Hotărârea Adunării Provinciei privind Adunarea Provinciei Autonome Voivodina

("Bul. oficial al P.A.Voivodina" nr. 28/2014)

În baza articolului 31, liniuţa 2 şi articolului 43, alineatul 1 din Statutul Provinciei Autonome Voivodina ("Buletinul oficial al P.A.V.", numărul 20/2014),

Adunarea Provinciei Autonome Voivodina, la şedinţa ţinută pe data de 2 iulie  2014, a adoptat

HOTĂRÂREA ADUNĂRII PROVINCIEI PRIVIND
ADUNAREA PROVINCIEI AUTONOME VOIVODINA

DISPOZIŢII FUNDAMENTALE

Articolul 1

Prin prezenta hotărâre a Adunării Provinciei se stipulează organizarea şi modul de activitate a Adunării Provinciei Autonome Voivodina (în continuare: Adunarea), drepturile și datoriile deputaţilor, finanțarea Adunării, publicitatea activității Adunării şi statutul Serviciului Adunării (în continuare: Serviciul), precum şi alte probleme de importanţă pentru Adunare.

Problemele cu privire la organizarea şi modul de activitate a Adunării şi organismelor ei de lucru, procedurile de adoptare a actelor Adunării şi alte proceduri, precum şi alte probleme care nu sunt stipulate prin prezenta hotărâre, se stipulează mai concret prin Regulamentul privind actiitatea Adunării (în continuare: Regulamentul) şi alte acte ale Adunării.

Articolul 2

Adunarea este organul suprem al Provinciei Autonome Voivodina (în continuare: P.A. Voivodina), care efectuează funcții normative și alte funcții, în conformitate cu Constituția, Legea și Statutul.

Articolul 3

Sediul Adunării este la  Novi Sad.

Articolul 4

Adunarea este reprezentată de preşedintele Adunării.

Articolul 5

Activitatea Adunării este publică.

Articolul 6

Adunarea are sigiliu.

Sigiliul Adunării are formă rotundă şi conţine stema Republicii Serbia şi stema Provinciei Autonome Voivodina și sub aceasta textul: "Republica Serbia – Provincia Autonomă Voivodina – Adunarea Provinciei Autonome Voivodina" scris în limba sârbă, grafia chirilică şi în limbile maghiară, croată, slovacă, română şi ruteană cu grafiile acestora.

Textul sigiliului se scrie în formă de cercuri concentrice în jurul stemei Republicii Serbia şi stemei Provinciei Autonome Voivodina, în conformitate cu Legea.

Articolul 7

Adunarea adoptă și modifică Statutul, adoptă hotărâri ale Adunării Provinciei, hotărâri, rezoluţii, declaraţii, recomandări, Regualemtnt, concluzii şi alte acte.

Procedurile pentru adoptarea actelor din alineatul 1 al prezentului articol se stipulează mai precis prin Regulament.

Actele din alineatul 1 al prezentului articol se publică în „Buletinul oficial al Provinciei Autonome Voivodina“.

Articolul 8

În activitatea Adunării, în uz oficial sunt limba sârbă şi grafia chirilică, în uz oficial în mod egal sunt  şi limbile maghiară, croată, slovacă, română şi ruteană şi grafiile lor, în conformitate cu Legea.

CONSTITUIREA ADUNĂRII

Articolul 9

Adunarea are 120 de deputați.

Adunarea, la prima şedinţă, validează mandatele deputaţilor, în procedura stabilită în Regulament.

Adunarea este constituită prin validarea mandatelor a două treimi din deputaţi.

La prima şedinţă a Adunării se alege preşedintele, vicepreşedinţii, se numește Secretarul General al Adunării, se alcătuiesc grupurile de deputați, și se pot alcătui organismele de lucru ale Adunării.

ORGANIZAREA ADUNĂRII

Preşedintele Adunării

Articolul 10

Preşedintele Adunării reprezintă Adunarea în țară și străinătate, prezidează și conduce şedinţele Adunării, decretează alegerile de deputaţi, semnează actele adoptate de Adunare și efectuează alte activităţi stabilite prin Statut şi Regulament.

Articolul 11

Preşedintele Adunării se alege din rândul deputaţilor.

Procedura de alegere a preşedintelui Adunării se reglementează mai concret prin Regulament.

Articolul 12

Mandatul preşedintelui Adunării durează patru ani.

Preşedintelui Adunării îi încetează funcţia înainte de expirarea timpului pentru care a fost ales: prin demisie, destituire sau încetarea mandatului de deputat.

Până la alegerea noului președinte, funcția de președinte al Adunării, va fi îndeplinită de cel mai în vârstă vicepreşedinte al Adunării.

Procedura în cazul incetării funcției președintelui înaintea expirării mandatului la care a fost ales, se reglementează mai concret prin Regulament.

Vicepreşedintele Adunării

Articolul 13

Cu prilejul fiecărei constituiri Adunarea, printr-o hotărâre specială, stabileşte numărul vicepreşedinţilor Adunării, la propunerea preşedintelui.

Vicepreşedinele Adunării îl ajută pe preşedintele Adunării în efectuarea activităţilor din sfera lui de atribuţii.

Preşedintele Adunării, în caz de absenţă sau imposibilitate de a-şi exercita funcţia, va fi înlocuit de un vicepreşedinte al Adunării.

Articolul 14

Alegerii şi încetării funcţiei vicepreşedinţilor Adunării se aplică dispoziţiile prezentei hotărâri privind alegerea şi încetarea funcţiei preşedintelui Adunării.

Colegiul Adunării

Articolul 15

Colegiul Adunării (în continuare: Colegiul) este organismul Adunării pe care-l convoacă preşedintele Adunării în vederea coordonării activităţii muncii şi efectuării consultărilor în legătură cu activitățile Adunării.

Colegiul îl constituie preşedintele Adunării, vicepreşedinţii Adunării şi preşedinţii cluburilor de deputaţi în Adunare.

La şedinţele Colegiului pot fi prezente şi persoanele care nu sunt membri ai Colegiului, la invitaţia preşedintelui Adunării.

Colegiul îl ajută pe preşedintele Adunării în reprezentarea Adunării, convocarea şedinţelor Adunării, stabilirea propunerii ordinii de zi, conformarea activităţii organismelor de lucru şi a altor probleme din competenţa preşedintelui Adunării.

Președintele Adunării emite Regulile privind activitatea colegiuluiâ.

Organismul de lucru pentru egalitatea națională

Articolul 16

Adunarea constituie organismul de lucru pentru egalitatea națională.

Alegerea, competențele și modul de activitate al organismului de lucru pentru egalitatea națională se reglementează prin Regulament.

Organismele de lucru ale Adunării

Articolul 17

Adunarea constituie organisme de lucru permanente, dar poate constitui şi organisme de lucru provizorii.

Organisme de lucru permanente sunt comitetele.

Organisme de lucru provizorii sunt comitetele de anchetă şi comisiile.

Pentru dezbaterea și examinarea problemelor din competenţa Adunării, propunerea actelor, analizarea situaţiei din anumite domenii, precum şi efectuarea altor activităţi stabilite prin Regulament, se constituie comitetele.

Organismul de lucru provizoriu se poate constitui în vederea examinării situaţiei într-un anumit domeniu şi stabilirii faptelor cu privire la anumite fenomene sau evenimente.

Componenţa şi sarcina organismului de lucru provizoriu se stabileşte prin hotărârea Adunării.

Articolul 18

Comitetul are preşedinte şi locţiitor al preşedintelui.

Preşedintele comitetului conduce activitatea comitetului.

Alegerea, componența și sfera de lucru a comitetuluise reglementează prin Regulament.

Cluburile de deputaţi

Articolul 19

În Adunare se pot constitui cluburi de deputaţi din rândul deputaţilor.

Clubul de deputaţi este reprezentat de preşedintele clubului de deputaţi.

Condiţiile necesare pentru constituirea cluburilor de deputaţi, modul de activitate şi reprezentarea cluburilor de deputaţi se reglementează prin Regulament.

Grupurile neformale

Articolul 20

Deputații în Adunare se pot organiza în anumite grupuri neformale cu scopul promovării drepturilor anumitor grupări și ridicării nivelului de conștiință cu privire la rolul lor în societate, precum și a promovării anumitor valori sociale.  

Secretarul General al Adunării

Articolul 21

Secretarul General al Adunării (în continuare: secretarul general) este numit de Adunare, la propunerea preşedintelui Adunării.

Secretarul general îl ajută pe preşedinte şi vicepreşedinţii Adunării în pregătirea şi conducerea şedinţelor Adunării, se îngrijeşte de aplicarea hotărârilor şi concluziilor Adunării, conduce Serviciul şi efectuează alte treburi prevăzute prin Lege, hotărâre şi Regulament.

Secretarul general pentru activitatea sa răspunde Adunării şi preşedintelui Adunării.

Funcția secretarului general îi încetează pe data numirii secretarului noii componenţe a Adunării, prin demisionare sau destituire.

Articolul 22

Secretarul general are locţiitor care îl ajută în activitate şi îl înlocuieşte în caz de absenţă sau imposibilitate provizorie de a-şi efectua activitatea.

Locţiitorul secretarului este numit de Adunare, la propunerea secretarului general cu avizul preşedintelui Adunării.

Numărul locțiitorilor secretarului general se reglementează prin Regulament.

Locţiitorul secretarului pentru activitatea sa răspunde Adunării, preşedintelui Adunării şi secretarului.

Funcţia de locţiitor al secretarului încetează pe data numirii noului locţiitor al secretarului, prin demisionare sau destituire.

Articolul 23

Secretarul general şi locţiitorul secretarului se destituie conform procedurii prevăzute pentru numirea acestora.

Până la numirea noului secretar, îndatorirea de secretar este exercitată de locţiitorul secretarului.

MODUL DE ACTIVITATE A ADUNĂRII

Articolul 24

Adunarea îşi exercită atribuţiile în şedinţele în conformitate cu Statutul și Regulamentul.

Președintele Adunării convoacă ședința Adunării.

Cu prilejul sărbătorilor de stat sau internaționale și a marcărilor aniversărilor istorice, președintele Adunării poate convoca ședința festivă.

Președintele Adunării, în vederea dezbaterii problemelor referitoare la conducerea politicii în anumit domeniu și problemele de importanță economică, culturală și politică mai largă, poate convoca o ședință tematică.

Convocarea și desfășurarea ședințelor Adunării se stipulează mai concret prin Regulament.

Articolul 25

Adunarea adoptă hotărâri cu  majoritatea de voturi în şedinţa la care sunt prezenţi majoritatea din numărul total de deputaţi, dacă prin Statut nu este prevăzută o majoritate specială.

Adunarea adoptă hotărâri cu majoritate de voturi a două treimi din numărul total al deputaților:

- privind adoptarea și modificarea Statutului;
- privind adoptarea hotărârii Adunării Provinciei pentru aplicarea Statutului;
- privind adoptarea hotărârii Adunării Provinciei pentru simbolurile P.A. Voivodina;
- privind alegerea și destituirea Protectorului Provincial al Cetățenilor – ombudsman;

Adunarea adoptă hotărâri cu majoritatea de voturi din numărul total al deputaților:

- privind încetarea anticipată a mandatuluiAdunării;
- privind decretarea referendumului provincial;
- privind adoptarea bugetului P.A. Voivodina și adoptarea bilanțului;
- privind alegerea și destituirea președintelui și vicepreședinților Adunării;
- privind alegerea și destituirea președintelui, vicepreședinților și membrilor Guvernului Provincial;
- privind adoptarea regulamentului de lucru al Adunării.

Articolul 26

Comitetele și organismele de lucru își exercită atribuții la ședințe.

Şedinţele comitetetelor Adunării sunt publice, exceptând cazurile în care pentru o anumită ședință comitetul nu hotărăşte altfel.

Votarea la comitete este publică.

Comitetul hotărăşte cu majoritatea voturilor membrilor prezenţi, în şedinţa la care sunt prezenţi majoritatea din numărul total al membrilor comitetelor.

Articolul 27

În caz de dizolvare, Adunarea efectuează doar activitățile curente și obligațiile stabilite prin Lege și hotărârea Adunării Provinciei.

DREPTURILE ŞI ÎNDATORIRILE DEPUTAŢILOR

Articolul 28

Mandatul deputaţilor începe pe data validării mandatului în Adunare şi durează patru ani, respectiv până la încetarea mandatelor deputaţilor din componenţa respectivă a Adunării.

Deputatului i se eliberează legitimaţie de deputat, prin care deputatul dovedește statutul de deputat în în baza căreia își exercită drepturile stabilite în hotărâre.

Legitimația deputatului se folosește și ca un card de identificare prin folosirea sistemului electronic pentru vot, în ședințele Adunării.  

Formularul, conţinutul, modul de eliberare a legitimaţiei de deputat şi ţinerea evidenţei legitimaţiilor eliberate se stipulează prin actul comitetului competent problemele administrative.

Articolul 29

Deputatul dispune liber de mandatul său în conformitate cu Constituţia, hotărârea Adunării Provinciei privind alegerea deputaţilor în Adunare.

Articolul 30

Deputatul poate opta, discuta şi vota conform propriilor convingeri.

În exercitarea funcţiei de deputat, deputatul nu poate fi chemat la răspundere penală, reţinut sau pedepsit din cauza părerii expuse sau acordării votului la şedinţa Adunării şi organismelor de lucru.

Articolul 31

Deputatul nu poate exercita concomitent o altă funcţie publică sau îndatorire incompatibilă cu funcţia de deputat, în conformitate cu Constituţia și Legea.

Articolul 32

Deputatul are dreptul ca în Adunare să folosească limba şi grafia a cărăi uz oficial este prevăzut în Statut, hotărârea Adunării Provinciei şi Regulament.

Articolul 33

Deputatul, în conformitate cu hotărârea Adunării Provinciei şi Regulament, are dreptul să:

1. propună hotărâri ale Adunării Provinciei, hotărâri şi alte acte;
2. prezinte amendamente la proiectele de hotărâri ale Adunării Provinciei, hotărâri şi alte acte;
3. participe la dezbaterile şi adoptarea hotărârilor pe marginea proiectelor de hotărâri şi alte acte la şedinţele Adunării şi ale comitetelor ei;
4. propună formarea comitetelor de anchetă sau a comisiilor;
5. înainteaze propunerea ca Adunarea să fie propunătorul legii republicane, respectiv ca Adunarea să prezinte amendament la proiectul legii republicane;
6. propună modificarea şi completarea ordinei de zi;
7. prezinte interpelări;
8. preia şi alte măsuri în exercitarea funcţiei de deputat, în conformitate cu Regulamentul.

Deputatul care nu este membru al comitetului, poate participa la lucrările comitetului fără drept de vot, în conformitate cu Regulamentul.

Articolul 34

Deputatul are dreptul şi îndatorirea să fie informat la timp şi complet asupra tuturor problemelor din competenţa Adunării, precum şi dreptul să ceară informaţiile necesare pentru exercitarea funcţiei de deputat de la Preşedintele Adunării, preşedintele comitetului şi de la alte organisme de lucru ale Adunării, de la membrul Guvernului Provicial şi funcţionarii din alte organe şi organizaţii provinciale.

Modul de exercitare a dreptului prevăzut la alineatul 1 al prezentului articol se stipulează mai detaliat prin Regulament.

Articolul 35

Deputatul, pentru exercitarea funcţiei de deputat, are dreptul la salariu, compensări și alte venituri, în conformitate cu Legea și actul comitetului competent pentru problemele administrative.   

Articolul 36

Deputatul care îşi realizează salariul în Adunare, are dreptul la compensarea salariului, în urma încetării funcţiei de deputat, cel mult trei luni, pe baza cererii depuse.

Acest drept se poate prelungi cu până la trei luni, dacă în acest termen îşi realizează dreptul la pensie.

Dreptul prevăzut la alineatul 1 al prezentului articol nu aparţine deputatului care prin sentinţă judecătorească definitivă a fost condamnat la închisoare necondiţionată, cu durata de cel puţin şase luni.

Dreptul prevăzut la alineatul 1 al prezentului articol încetează: la cererea deputatului, prin întemeierea raportului de muncă, realizarea dreptului la pensie, precum şi în caz de alegere, respectiv numire la o altă funcţie în baza căreia realizează salariul.

Articolul 37

Deputatului îi încetează mandatul  prin încetarea mandatului componenței Adunării, precum și în cazurile stabilite în hotărârea Adunării Provinciei privind alegerea deputaţilor.

Articolul 38

Deputatul este obligat să:

- respecte Constituţia, legea, Statutul și Regulamentul:
- asiste la şedinţe şi să participe la lucrările Adunării şi ale comitetelor al căror membru este;
- procedeze conform hotărârii comitetului competent al Adunării;
- folosească carduri de identificare, în modul prevăzut de Regulament;
- în exercitarea drepturilor şi îndatoririlor de deputat şi în comportamentul său în întregime să-și păstreze demnitatea, să respecte ordinea la şedinţele Adunării, comitetelor şi ale grupurilor de deputaţi;
- să se adreseze celorlalţi deputaţi cu respect, fără insultări şi expunerea faptelor şi aprecierilor care se referă la viaţa privată a altor persoane;
- să aibă ţinută responsabilă şi rezonabilă faţă de mijloacele Bugetului Provinciei Autonome Voivodina, care sunt menite activităţii Adunării;
- prezinte raport organului de stat competent cu privire la bunurile şi veniturile de care dispune, în conformitate cu legea;
- execute şi alte îndatoriri, în conformitate cu hotărârea Adunării Provinciei şi Regulamentului.

Articolul 39

Mijloacele pentru exercitarea atribuțiilor Adunării se asigură în bugetul Provinciei Autnome Voivodina (în continuare: P.A. Voivodina).

Articolul 40

Adunarea în mod autonom stipulează și dispune de mijloace pentru activitatea Adunării (în continuare: bugetul Adunării).

Bugetul Adunării este partea integrantă a bugetului P.A. Voivodina.

Guvernul Provincial nu poate întrerupe, amâna sau limita executarea bugetului Adunării, fără avizul președintelui Adunării.

Secretarul general avizează folosirea mijloacelor din bugetul Adunării.

Procedura pentru stabilirea bugetului Adunării se stipulează prin prezenta hotărâre.

Articolul 41

Secretarul general elaborează proiectul bugetului Adunării în conformitate cu regulile prin care se stipulează sistemul bugetar și îl prezintă comitetului competent al Adunării.

Comitetul competent al Adunării stabilește proiectul bugetului Adunării și îl remite secretariatului provincial competent pentru finanțe spre acordare de părere.

Cu privire la proiectul din alineatul 2 al prezentului articol secretariatul provincial competent pentru finanțe remite părerea expusă comitetului competent al Adunării și nemijlocit să se declare la ședința comitetului competent al Adunării, în vederea obținerii consimțământului.

În caz de obținere a consimțământului din alineatul 3 al prezentului articol, comitetul competent al Adunării stabilește bugetul Adunării, pe care secretariatul provincial competent pentru finanțe îl include fără modificări în anteproiectul bugetului P.A. Voivodina, iar Guvernul Provincial îl introduce fără modificări în proiectul hotărârii Adunării Provinciei privind bugetul P.A. Voivodina.

Dacă nu se obține consimțământul dintre comitetul competent al Adunării și secretariatul provincial competent pentru finanțe, secretariatul provincial competent pentru finanțe proiectul bugetului Adunării din alineatul 2 al prezentului articol îl include fără modificări în anteproiectul bugetului P.A. Voivodina, iar Guvernul Provincial fără modificări în proiectul hotărârii Adunării Provinciei privind bugetul P.A. Voivodina.

În cazul din alineatul 5 al prezentului articol, Guvernul Provincial prin expunerea de motive a proiectului hotărârii Adunării Provinciei menționează motivele, din ce cauză secretariatul provincial competent pentru finanțe consideră că proiectul bugetului Adunării nu este acceptabil.

Articolul 42

Cotrolul executării bugetului Adunării se desfășoară conform regulilor privind inspecția bugetară și revizia de stat.

RAPORTUL DINTRE ADUNARE ŞI GUVERNUL PROVINCIAL

Articolul 43

Guvernul Provincial este responsabil Adunării pentru activitatea sa.

Guvernul Provincial prezintă Adunării cu regularitate, raportul său anual privind activitatea, iar la cererea Adunării și rapoartele extraordinare privind activitatea.

Procedura de control asupra activităţii Guvernului Provincial sau a membrului Guvernului Provincial, se stipulează mai detaliat în Regulament.

La începutul fiecărei ședințe a Adunării, înaintea stabilirii ordinii de zi, în partea ședinței „Interpelări, propuneri și informații“, deputații pot pune întrebări  și pot cere informații.

La întrebările deputaților, răspund președintele, vicepreședinții și membrii Guvernului Provincial, repsectiv persoanele pe care le-au autorizat.

Partea ședinței consacrată interpelărilor și cererii informațiilor durează cel mult 60 de minute.

Procedura cu privire la „Interpelări, propuneri și informații“, se va stipula mai detaliat prin Regulament.

COOPERAREA INTERREGIONALĂ A ADUNĂRII

Articolul 44

Adunarea execută cooperarea cu organele corespunzătoare ale comunităților teritoriale și ale altor forme de autonomi  din alte state în cadrul politicii externe a Republicii Serbia și cu obligația de a respecta unitatea ei teritorială și orânduirea juridică.

Adunarea încheie acorduri cu comunitățile teritoriale corespunzătoare din alte state în conformitate cu Legea.

Formele de cooperare și procedura cu prilejul încheierii acordurilor se stipulează mai concret printr-un act special.

PUBLICITATEA LUCRĂRILOR ADUNĂRII

Articolul 45

Publicitatea lucrărilor Adunării se asigură; prin crearea de condiţii pentru transmisiunile televizate ale şedinţelor Adunării, conferinţe de presă, prin comunicate oficiale, prin facilitarea urmăririi activităţii Adunării de către mass-media, observatorii organizaţiilor din ţară şi străinătate, organizaţiilor nonguvernamentale şi cetăţenilor interesaţi, prin accesul la materialul arhivistic şi documentar al Adunării, accesul la procesele verbale de la şedinţele Adunării, prin internet, în alte moduri, în conformitate cu legea şi Regulamentul.

Ordinea internă în edificiul Adunării, în timpul desfășurării ședințelor Adunării se va stipula printr-un act special.

Articolul 46

Ședințele Adunării pot fi închise pentru publicul în cazurile stabilite de lege.

Procedura din alineatul 1 al prezentului articolse stipulează prin Regulament.

SERVICIUL ADUNĂRII

Articolul 47

Serviciul execută activitățile de specialitate, administrativ-tehince și alte treburi pentru necesitățile Adunării și organismelor ei de lucru, deputaților, președintelui și vicepreședinților Adunării, grupurilor de deputați în Adunare, precum și alte treburi în conformitate cu Regulamentul, alte acte ale Adunării și organismelor ei de lucru.

Articolul 48

Serviciul este condus de secretar.

Articolul 49

În vederea conducerii activităţii Serviciului Adunării, stabilirii programului de muncă, întemeierii şi încetării raportului de muncă a angajaţilor, exercitării drepturilor, obligaţiilor şi responsabilităţilor angajaţiilor în Serviciul Adunării, precum şi a utilizării mijloacelor de muncă ale Adunării și Serviciului Adunării, secretarul Adunării dispune de drepturile şi îndatoririle ce îi revin ca şef conducător al organelor provinciale ale administraţiei.

Articolul 50

Problemele cu privire la organizarea și modul de activitate a Serviciului se stipulează mai detaliat prin Hotărârea privind Serviciul.

Articolul 51

Secretarul general emite regulamente, hotărâri, ordini, îndrumări și decizi.

Regulamentul privind organizarea și sitematizarea  internă a locurilor de muncă în Serviciul emite secretarul general cu avizul comitetului competent pentru problemele administrative.

DISPOZIŢII FINALE

Articolul 52

Pe data intrării în vigoare a prezentei hotărâri a Adunării Provinciei se abrogă Hotărârea Adunării Provinciei privind Adunarea Provinciei Autonome Voivodina ("Buletinul oficial al P.A.V." numărul 6/2010, 8/2010-rect. şi 21/2010).

Articolul 53

Prezenta hotărâre a Adunării Provinciei intră în vigoare a opta zi de la data publicării ei în "Buletinul oficial al Provinciei Autonome Voivodina.

ADUNAREA PROVINCIEI AUTONOME VOIVODINA

Novi Sad, 2 iulie 2014

PREŞEDINTELE
ADUNĂRII P.A.VOIVODINA

s.s.  Pásztor István
(Pásztor István, s.k.)