisii şi grupuri de lucru ale căror componenţă şi activităţi le stabilesc conducătorii prin acord.

Conducătorii organelor provinciale ale administraţiei când sunt autorizaţi să adopte reglementări prin înţelegere şi nu reuşesc să cadă de acord, anunţă Guvernul Provincial asupra acestui fapt.

Raporturile dintre organele administraţiei provinciale şi organele autoguvernării locale

Articolul 48

Organele administraţiei provinciale şi organele autoguvernării locale cooperează reciproc şi informează cu privire la problemele de interes comun.

Organele administraţiei provinciale acordă asistenţă de specialitate organelor autoguvernării locale în exercitarea legii.

Raporturile cu cetăţenii şi persoanele juridice

Articolul 49

Organele administraţiei provinciale sunt obligate, în cadrul drepturilor şi îndatoririlor lor, să faciliteze persoanelor fizice şi juridice exercitarea nestingherită a drepturilor şi obligaţiilor lor, să le ofere datele şi informaţiile necesare, să coopereze cu aceştia şi să păstreze demnitatea administraţiei provinciale.

Articolul 50

Organele provinciale ale administraţiei sunt obligate să examineze adresele, petiţiile şi propunerile adresate de persoanele fizice şi juridice, să procedeze în baza lor şi le informeze despre aceasta.

Persoanele fizice şi juridice se pot adresa organului provincial al  administraţiei în vederea dării părerii cu privire la aplicarea dispoziţiilor hotărârilor Adunării Provinciei şi a altor acte generale. Părerile organelor provinciale al  administraţiei nu sunt obligatorii.

Raportul dintre administraţia provincială şi Protectorul Provincial al Cetăţenilor - Ombudsmanul

Articolul 51

Organele provinciale ale administraţiei sunt obligate să faciliteze acces nestingherit Protectorului Provincial al Cetăţenilor – Ombudsmanul la datele de interes pentru exercitarea drepturilor cetăţenilor.

Organele provinciale ale administraţiei sunt obligate să examineze avertizările, propunerile şi recomandările Protectorului Provincial al Cetăţenilor – Ombudsmanul care acţionează în interesul cetăţenilor.

În vederea facilitării unei munci nestingherite a Protectorului Provincial al Cetăţenilor – Ombudsmanul, organele provinciale al administraţiei sunt obligate să întreprindă toate măsurile şi activităţile necesare.

 

6. DISPOZIŢII TRANZITORII ŞI  FINALE

Articolul 52

Organele provinciale ale administraţiei sunt obligate ca actele lor privind organizarea şi sistematizarea  internă a locurilor de muncă să le conformeze cu dispoziţiile prezentei hotărâri până la 31.12.2014.

Articolul 53

Prin intrarea în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă Hotărârea Adunării Provinciei privind administraţia provincială (« Buletinul oficial al P.A.V. », numărul: 40/12 – text definitiv).

Articolul 54

Prezenta hotărâre intră în vigoare a opta zi de la data publicării ei în  "Buletinul oficial al Provinciei Autonome Voivodina".

ADUNAREA PROVINCIEI AUTONOME VOIVODINA

Novi Sad, 23 septembrie 2014

VICEPREŞEDINTA
ADUNĂRII P.A. VOIVODINA

s.s. Anna Tomanová Makanová