Pokrajinska skupštinska odluka o pokrajinskoj upravi

("Sl. list AP Vojvodine", br. 37/2014)

Na osnovu člana 55. stav 3. i člana 31. alineja 2. Statuta Autonomne pokrajine Vojvodine („Službeni list APV”, broj 20/14), 

Skupština Autonomne pokrajine Vojvodine, na sednici održanoj 23. septembra 2014. godine,  d o n e l a  je

POKRAJINSKU SKUPŠTINSKU ODLUKU O
POKRAJINSKOJ UPRAVI

Član 1.

Ovom pokrajinskom skupštinskom odlukom uređuju se naziv i delokrug rada, poslovi i organizacija pokrajinskih organa uprave i druga pitanja od značaja za pokrajinsku upravu.

Član 2.

Sve imenice koje se u ovoj odluci koriste u muškom rodu, a imaju i ženski rod, podrazumevaju i istovremeno obuhvataju iste imenice u ženskom rodu.

Imenice koje označavaju službene pozicije i funkcije u pokrajinskim organima uprave koriste se u obliku koji izražava pol lica koje je njihov nosilac.

 

1. POLOŽAJ, NAČIN RADA I POSLOVI POKRAJINSKE UPRAVE

Položaj, sastav i odgovornost pokrajinske uprave

Član 3.

Pokrajinski organi uprave su pokrajinski sekretarijati i pokrajinske posebne upravne organizacije.

Za svoj rad pokrajinska uprava odgovorna je Skupštini Autonomne pokrajine Vojvodine (u daljem tekstu: Skupština) i Pokrajinskoj vladi.

Radi ostvarivanja kontrole nad radom pokrajinskih organa uprave, u skladu sa Statutom Autonomne pokrajine Vojvodine (u daljem tekstu: Statut), pokrajinski organi uprave podnose izveštaj o svom radu Pokrajinskoj vladi.

Odgovornost za štetu

Član 4.

Za štetu koju svojim nezakonitim ili nepravilnim radom pokrajinski organi uprave prouzrokuju fizičkim i pravnim licima, odgovara AP Vojvodina.

Finansiranje rada

Član 5.

Sredstva za finansiranje poslova pokrajinske uprave obezbeđuju se u budžetu AP Vojvodine u skladu sa zakonom i drugim propisima.

Načela delovanja pokrajinske uprave

Član 6.

Pokrajinski organi uprave su samostalni u vršenju svojih poslova i rade u okviru i na osnovu Ustava, zakona, Statuta, pokrajinskih skupštinskih odluka i drugih opštih akata Skupštine i Pokrajinske vlade.

Član 7.

Pokrajinski organi uprave dužni su da svakome obezbede jednaku pravnu zaštitu u ostvarivanju njegovih prava i interesa.

Član 8.

Pokrajinski organi uprave dužni su da strankama omoguće brzo i delotvorno ostvarivanje njihovih prava i interesa, da u skladu s pravilima struke koriste ona sredstva koja su za stranku najpovoljnija ‒ ako se njima postižu cilj i svrha propisa, i da poštuju ličnost i dostojanstvo stranke.

Član 9.

U pokrajinskim organima uprave, pri zapošljavanju, vodi se računa o nacionalnom sastavu stanovništva i odgovarajućoj zastupljenosti pripadnika nacionalnih manjina ‒ nacionalnih zajednica, u skladu sa Ustavom i zakonom.

Član 10.

Rad pokrajinske uprave dostupan je javnosti.

Pokrajinski organi uprave dužni su da omoguće uvid u svoj rad prema zakonu kojim se uređuje slobodan pristup informacijama od javnog značaja.

Pokrajinski organi uprave obaveštavaju javnost o svom radu davanjem informacija putem sredstava javnog informisanja, održavanjem konferencija za štampu i stvaranjem drugih uslova za upoznavanje građana s radom pokrajinske uprave.

Poslovi pokrajinske uprave

Član 11.

Pokrajinski organi uprave, u okviru nadležnosti AP Vojvodine utvrđenih Ustavom, zakonom i Statutom, obavljaju izvršne poslove, vrše nadzor, pripremaju propise koje donose Skupština i Pokrajinska vlada i donose propise i pojedinačne akte iz svoje nadležnosti, obavljaju stručne i razvojne poslove, prate rad javnih službi, vrše poverene poslove državne uprave i obavljaju druge poslove u skladu s propisima.

Član 12.

U obavljanju izvršnih poslova, pokrajinski organi uprave sprovode i primenjuju pokrajinske skupštinske odluke, pokrajinske uredbe i druge odluke Skupštine i Pokrajinske vlade donošenjem propisa i pojedinačnih akata, vode javne evidencije, izdaju javne isprave i preduzimaju i obavljaju druge poslove.

Pokrajinski sekretarijati vrše nadzor u okviru ovlašćenja utvrđenih u zakonu.

Pokrajinski organi uprave pripremaju nacrte i predloge propisa koje donose Skupština i Pokrajinska vlada i donose propise i pojedinačne akte iz svoje nadležnosti.

U obavljanju stručnih i razvojnih poslova, pokrajinski organi uprave prate i analiziraju stanje u oblastima iz svog delokruga, pripremaju izveštaje i informacije na osnovu utvrđenog stanja, preduzimaju mere ili predlažu Pokrajinskoj vladi preduzimanje mera na koje je ovlašćena, pripremaju programske, razvojne i planske dokumente u oblasti svog delokruga.

Pokrajinski organi uprave u oblastima iz svoga delokruga prate i pomažu rad javnih službi s ciljem da se njihov rad odvija u skladu s propisima.

Pokrajinski organi uprave vrše poslove državne uprave kada im je vršenje tih poslova zakonom povereno.

Poveravanje poslova pokrajinske uprave

Član 13.

Pokrajinskom skupštinskom odlukom, jedinicama lokalne samouprave s teritorije AP Vojvodine, javnim preduzećima i ustanovama čiji je osnivač AP Vojvodina (u daljem tekstu: imaoci javnih ovlašćenja) mogu se poveriti pojedini poslovi pokrajinske uprave iz izvorne nadležnosti AP Vojvodine.

Pokrajinska vlada i pokrajinski organi uprave zadržavaju i posle poveravanja poslova pokrajinske uprave odgovornost za njihovo izvršavanje.

Sredstva za vršenje poverenih poslova pokrajinske uprave obezbeđuju se u budžetu AP Vojvodine.

Član 14.

Nadzor nad radom imalaca javnih ovlašćenja u vršenju poverenih poslova obavljaju pokrajinski organi uprave iz čijeg su delokruga ti poslovi.

Nadzor nad obavljanjem poverenih poslova pokrajinski organi uprave vrše shodnom primenom odredaba Zakona o državnoj upravi, o ovlašćenjima nadzornog organa.

Akti pokrajinske uprave

Član 15.

Radi izvršavanja zakona, drugih propisa i opštih akata Republike Srbije, propisa Skupštine i Pokrajinske vlade, pokrajinski organi uprave donose propise i pojedinačne akte, kad su za to ovlašćeni.

Član 16.

Pokrajinski organi uprave donose pravilnike, naredbe, uputstva, rešenja i druge akte, u skladu sa zakonom, Statutom, pokrajinskom skupštinskom odlukom i opštim aktom Pokrajinske vlade.

Pravilnikom se razrađuju pojedine odredbe pokrajinskih skupštinskih odluka i drugih opštih akata Skupštine i opštih akata Pokrajinske vlade.

Naredbom se, radi izvršavanja pojedinih odredbi zakona i drugih propisa, naređuje ili zabranjuje postupanje u određenom slučaju koji ima opšti značaj.

Uputstvom se propisuje način rada i vršenje poslova pokrajinskih organa uprave.

Rešenjem se odlučuje o pojedinačnim stvarima, u skladu s propisima.

Član 17.

Akte iz člana 16, koji su od interesa za više pokrajinskih organa uprave, donose sporazumno rukovodioci tih organa.

Službena upotreba jezika i pisama

Član 18.

Pored srpskog jezika i ćiriličkog pisma, u pokrajinskim organima uprave u ravnopravnoj službenoj upotrebi su i mađarski, slovački, hrvatski, rumunski i rusinski jezik i njihova pisma, u skladu sa zakonom.

Zaposlena lica u organima pokrajinske uprave dužna su da znaju srpski jezik, a jezik nacionalne manjine ‒ nacionalne zajednice koji je u službenoj upotrebi, ako je to utvrđeno aktom o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mesta.

Član 19.

Pokrajinski organi uprave, u slučaju da nisu osposobljeni za komunikaciju na odgovarajućem jeziku, mogu koristiti usluge službe za prevođenje u sastavu pokrajinskog sekretarijata nadležnog za poslove uprave.

Član 20.

Pokrajinski organi uprave dužni su da obezbede finansijske, tehničke uslove i ljudske resurse radi obezbeđivanja službene upotrebe jezika i pisama iz člana 18. stav 1. ove odluke.

Član 21.

Pokrajinska vlada prati ostvarivanje službene upotrebe jezika i pisama u pokrajinskim organima uprave i preduzima mere s ciljem obezbeđivanja jezičke ravnopravnosti.

Zaposlena lica u pokrajinskim organima uprave

Član 22.

Zaposlena lica u pokrajinskim organima uprave obavljaju poslove iz delokruga tog organa, kao i prateće pomoćno-tehničke poslove.

 

2. UREĐENjE POKRAJINSKE UPRAVE

Pokrajinski sekretarijat

Član 23.

Pokrajinski sekretarijati se obrazuju za vršenje poslova pokrajinske uprave u jednoj ili više međusobno povezanih oblasti.

Pokrajinskim sekretarijatom rukovodi pokrajinski sekretar.

Pokrajinski sekretar

Član 24.

Pokrajinski sekretar je član Pokrajinske vlade zadužen za rukovođenje pokrajinskim sekretarijatom.

Pokrajinski sekretar predstavlja pokrajinski sekretarijat, organizuje i obezbeđuje obavljanje poslova na efikasan način, donosi akta za koja je ovlašćen, obrazuje komisije i radne grupe radi obavljanja složenijih poslove iz delokruga sekretarijata i odlučuje o pravima, dužnostima i odgovornostima zaposlenih.

Zamenik pokrajinskog sekretara

Član 25.

Pokrajinski sekretar može imati zamenika koga bira Skupština na mandat od četiri godine.

Prestankom mandata Pokrajinske vlade, mandat prestaje i zameniku pokrajinskog sekretara.

Zamenik pokrajinskog sekretara zamenjuje pokrajinskog sekretara i pomaže pokrajinskom sekretaru u okviru ovlašćenja koja mu on odredi.

U slučaju duže sprečenosti pokrajinskog sekretara, što treba da konstatuje Pokrajinska vlada, zamenik zamenjuje odsutnog pokrajinskog sekretara i ima sva ovlašćenja pokrajinskog sekretara.

Pokrajinski sekretar može ovlastiti zamenika pokrajinskog sekretara da prisustvuje i učestvuje u radu na sednicama Pokrajinske vlade, bez prava glasa. 

Podsekretar pokrajinskog sekretarijata

Član 26.

Pokrajinski sekretarijat može da ima podsekretara koji za svoj rad odgovara pokrajinskom sekretaru.

Podsekretar pomaže pokrajinskom sekretaru u upravljanju kadrovskim, finansijskim, informatičkim i drugim poslovima, u usklađivanju rada unutrašnjih jedinica pokrajinskog sekretarijata, te sarađuje s drugim organima.

Podsekretara postavlja i razrešava Pokrajinska vlada na četiri godine, na predlog pokrajinskog sekretara.

Pomoćnik pokrajinskog sekretara

Član 27.

U pokrajinskom sekretarijatu mogu se postavljati pomoćnici pokrajinskog sekretara.

Pomoćnik pokrajinskog sekretara rukovodi oblašću rada pokrajinskog sekretarijata za koji se obrazuje sektor i za svoj rad odgovara pokrajinskom sekretaru.

Pomoćnika pokrajinskog sekretara postavlja i razrešava Pokrajinska vlada na četiri godine, na predlog pokrajinskog sekretara.

Poseban savetnik pokrajinskog sekretara

Član 28.

Pokrajinski sekretar može imati posebnog savetnika.

Poseban savetnik pokrajinskog sekretara po nalogu pokrajinskog sekretara priprema predloge akata, sačinjava mišljenja i vrši druge poslove za pokrajinskog sekretara.

Prava i obaveze posebnog savetnika pokrajinskog sekretara uređuju se ugovorom.

Broj posebnih savetnika pokrajinskog sekretara određuje se aktom Pokrajinske vlade za svaki pokrajinski sekretarijat.

Pokrajinske posebne upravne organizacije

Član 29.

Pokrajinske posebne upravne organizacije obrazuju se za obavljanje stručnih i s njima povezanih izvršnih poslova.

Pokrajinske posebne upravne organizacije jesu zavodi i direkcije, a mogu se propisom odrediti i drugačiji nazivi.

U osnivačkom aktu organizacije iz stava 2. ovog člana izričito se naznačava da je reč o pokrajinskoj posebnoj upravnoj organizaciji koja poslove iz svog delokruga i javna ovlašćenja obavlja u skladu s propisima kojima se uređuje rad pokrajinske uprave.

Pokrajinskom posebnom upravnom organizacijom rukovodi direktor koga postavlja Pokrajinska vlada na period od četiri godine, na predlog predsednika Pokrajinske vlade. Direktor pokrajinske posebne upravne organizacije odgovara Pokrajinskoj vladi.

Pravilnik o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mesta

Član 30.

Unutrašnje uređenje pokrajinskih organa uprave uređuje se pravilnikom o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mesta. Pravilnik o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mesta u pokrajinskom sekretarijatu donosi pokrajinski sekretar, a u pokrajinskoj posebnoj upravnoj organizaciji ‒ direktor.

Pravilnik o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mesta stupa na snagu danom davanja saglasnosti od strane Pokrajinske vlade.

Sukob interesa

Član 31.

Pokrajinski sekretar, zamenik pokrajinskog sekretara, podsekretar i pomoćnik pokrajinskog sekretara, kao i direktor posebne upravne organizacije podležu pravilima propisa o sprečavanju sukoba interesa.

 

3. POKRAJINSKI SEKRETARIJATI I NjIHOV DELOKRUG

Pokrajinski sekretarijati

Član 32.

Pokrajinski sekretarijati su:

1. Pokrajinski sekretarijat za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo.

2. Pokrajinski sekretarijat za obrazovanje, propise, upravu i nacionalne manjine ‒ nacionalne zajednice.

3. Pokrajinski sekretarijat za kulturu i javno informisanje.

4. Pokrajinski sekretarijat za zdravstvo, socijalnu politiku i demografiju.

5. Pokrajinski sekretarijat za finansije.

6. Pokrajinski sekretarijat za međuregionalnu saradnju i lokalnu samoupravu.

7. Pokrajinski sekretarijat za urbanizam, graditeljstvo i zaštitu životne sredine.

8. Pokrajinski sekretarijat za nauku i tehnološki razvoj.

9. Pokrajinski sekretarijat za energetiku i mineralne sirovine.

10. Pokrajinski sekretarijat za sport i omladinu.

11. Pokrajinski sekretarijat za privredu, zapošljavanje i ravnopravnost polova.

Pokrajinski sekretarijat za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo

Član 33.

Pokrajinski sekretarijat za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo, u skladu sa zakonom i Statutom, obavlja poslove pokrajinske uprave u oblasti poljoprivrede, vodoprivrede, šumarstva, lova, stočarstva, akvakulture, pčelarstva i veterinarstva, koji se odnose na pripremanje akata za Skupštinu ili Pokrajinsku vladu, a kojima se: donosi program mera za podršku sprovođenja poljoprivredne politike; propisuju uslovi i način raspodele korišćenja sredstava ostvarenih od korišćenja poljoprivrednog zemljišta; obrazuje poseban budžet u koji se usmeravaju sredstva od korišćenja poljoprivrednog zemljišta; osniva budžetski fond za vode, šume i lovstvo; utvrđuju stručni poslovi za unapređivanje poljoprivredne proizvodnje; osnivaju i preuzimaju poljoprivredne savetodavne službe i vrše osnivačka prava nad njima; osnivaju prognozno-izveštajne službe i vrše osnivačka prava nad njima; predlažu nadležnom ministarstvu uslovi izvoza i uvoza određenih poljoprivrednih proizvoda; donosi dugoročni program mera za sprovođenje odgajivačkog programa za teritoriju AP Vojvodine i godišnji program za njegovo sprovođenje; obrazuje naučno-stručni savet za stočarstvo; donose, sprovode i nadziru redovne i vanredne mere odbrane od spoljnih i unutrašnjih voda; upravlja vodnim resursima i veštačkim i prirodnim vodotocima na teritoriji AP Vojvodine; donose planska dokumenta u oblasti integralnog upravljanja vodama; predlaže osnivanje javnih preduzeća iz nadležnosti sekretarijata. 

Pokrajinski sekretarijat za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo obavlja i poslove propisane zakonima iz oblasti poljoprivrede, vodoprivrede, šumarstva, lova, stočarstva, akvakulture, pčelarstva i veterinarstva, kada je tim zakonima propisano da poslove obavlja nadležan organ autonomne pokrajine.

Pokrajinski sekretarijat za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo obavlja kao poverene one poslove državne uprave, koji su zakonima iz stava 2. povereni pokrajinskim organima uprave. 

Pokrajinski sekretarijat za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo prima i obrađuje dokumentaciju za dodelu podsticajnih i drugih sredstava iz budžeta AP Vojvodine u oblasti poljoprivrede, šumarstva, lovstva, vodoprivrede i stočarstva. 

Pokrajinski sekretarijat za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo obavlja izvršne, stručne i razvojne poslove pokrajinske uprave i vrši nadzor radi sprovođenja propisa iz stava 1. ovog člana. U oblastima iz svog delokruga, prati, nadzire i pomaže rad javnih preduzeća i javnih službi čiji je osnivač AP Vojvodina. 

Pokrajinski sekretarijat za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo obavlja i druge poslove kada mu je to zakonom, pokrajinskom skupštinskom odlukom ili drugim propisom povereno.

Pokrajinski sekretarijat za kulturu i javno informisanje

Član 34.

Pokrajinski sekretarijat za kulturu i javno informisanje, u skladu sa zakonom i Statutom, obavlja poslove pokrajinske uprave u oblasti kulture, zaštite kulturnih dobara, kinematografije, zadužbina, fondova i fondacija, bibliotečke delatnosti, izdavanja publikacija, međuregionalne saradnje u oblasti kulture, kao i zaštite prava intelektualne svojine u oblasti kulture, koji se odnose na pripremanje akata Skupštine ili Pokrajinske vlade kojima se: osnivaju ustanove u oblasti kulture, utvrđuju potrebe i interes građana na teritoriji AP Vojvodine u oblasti kulture; uređuju potrebe i interes u oblasti kulture nacionalnih manjina ‒ nacionalnih zajednica i obezbeđuju sredstva za njihovo ostvarivanje; osnivaju arhivi, muzeji, biblioteke, pozorišta, zavodi i druge ustanove u oblasti kulture i vrše osnivačka prava nad njima; predlaže deo Strategije kulturnog razvoja Republike Srbije za teritoriju AP Vojvodine; utvrđuje program kulturnog razvoja AP Vojvodine, u skladu sa Strategijom kulturnog razvoja Republike Srbije; utvrđuju nagrade i uređuje način i postupak njihove dodele za podsticaj kulturnog stvaralaštva u pojedinim oblastima kulture, odnosno za poseban doprinos u oblasti kulturnog stvaralaštva; obezbeđuju sredstva za rad, investiciono i tekuće održavanje, odnosno finansiranje dela programa ustanova kulture, čiji je osnivač AP Vojvodina; utvrđuju merila, kriterijumi i postupak dodele sredstava za ustanove i organizacije čiji osnivač nije AP Vojvodina, a koje doprinose razvoju kulture i umetnosti u AP Vojvodini, ili obezbeđuju razvoj kulture nacionalnih manjina ‒ nacionalnih  zajednica i pripremaju akta kojima se obezbeđuju sredstva za njihov rad, investiciono i tekuće održavanje i opremanje, odnosno programe; propisuju dopunski uslovi za rad Arhiva Vojvodine u Novom Sadu, Biblioteke Matice srpske u Novom Sadu, Muzeja Vojvodine u Novom Sadu, Muzeja savremene likovne umetnosti u Novom Sadu i Pozorišnog muzeja Vojvodine; utvrđuje ispunjenost uslova za početak rada i obavljanje delatnosti ustanova zaštite kulture na teritoriji AP Vojvodine. 

Pokrajinski sekretarijat za kulturu i javno informisanje obavlja izvršne, stručne i razvojne poslove pokrajinske uprave i vrši nadzor radi sprovođenja propisa iz stava 1. ovog člana. U oblastima iz svog delokruga prati, nadzire i pomaže rad ustanova i javnih službi čiji je osnivač AP Vojvodina. 

Pokrajinski sekretarijat za kulturu i javno informisanje, u oblasti kulture, ostvaruje međuregionalnu saradnju na projektima od interesa za razvoj kulture na teritoriji AP Vojvodine. 

Pokrajinski sekretarijat za kulturu i javno informisanje u oblasti zaštite kulturnih dobara: pokreće postupak za utvrđivanje nepokretnih kulturnih dobara na teritoriji AP Vojvodine; utvrđuje uslove za preduzimanje mera tehničke zaštite i drugih radova na nepokretnim kulturnim dobrima, kada za teritoriju AP Vojvodine projekat i dokumentaciju za te radove izrađuje zavod za zaštitu spomenika kulture; obaveštava u zakonskom roku Pokrajinski zavod za zaštitu spomenika kulture u Novom Sadu o utvrđenim uslovima, kada te uslove utvrđuje zavod s teritorije AP Vojvodine; daje saglasnost na projekat i dokumentaciju za preduzimanje mera tehničke zaštite i drugih radova na nepokretnim kulturnim dobrima, kada projekat i dokumentaciju izrađuje zavod za zaštitu spomenika kulture s teritorije AP Vojvodine; daje mišljenje o nacrtima prostornih i urbanističkih planova za teritoriju AP Vojvodine i obaveštava nadležni organ ako plan nema propisanu sadržinu. 

Pokrajinski sekretarijat za kulturu i javno informisanje u oblasti zaštite kulturnih dobara, kinematografije, zadužbina, fondova i fondacija, bibliotečke delatnosti, izdavanja publikacija i zaštite prava intelektualne svojine i autorskih i srodnih prava i preduzimanja mera protiv piraterije, u skladu sa zakonom, obavlja poverene poslove državne uprave koji su zakonom povereni organima AP Vojvodine. 

Pokrajinski sekretarijat za kulturu i javno informisanje, u skladu sa zakonom i Statutom, obavlja poslove pokrajinske uprave u oblasti javnog informisanja i medija koji se odnose na pripremu akata za Skupštinu i Pokrajinsku vladu kojima se uređuju pitanja od pokrajinskog značaja; utvrđuje javni interes građana AP Vojvodine u oblasti javnog informisanja i medija i donosi strategiju razvoja u oblasti javnog informisanja, na teritoriji AP Vojvodine, u skladu s republičkom strategijom u oblasti javnog informisanja. 

Pokrajinski sekretarijat za kulturu i javno informisanje prati i utvrđuje stanje u oblasti javnog informisanja i obavlja poslove koji se odnose na unapređivanje i podsticanje javnog informisanja na teritoriji AP Vojvodine; obezbeđuje sredstva i druge uslove za ostvarivanje javnog interesa u oblasti javnog informisanja ‒ raspoređuje sredstva na osnovu sprovedenih javnih konkursa i pojedinačnih davanja, na osnovu principa o dodeli državne pomoći i zaštiti konkurencije, bez diskriminacije; obezbeđuje sredstva ili druge uslove za rad medija koji objavljuju informacije na jezicima manjinskih nacionalnih zajednica u skladu sa zakonom; obezbeđuje deo sredstava ili drugih uslova za nesmetano korišćenje prava lica s posebnim potrebama, radi nesmetanog primanja informacija namenjenih javnosti; obezbeđuje deo sredstava za finansiranje delatnosti javnog medijskog servisa i to za projekte namenjene razvoju novih tehnologija, digitalizaciji arhiva, projekte digitalizacije tehnološke opreme, razvoja novih distributivnih servisa u skladu s mogućnostima koje donosi digitalizacija i druge projekte od posebnog društvenog značaja u skladu sa zakonom kojim se reguliše javno informisanje, i u skladu sa zakonom, u Registar medija dostavlja podatke o iznosu novčanih sredstava koja je sekretarijat odobrio javnim glasilima. 

Pokrajinski sekretarijat za kulturu i javno informisanje obavlja poslove koji se odnose na obezbeđivanje javnosti rada pokrajinskih organa i organizacija; prati pisane i elektronske medije, priprema i izrađuje preglede njihovih sadržaja i sačinjava analize; izdaje publikacije o AP Vojvodini. 

Pokrajinski sekretarijat za kulturu i javno informisanje obavlja izvršne, stručne i razvojne poslove pokrajinske uprave i vrši nadzor nad sprovođenjem propisa o javnom informisanju i medijima, kao povereni posao. 

Pokrajinski sekretarijat za kulturu i javno informisanje ostvaruje saradnju s republičkim organima i organima lokalne samouprave i obavlja druge poslove, kada mu je to zakonom, pokrajinskom skupštinskom odlukom ili drugim propisom povereno.

Pokrajinski sekretarijat za zdravstvo, socijalnu politiku i demografiju

Član 35.

Pokrajinski sekretarijat za zdravstvo, socijalnu politiku i demografiju, u skladu sa zakonom i Statutom, obavlja poslove pokrajinske uprave u oblasti zdravstva, koji se odnose na pripremu akata za Skupštinu ili Pokrajinsku vladu kojima se: uređuju pitanja od pokrajinskog značaja u zdravstvu i zdravstvenom osiguranju i unapređuju zaštita zdravlja, zdravstvena i farmaceutska služba na teritoriji AP Vojvodine; utvrđuju mere za obezbeđivanje i sprovođenje zdravstvene zaštite od interesa za građane na teritoriji AP Vojvodine, kao i mere za obezbeđivanje i sprovođenje delatnosti u oblasti javnog zdravlja od interesa za građane AP Vojvodine; donose posebni programi zdravstvene zaštite za pojedine kategorije stanovništva, odnosno vrste bolesti koje su specifične za AP Vojvodinu, a za koje nije donet poseban program zdravstvene zaštite na republičkom nivou; donosi poseban program iz oblasti javnog zdravlja za teritoriju AP Vojvodine; osnivaju zdravstvene ustanove (opšte bolnice, specijalne bolnice, klinike, instituti, klinički centar, zavod odnosno institut za javno zdravlje, zavod za transfuziju krvi i zavod za antirabičnu zaštitu) i vrše osnivačka prava nad njima; predlaže plan mreže zdravstvenih ustanova za teritoriju AP Vojvodine; daje mišljenje o ukidanju, spajanju i podeli zdravstvenih ustanova čiji je osnivač AP Vojvodina; utvrđuju nedeljni raspored rada, početak i završetak radnog vremena u zdravstvenoj ustanovi čiji je osnivač; utvrđuju nedeljni raspored rada, početak i završetak radnog vremena zdravstvenih ustanova i privatne prakse na teritoriji AP Vojvodine za vreme epidemije i otklanjanja posledica prouzrokovanih elementarnim i drugim većim nepogodama i vanrednim prilikama na teritoriji AP Vojvodine; utvrđuje minimum procesa rada za vreme štrajka zdravstvenih ustanova na teritoriji AP Vojvodine; osniva Zdravstveni savet Vojvodine i Etički odbor Vojvodine; predlaže direktor Pokrajinskog zavoda za zdravstveno osiguranje i donose mere za obezbeđivanje i sprovođenje delatnosti u oblasti javnog zdravlja od interesa za građane AP Vojvodine.

Pokrajinski sekretarijat za zdravstvo, socijalnu politiku i demografiju obavlja izvršne, stručne i razvojne poslove pokrajinske uprave, vrši nadzor i prati sprovođenje propisa iz stava 1. ovog člana. U oblasti svog delokruga, prati i pomaže rad zdravstvenih ustanova čiji su osnivači organi AP Vojvodine.

Pokrajinski sekretarijat za zdravstvo, socijalnu politiku i demografiju: daje predlog ministru nadležnom za poslove zdravlja za utvrđivanje broja pripravnika u zdravstvenim ustanovama sa sedištem na teritoriji AP Vojvodine, koje su zdravstvene ustanove dužne da prime za obavljanje pripravničkog staža na godišnjem nivou; daje predlog ministru nadležnom za poslove zdravlja za plan razvoja kadra u zdravstvu za ustanove koje se nalaze na teritoriji AP Vojvodine; daje predlog ministru nadležnom za poslove zdravlja za utvrđivanje referentnih zdravstvenih ustanova za pojedine oblasti zdravstvene delatnosti na teritoriji AP Vojvodine; daje mišljenje na predlog za dobijanje naziva primarijus za doktore medicine, doktore stomatologije i diplomirane farmaceute s teritorije AP Vojvodine.

Pokrajinski sekretarijat za zdravstvo, socijalnu politiku i demografiju sarađuje s humanitarnim i stručnim organizacijama, savezima i udruženjima u oblasti zdravstva, formira baze podataka iz oblasti zdravstva, prati rad zdravstvene službe na teritoriji AP Vojvodine.

Pokrajinski sekretarijat za zdravstvo, socijalnu politiku i demografiju, u oblasti sanitarnog nadzora, u skladu sa zakonom, obavlja poverene poslove državne uprave, koji su zakonom povereni organima AP Vojvodine. Donosi rešenje o određivanju zona sanitarne zaštite izvorišta na teritoriji AP Vojvodine.

Pokrajinski sekretarijat za zdravstvo, socijalnu politiku i demografiju, u skladu sa zakonom i Statutom, obavlja poslove pokrajinske uprave u oblasti socijalne zaštite, zaštite porodice i dece, trudnica, majki tokom porodiljskog odsustva, samohranih roditelja s decom, omladine, odraslih i starih, pravne zaštite porodice i starateljstva, penzijskog osiguranja, boračke i invalidske zaštite i civilnih invalida rata, koji se odnose na pripremanje akata za Skupštinu ili Pokrajinsku vladu kojima se: uređuju pitanja od pokrajinskog značaja u socijalnoj zaštiti porodice, dece, omladine, odraslih i starih, u skladu sa zakonom; uređuju, u skladu s materijalnim mogućnostima, povoljniji uslovi za ostvarivanje socijalne zaštite ako je sekretarijat prethodno u budžetu za to obezbedio sredstva; utvrđuje i obezbeđuje viši stepen zaštite porodice, prava dece, trudnica, majki tokom porodiljskog odsustva i samohranih roditelja s decom, u skladu s programom demografskog razvoja AP Vojvodine s merama za njegovo sprovođenje; osnivaju ustanove socijalne zaštite ustanove socijalne zaštite na teritoriji AP Vojvodine u skladu sa zakonom i aktom Pokrajinske vlade i vrše osnivačka prava nad njima; osniva Pokrajinski zavod za socijalnu zaštitu;  daje saglasnost na promenu delatnosti i na statusne promene ustanova socijalne zaštite čiji je osnivač; daje saglasnost na statut i akt o organizaciji i sistematizaciji poslova ustanove socijalne zaštite čiji je osnivač; donosi Program unapređivanja socijalne zaštite;  donosi program demografskog razvoja AP Vojvodine s merama za njegovo sprovođenje; daje mišljenje na predlog odluke o mreži ustanova socijalne zaštite koje pružaju usluge domskog smeštaja, socijalno-zdravstvenih ustanova i centara za porodični smeštaj i usvojenje koje osniva Republika Srbija odnosno autonomna pokrajina, koju utvrđuje Vlada Republike Srbije, u delu koji se odnosi na mrežu ustanova na teritoriji AP Vojvodine; daje saglasnost na imenovanje direktora i vršioca dužnosti direktora centara za socijalni rad na teritoriji AP Vojvodine; predlaže direktora Pokrajinskog fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje.

Pokrajinski sekretarijat za zdravstvo, socijalnu politiku i demografiju obavlja izvršne, stručne i razvojne poslove pokrajinske uprave i vrši nadzor radi sprovođenja propisa iz stava 6. ovog člana. U oblastima iz svog delokruga, prati, nadzire i pomaže rad ustanova, fondova i javnih službi čiji je osnivač AP Vojvodina i sarađuje sa organizacijama i udruženjima građana.

Pokrajinski sekretarijat za zdravstvo, socijalnu politiku i demografiju prati primenu konvencija koje se odnose na zaštitu dece, planiranje porodice; obezbeđuje sredstva za realizaciju programa unapređivanja socijalne zaštite u autonomnoj pokrajini, zaštite porodice, samohranih roditelja s decom, za realizaciju programa i aktivnosti invalidskih, socijalno-humanitarnih organizacija i udruženja građana, kojima se doprinosi unapređivanju socijalno-ekonomskog i društvenog položaja, rehabilitaciji i socijalizaciji invalida i drugih lica u stanju socijalne potrebe, obezbeđuje sredstva za realizaciju programa rada ustanova čiji je osnivač, osim ustanova domskog smeštaja i obezbeđuje sredstva za realizaciju inovacionih usluga i usluga socijalne zaštite od posebnog značaja za autonomnu pokrajinu.

Pokrajinski sekretarijat za zdravstvo, socijalnu politiku i demografiju utvrđuje ispunjenost uslova za početak rada i obavljanje delatnosti ustanova socijalne zaštite za smeštaj korisnika.

Pokrajinski sekretarijat za zdravstvo, socijalnu politiku i demografiju prati stanje i predlaže mere u oblasti obezbeđivanja socijalne sigurnosti izbeglih, prognanih i raseljenih lica; prati sprovođenje programa demografskog razvoja AP Vojvodine; preduzima aktivnosti na planiranju porodice i predlaže mere za podsticanje rađanja dece u AP Vojvodini.

Pokrajinski sekretarijat za zdravstvo, socijalnu politiku i demografiju, u oblasti socijalne zaštite, pravne zaštite porodice i starateljstva, društvene brige o deci, boračke i invalidske zaštite, zaštite civilnih invalida rata, u skladu sa zakonom, obavlja poverene poslove državne uprave, koji su zakonom povereni organima AP Vojvodine.

Pokrajinski sekretarijat za zdravstvo, socijalnu politiku i demografiju obavlja i druge poslove kada mu je to zakonom, pokrajinskom skupštinskom odlukom ili drugim propisom povereno.

Pokrajinski sekretarijat za zdravstvo, socijalnu politiku i demografiju rešava po žalbi protiv rešenja inspektora socijalne zaštite.

Pokrajinski sekretarijat za finansije

Član 36.

Pokrajinski sekretarijat za finansije, u skladu sa zakonom i Statutom, obavlja poslove pokrajinske uprave u oblasti finansija i ekonomije, kao i poslove budžeta i trezora u skladu sa zakonom. 

Pokrajinski sekretarijat za finansije u skladu sa zakonom i Statutom obezbeđuje sredstva za finansiranje kapitalnih projekata od značaja za Autonomnu pokrajinu Vojvodinu.

Pokrajinski sekretarijat za finansije: vrši poslove fiskalne i makroekonomske analize; prati sistem javnih prihoda i javnih rashoda, kao i zakonsku regulativu kojom su oni uvedeni i po potrebi pokreće inicijativu za njihovu izmenu; prati naplatu javnih prihoda na teritoriji Autonomne pokrajine Vojvodine i analizira fiskalni potencijal opština i gradova, te o tome izveštava Pokrajinsku vladu; prati i analizira položaj regiona na osnovu ekonomskih i drugih pokazatelja, sarađuje s nadležnim republičkim, pokrajinskim, opštinskim i gradskim organima, organizacijama, ustanovama i institucijama radi realizacije ravnomernog regionalnog razvoja; učestvuje u međuregionalnoj saradnji i saradnji sa odgovarajućim teritorijalnim zajednicama drugih država, s ciljem privlačenja stranih investicija, pribavljanja donacija i drugih oblika razvojne pomoći i usklađuje aktivnosti s ciljem uspešnog korišćenja sredstava iz pretpristupnih, strukturnih i kohezionih fondova Evropske unije u Autonomnoj pokrajini Vojvodini.

Pokrajinski sekretarijat za finansije vrši nadzor nad primenjivanjem odredaba Zakona o javnoj svojini i na osnovu njega donetih podzakonskih propisa o pribavljanju, korišćenju, upravljanju i raspolaganju stvarima u svojini Autonomne pokrajine Vojvodine.

Pokrajinski sekretarijat za finansije vrši budžetsku inspekcijsku kontrolu zakonitog i namenskog trošenja sredstava budžeta Autonome pokrajine Vojvodine; kontroliše primene zakona u oblasti materijalnog finansijskog poslovanja i namenskog zakonitog korišćenja sredstava korisnika budžetskih sredstava, organizacija, preduzeća, pravnih lica i drugih subjekata određenih zakonom kojima se uređuje budžetski sistem. Pokrajinski sekretarijat za finansije priprema akte za Skupštinu i Pokrajinsku vladu u okviru svoje nadležnosti i obavlja i druge poslove određene zakonom, Statutom i drugim propisima.

Pokrajinski sekretarijat za obrazovanje, propise, upravu i nacionalne manjine ‒ nacionalne zajednice

Član 37.

Pokrajinski sekretarijat za obrazovanje, propise, upravu i nacionalne manjine ‒ nacionalne zajednice, u skladu sa zakonom i Statutom, obavlja poslove pokrajinske uprave u oblasti predškolskog, osnovnog i srednjeg obrazovanja i vaspitanja, učeničkog standarda, neformalnog obrazovanja odraslih i obrazovanja nacionalnih manjina ‒ nacionalnih zajednica, koji se odnose na pripremanje akata za Skupštinu ili Pokrajinsku vladu, a kojima se: uređuju pitanja od pokrajinskog značaja u oblasti predškolskog, osnovnog i srednjeg obrazovanja i vaspitanja; osnivaju ustanove predškolskog, osnovnog i srednjeg obrazovanja i vaspitanja na teritoriji AP Vojvodine i vrše osnivačka prava nad njima; uređuju pitanja od pokrajinskog značaja u oblasti učeničkog standarda; utvrđuju način i postupak raspodele mesta u domovima; bliže uređuju pitanja od pokrajinskog značaja u pogledu organizovanog i institucionalnog obrazovanja izvan školskog sistema, radi stručnog osposobljavanja i obuke odraslih na teritoriji AP Vojvodine; uređuje pitanja od pokrajinskog značaja u obezbeđivanju ostvarivanja prava na obrazovanje na maternjem jeziku pripadnicima nacionalnih manjina ‒ nacionalnih zajednica na teritoriji AP Vojvodine, na nivou predškolskog, osnovnog i srednjeg obrazovanja i vaspitanja.

Pokrajinski sekretarijat za obrazovanje, propise, upravu i nacionalne manjine ‒ nacionalne zajednice obavlja izvršne, stručne i razvojne poslove pokrajinske uprave i vrši nadzor radi sprovođenja propisa iz stava 1. ovog člana. U oblasti obrazovanja, prati, nadzire i pomaže rad ustanova na teritoriji AP Vojvodine.

Pokrajinski sekretarijat za obrazovanje, propise, upravu i nacionalne manjine ‒ nacionalne zajednice, u oblasti predškolskog, osnovnog i srednjeg obrazovanja i vaspitanja: sarađuje s ministarstvom nadležnim za poslove obrazovanja u postupku formiranja školske uprave; sporazumno s nadležnim ministrom, odobrava udžbenike i nastavna sredstva za pojedine predmete od interesa za nacionalne manjine ‒ nacionalne zajednice; sporazumno s nadležnim ministrom, donosi nastavne planove i programe iz pojedinih predmeta od interesa za nacionalne manjine ‒ nacionalne zajednice i utvrđuje uslove i način organizovanja nastave na jezicima nacionalnih manjina ‒ nacionalnih zajednica; odobrava udžbenike i nastavna sredstva za jezike nacionalnih manjina ‒ nacionalnih zajednica; daje mišljenje u postupku donošenja nastavnih planova i programa i donosi nastavne programe za jezike nacionalnih manjina ‒ nacionalnih zajednica.

Pokrajinski sekretarijat za obrazovanje, propise, upravu i nacionalne manjine ‒ nacionalne zajednice, u oblasti predškolskog, osnovnog i srednjeg obrazovanja i vaspitanja i učeničkog standarda, u skladu sa zakonom, obavlja poslove državne uprave, koji su zakonom povereni organima AP Vojvodine. 

Pokrajinski sekretarijat za obrazovanje, propise, upravu i nacionalne manjine ‒ nacionalne zajednice, u skladu sa zakonom, obavlja poslove pokrajinske uprave koji se odnose na pripremu akata za Skupštinu ili Pokrajinsku vladu, a kojima se: uređuje organizacija i rad pokrajinske uprave; bliže uređuje sadržina i izgled pečata organa AP Vojvodine, organa jedinica lokalne samouprave i imalaca javnih ovlašćenja, koji imaju sedište na teritoriji AP Vojvodine; doprinosi razvoju interkulturalizma, afirmacije multikulturalizma, tolerancije i suživota nacionalnih manjina ‒ nacionalnih zajednica koje žive na teritoriji AP Vojvodine; stara o  ostvarivanju prava u oblasti ljudskih prava i prava pripadnika nacionalnih manjina ‒ nacionalnih zajednica i utvrđuju dodatna prava pripadnika nacionalnih manjina ‒ nacionalnih zajednica; obezbeđuju sredstva za finansiranje, odnosno sufinansiranje nacionalnih saveta nacionalnih manjina, udruženja i organizacija nacionalnih manjina ‒ nacionalnih zajednica, crkava i verskih zajednica, kao i unapređivanje ostvarivanja prava pripadnika nacionalnih manjina ‒ nacionalnih zajednica s teritorije AP Vojvodine; uređuje upotreba naziva AP Vojvodine u nazivu udruženja; uređuje i sprovodi provera znanja jezika koji se koriste u radu organa i organizacija pokrajinske uprave. Pokrajinski sekretarijat za obrazovanje, propise, upravu i nacionalne manjine ‒ nacionalne zajednice priprema i ona akta čije pripremanje nije u delokrugu drugih pokrajinskih organa uprave. 

Pokrajinski sekretarijat za obrazovanje, propise, upravu i nacionalne manjine ‒ nacionalne zajednice obavlja izvršne, stručne i razvojne poslove pokrajinske uprave i vrši nadzor radi sprovođenja propisa iz stava 5. ovog člana. 

Pokrajinski sekretarijat za obrazovanje, propise, upravu i nacionalne manjine ‒ nacionalne zajednice prati usaglašenost propisa i opštih akata u pravnom sistemu u postupku njihovog donošenja i stara se o njihovoj normativno-tehničkoj i jezičkoj ispravnosti (lektorisanje).

Pokrajinski sekretarijat za obrazovanje, propise, upravu i nacionalne manjine ‒ nacionalne zajednice izdavač je „Službenog lista Autonomne pokrajine Vojvodine” i stara se o objavljivanju propisa i drugih akata Skupštine, Pokrajinske vlade, pokrajinskih organa uprave i drugih organa i organizacija. 

Pokrajinski sekretarijat za obrazovanje, propise, upravu i nacionalne manjine ‒ nacionalne zajednice obezbeđuje, u skladu s potrebama pokrajinskih i drugih organa, pismeno i usmeno prevođenje sa srpskog jezika na jezike nacionalnih manjina ‒ nacionalnih zajednica i obrnuto, kao i prevođenje s drugih jezika na srpski jezik i obrnuto.

Pokrajinski sekretarijat za obrazovanje, propise, upravu i nacionalne manjine ‒ nacionalne zajednice prati i sagledava stanje u oblasti vera, crkava i verskih zajednica, ostvaruje saradnju s njima, te preduzima mere kojima se pomaže njihova delatnost koju obavljaju u javnom interesu, u skladu sa zakonom.

Pokrajinski sekretarijat za obrazovanje, propise, upravu i nacionalne manjine ‒ nacionalne zajednice prati, analitički sagledava stanje u oblasti zaštite i ostvarivanja ljudskih prava i prava nacionalnih manjina ‒ nacionalnih zajednica, te predlaže preduzimanje mera u toj oblasti.

Pokrajinski sekretarijat za obrazovanje, propise, upravu i nacionalne manjine ‒ nacionalne zajednice u oblasti službene upotrebe jezika i pisama, pravosudnog ispita, državnog stručnog ispita, sudskih tumača, eksproprijacije i pečata, u skladu sa zakonom, obavlja poslove državne uprave, koji su zakonom povereni organima AP Vojvodine.

Pokrajinski sekretarijat za obrazovanje, propise, upravu i nacionalne manjine ‒ nacionalne zajednice priprema akta za Skupštinu i Pokrajinsku vladu u oblastima iz svoga delokruga, ako je za to ovlašćen posebnim propisom. 

Pokrajinski sekretarijat za obrazovanje, propise, upravu i nacionalne manjine ‒ nacionalne zajednice obavlja i druge poslove kada mu je to zakonom, pokrajinskom skupštinskom odlukom ili drugim propisom povereno.

Pokrajinski sekretarijat za međuregionalnu saradnju i lokalnu samoupravu

Član 38.

Pokrajinski sekretarijat za međuregionalnu saradnju i lokalnu samoupravu, u skladu sa zakonom, Statutom i u okviru spoljne politike Republike Srbije, obavlja poslove pokrajinske uprave koji se odnose na: međuregionalnu saradnju i održavanje odnosa AP Vojvodine sa odgovarajućim teritorijalnim zajednicama drugih država; iniciranje i održavanje članstva u evropskim i svetskim udruženjima regiona; pripremu, zaključivanje i praćenje sprovođenja sporazuma sa odgovarajućim teritorijalnim zajednicama drugih država; pripremu poseta predstavnika teritorijalnih zajednica i drugih oblika autonomije drugih država; pripremu učešća predstavnika AP Vojvodine na konferencijama evropskih i svetskih udruženja regiona; izradu, prikupljanje, čuvanje i objavljivanje informacija o saradnji sa odgovarajućim teritorijalnim zajednicama drugih država; pripremu izveštaja i informacija i predlaganje programa i planova razvoja iz svog delokruga; koordinaciju aktivnosti svih pokrajinskih organa uprave u procesu programiranja instrumenata Evropske unije; stvaranje uslova za realizaciju projekata koji se finansiraju iz fondova Evropske unije, donacija i drugih oblika razvojne pomoći; učešće u pripremi i sprovođenju makroreginalnih strategija; učešće u obrazovanju posebnih jedinica u okviru diplomatsko-konzularnih predstavništava Republike Srbije, u skladu sa zakonom, koja će predstavljati i unapređivati privredne, obrazovne i turističke kapacitete AP Vojvodine; praćenje ostvarivanja diplomatskih i konzularnih aktivnosti na teritoriji AP Vojvodine; učešće o staranju o ravnomernom razvoju na teritoriji AP Vojvodine, u skladu sa zakonom.  

Pokrajinski sekretarijat za međuregionalnu saradnju i lokalnu samoupravu, u skladu sa zakonom i Statutom, obavlja poslove pokrajinske uprave u oblasti lokalne samouprave koji se odnose na: pripremu predloga akata za Pokrajinsku vladu kojim se Vladi Republike Srbije predlaže raspuštanje skupštine jedinice lokalne samouprave na teritoriji AP Vojvodine; pripremu izveštaja i informacija za Pokrajinsku vladu i Skupštinu i predlaganje programa i planova razvoja iz delokruga sekretarijata; davanje prethodne saglasnosti skupštini jedinice lokalne samouprave na teritoriji AP Vojvodine, prilikom utvrđivanja praznika i odlučivanja o nazivima ulica, trgova, gradskih četvrti, zaselaka i drugih delova naseljenih mesta na teritoriji jedinice lokalne samouprave; usmeravanje i podršku jedinicama lokalne samouprave i mesne samouprave u obezbeđivanju zakonitosti i efikasnosti rada; usklađivanje i podsticaj saradnje AP Vojvodine i jedinica lokalne samouprave na njenoj teritoriji u oblasti izgradnje efikasne i savremene lokalne samouprave; predlaganje i podržavanje mera u oblasti izgradnje sistema lokalne samouprave, međuopštinskog povezivanja, ujednačavanja kapaciteta i modernizacije rada lokalne administracije; praćenje ostvarivanja mesne samouprave u jedinicama lokalne samouprave u Vojvodini, kao i drugih oblika neposrednog učešća građana u donošenju odluka na lokalnom nivou; davanje stručnih pravnih i savetodavnih  mišljenja u vezi s primenom zakona i drugih propisa koji su od neposrednog uticaja na razvoj i ostvarivanje lokalne samouprave i za rad organa jedinice lokalne samouprave; pokretanje postupka za ocenu ustavnosti i zakonitosti statuta, ili drugih opštih akata jedinice lokalne samouprave ako sekretarijat smatra da taj propis nije u saglasnosti s pokrajinskim propisom; kontrolu usklađenosti opštih akata organa jedinice lokalne samouprave s njenim statutom, preduzimanje mera i pružanje stručne pomoći u njenom sprovođenju; kontrolu usaglašenosti pojedinačnog akta protiv kojeg nije obezbeđena sudska zaštita, sa zakonom ili opštim aktom jedinice lokalne samouprave i preduzimanje odgovarajućih mera; praćenje primene propisa o neposrednom učešću građana u ostvarivanju lokalne samouprave; praćenje postupka i procedure sprovođenja lokalnih izbora.

Pokrajinski sekretarijat  za međuregionalnu saradnju i lokalnu samoupravu obavlja i druge poslove kada mu je to zakonom, pokrajinskom skupštinskom odlukom ili drugim propisom povereno. 

Pokrajinski sekretarijat za urbanizam, graditeljstvo i zaštitu životne sredine

Član 39.

Pokrajinski sekretarijat za urbanizam, graditeljstvo i zaštitu životne sredine, u skladu sa zakonom i Statutom, obavlja poslove pokrajinske uprave u oblasti prostornog i urbanističkog planiranja i izgradnje objekata, koji se odnose na pripremanje akata za Skupštinu ili Pokrajinsku vladu, a kojima se: izrađuju, donose i sprovode dokumenti prostornog razvoja AP Vojvodine; izrađuju, donose i sprovode regionalni prostorni planovi i prostorni planovi posebne namene; predlažu mere i aktivnosti programa implementacije prostornog plana Republike Srbije za teritoriju AP Vojvodine, regionalnih prostornih planova i prostornih planova područja posebne namene i prati njihovo sprovođenje; osniva javno preduzeće za prostorno i urbanističko planiranje i projektovanje i vrše osnivačka prava nad njim.

Pokrajinski sekretarijat za urbanizam, graditeljstvo i zaštitu životne sredine obavlja izvršne, stručne i razvojne poslove pokrajinske uprave, vrši nadzor i prati sprovođenje propisa iz stava 1. ovog člana. U oblastima iz svog delokruga, prati, nadzire i pomaže rad javnih preduzeća i javnih službi čiji je osnivač AP Vojvodina.

Pokrajinski sekretarijat za urbanizam, graditeljstvo i zaštitu životne sredine pruža stručnu pomoć i obezbeđuje sredstva za finansiranje, odnosno sufinansiranje lokalnim samoupravama za izradu prostorne i urbanističke dokumentacije, tehničke dokumentacije za objekte infrastrukture, projekata strukovnih i nevladinih organizacija iz oblasti prostornog planiranja, urbanizma, arhitekture i graditeljstva; vrši stručnu kontrolu i javni uvid regionalnih prostornih planova i prostornih planova posebne namene za područja na teritoriji AP Vojvodine; daje prethodnu saglasnost i saglasnost u postupku izrade i donošenja prostornih i urbanističkih planova jedinica lokalne samouprave s teritorije AP Vojvodine i predlaže jednu trećinu članova komisije za stručnu kontrolu prostornih i urbanističkih planova u jedinici lokalne samouprave; učestvuje u obavljanju stručne kontrole tehničke dokumentacije objekata za koje izdaje dozvolu za izgradnju u skladu sa zakonom; prati razvoj komunalne infrastrukture i komunalne delatnosti na teritoriji AP Vojvodine; učestvuje u radu komisija i radnih tela koje obrazuje ministar nadležan za poslove urbanizma i građevinarstva i daje mišljenje na statut i opšte akte Republičke agencije za prostorno planiranje i Inženjerske komore Srbije.

Pokrajinski sekretarijat za urbanizam, graditeljstvo i zaštitu životne sredine, u oblasti prostornog i urbanističkog planiranja, izgradnje objekata i stanovanja, u skladu sa zakonom, obavlja poslove državne uprave, koji su zakonom povereni organima AP Vojvodine.

Pokrajinski sekretarijat za urbanizam, graditeljstvo i zaštitu životne sredine, u skladu sa zakonom i Statutom, obavlja poslove pokrajinske uprave u oblasti zaštite životne sredine, koji se odnose na pripremanje akata za Skupštinu ili Pokrajinsku vladu kojima se: prirodno dobro stavlja pod zaštitu; donosi program zaštite životne sredine za teritoriju AP Vojvodine; donosi program monitoringa, eksterni plan zaštite od udesa i planovi i programi upravljanja prirodnim resursima i dobrima; osniva budžetski fond; osniva Pokrajinski zavod za zaštitu prirode i vrše osnivačka prava nad njim; proglašava stanje ugroženosti životne sredine na teritoriji AP Vojvodine.

Pokrajinski sekretarijat za urbanizam graditeljstvo i zaštitu životne sredine obavlja izvršne, stručne i razvojne poslove pokrajinske uprave i vrši nadzor radi sprovođenja propisa iz stava 5. ovog člana. U oblastima iz svog delokruga, prati, nadzire i pomaže rad javnih preduzeća, ustanova i javnih službi čiji je osnivač AP Vojvodina.

Pokrajinski sekretarijat za urbanizam, graditeljstvo i zaštitu životne sredine: kontroliše korišćenje i zaštitu prirodnih resursa i dobara na teritoriji AP Vojvodine; obezbeđuje kontinualnu kontrolu i praćenje stanja životne sredine (monitoring); daje uslove za obezbeđenje mera i uslova zaštite životne sredine, na zahtev organa nadležnog za pripremu i donošenje prostornih i urbanističkih planova, a na osnovu uslova i mišljenja nadležnih stručnih organizacija; učestvuje u postupku pripreme i donošenja prostornih, urbanističkih i drugih planova (planovi uređenja i osnove korišćenja poljoprivrednog zemljišta, šumske, vodoprivredne, lovnoprivredne osnove i programi unapređivanja ribarstva na ribarskim područjima i drugi planovi).

Pokrajinski sekretarijat za urbanizam, graditeljstvo i zaštitu životne sredine u oblasti unapređivanja životne sredine, ribarstva i upravljanja ribljim fondom u ribolovnim vodama, u skladu sa zakonom, obavlja poverene poslove državne uprave, koji su zakonom povereni organima AP Vojvodine. Pokrajinski sekretarijat za urbanizam, graditeljstvo i zaštitu životne sredine obavlja druge poslove kada mu je to zakonom, pokrajinskom skupštinskom odlukom ili drugim propisom povereno.

Pokrajinski sekretarijat za nauku i tehnološki razvoj

Član 40.

Pokrajinski sekretarijat za nauku i tehnološki razvoj, u skladu sa zakonima koji definišu ove oblasti i Statutom, obavlja poslove pokrajinske uprave u oblasti nauke, tehnološkog razvoja i visokog obrazovanja i studentskog standarda, koji se odnose na pripremanje akata za Skupštinu ili Pokrajinsku vladu, a kojima se: osnivaju, odnosno suosnivaju naučni instituti i istraživačkorazvojni centri i vrše osnivačka prava nad njima; uređuju pitanja od pokrajinskog značaja u visokom obrazovanju; predlaže član Nacionalnog saveta za visoko obrazovanje; uređuju pitanja od pokrajinskog značaja u oblasti studentskog standarda.

Pokrajinski sekretarijat za nauku i tehnološki razvoj, u skladu s Programom od opšteg interesa za Republiku Srbiju, obavlja poslove pokrajinske uprave u vezi sa: rešavanjem stambenog pitanja mladih, nastavnih i naučnih radnika; podsticanjem međunarodne saradnje i inovacione delatnosti; obezbeđivanjem finansijskih sredstava za sufinansiranje posebnih programa inovacione delatnosti i infrastrukture na teritoriji AP Vojvodine; sufinansiranjem programa Ogranka Srpske akademije nauka i umetnosti u Novom Sadu, Matice srpske, Matice slovačke i drugih ustanova koje obavljaju naučnoistraživačku delatnost, a značajne su za AP Vojvodinu; obezbeđivanjem sredstava za sufinansiranje programa osnovnih istraživanja i programa istraživanja u oblasti tehnološkog razvoja u AP Vojvodini, za sufinansiranje učešća naučnoistraživačkih radnika i studenata na naučnim skupovima i usavršavanjima u inostranstvu i za organizaciju naučnih skupova na teritoriji AP Vojvodine.

Pokrajinski sekretarijat za nauku i tehnološki razvoj obavlja izvršne, stručne i razvojne poslove pokrajinske uprave u oblastima iz svog delokruga i prati, nadzire i pomaže rad ustanova i javnih službi čiji je osnivač AP Vojvodina.

Pokrajinski sekretarijat za nauku i tehnološki razvoj u oblasti visokog obrazovanja i studentskog standarda, u skladu sa zakonom, obavlja poslove državne uprave, koji su zakonom povereni organima AP Vojvodine.

Pokrajinski sekretarijat za nauku i tehnološki razvoj obavlja i druge poslove kada mu je to zakonom, pokrajinskom skupštinskom odlukom ili drugim propisom povereno.

Pokrajinski sekretarijat za energetiku i mineralne sirovine

Član 41.

Pokrajinski sekretarijat za energetiku i mineralne sirovine, u skladu sa zakonom i Statutom, obavlja poslove pokrajinske uprave u oblasti energetike, racionalne upotrebe energije i cevovodnog transporta gasovitih i tečnih ugljovodonika i distribucije gasovitih ugljovodonika, kao i poslove u oblasti geologije i rudarstva, koji se odnose na izvršavanje zakona, kao i na pripremanje akata za Skupštinu ili Pokrajinsku vladu. 

Pokrajinski sekretarijat za energetiku i mineralne sirovine obavlja izvršne, stručne i razvojne poslove pokrajinske uprave i vrši nadzor nad sprovođenjem propisa iz stava 1. ovog člana.

Pokrajinski sekretarijat za energetiku i mineralne sirovine prati stanje u sektoru energetike i mineralnih sirovina: prati sigurnost snabdevanja energijom i energentima; razvoj i primenu svih vidova primarne i sekundarne energije; investicione i razvojno-istraživačke programe u oblasti uglja, nafte, derivata nafte i biogoriva, prirodnog gasa, toplotne i električne energije, geotermalnih i mineralnih voda i svih vidova obnovljivih izvora energije; energetsku efikasnost i racionalno korišćenje energije; tekuću politiku razvoja energetike i mineralnih sirovina i funkcionisanje energetskog sistema, proizvodnje i potrošnje svih vidova energije. Pokrajinski sekretarijat za energetiku i mineralne sirovine sufinansira projekte u oblasti energetike, koji se naročito odnose na primenu obnovljivih izvora energije i energetske efikasnosti, kao i  projekte u oblasti korišćenja mineralnih sirovina na području pokrajine; informiše i edukuje iz svog delokruga organizovanjem sastanaka, konferencija i sajamskih manifestacija; sarađuje s potencijalnim investitorima i institucijama iz svog delokruga.

Pokrajinski sekretarijat za energetiku i mineralne sirovine u oblasti energetike, za teritoriju autonomne pokrajine: izrađuje Predlog dela Programa ostvarivanja strategije razvoja energetike; zahteva od energetskih i drugih subjekata podatke za izradu energetskog bilansa; planira potrebe za energijom u planovima razvoja, kao i uslove i način obezbeđivanja neophodnih energetskih kapaciteta; sprovodi Akcioni plan za energetsku efikasnost, u okviru svojih nadležnosti; utvrđuje posebne finansijske i druge podsticaje za realizaciju aktivnosti za efikasno korišćenje energije na svojoj teritoriji.

Pokrajinski sekretarijat za energetiku i mineralne sirovine u oblasti geologije i rudarstva, za teritoriju autonomne pokrajine: predlaže deo Programa za ostvarenje Strategije upravljanja mineralnim resursima i deo Dugoročnog programa razvoja osnovnih geoloških istraživanja; donosi i sprovodi Godišnji program osnovnih geoloških istraživanja; vodi evidenciju o odobrenim istraživanjima i katastar odobrenih istražnih prostora; razmatra i evidentira utvrđene resurse i rezerve mineralnih sirovina i podzemnih voda, kao i utvrđene potencijale geotermalnih resursa; rešenjem izdaje potvrdu o resursima i rezervama mineralnih sirovina i podzemnih voda, odnosno utvrđenom potencijalu geotermalnih resursa, kao i odobrenja za izvođenje rudarskih radova i odobrenje za upotrebu rudarskog objekta (upotrebnu dozvolu); donosi rešenja: o ukidanju i o prestanku odobrenja za eksploataciju rezervi mineralnih sirovina i geotermalnih resursa, kao i o odobrenju za puštanje objekta u probni rad; izrađuje bilanse resursa i rezervi mineralnih sirovina, podzemnih voda i geotermalnih resursa; obrazuje komisiju u slučaju da dođe do potpunog i trajnog obustavljanja eksploatacije, koja ispituje razloge za obustavljanje radova, posledice te obustave i predlaže određene mere; daje saglasnost na program mera koji donosi nadležni organ jedinice lokalne samouprave za korišćenje sredstava od naknade za korišćenje mineralnih sirovina i geotermalnih resursa; vodi katastre istražnih i eksploatacionih polja, aktivnih i saniranih rudarskih objekata, ležišta i bilansa mineralnih sirovina i geotermalnih resursa, polja rudarskog otpada, kao i napuštenih rudnika i rudarskih objekata; vodi knjigu isprava i evidenciju privrednih subjekata, kojima je izdato odobrenje za izvođenje geoloških istraživanja i eksploataciju.

Pokrajinski sekretarijat za energetiku i mineralne sirovine, za teritoriju autonomne pokrajine: obrazuje komisije i organizuje polaganje stručnog ispita, radi obavljanja poslova tehničkog rukovođenja, rukovanja i održavanja: naftovoda i unutrašnjih gasnih instalacija; u objektima za transport i distribuciju prirodnog gasa; u objektima za proizvodnju, prenos i distribuciju električne energije; vrši inspekcijski nadzor preko elektroenergetskog inspektora i inspektora opreme pod pritiskom; vrši i finansira osnovna geološka istraživanja; obrazuje komisiju i organizuje polaganje stručnog ispita za obavljanje poslova u oblasti geoloških istraživanja i rudarstva; rešenjem izdaje odobrenje za: primenjena geološka istraživanja; eksploataciju rezervi mineralnih sirovina i geotermalnih resursa; izvođenje rudarskih radova; upotrebu rudarskih objekata; vrši inspekcijski nadzor preko geoloških i rudarskih inspektora.

Pokrajinski sekretarijat za energetiku i mineralne sirovine obavlja i druge poslove kada mu je to zakonom, pokrajinskom skupštinskom odlukom ili drugim propisom povereno.

Pokrajinski sekretarijat za sport i omladinu

Član 42.

Pokrajinski sekretarijat za sport i omladinu, u skladu sa zakonom i Statutom, obavlja poslove pokrajinske uprave u oblasti sporta i omladine, koji se odnose na pripremanje akata za Skupštinu ili Pokrajinsku vladu, a kojima se uređuju pitanja od pokrajinskog značaja u sportu, fizičkoj kulturi i u oblastima u vezi sa interesom mladih. U oblasti sporta: obezbeđuje ostvarivanje potreba i interesa građana u oblasti sporta, utvrđenih zakonom; utvrđuje sportske objekte i programe međunarodnih sportskih takmičenja značajnih za AP Vojvodinu, osniva organizacije za obavljanje sportskih delatnosti od interesa za AP Vojvodinu i vrši osnivačka prava nad njima; bliže uređuje uslove za obavljanje sportskih delatnosti organizacija u oblasti sporta i korišćenje javnih sportskih terena; utvrđuje putem kojih se pokrajinskih sportskih saveza zadovoljavaju potrebe i interesi građana na teritoriji AP Vojvodine, kada je u jednoj sportskoj grani registrovano više pokrajinskih granskih sportskih saveza i utvrđuje koje sportske grane su posebno značajne za AP Vojvodinu; vodi evidencije u oblasti sporta; utvrđuje ispunjenost uslova za organizovanje sportskih priredbi i obezbeđuje uslove za rad, odnosno obavljanje delatnosti Pokrajinskog zavoda za sport i medicinu sporta i drugih organizacija u oblasti sporta.

Pokrajinski sekretarijat za sport i omladinu obavlja izvršne, stručne i razvojne poslove pokrajinske uprave i vrši inspekcijski nadzor nad sprovođenjem propisa iz oblasti sporta. U oblastima iz svog delokruga, prati, nadzire i pomaže rad ustanova i javnih službi čiji je osnivač AP Vojvodina.

Pokrajinski sekretarijat za sport i omladinu prati i podržava rad udruženja mladih i za mlade, saveza, kao i lokalnih kancelarija za mlade; osniva Savet za mlade APV i koordinira njegov rad, u skladu sa zakonom; priprema programe i predlaže mere za unapređivanje položaja mladih u skladu sa akcionim planom politike za mlade; podržava projekte iz oblasti koje su značajne za mlade; predlaže ustanovljavanje nagrada iz oblasti sporta i omladine, nagrađuje sportiste za ostvarene sportske rezultate, dodeljuje stipendije perspektivnim sportistima, te nagrađuje darovitu i uspešnu decu i omladinu u AP Vojvodini i kontinuirano podržava njihov razvoj.

Pokrajinski sekretarijat za sport i omladinu u oblasti sporta, u skladu sa zakonom, obavlja poverene poslove državne uprave, koji su zakonom povereni organima AP Vojvodine.

Pokrajinski sekretarijat za sport i omladinu obavlja druge poslove kada mu je to zakonom, pokrajinskom skupštinskom odlukom ili drugim propisom povereno.

Pokrajinski sekretarijat za privredu, zapošljavanje i ravnopravnost polova

Član 43.

Pokrajinski sekretarijat za privredu, zapošljavanje i ravnopravnost polova, u skladu sa zakonom i Statutom, obavlja poslove pokrajinske uprave u oblasti privrednog i regionalnog razvoja, turizma, ugostiteljstva, banja i lečilišta, industrije i zanatstva, drumskog, rečnog i železničkog saobraćaja, razvoja logistike i intermodalnog transporta, državnih puteva II reda na teritoriji AP Vojvodine, bezbednosti saobraćaja na putevima, elektronskih komunikacija, sajmova i drugih privrednih manifestacija, a koji se odnose na pripremanje akata za Skupštinu ili Pokrajinsku vladu kojima se: uređuje i obezbeđuje ravnomerni regionalni razvoj u oblasti privrede; osnivaju organizacije koje se bave uspostavljanjem ravnomernog regionalnog razvoja u oblasti privrede i vrše osnivačka prava nad njima; utvrđuju i donose strateška i druga dokumenta regionalnog razvoja u oblasti privrede; uređuju pitanja od pokrajinskog značaja u oblasti turizma; uređuje planiranje i razvoj turizma; utvrđuje i donosi strategija razvoja turizma; predlaže proglašenje turističkog prostora na teritoriji AP Vojvodine, predlaže član Komisije za kategorizaciju turističkih mesta;  predlaže osnivanje organizacija za unapređivanje i razvoj turizma i vrše osnivačka prava nad njima; uređuje korišćenje mineralnih i termalnih voda, balneoloških i klimatskih resursa; uređuju pitanja od pokrajinskog značaja u oblasti industrije; utvrđuju plan i program ravnomernog privrednog razvoja; utvrđuju stari zanati svojstveni području AP Vojvodine, kao i mere za njihovo unapređivanje i razvoj; uređuju pitanja od pokrajinskog značaja u drumskom, rečnom i železničkom saobraćaju, u razvoju logistike i intermodalnog transporta,  bezbednosti saobraćaja na putevima; uređuju pitanja od pokrajinskog značaja u oblasti elektronskih komunikacija i uređuje planiranje i razvoj elektronskih komunikacija i informacionog društva na teritoriji AP Vojvodine; uređuje i obezbeđuje način upravljanja, zaštite, održavanja državnih puteva II reda na teritoriji AP Vojvodine u skladu sa zakonom; uređuje i obezbeđuje unutrašnja plovidba na državnim vodnim putevima na teritoriji AP Vojvodine; uređuju sajmovi i druge privredne manifestacije od pokrajinskog značaja; uređuje osnivanje, kategorizacija i način rada sajamskih centara; utvrđuje mreža sajamskih i drugih privrednih manifestacija na teritoriji AP Vojvodine. 

Pokrajinski sekretarijat za privredu, zapošljavanje i ravnopravnost polova prati sprovođenje programa, mera i aktivnosti za ravnomerni regionalni razvoj; predlaže jednog člana Tenderske i Aukcijske komisije kada je subjekt privatizacije s teritorije AP Vojvodine; učestvuje u pripremi strateških dokumenata i akcionih planova kojima se utvrđuju načela, ciljevi i prioriteti razvoja elektronskih komunikacija u Republici Srbiji; učestvuje u donošenju Plana namene radiofrekvencijskih opsega i Plana raspodele radio-frekvencija; učestvuje u utvrđivanju načina korišćenja preostalog opsega radio-frekvencija namenjenih zemaljskoj digitalnoj radiodifuziji, kao i pružanju širokopojasnih servisa (digitalna dividenda).

Pokrajinski sekretarijat za privredu, zapošljavanje i ravnopravnost polova u oblasti turizma, državnih puteva, drumskog, rečnog i železničkog saobraćaja, zaštite autorskih i srodnih prava u proizvodnji i prometu robe i elektronskih komunikacija, u skladu sa zakonom, obavlja poslove državne uprave koji su zakonom povereni organima AP Vojvodine. 

Pokrajinski sekretarijat za privredu, zapošljavanje i ravnopravnost polova obavlja izvršne, stručne i razvojne poslove pokrajinske uprave i vrši nadzor radi sprovođenja propisa u oblastima iz svog delokruga; prati rad ustanova i javnih službi čiji je osnivač AP Vojvodina. 

Pokrajinski sekretarijat za privredu, zapošljavanje i ravnopravnost polova, u skladu sa zakonom i Statutom obavlja poslove pokrajinske uprave u oblasti rada i zapošljavanja, koji se odnose na pripremu akata za Skupštinu, Pokrajinsku vladu, osnivanje fondova i drugih pravnih lica u tim oblastima i vršenje osnivačkih prava nad njima; izradu predloga plana aktivne politike zapošljavanja u Pokrajini;  pripremanje pokrajinskih akcionih planova za zapošljavanje; sprovođenje mera aktivne politike zapošljavanja u Pokrajini, u skladu sa zakonom, akcionim planom i strategijom zapošljavanja u AP Vojvodini; prati primenu propisa i strateških dokumenata iz oblasti zapošljavanja, rada, bezbednosti i zdravlja na radu; priprema akte o osnivanju organizacija od interesa za AP Vojvodinu u navedenim oblastima; daje pravna mišljenja i uputstva za primenu zakonskih propisa i drugih akata organizacijama, ustanovama, institucijama i građanima; prati stanje i primenu propisa u oblasti bezbednosti i zdravlja na radu u pokrajinskim organima uprave; predlaže aktivnosti i mere za rešavanje problema u oblasti bezbednosti i zdravlja na radu; prati stanje i primenu propisa u vezi s radno-pravnim statusom osoba sa invaliditetom; predlaže aktivnosti i mere za unapređivanje radno-pravnog statusa osoba sa invaliditetom; podstiče zapošljavanje osoba sa invaliditetom i drugih teže zapošljivih kategorija građana; prati realizaciju antidiskriminacione politike u oblasti rada i zapošljavanja; prati subvencioniranje privrednih subjekata u Pokrajini i transfera nižim organima vlasti u oblasti zapošljavanja; priprema prezentacije u zemlji i inostranstvu za predstavljanje potencijala Pokrajine u oblasti rada i zapošljavanja; prati stanje i kretanja na tržištu rada u AP Vojvodini; prati primenu ratifikovanih konvencija i preporuka Međunarodne organizacije rada i sačinjava izveštaje o njihovoj primeni; sarađuje s međunarodnim, regionalnim i domaćim organima, organizacijama i udruženjima u oblasti zapošljavanja, rada, bezbednosti i zdravlja na radu; koordinira rad i pruža podršku u radu Pokrajinskog socijalno-ekonomskog saveta, Pokrajinskog saveta za zapošljavanje, Pokrajinskog saveta za bezbednost i zaštitu na radu i drugim radnim telima iz oblasti rada i zapošljavanja; predlaže direktora Pokrajinske službe za zapošljavanje; podstiče razvoj tripartitnog socijalnog dijaloga u Pokrajini, prati institucionalni socijalni dijalog i važeći zakonski okvir; prati delovanje socijalnog partnerstva u uslovima krize (neuspele privatizacije, štrajkovi, najugroženije privredne grane); s pokrajinskim socijalno-ekonomskim savetom i drugim zainteresovanom subjektima, pokreće inicijative za izmene radnog zakonodavstva i socijalne politike; inicira aktivnosti za harmonizaciju radnog i socijalnog zakonodavstva s normativno-institucionalnim okvirom i praksom socijalnog dijaloga; preduzima aktivnosti na podizanju kapaciteta socijalnih partnera (sindikata i poslodavaca) za ravnopravno učešće u socijalnom dijalogu; prati uticaj makroekonomskih elemenata (privredna kretanja, tržište rada, politika zapošljavanja) na funkcionisanje socijalnog dijaloga u Pokrajini; afirmiše prednosti razvijenog socijalnog dijaloga konstantnim informisanjem javnosti o akterima, sadržajima i instrumentima socijalnog dijaloga; sarađuje sa sindikalnim organizacijama, organizacijama poslodavaca i udruženjima; učestvuje u rešavanju pitanja od značaja za ostvarivanje ekonomskih sloboda i prava zaposlenih, materijalnog i socijalnog položaja poslodavaca i zaposlenih; afirmiše razvoj kulture pregovaranja i podsticanja mirnog rešavanja kolektivnih radnih sporova; prati socijalni dijalog na lokalnom nivou i rad mreže saveta za zapošljavanje u Pokrajini; prati umrežavanja učesnika socijalnog dijaloga u Pokrajini; prati zaključivanja kolektivnih ugovora u Pokrajini; prati odnos javnosti i medija prema socijalnom dijalogu. 

Pokrajinski sekretarijat za privredu, zapošljavanje i ravnopravnost polova, u skladu sa zakonom i Statutom, obavlja poslove pokrajinske uprave, koji se odnose na: pripremanje analitičkih i drugih materijala u vezi s primenom propisa iz oblasti ravnopravnosti polova za Skupštinu i Pokrajinsku vladu; aktivnosti za unapređivanje oblasti ravnopravnosti polova u Pokrajini; promociju principa jednakih mogućnosti za žene i muškarce; praćenje stanja i predlaganje mera za unapređivanje položaja žena i ostvarivanje jednakih mogućnosti u Pokrajini; praćenje primene ratifikovanih konvencija i preporuka međunarodnih organizacija u ovoj oblasti; ostvarivanje saradnje s nevladinim organizacijama, sindikatima i drugim asocijacijama i medijima,  predlaganje i sprovođenje mera afirmativne akcije radi poboljšanja ekonomskog i društvenog položaja žena, naročito ranjivih grupa žena, kao i eliminacije nasilja nad ženama i nasilja u porodici; saradnju s republičkim i pokrajinskim organima uprave i organima jedinica lokalne samouprave iz oblasti ravnopravnosti polova; aktivnosti ka integrisanju principa rodne ravnopravnosti u sve oblasti rada pokrajinskih organa i pružanje stručne podrške. Kao povereni posao, obavlja se nadzor nad primenom Zakona o ravnopravnosti polova na teritoriji AP Vojvodine. 

U Pokrajinskom sekretarijatu za privredu, zapošljavanje i ravnopravnost polova, obavljaju se poslovi pokrajinske uprave koji se odnose na: implementaciju i primenu strategija za integraciju Roma i realizaciju akcionih planova na teritoriji Pokrajine; koordinaciju različitih projekata za integraciju Roma na teritoriji Pokrajine; ostvarivanje koordinacije s romskim savetima u Pokrajini i sa odgovarajućim organizacijama i organima na međunarodnom nivou; podsticanje i unapređivanje ženskih i ljudskih prava Roma i Romkinja na teritoriji Pokrajine; pripremanje analitičke dokumentacije za planiranje i programiranje aktivnosti u vezi sa integracijom Roma u Pokrajini; ostvarivanje saradnje i konsultacija s vladinim i nevladinim organizacijama i organima u oblasti integracije Roma i unapređivanja njihovog položaja; realizacija projekata koji su zasnovani na ciljevima definisanim u strategijama i akcionim planovima, koordiniranje primene i ostvarivanja domaćih i međunarodnih programa za integraciju i unapređivanje položaja Roma; informaciono-dokumentacionu delatnost i vođenje evidencija u pogledu integracije Roma na teritoriji Pokrajine; praćenje i prikupljanje informacija u vezi s merama koje se u Republici Srbiji i drugim zemljama preduzimaju radi unapređivanja stručnog rada u pogledu integracije Roma, kao i praćenje osposobljavanja i usavršavanja stručnjaka u oblasti integracije Roma. 

Pokrajinski sekretarijat za privredu, zapošljavanje i ravnopravnost polova obavlja i druge poslove kada mu je to zakonom, pokrajinskom skupštinskom odlukom ili drugim propisom povereno.

 

4. POSLOVI ZAJEDNIČKI ZA SVE POKRAJINSKE SEKRETARIJATE

Regionalna i međuopštinska saradnja

Član 44.

Pokrajinski sekretarijati u okviru svog delokruga, u skladu sa Statutom i zakonom, ostvaruju regionalnu i međuopštinsku saradnju i staraju se o njenom unapređivanju.

Međuregionalna saradnja

Član 45.

Pokrajinski sekretarijati u okviru svog delokruga, u skladu sa Statutom i zakonom, ostvaruju međuregionalnu saradnju s teritorijalnim zajednicama i drugim oblicima autonomije drugih država, u okviru spoljne politike Republike Srbije,  staraju se o njenom unapređivanju i obavljaju poslove pokrajinske uprave koji se odnose na pripremu, zaključivanje i primenu sporazuma.

Pokrajinski sekretarijati stvaraju uslove za pristup i realizaciju projekata koji se finansiraju iz sredstava pretpristupnih fondova EU, donacija i drugih oblika pomoći iz nadležnosti sekretarijata.

 

5. ODNOS POKRAJINSKE UPRAVE S DRUGIM ORGANIMA I GRAĐANIMA

Odnos prema Skupštini i Pokrajinskoj vladi

Član 46.

Pokrajinski organi uprave obavezni su da Skupštini daju obaveštenja, objašnjenja i podatke iz svog delokruga.

Pokrajinski organi uprave vrše poslove u skladu sa smernicama za rad koje donosi Pokrajinska vlada.

Pokrajinska vlada usmerava i usklađuje rad organa pokrajinske uprave.

Međusobni odnosi pokrajinskih organa uprave

Član 47.

Pokrajinski organi uprave međusobno sarađuju u obavljanju poslova od zajedničkog interesa, pružaju podatke i obaveštenja neophodna za rad, dostavljaju spise i ostvaruju druge oblike zajedničkog rada i saradnje.

Radi izvršavanja složenih poslova koji zahtevaju zajednički rad zaposlenih iz više pokrajinskih organa uprave, mogu se obrazovati komisije i radne grupe, čiji sastav i poslove utvrđuju rukovodioci sporazumno.

Rukovodioci pokrajinskih organa uprave, kada su ovlašćeni da sporazumno donose propise, a ne postignu sporazum, o tome obaveštavaju Pokrajinsku vladu.

Odnosi pokrajinskog organa uprave i organa lokalne samouprave

Član 48.

Pokrajinski organi uprave i organi lokalne samouprave međusobno sarađuju i obaveštavaju se o pitanjima od zajedničkog interesa.

Pokrajinski organi uprave pružaju stručnu pomoć organima lokalne samouprave u izvršavanju zakona.

Odnosi prema građanima i pravnim licima

Član 49.

Pokrajinski organi uprave dužni su da, u okviru svojih prava i dužnosti, fizičkim i pravnim licima omoguće nesmetano ostvarivanje njihovih prava i obaveza, daju im potrebne podatke i obaveštenja, sarađuju s njima i čuvaju ugled pokrajinske uprave.

Član 50.

Pokrajinski organi uprave dužni su da razmatraju predstavke, peticije i predloge koje im fizička i pravna lica podnose, da postupaju po njima i o tome ih obaveštavaju.

Fizička i pravna lica mogu se obratiti pokrajinskom organu uprave radi davanja mišljenja o primeni odredaba pokrajinskih skupštinskih odluka i drugih opštih akata. Mišljenja pokrajinskih organa uprave nisu obavezujuća.

Odnos pokrajinske uprave i Pokrajinskog zaštitnika građana ‒ ombudsmana

Član 51.

Pokrajinski organi uprave dužni su da Pokrajinskom zaštitniku građana ‒ombudsmanu omoguće nesmetan pristup podacima od interesa za ostvarivanje prava građana.

Pokrajinski organi uprave dužni su da razmotre ukazivanja, predloge i preporuke Pokrajinskog zaštitnika građana ‒ ombudsmana koji postupa u interesu građana.

Radi omogućavanja nesmetanog rada Pokrajinskog zaštitnika građana ‒ ombudsmana, pokrajinski organi uprave dužni su da preduzimaju sve potrebne mere i aktivnosti.

 

6. PRELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Član 52.

Pokrajinski organi uprave dužni su da svoja akta o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mesta usklade sa odredbama ove odluke do 31.12.2014. godine.

Član 53.

Stupanjem na snagu ove odluke prestaje da važi Pokrajinska skupštinska odluka o pokrajinskoj upravi („Službeni list APV”, broj: 40/12 ‒ prečišćen tekst).

Član 54.

Ova odluka stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom listu Autonomne pokrajine Vojvodine”.

SKUPŠTINA AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE

Novi Sad, 23. septembar 2014. godine.

POTPREDSEDNICA
SKUPŠTINE AP VOJVODINE

Ana Tomanova Makanova, s.r.