Tartományi képviselőházi rendelet Vajdaság Autonóm Tartomány Képviselőházáról

(Vajdaság AT Hivatalos Lapja, 28/2014. szám)

Vajdaság Autonóm Tartomány statútuma (Vajdaság Autonóm Tartomány Hivatalos Lapja, 20/2014. szám) 31. szakaszának 2. fordulata és 43. szakaszának 1. bekezdése alapján

Vajdaság Autonóm Tartomány Képviselőháza 2014. július 2–i ülésén

TARTOMÁNYI KÉPVISELŐHÁZI RENDELETET
hozott
VAJDASÁG AUTONÓM TARTOMÁNY KÉPVISELŐHÁZÁRÓL

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

1. szakasz

A jelen tartományi képviselőházi rendelet megállapítja a Vajdaság Autonóm Tartomány Képviselőházának (a továbbiakban: Képviselőház) szervezetét és munkamódját, a képviselők jogait és kötelességeit, a Képviselőház finanszírozását, a Képviselőház nyilvános működését, a Képviselőházi Szolgálat (a továbbiakban: Szolgálat) helyzetét, továbbá a Képviselőházra nézve jelentős egyéb kérdéseket.

A Képviselőháznak és munkatestületeinek szervezetével és munkamódjával,  a Képviselőház aktusainak meghozatalára vonatkozó eljárásokkal és egyéb eljárásokkal kapcsolatos kérdéseket, továbbá a jelen rendeletben nem szabályozott egyéb kérdéseket a Képviselőház ügyrendje (a továbbiakban: Ügyrend) és a Képviselőház egyéb jogszabályai részletesen szabályozzák.

2. szakasz

A Képviselőház Vajdaság Autonóm Tartomány (a továbbiakban: Vajdaság AT) legmagasabb rangú szerve, amely normatív és egyéb funkciókat tölt be, az Alkotmánnyal, törvénnyel és a Statútummal összhangban.

3. szakasz

A Képviselőház székhelye Újvidék.

4. szakasz

A Képviselőházat a Képviselőház elnöke képviseli.

5. szakasz

A Képviselőház nyilvánosan működik.

6. szakasz

A Képviselőháznak pecsétje van.

A Képviselőház pecsétje kör alakú, és a Szerb Köztársaság címere és Vajdaság Autonóm Tartomány címere alatt a következő szöveget tartalmazza: „Szerb Köztársaság – Vajdaság Autonóm Tartomány – Vajdaság Autonóm Tartomány Képviselőháza”, szerb nyelven, cirill betűs írással, valamint magyar, szlovák, horvát, román és ruszin nyelven és írással.

A pecsét szövegét a Szerb Köztársaság címere és Vajdaság Autonóm Tartomány címere körül koncentrikus körökben kell kiírni, a törvénnyel összhangban.

7. szakasz

A Képviselőház meghozza és módosítja a Statútumot, tartományi képviselőházi rendeleteket, határozatokat, rezolúciókat, nyilatkozatokat, ajánlásokat, Ügyrendjét, záró határozatokat és más jogszabályokat hoz.

A jelen szakasz 1. bekezdése szerinti jogszabályok meghozatalának eljárását az Ügyrend részletesen szabályozza.

A jelen szakasz 1. bekezdése szerinti jogszabályokat közzé kell tenni Vajdaság AT Hivatalos Lapjában.

8. szakasz

A Képviselőház munkájában a szerb nyelven és a cirill betűs íráson kívül egyenrangúan hivatalos használatban van a magyar, a szlovák, a horvát, a román és a ruszin nyelv és írás, a törvénnyel összhangban.

A KÉPVISELŐHÁZ MEGALAKÍTÁSA

9. szakasz

A Képviselőháznak 120 képviselője van.

A Képviselőház az első ülésén az Ügyrendben megállapított eljárás szerint megerősíti a képviselők mandátumát.

A Képviselőház megalakítottnak tekintendő, ha a képviselők kétharmadának mandátumát megerősítették.

A Képviselőház az első ülésen megválasztja a Képviselőház elnökét, alelnökét, kinevezi főtitkárát, megalakítja a képviselői csoportokat, és a Képviselőház munkatestületeit is megalakíthatja.

A KÉPVISELŐHÁZ SZERVEZETE

A Képviselőház elnöke

10. szakasz

A Képviselőház elnöke képviseli a Képviselőházat belföldön és külföldön, elnököl és vezeti a képviselőházi üléseket, kiírja a képviselő-választásokat, aláírja a Képviselőház által meghozott aktusokat, továbbá a Statútumban és az Ügyrendben meghatározott egyéb teendőket is ellát.

11. szakasz

A Képviselőház elnökét a képviselők közül választják meg.

A Képviselőház elnöke megválasztásának eljárását az Ügyrend részletesen szabályozza.

12. szakasz

A Képviselőház elnökének megbízatása négy évre szól.

A Képviselőház elnökének tisztsége a megbízatási idő lejárta előtt: lemondásával, felmentésével vagy a képviselői megbízatásának megszűnésével szűnik meg.

Az új elnök megválasztásáig a Képviselőház elnökének tisztségét ideiglenesen a Képviselőház legidősebb alelnöke látja el.

A Képviselőház elnöke tisztségének a megbízatási idő lejárta előtti megszűnése esetén az eljárást az Ügyrend részletesen szabályozza.

A Képviselőház alelnökei

13. szakasz

Minden képviselőház megalakulása alkalmával, az elnök javaslatára a Képviselőháznak külön határozatban meg kell állapítania a Képviselőház alelnökeinek számát.

Az alelnök segít a Képviselőház elnökének a tevékenységi körébe tartozó teendők végzésében.

A Képviselőház elnökét távolléte vagy tisztségének ellátásban való akadályoztatása esetén a Képviselőház alelnökeinek egyike helyettesíti.

14. szakasz

A Képviselőház alelnöke tisztségének megválasztására és megszűnésére a jelen rendeletnek a Képviselőház elnökének tisztségére való megválasztására és megszűnésére vonatkozó rendelkezéseit kell alkalmazni.

A Képviselőház Kollégiuma

15. szakasz

A Képviselőház Kollégiuma (a továbbiakban: Kollégium) a Képviselőház testülete, amelyet a Képviselőház elnöke hív össze a Képviselőház tevékenységével kapcsolatos munka összehangolása és konzultációk céljából.

A Kollégiumot a Képviselőház elnöke, a Képviselőház alelnökei és a Képviselőház képviselőcsoportjainak elnökei alkotják.

A Képviselőház elnökének meghívására a Kollégium ülésein azok a személyek is jelen lehetnek, akik nem tagjai a Kollégiumnak.  

A Kollégium segít a Képviselőház elnökének a Képviselőház képviselésében, a Képviselőház üléseinek összehívásában, a napirend-javaslat megállapításában, a munkatestületek munkájának összehangolásában és a Képviselőház elnökének hatáskörébe tartozó egyéb kérdésekben.

A Képviselőház elnöke szabályzatot hoz a Kollégium működéséről.

Nemzeti egyenjogúsági munkatestület

16. szakasz

A Képviselőház nemzeti egyenjogúsági munkatestületet alakít.

A nemzeti egyenjogúsági munkatestületet megválasztását, hatáskörét és  munkamódját Ügyrend szabályozza.

A Képviselőház munkatestületei

17. szakasz

A Képviselőház megalakítja az állandó munkatestületeket, de ideiglenes munkatestületeket is alakíthat.
Az állandó munkatestületek a bizottságok.

Az ideiglenes munkatestületek a tényfeltáró bizottságok és a különbizottságok.

A Képviselőház hatáskörébe tartozó egyes kérdések megvitatására, az aktusok előterjesztésére, valamint az egyes területeken uralkodó helyzet felmérésére, továbbá az ügyrendben meghatározott egyéb teendők ellátására bizottságok alakulnak.

Ideiglenes munkatestület alakítható az egyes területen uralkodó helyzet felmérése és az egyes jelenségekre vagy eseményekre vonatkozó tények megállapítása céljából.

Az ideiglenes munkatestület összetételét és feladatát a Képviselőház határozatban állapítja meg.

18. szakasz

A bizottságnak elnöke és elnökhelyettese van.

A bizottság elnöke irányítja a bizottság munkáját.

A bizottság megválasztását, összetételét, tevékenységi körét és munkamódját az Ügyrend szabályozza.

Képviselői csoportok

19. szakasz

A Képviselőházban a képviselők képviselői csoportokat alakíthatnak.

A képviselői csoportot a képviselői csoport elnöke képviseli.

A képviselői csoport megalakításának feltételeit, munkamódját és képviseletét az Ügyrend szabályozza.

Nem formális csoportok

20. szakasz

A Képviselőház képviselői meghatározott nem formális csoportokba szerveződhetnek egyes csoportosulások jogainak promóciója és a társadalomban betöltött szerepük tudatosításának, valamint meghatározott társadalmi értékek promóciójának céljából.

A nem formális csoportok megalakulásának feltételeit, munkamódját és bemutatkozását az Ügyrend szabályozza.

A Képviselőház főtitkára

21. szakasz

A Képviselőház főtitkárát (a továbbiakban: főtitkár) a Képviselőház elnökének javaslatára a Képviselőház nevezi ki.

A főtitkár segíti a Képviselőház elnökét és alelnökeit a Képviselőház üléseinek előkészítésében és vezetésében, gondoskodik a Képviselőház határozatainak és záró határozatainak végrehajtásáról, irányítja a Szolgálatot és a törvényben, határozatban és az Ügyrendben megállapított egyéb teendőket is ellát.

A főtitkár a munkájáért a Képviselőháznak és a Képviselőház elnökének felel.

A főtitkár tisztsége az újonnan megalakult Képviselőház főtitkára kinevezésének napjával, a lemondásával vagy felmentésével megszűnik.

22. szakasz

A főtitkárnak helyettese van, aki segíti munkájában, és távollétében vagy teendői ellátásában való akadályozottsága esetén helyettesíti.

A főtitkárhelyettest a főtitkár javaslatára és a Képviselőház elnökének jóváhagyásával a Képviselőház nevezi ki.

A főtitkárhelyettesek számát az Ügyrend állapítja meg.

A főtitkárhelyettes a munkájáért a Képviselőháznak és a Képviselőház elnökének felel.

A főtitkárhelyettes tisztsége az új főtitkárhelyettes kinevezésének napjával, a lemondásával vagy felmentésével megszűnik.

23. szakasz

A főtitkár és a főtitkárhelyettes felmentése a kinevezésükre előirányzott eljárás szerint történik.

Az új főtitkár kinevezéséig a főtitkár tisztségét a főtitkárhelyettes látja el.

A KÉPVISELŐHÁZ MUNKAMÓDJA

24. szakasz

A Képviselőház munkáját üléseken folytatja, a Statútummal és az Ügyrenddel összhangban.

A Képviselőház üléseit a Képviselőház elnöke hívja össze.

A Képviselőház elnöke állami és nemzetközi ünnepek, illetve történelmi évfordulókról való megemlékezés alkalmából ünnepi ülést hívhat össze.

A Képviselőház elnöke az egyes területeken folytatott politikára és a szélesebb gazdasági, kulturális és politikai jelentőségű kérdésekre vonatkozó kérdések megvitatása céljából tematikus ülést hívhat össze.

A Képviselőház ülésének összehívását és megtartását az Ügyrend részletesen szabályozza.

25. szakasz

A Képviselőház a jelen levő képviselők szavazattöbbségével dönt, ha az ülésen jelen van a képviselők teljes létszámának többsége, kivéve, ha a Statútum minősített többséget irányoz elő.

A Képviselőház képviselői teljes létszáma kétharmados többségének szavazataival dönt:

- a Statútum meghozataláról és módosításáról;
- a Statútum végrehajtására vonatkozó tartományi képviselőházi rendelet meghozataláról;
- a Vajdaság AT jelképeiről szóló tartományi képviselőházi rendelet meghozataláról;
- a tartományi polgári jogvédő – ombudsman megválasztásáról és felmentéséről;

A Képviselőház képviselői teljes létszáma többségének szavazataival dönt:

- a Képviselőház mandátumának idő előtti megszűnéséről;
- a tartományi népszavazás kiírásáról;
- Vajdaság AT költségvetésének meghozataláról és zárszámadásának elfogadásáról;
- a Képviselőház elnökének és alelnökének megválasztásáról és felmentéséről;
- a Tartományi Kormány elnökének, alelnökeinek és tagjainak megválasztásáról és felmentéséről;
- a Képviselőház Ügyrendjének meghozataláról.

26. szakasz

A bizottságok és a munkatestületek ülésen folytatják munkájukat.

A Képviselőház bizottsági ülései nyilvánosak, kivéve, ha a bizottság az egyes ülésekkel kapcsolatban nem hoz másmilyen döntést.

A bizottságok nyilvánosan szavaznak.

A bizottságok a jelen levő tagok szavazattöbbségével döntenek az ülésen, amelyen jelen van a bizottság tagjainak többsége.

27. szakasz

A Képviselőház, amelynek idő elő megszűnt a megbízatása, csak a törvényben és tartományi képviselőházi rendeletben meghatározott folyó és halaszthatatlan teendőket látja el.

A KÉPVISELŐK JOGAI ÉS KÖTELESSÉGEI

28. szakasz

A képviselő megbízatási ideje a megbízatási idejének a Képviselőházban való megerősítése napjától kezdődik, és négy évig, illetve a képviselő megbízatási idejének az ebben a megalakított Képviselőházban való megszűnéséig tart.

A képviselőnek képviselői igazolványt kell kiadni, amellyel a képviselő bizonyítja a képviselői státusát, és amelynek alapján a határozatban megállapított jogait érvényesíti.

A képviselői igazolvány a Képviselőház ülésein az elektronikus szavazási rendszer felhasználásával  azonosító kártyaként is használatos.  

A képviselői igazolvány formanyomtatványát, tartalmát, kiadásának módját és a kiadott igazolványok nyilvántartásának vezetését az adminisztratív kérdésekkel foglalkozó illetékes bizottság aktusában kell előírni.

29. szakasz

A képviselő a mandátumával az Alkotmánnyal és a Képviselőházba jelölt képviselők megválasztásáról szóló tartományi képviselőházi rendelettel összhangban szabadon rendelkezik.

30. szakasz

A képviselő saját meggyőződése szerint dönt, lép fel és szavaz.

A képviselő nem vonható büntetőfelelősség alá, nem helyezhető őrizetbe, vagy nem büntethető a Képviselőház és a munkatestületek ülésein kifejtett véleménye vagy szavazása miatt.

31. szakasz

A képviselő az Alkotmánnyal és a törvénnyel összhangban egyidejűleg nem tölthet be más köztisztséget, és nem kaphat a képviselői tisztséggel összeegyeztethetetlen megbízást.

32. szakasz

A képviselőnek joga van a Képviselőházban azt a nyelvet és írást használni, amelynek hivatalos használatát a Statútum, a tartományi képviselőházi rendelet és az ügyrend állapítja meg.

33. szakasz

A képviselőnek a tartományi képviselőházi rendelettel és az ügyrenddel összhangban joga van:

1) tartományi képviselőházi rendeleteket, határozatokat és egyéb jogszabályokat előterjeszteni,
2) a tartományi képviselőházi rendeletekre, határozatokra és egyéb jogszabályokra módosító javaslatokat tenni,
3) részt venni a tartományi képviselőházi rendeletek, határozatok és egyéb jogszabályok javaslatáról szóló vitában és döntéshozatalban a Képviselőház és bizottságai ülésén,
4) javaslatot tenni a tényfeltáró bizottság vagy különbizottság megalakítására,
5) javaslatot tenni, hogy a Képviselőház köztársasági törvény előterjesztője legyen, illetve hogy a Képviselőház módosító javaslatot terjesszen elő a köztársasági törvényjavaslatra,
6) javasolni a napirend módosítását és kiegészítését,
7) képviselői kérdéseket feltenni,
8) a képviselői teendőinek ellátásában az ügyrenddel összhangban egyéb cselekedeteket foganatosítani.

Az a képviselő, aki nem tagja a bizottságnak, az ügyrenddel összhangban döntéshozatali jog nélkül vehet részt a bizottság munkájában.

34. szakasz

A képviselőnek joga és kötelessége, hogy idejében és maradéktalanul tájékozódjon a Képviselőház hatáskörébe tartozó valamennyi kérdésről, valamint joga van a Képviselőház elnökétől, a bizottsági és a Képviselőház egyéb munkatestületi elnökeitől, Vajdaság AT Kormányának tagjától és más tartományi szervek és szervezetek tisztségviselőitől a képviselői teendőinek ellátásához szükséges tájékoztatást kérni.

Az e szakasz 1. bekezdésében foglalt jogok érvényesítésének módját az ügyrend szabályozza.

35. szakasz

A képviselő a képviselői teendőinek ellátásával kapcsolatban, a törvénnyel és az adminisztratív kérdésekben illetékes bizottság aktusával összhangban fizetésre, térítésre és egyéb juttatásra  jogosult.

36. szakasz

A képviselő, aki a fizetését a Képviselőházban valósítja meg, képviselői tisztségének megszűnése után, legfeljebb három hónapig jogosul fizetéstérítésre, a benyújtott kérelem alapján.

Ez a joga meghosszabbítható három hónapig terjedően, ha ebben az időszakban nyugdíjjogosultságot szerez.

A jelen szakasz 1. bekezdésében foglalt jog nem illeti meg a képviselőt, akit jogerős bírósági határozattal legalább hat hónap letöltendő börtönbüntetésre ítéltek.

A jelen szakasz 1. bekezdésében foglalt jog megszűnik: a képviselő kérelmére, munkaviszony létesítésével, nyugdíjjogosultság megszerzésével, valamint más tisztségre való megválasztása, illetve kinevezése esetén, amelynek alapján fizetést valósít meg.

37. szakasz

A képviselő megbízatása megszűnik a Képviselőház megbízatásának megszűnésével, valamint a képviselőknek a Képviselőházba való megválasztásáról szóló tartományi képviselőházi rendeletben megállapított esetekben.

38. szakasz

A képviselő köteles:

- tiszteletben tartani az Alkotmányt, a Statútumot és az ügyrendet,
- jelen lenni az ülésen és részt venni a Képviselőház és bizottságainak munkájában, amelynek tagja,
- a Képviselőház illetékes bizottságának határozataival összhangban eljárni,
- az azonosító kártyáját az Ügyrendben előírt módon használni,  
- a képviselői kötelességének teljesítésében és egész magatartásával őrizni a Képviselőház, a bizottságok és a képviselői csoportok tekintélyét, tiszteletben tartani a méltóságukat és a rendet az üléseken,
- a képviselőtársaihoz tisztelettel, sértő kifejezések és a magánéletükre vonatkozó tények és megítélések mellőzésével fordulni,  
- Vajdaság Autonóm Tartománynak a Képviselőház munkájára szánt költségvetési eszközeihez felelősségteljesen és ésszerűen viszonyulni,
- az illetékes állami szervnek a törvénnyel összhangban jelentést benyújtani saját vagyonáról és bevételeiről,
- a tartományi képviselőházi rendelettel és az ügyrenddel összhangban egyéb kötelességeket is teljesíteni.

A KÉPVISELŐHÁZ FINANSZÍROZÁSA

39. szakasz

A Képviselőház hatáskörének érvényesítéséhez szükséges eszközöket Vajdaság Autonóm Tartomány költségvetése (a továbbiakban: Vajdaság AT költségvetése) biztosítja.

40. szakasz

A Képviselőház önállóan állapítja meg és rendelkezik a Képviselőház munkájához szükséges eszközökkel (a továbbiakban: képviselőházi költségvetés).

A képviselőházi költségvetés a Vajdaság AT költségvetésének részét képezi.

A Tartományi Kormány a Képviselőház elnökének jóváhagyása nélkül  nem állíthatja le, nem halaszthatja el, vagy nem korlátozhatja a képviselőházi költségvetés végrehajtását.

A főtitkár a képviselőházi költségvetés eszközei felhasználásának megbízója.

A képviselőházi költségvetés megállapításának eljárását a jelen rendelet szabályozza.

41. szakasz

A főtitkár, a költségvetési rendszert szabályozó jogszabályokkal összhangban előkészíti a képviselőházi költségvetés javaslatát, és benyújtja a Képviselőház illetékes bizottságához.

A Képviselőház illetékes bizottsága megállapítja a képviselőházi költségvetés javaslatát, és véleményezés céljából megküldi a pénzügyekben illetékes tartományi titkárságnak.

A jelen szakasz 2. bekezdésében foglalt javaslatról a pénzügyekben illetékes tartományi titkárság a megindokolt véleményt megküldi a Képviselőház illetékes bizottságának, és a jóváhagyás megszerzése céljából a Képviselőház illetékes bizottságának ülésén közvetlenül nyilatkozik róla.

A jelen szakasz 3. bekezdésében foglalt jóváhagyás megszerzése esetén a Képviselőház illetékes bizottsága megerősíti a képviselőházi költségvetést, és ezt a pénzügyekben illetékes tartományi titkárság módosítás nélkül beépíti Vajdaság AT költségvetésének tervezetébe, a Tartományi Kormány pedig módosítás nélkül a Vajdaság AT költségvetéséről szóló tartományi képviselőházi rendelet javaslatába.

Ha nem születik egyetértés a Képviselőház illetékes bizottsága és a pénzügyekben illetékes tartományi titkárság között, a pénzügyekben illetékes tartományi titkárság a jelen szakasz 2. bekezdésében foglalt képviselőházi költségvetés javaslatát módosítás nélkül beépíti a Vajdaság AT költségvetésének tervezetébe, a Tartományi Kormány pedig módosítás nélkül a Vajdaság AT költségvetéséről szóló tartományi képviselőházi rendelet javaslatába.

A jelen szakasz 5. bekezdésében foglalt esetben a Tartományi Kormány a tartományi képviselőházi rendelet javaslatának indokolásában feltünteti azokat az okokat, amelyek miatt a pénzügyekben illetékes tartományi titkárság úgy ítéli meg, hogy a képviselőházi költségvetés javaslata nem elfogadható.

42. szakasz

A képviselőházi költségvetés végrehajtásának ellenőrzését a költségvetési felügyelőségről és az állami revízióról szóló jogszabályok értelmében kell végrehajtani.

A KÉPVISELŐHÁZ VISZONYULÁSA A TARTOMÁNYI KORMÁNYHOZ

43. szakasz

A Tartományi Kormány a munkájáért a Képviselőháznak felel.

A Tartományi Kormány a munkájáról rendes éves jelentést tesz a Képviselőháznak, és a kérelmére rendkívüli jelentéseket is tesz.

A Tartományi Kormány vagy a Tartományi Kormány tagjának munkája feletti ellenőrzés eljárását részletesebben az ügyrend szabályozza.  

A Képviselőház valamennyi ülésének kezdetén, mielőtt áttérne a napirend megállapítására, az ülés „Képviselői kérdések, javaslatok és információk” részében, a képviselők kérdéseket tehetnek fel, és információkat kérhetnek.

A képviselők kérdéseire a Tartományi Kormány elnöke, alelnökei és tagjai, illetve az általuk meghatalmazott személy ad választ.

Az ülésnek a kérdésekre és információk kérésére vonatkozó része legfeljebb 60 percig tarthat.

A „Képviselői kérdések, javaslatok és információk” résszel kapcsolatos eljárást az ügyrend részletesen szabályozza.

EGYÜTTMŰKÖDÉS MÁS ÁLLAMOK TERÜLETI KÖZÖSSÉGEIVEL  

44. szakasz

A Képviselőház a Szerb Köztársaság külpolitikájának keretében és területi egysége és jogi berendezése tiszteletben tartásának kötelezettségével együttműködik más államok területi közösségei és autonómiái más formáinak megfelelő szerveivel.

A Képviselőház más államok megfelelő területi közösségeivel, a törvénnyel összhangban, megállapodásokat köt.

Az együttműködés formáit és a megállapodások megkötése alkalmával az eljárást külön aktus részletesen szabályozza.

A KÉPVISELŐHÁZ MUNKÁJÁNAK NYILVÁNOSSÁGA

45. szakasz

A Képviselőház munkájának nyilvánosságát a következőkkel kell biztosítani: feltételek megteremtésével a Képviselőház üléseinek televíziós közvetítéséhez, sajtókonferenciák útján, együttes közlemények kiadásával, a média, a hazai és a nemzetközi szervezetek, nem kormányzati szervezetek és érdekelt polgárok számára a Képviselőház munkája figyelemmel kísérésének lehetővé tételével, a Képviselőház dokumentációs és levéltári anyagaiba való betekintéssel, a Képviselőház üléseiről készült jegyzőkönyvekbe való betekintéssel, a világháló útján, egyéb módokon, a törvénnyel és az ügyrenddel összhangban.

A Képviselőház épületében való belső rendet a képviselőházi ülések megtartása idején külön aktus szabályozza.

46. szakasz

A Képviselőház ülései a törvényben meghatározott esetekben a nyilvánosság előtt zártak lehetnek.

A jelen szakasz 1. bekezdése szerinti eljárást az ügyrend szabályozza.

A KÉPVISELŐHÁZ SZOLGÁLATA

47. szakasz

A Szolgálat ellátja a Képviselőház és a munkatestületei, képviselői, a Képviselőház elnöke és alelnökei, a Képviselőház képviselői csoportjai számára az adminisztratív-műszaki és egyéb teendőket, valamint a Képviselőház ügyrendjével és munkatestületeinek egyéb aktusaival összhangban más teendőket is ellát.

48. szakasz

A Szolgálatot a főtitkár irányítja.

49. szakasz

A Szolgálat munkájának irányítása, a munkavállalók munkaviszonyának létesítése és megszűnése, a Szolgálat munkavállalói jogainak, kötelességeinek és felelősségének érvényesítése, valamint a Képviselőház és a Képviselőház Szolgálata munkaeszközei használatának és felhasználásának tekintetében a főtitkárnak a tartományi közigazgatási szervet vezető tisztségviselővel azonos jogai és kötelességei vannak.

50. szakasz

A Szolgálat munkájának szervezetével és munkamódjával kapcsolatos kérdéseket a Szolgálatról szóló határozat részletesen szabályozza.

51. szakasz

A főtitkár szabályzatokat, határozatokat, rendeleteket, utasításokat és végzéseket hoz.

A Szolgálat belső szervezetéről és munkahelyeinek rendszeresítéséről szóló szabályzatot az adminisztratív kérdésekben illetékes bizottság jóváhagyásával a főtitkár hozza meg.

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

52. szakasz

A jelen tartományi képviselőházi rendelet hatályba lépésének napjával a Vajdaság Autonóm Tartomány Képviselőházáról szóló tartományi képviselőházi rendelet (Vajdaság AT Hivatalos Lapja, 6/2010., 8/2010.- helyreigazítás és 21/2010. szám) hatályát veszíti.

53. szakasz

A jelen tartományi képviselőházi rendelet a Vajdaság Autonóm Tartomány Hivatalos Lapjában való megjelenését követő nyolcadik napon lép hatályba.

VAJDASÁG AUTONÓM TARTOMÁNY KÉPVISELŐHÁZA

Újvidék, 2014. július 2.

Аna Тоmanová Маkanová, s.k.

VAJDASÁG AT KÉPVISELŐHÁZÁNAK
ELNÖKE