Pokrajinska skupštinska odluka o Pokrajinskoj vladi

("Sl. list AP Vojvodine", br. 37/2014)

Temeljem članka 54. stavak 1. i članka 31. redak 2. Statuta Autonomne Pokrajine Vojvodine ("Službeni list APV", broj 20/2014),

Skupština Autonomne Pokrajine Vojvodine, na sjednici održanoj dana 23.  rujna 2014. godine,  d o n i j e l a  je

POKRAJINSKU SKUPŠTINSKU ODLUKU O
POKRAJINSKOJ VLADI

1. TEMELJNE ODREDBE

Članak 1.

Ovom Pokrajinskom skupštinskom odlukom (u daljem tekstu: Odluka) uređuje se sastav, mandat, uređenje, nadležnosti i druga pitanja od značaja za rad Pokrajinske vlade.

Pitanja u svezi s načinom rada i odlučivanja Pokrajinske vlade i njenih radnih tijela, kao i druga pitanja od značaja za rad Pokrajinske vlade, a koja nisu uređena ovom Odlukom, bliže se uređuju Poslovnikom o radu Pokrajinske vlade (u daljem tekstu: Poslovnik) i drugim aktima Pokrajinske vlade.

Članak 2.

Sve imenice koje se u ovoj Odluci koriste u muškom rodu, a imaju i ženski rod, podrazumijevaju i istodobno obuhvaćaju iste imenice u ženskom rodu.

Imenice koje označavaju službene pozicije i dužnosti u tijelima  Autonomne Pokrajine Vojvodine (u daljem tekstu: AP Vojvodina) koriste se u obliku koji izražava spol osobe koja je njihov nositelj.

Članak 3.

Pokrajinska vlada je izvršno tijelo AP  Vojvodine.

Rad Pokrajinske vlade usmjerava Skupština AP Vojvodine (u daljem tekstu: Skupština).

Pokrajinska vlada je odgovorna Skupštini za svoj rad.

Članak 4.

Rad Pokrajinske vlade je javan. Pokrajinska vlada je dužna omogućiti javnosti uvid u svoj rad, prema propisu kojim se uređuje slobodan pristup informacijama od javnog značaja i Poslovniku.

Pokrajinska vlada obavještava javnost o svom radu davanjem informacija sredstvima  javnog informiranja, održavanjem konferencija za tisak i stvaranjem drugih uvjeta za upoznavanje građana s radom Pokrajinske vlade.

 

2. SASTAV POKRAJINSKE VLADE

Članak 5.

Pokrajinsku vladu čine predsjednik, jedan ili više potpredsjednika i članovi Pokrajinske vlade, koji istodobno mogu biti pokrajinski tajnici.

Odlukom o izboru Pokrajinske vlade određuje se broj potpredsjednika i članova Pokrajinske vlade.

Članak 6.

Predsjednik Pokrajinske vlade predstavlja, vodi i usklađuje rad Pokrajinske vlade sukladno smjernicama Skupštine.

Predsjednik Pokrajinske vlade može potpredsjednicima i članovima Pokrajinske vlade davati upute i posebna zaduženja sukladno programu Pokrajinske vlade.

Predsjednik Pokrajinske vlade saziva i vodi njene sjednice, potpisuje akta koja ona donosi, skrbi se o primjeni njenog Poslovnika i vrši druge poslove utvrđene Statutom, pokrajinskom skupštinskom odlukom i Poslovnikom.

Predsjednik Pokrajinske vlade donosi akta o postavljenju i razrješenju šefa Kabineta i savjetnika predsjednika Pokrajinske vlade, čiji mandat traje dok traje mandat predsjednika.

Članak 7.

Potpredsjednik Pokrajinske vlade pomaže predsjedniku Pokrajinske vlade u obavljanju njegovih poslova, zamjenjuje predsjednika u slučaju njegove odsutnosti ili spriječenosti, vrši i druge poslove koje mu povjeri predsjednik Pokrajinske vlade.

Potpredsjednik Pokrajinske vlade može biti istodobno zadužen za rukovođenje pokrajinskim tajništvom.

Članak 8.

Član Pokrajinske vlade, za svoj rad i za stanje u području za koje je zadužen, odgovoran je Skupštini, Pokrajinskoj vladi i predsjedniku Pokrajinske vlade.

Član Pokrajinske vlade odgovoran je za odluke i mjere koje je donio ili propustio da donese ili poduzme u cilju izvršavanja uputa i posebnih zaduženja koje mu Pokrajinska vlada, odnosno predsjednik Pokrajinske vlade, odredi ili povjeri.

Član Pokrajinske vlade predlaže razmatranje pojedinih pitanja iz nadležnosti Pokrajinske vlade, sudjeluje u radu i odlučivanju o svim pitanjima o kojima se raspravlja na sjednici Pokrajinske vlade, sudjeluje u radu radnih tijela Pokrajinske vlade i u vršenju drugih poslova iz nadležnosti Pokrajinske vlade, sukladno njenom Poslovniku.

 

3. NESPOJIVOST DUŽNOSTI

Članak 9.

Predsjednik, potpredsjednik i član Pokrajinske vlade dužan je postupiti sukladno propisima kojima se uređuje spriječavanje sukoba interesa pri vršenju javnih dužnosti.

Članak 10.

Predsjednik, potpredsjednik i član Pokrajinske vlade, za vrijeme vršenja javne dužnosti, ne može osnovati gospodarsko društvo, odnosno javnu službu, niti započeti obavljanje samostalne djelatnosti, u smislu zakona kojim se uređuje poduzetništvo.

Predsjednik, potpredsjednik i član Pokrajinske vlade ne može vršiti dužnost upravljanja, nadzora ili zastupanja privatnog kapitala u gospodarskom društvu, privatnoj ustanovi ili drugoj privatnoj pravnoj osobi.

Predsjednik, potpredsjednik i član Pokrajinske vlade dužan je da u roku od 30 dana od izbora, postavljenja ili imenovanja, prenese svoja upravljačka prava u gospodarskom društvu na pravnu ili fizičku osobu koja nije povezana osoba, da ih ona u svoje ime, a za račun predsjednika, potpredsjednika ili člana Pokrajinske vlade, vrši do prestanka javne dužnosti.

Članak 11.

Predsjednik, potpredsjednik i član Pokrajinske vlade ne može obavljati drugi posao ili djelatnost za vrijeme vršenja javne dužnosti koja zahtjeva rad s punim radnim vremenom ili stalni rad.

Iznimno od stavka 1. ovog članka, predsjednik, potpredsjednik i član Pokrajinske vlade može se baviti znanstveno-istraživačkim radom, nastavnom, kulturno-umjetničkom, humanitarnom i sportskom djelatnošću, sukladno propisima kojima se uređuje spriječavanja sukoba interesa pri vršenju javnih dužnosti.

 

4. MANDAT POKRAJINSKE VLADE

Članak 12.

Pokrajinsku vladu bira Skupština na prijedlog kandidata za predsjednika Pokrajinske vlade sukladno Statutu.

Članak 13.

Mandat Pokrajinske vlade počinje teći danom polaganja prisege pred Skupštinom.

Članovi Pokrajinske vlade na dan svog izbora polažu pred Skupštinom prisegu čiji tekst glasi: "Zaklinjem se da ću se u svom radu pridržavati Ustava, zakona i Statuta Autonomne Pokrajine Vojvodine i da ću dužnost člana Pokrajinske vlade vršiti odgovorno i savjesno."

Članak 14.

Mandat Pokrajinske vlade traje do isteka mandata Skupštine koja ju je izabrala.

Mandat Pokrajinske vlade prestaje prije isteka vremena na koje je izabrana: razrješenjem predsjednika Pokrajinske vlade, ostavkom predsjednika Pokrajinske vlade ili prijevremenim prestankom mandata Skupštine.

Članak 15.

Pokrajinska vlada kojoj je prestao mandat može vršiti samo tekuće i neodložne poslove, ne može predlagati pokrajinske skupštinske odluke i druga opća akta, niti donositi akta  izuzev ako je njihovo donošenje vezano za zakonski rok ili to nalažu potrebe AP Vojvodine, interesi obrane od elementarnih nepogoda ili druge izvanredne situacije.

Pokrajinska vlada kojoj je prestao mandat ne može postavljati na rukovodna radna mjesta niti razrješavati s rukovodnih radnih mjesta u tijelima i organizacijama pokrajinske uprave, drugim organizacijama i službama AP Vojvodine.

Pokrajinska vlada kojoj je prestao mandat ne može imenovati ni razrješavati tijela upravljanja u javnim poduzećima, ustanovama i drugim organizacijama čiji je osnivač AP Vojvodina.

Članak 16.

Prijedlog za razrješenje predsjednika Pokrajinske vlade može podnijeti najmanje 30 zastupnika.

Prijedlog za razrješenje predsjednika Pokrajinske vlade razmatra se na prvoj narednoj sjednici Skupštine koja se zakazuje u roku od sedam dana. Nakon okončanja rasprave glasuje se o prijedlogu za razrješenje.

Ako Skupština ne usvoji prijedlog za razrješenje predsjednika Pokrajinske vlade, potpisnici prijedloga ne mogu podnijeti novi prijedlog za razrješenje prije isteka roka od 180 dana.

Članak 17.

Predsjednik Pokrajinske vlade može podnijeti ostavku Skupštini.

Predsjednik Pokrajinske vlade podnosi ostavku predsjedniku Skupštine i istodobno o njoj obavještava javnost.

Skupština na prvoj sljedećoj sjednici konstatira ostavku, bez rasprave.

Pokrajinskoj vladi prestaje mandat danom konstatiranja ostavke predsjednika Pokrajinske vlade.

Članak 18.

Članu Pokrajinske vlade mandat prestaje prije isteka vremena na koje je izabran: konstatiranjem ostavke, ako ga Skupština razrješi na prijedlog predsjednika Pokrajinske vlade, razrješenjem predsjednika Pokrajinske vlade ili ostavkom predsjednika Pokrajinske vlade.

Članak 19.

Član Pokrajinske vlade koji je podnio ostavku ili za koga je podnijet prijedlog za razrješenje ima položaj člana Pokrajinske vlade u ostavci.

Član Pokrajinske vlade u ostavci do trenutka prestanka mandata, dužan je vršiti tekuće poslove, s tim da ne može donositi akta iz djelokruga pokrajinskog tajništva kojim rukovodi, izuzev ako je njihovo donošenje u svezi sa zakonskim rokom ili to nalažu potrebe AP Vojvodine, interesi obrane od elementarnih nepogoda ili druge izvanredne situacije.

Članak 20.

Član Pokrajinske vlade može podnijeti ostavku predsjedniku Pokrajinske vlade.

Predsjednik Pokrajinske vlade dostavlja podnijetu ostavku predsjedniku Skupštine koja je konstatira na prvoj sljedećoj sjednici.

Predsjednik Pokrajinske vlade može predložiti Skupštini razrješenje pojedinog člana Pokrajinske vlade.

Skupština na prvoj narednoj sjednici razmatra i glasuje o prijedlogu za razrješenje člana Pokrajinske vlade.

Članu Pokrajinske vlade koji je podnio ostavku mandat prestaje danom konstatiranja ostavke, a članu Pokrajinske vlade koji je razrješen, danom donošenja odluke o razrješenju.

Članak 21.

Ovlaštenja člana Pokrajinske vlade kome je prestao mandat vrši član Pokrajinske vlade koga predsjednik Pokrajinske vlade ovlasti.

Predsjednik Pokrajinske vlade po prestanku mandata člana Pokrajinske vlade  predlaže Skupštini u roku od 15 dana kandidata za novog člana Pokrajinske vlade.

Članak 22.

Odredbe članka  19.-21.  sukladno se primjenjuju u postupku ostavke i razrješenja potpredsjednika Pokrajinske vlade.

 

5. UREĐENJE POKRAJINSKE VLADE

Članak 23.

Pokrajinska vlada ima Tajništvo Pokrajinske vlade, koje vrši stručne, upravne i operativne poslove za potrebe Pokrajinske vlade.

U Tajništvu Pokrajinske vlade obrazuje se Kabinet predsjednika Pokrajinske vlade.

Djelokrug, ustrojstvo i druga pitanja od značaja za rad Tajništva Pokrajinske vlade uređuje se posebnom odlukom i Poslovnikom.

Članak 24.

Pokrajinska vlada ima tajnika Pokrajinske vlade, koga postavlja i razrješava Pokrajinska vlada na prijedlog predsjednika Pokrajinske vlade, na mandat od četiri godine i može biti ponovno postavljen.

Tajnik Pokrajinske vlade je odgovoran za svoj rad predsjedniku Pokrajinske vlade i Pokrajinskoj vladi.

Tajnik Pokrajinske vlade organizira rad Tajništva Pokrajinske vlade, skrbi se o primjeni Poslovnika, o pripremi i obradi sjednica Pokrajinske vlade i pomaže predsjedniku i potpredsjedniku Pokrajinske vlade u drugim poslovima iz nadležnosti Pokrajinske vlade.

Članak 25.

Radi razmatranja načelnih i drugih pitanja iz djelokruga Pokrajinske vlade, obrazuje se Kolegij predsjednika Pokrajinske vlade, kao stručno savjetodavno tijelo.

Kolegij predsjednika čine predsjednik Pokrajinske vlade, potpredsjednici i tajnik Pokrajinske vlade.

Članak 26.

Pokrajinska vlada obrazuje stalna radna tijela, radi učinkovitijeg rada Pokrajinske vlade i ocjenjivanja materijala, odlučivanja, zauzimanja stajališta, davanja mišljenja i prijedloga u pitanjima iz nadležnosti Pokrajinske vlade, usklađivanja stajališta tijela i organizacija pokrajinske uprave, drugih organizacija i službi AP Vojvodine, prije razmatranja nekog prijedloga na sjednici Pokrajinske vlade.

Pokrajinska vlada može obrazovati povremena radna tijela, radi razmatranja pojedinih pitanja iz svoje nadležnosti i davanja prijedloga, mišljenja i stručnih obrazloženja.

Stalna radna tijela obrazuju se Poslovnikom. Članove stalnih radnih tijela rješenjem imenuje i razrješava Pokrajinska vlada.

Povremena radna tijela obrazuju se odlukom kojom se utvrđuju i njihovi zadaci i sastav.

Članak 27.

Pokrajinska vlada radi i odlučuje o poslovima iz svoje nadležnosti na sjednici kojoj nazoči većina članova Pokrajinske vlade.

Pokrajinska vlada odlučuje većinom glasova nazočnih članova Pokrajinske vlade.

O utvrđivanju prijedloga programskih, razvojnih i planskih dokumenata, prijedloga pokrajinskih skupštinskih odluka, utvrđivanju prijedloga proračuna i završnog računa, privremenog financiranja i utvrđivanju izvješća o svom radu koji podnosi Skupštini, Pokrajinska vlada odlučuje većinom glasova svih članova Pokrajinske vlade.

U slučaju da Pokrajinska vlada ima paran broj članova, odluka o pitanjima iz stavka 3. ovog članka je donijeta ako za nju glasuje najmanje polovica svih članova Pokrajinske vlade, pod uvjetom da je za odluku glasovao predsjednik Pokrajinske vlade.

Članak 28.

Predsjednik, potpredsjednik i član Pokrajinske vlade ne odgovaraju za mišljenje iznijeto na sjednici Pokrajinske vlade, Skupštine ili za glasovanje na sjednici Pokrajinske vlade.

Članak 29.

Način rada i odlučivanja Pokrajinske vlade bliže se uređuju Poslovnikom.

Članak 30.

Pored srpskog jezika, ćiriličnog pisma, Pokrajinska vlada u svom radu osigurava ravnopravnu službenu uporabu mađarskog, slovačkog, hrvatskog, rumunjskog i rusinskog jezika i njihovih pisama, sukladno zakonu.

Službena uporaba jezika i pisama nacionalnih manjina-nacionalnih zajednica iz stavka 1. ovog članka naročito podrazumijeva pravo člana Pokrajinske vlade da se koristi svojim materinjim jezikom u pisanom i usmenom obraćanju Pokrajinskoj vladi, kao i da mu se akta za sjednice Pokrajinske vlade dostavljaju na tom jeziku.

Pravo iz stavka 2. ovog članka osigurava se na pravodobni zahtjev člana Pokrajinske vlade sukladno Poslovniku.

 

6. NADLEŽNOST POKRAJINSKE VLADE

Članak 31.

Pokrajinska vlada predlaže Skupštini:

1. pokrajinske skupštinske odluke i druga opća akta;

2. proračun i završni račun AP Vojvodine;

3. strategije, programska, planska i razvojna dokumenta iz nadležnosti AP Vojvodine sukladno zakonu i Statutu;

4. zaključivanje sporazuma s odgovarajućim teritorijalnim zajednicama drugih država.

Članak 32.

Pokrajinska vlada:

1. izvršava zakone ako je za to ovlaštena;

2. izvršava pokrajinske skupštinske odluke i druga opća akta Skupštine;

3. na zahtjev Skupštine, nadležnog radnog tijela ili predsjednika Skupštine daje mišljenje na prijedlog pokrajinske skupštinske odluke ili općeg akta koji je Skupštini podnio drugi predlagač;

4. donosi pokrajinske uredbe, odluke i druga opća akta radi izvršavanja zakona i pokrajinskih skupštinskih odluka, ukoliko je za to ovlaštena zakonom ili pokrajinskom skupštinskom odlukom;

5. poduzima posebne mjere i aktivnosti u slučaju postojanja značajnije nesrazmjerne zastupljenosti pripadnika nacionalnih manjina-nacionalnih zajednica u pokrajinskim tijelima i službama koje osniva AP Vojvodina;

6. daje suglasnost na programe i planove javnih poduzeća, ustanova i drugih organizacija čiji je osnivač AP Vojvodina;

7. poduzima mjere za provedbu programskih, razvojnih i planskih dokumenata koje je donijela Skupština;

8. postavlja i razrješava pokrajinske dužnosnike koje ne bira Skupština;

9. zastupa AP Vojvodinu kao pravnu osobu, i pri tome vrši prava i obveze koje AP Vojvodina ima kao osnivač javnih poduzeća i ustanova sukladno zakonu;

10. obrazuje stručna tijela za obavljanje određenih poslova iz nadležnosti AP Vojvodine i imenuje i razrješava njihove članove;

11. obrazuje stručne i druge službe za obavljanje poslova u svom djelokrugu, sukladno zakonu, Statutu i pokrajinskoj skupštinskoj odluci;

12. imenuje, odnosno predlaže ravnatelje, članove upravnih i nadzornih odbora fondova, ustanova i drugih organizacija, sukladno zakonu;

13. upravlja i raspolaže javnim vlasništvom AP Vojvodine sukladno zakonu o čemu redovito izvještava Skupštinu, najkasnije do isteka prvog kvartala tekuće godine za prethodnu godinu;

14. usmjerava i usklađuje rad pokrajinskih tijela uprave i vrši nadzor nad njihovim radom;

15. nadzire rad gospodarskih društava i ustanova koje vrše javna ovlaštenja i druge poslove u pitanjima od pokrajinskog značaja, a čiji je osnivač AP Vojvodina;

16. donosi opća akta i poduzima mjere iz nadležnosti Skupštine u slučaju elementarnih nepogoda i u drugim izvanrednim situacijama, radi otklanjanja tih izvanrednih situacija, sukladno zakonu, ako se Skupština ne može pravodobno sastati;

17. podnosi redovito godišnje izvješće o radu Skupštini, a na njen zahtjev i izvanredna izvješća o radu;
18. donosi Poslovnik;

19. rješava sukob nadležnosti između tijela i organizacija pokrajinske uprave, drugih organizacija i službi AP Vojvodine;

20. odlučuje o izuzeću rukovoditelja tijela i organizacija pokrajinske uprave, drugih organizacija i službi AP Vojvodine;

21. poništava ili ukida svaki opći ili pojedinačni akt tijela i organizacija pokrajinske uprave koji nije sukladan zakonu, Statutu ili pokrajinskoj skupštinskoj odluci u okviru nadzora nad radom tijela i organizacija pokrajinske uprave, na način utvrđen zakonom, satutom i pokrajinskom skupštinskom odlukom;

22. vrši druge poslove utvrđene zakonom, Statutom i pokrajinskom skupštinskom odlukom.

Članak 33.

Pokrajinska vlada može obrazovati stručne i druge službe za poslove iz svoje nadležnosti za svoje potrebe ili za zajedničke poslove za sva ili pojedina tijela, i propisuje njihovo ustrojstvo i djelokrug.

Službom rukovodi direktor, koga postavlja i razrješava Pokrajinska vlada na prijedlog predsjednika Pokrajinske vlade, ako posebnim propisom nije drugačije određeno.

Članak 34.

Pokrajinska vlada podnosi Skupštini redovito godišnje  izvješće o svom radu za proteklu godinu najkasnije do isteka prvog kvartala tekuće godine.

Na zahtjev Skupštine, Pokrajinska vlada je dužna joj podnijeti izvanredno izvješće o svom radu.

 

7. AKTA POKRAJINSKE VLADE

Članak 35.

Pokrajinska vlada donosi pokrajinske uredbe, odluke, preporuke, naredbe, upute, rješenja, pravilnike i zaključke.

Članak 36.

Pokrajinskom uredbom se uređuju određena pitanja za izvršavanje zakona, pokrajinskih skupštinskih odluka, ako je za to Pokrajinska vlada ovlaštena zakonom, statutom ili pokrajinskom skupštinskom odlukom.

Odlukom se obrazuju povremena radna tijela Pokrajinske vlade, obrazuju se stručne i druge službe za obavljanje poslova iz djelokruga Pokrajinske vlade ili za zajedničke poslove za sva ili pojedina tijela pokrajinske uprave i uređuju druga pitanja za koja je ovlaštena zakonom ili pokrajinskom skupštinskom odlukom.

Preporukom se izražava mišljenje o pojedinim pitanjima od općeg interesa i načinu rješavanja pojedinih problema i predlaže način i mjere koje treba poduzeti radi rješavanja pojedinih pitanja.

Naredbom se, radi izvršavanja pojedinih odredbi zakona i drugih propisa, naređuje ili zabranjuje postupanje u određenom slučaju koji ima opći značaj.

Uputom se propisuje način postupanja tijela i organizacija pokrajinske uprave, drugih organizacija i službi AP Vojvodine u izvršavanju pojedinih odredaba propisa Skupštine i Pokrajinske vlade.

Rješenjem se odlučuje o imenovanjima, postavljenjima i razrješenjima, u pojedinačnim upravnim stvarima, o davanju suglasnosti na opća i druga akta tijela i organizacija ako je takva suglasnost predviđena njihovim osnivačkim aktom, ukidanju i poništavanju propisa i drugih općih akata tijela pokrajinske uprave, i o drugim pitanjima iz nadležnosti Pokrajinske vlade.

Pravilnikom se razrađuju pojedine odredbe pokrajinskih skupštinskih odluka i drugih akata Skupštine i Pokrajinske vlade.

Zaključkom se odlučuje o pitanjima pribavljanja, upravljanja i raspolaganja imovinom AP Vojvodine,  o određenim pitanjima unutarnjeg ustrojstva, metoda rada i odnosa u Pokrajinskoj vladi, utvrđuju načelna stajališta i smjernice za rad tijela i organizacija pokrajinske uprave i stručnih i drugih  službi i zauzimaju stajališta o drugim pitanjima iz nadležnosti Pokrajinske vlade o kojima se ne odlučuje drugim aktima.

Članak 37.

Pokrajinske uredbe i druga opća akta Pokrajinske vlade objavljuju se  u "Službenom listu Autonomne Pokrajine Vojvodine", prije stupanja na snagu.

Ostala akta Pokrajinske vlade, objavljuju se u "Službenom listu Autonomne Pokrajine Vojvodine" ako tako odluči Pokrajinska vlada prigodom donošenja akta.

 

8. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 38.

Stalna i povremena radna tijela, stručne službe i druge organizacije koje je obrazovala Vlada Autonomne Pokrajine Vojvodine do stupanja na snagu ove Odluke, nastavljaju raditi prema važećim propisima do njihovog usuglašavanja sa Statutom, ovom Odlukom i Poslovnikom.

Članak 39.

Pokrajinska vlada je dužna da u roku od 60 dana od dana stupanja na snagu ove Odluke donese Poslovnik.

Članak 40.

Stupanjem na snagu ove Odluke prestaje važiti Pokrajinska skupštinska odluka o Vladi Autonomne Pokrajine Vojvodine ("Službeni list APV" broj 4/2010).

Članak 41.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u "Službenom listu Autonomne Pokrajine Vojvodine".

SKUPŠTINA AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE

Novi Sad, 23. rujna 2014. godine

PREDSJEDNIK
Skupštine AP Vojvodine

István Pásztor, v.r.
(Pásztor István, s.k.)