Tartományi képviselőházi rendeletet hozzot a Tartományi Kormányról

(Vajdaság AT Hivatalos Lapja, 37/2014 szám)

Vajdaság Autonóm Tartomány statútuma (Vajdaság AT Hivatalos Lapja, 20/2014. szám) 54. szakaszának 1. bekezdése és 31. szakaszának 2. fordulata alapján

Vajdaság Autonóm Tartomány Képviselőháza 2014. szeptember 23–i ülésén

TARTOMÁNYI KÉPVISELŐHÁZI RENDELETET
hozott

A TARTOMÁNYI KORMÁNYRÓL

1. ALAPRENDELKEZÉSEK

1. szakasz

A jelen tartományi képviselőházi rendelet (a továbbiakban: rendelet) szabályozza a Tartományi Kormány összetételét, mandátumát, felépítését, hatáskörét és a működése tekintetében más fontos kérdéseket.

A Tartományi Kormány és munkatestületei munkamódjával és döntéshozatali módjával kapcsolatos kérdéseket, valamint a Tartományi Kormány munkája tekintetében jelentős egyéb kérdéseket, amelyeket a jelen rendelet nem szabályoz, a Tartományi Kormány ügyrendje (a továbbiakban: ügyrend) és a Tartományi Kormány egyéb jogszabályai szabályozzák részletesen.

2. szakasz

A jelen rendelet eredeti szerb nyelvű szövegében hímnemben használt főnevek a nőnemű személyekre is vonatkoznak.

A Vajdaság Autonóm Tartomány (a továbbiakban: Vajdaság AT) szerveiben hivatalos rang és tisztség betöltését megjelölő főneveket a betöltőjük nemét kifejező alakban kell használni.

3. szakasz

A Tartományi Kormány Vajdaság AT végrehajtó szerve.

A Tartományi Kormány munkáját Vajdaság AT Képviselőháza (a továbbiakban: Képviselőház) irányítja.

Munkájáért a Tartományi Kormány a Képviselőháznak felel.

4. szakasz

A Tartományi Kormány munkája nyilvános. A Tartományi Kormány a közérdekű információkhoz való szabad hozzáférést szabályozó törvény és ügyrendje szerint köteles a nyilvánosság számára lehetővé tenni a munkájába való betekintést.

A Tartományi Kormány a nyilvánosságot a munkájáról a tömegtájékoztatási eszközökkel közölt információk, sajtóértekezletek és a polgároknak a Tartományi Kormány munkájáról való tájékozódását szolgáló más feltételek megteremtése révén tájékoztatja.

 

2. A TARTOMÁNYI KORMÁNY ÖSSZETÉTELE

5. szakasz

A Tartományi Kormányt az elnök, egy vagy több alelnök és a Tartományi Kormány tagjai alkotják, akik egyidejűleg tartományi titkárok is lehetnek.

A Tartományi Kormány megválasztásáról szóló határozat a Tartományi Kormány alelnökeinek és tagjainak számát is meghatározza.

6. szakasz

A Tartományi Kormány elnöke a Képviselőház irányelveivel összhangban képviseli és vezeti a Tartományi Kormányt, továbbá összehangolja munkáját.

A Tartományi Kormány elnöke a Tartományi Kormány alelnökeinek és tagjainak utasításokat és külön megbízásokat adhat, a Tartományi Kormány programjának megfelelően.

A Tartományi Kormány elnöke összehívja és vezeti az üléseket, aláírja a Tartományi Kormány által hozott aktusokat, gondoskodik ügyrendjének alkalmazásáról, valamint a Statútummal, a tartományi képviselőházi rendelettel és az ügyrendjével megállapított egyéb teendőket is ellát.

A Tartományi Kormány elnöke aktust hoz kabinetfőnökének és a Tartományi Kormány elnöki tanácsosának kinevezéséről és felmentéséről, akiknek a mandátuma megegyezik az elnök mandátumának időtartamával.

7. szakasz

A Tartományi Kormány alelnöke a Tartományi Kormány elnökének segít teendői ellátásában, távolléte vagy akadályoztatása esetén helyettesíti őt, és a Tartományi Kormány elnöke által rábízott más teendőket is ellát.

A Tartományi Kormány alelnöke ugyanakkor tartományi titkárság vezetésével megbízott tartományi kormánytag is lehet.

8. szakasz

A Tartományi Kormány tagja munkájáért és a rábízott területen uralkodó helyzetért a Képviselőháznak, a Tartományi Kormánynak és a Tartományi Kormány elnökének felel.

A Tartományi Kormány tagja felel a meghozott vagy elmulasztott határozataiért és intézkedéseiért, amelyeket a Tartományi Kormány, illetve a Tartományi Kormány elnöke által elrendelt vagy rábízott utasítások és külön megbízások teljesítésének céljából tesz meg.

A Tartományi Kormány tagja javasolja a Tartományi Kormány hatáskörébe tartozó egyes kérdések megvitatását, részt vesz a munkájában és a Tartományi Kormány ülésein megvitatásra kerülő valamennyi kérdésre vonatkozó határozathozatalban, részt vesz a Tartományi Kormány munkatestületeinek munkájában és a Tartományi Kormány hatáskörébe tartozó más teendők ellátásában, az ügyrenddel összhangban.

 

3. A TISZTSÉGEK ÖSSZEFÉRHETETLENSÉGE

9. szakasz

A Tartományi Kormány elnöke, alelnöke és tagjai kötelesek a köztisztség ellátása alkalmával az érdek-összeütközéseket akadályozó jogszabályokkal összhangban eljárni.

10. szakasz

A Tartományi Kormány elnöke, alelnöke és tagja köztisztségének ellátása idején nem alapíthat gazdasági társaságot, illetve közszolgálatot, és nem kezdhet önálló tevékenység végzésébe a vállalkozást szabályozó törvény értelmében.

A Tartományi Kormány elnöke, alelnöke és tagja nem láthat el gazdasági társaságban, magánintézményben vagy másik magán jogi személynél igazgatási és felügyeleti tisztséget vagy nem képviselhet magántőkét.

A Tartományi Kormány elnöke, alelnöke és tagja köteles a megválasztásától, tisztségbe helyezésétől vagy a kinevezésétől számított 30 napon belül a gazdasági társaságban érvényesített igazgatási jogát nem kapcsolt jogi vagy természetes személyre átruházni, aki a saját nevében, de a Tartományi Kormány elnökének, alelnökének és tagjainak számlájára a köztisztség lejártáig végzi.

11. szakasz

A Tartományi Kormány elnöke, alelnöke és tagja köztisztségének ellátása idején nem láthat el teljes munkaidőt vagy állandó munkát igényelő más munkát vagy tevékenységet.

A jelen szakasz 1. bekezdésétől eltérően a Tartományi Kormány elnöke, alelnöke és tagja foglalkozhat tudományos kutatómunkával, tanítással, művelődési és művészeti, humanitárius és sporttevékenységgel, a köztisztségek ellátása soráni összeférhetetlenségi jogszabályokkal összhangban.

 

4. A TARTOMÁNYI KORMÁNY MANDÁTUMA

12. szakasz

A Tartományi Kormányt a Képviselőház a Tartományi Kormány elnökjelöltjének javaslatára választja meg, a Statútummal összhangban.

13. szakasz

A Tartományi Kormány mandátuma a Képviselőház előtt letett hivatali eskü napján kezdődik.

A Tartományi Kormány tagjai megválasztásuk napján a Képviselőház előtt hivatali esküt tesznek, amelynek szövege a következő: „Esküszöm, hogy munkám során megtartom az Alkotmányt, a törvényeket és Vajdaság Autonóm Tartomány statútumát, és a Tartományi Kormány tagja tisztségét felelősségteljesen és lelkiismeretesen látom el.”

14. szakasz

A Tartományi Kormány mandátuma az őt megválasztó Képviselőház mandátumának lejártáig tart.

A Tartományi Kormány mandátuma idő előtt megszűnik: a Tartományi Kormány elnökének felmentése, a Tartományi Kormány elnökének lemondása vagy a Képviselőház mandátumának idő előtti megszűnése esetén.

15. szakasz

Az a Tartományi Kormány, amelynek megszűnt a mandátuma, csak folyó és halaszthatatlan teendőket láthat el, nem javasolhat tartományi képviselőházi rendeleteket és más általános aktusokat, nem hozhat jogszabályokat, kivéve, ha meghozataluk törvényes határidőhöz van kötve, vagy Vajdaság AT szükségletei, a természeti csapások vagy egyéb rendkívüli helyzetek elhárításának érdekei megkövetelik.

Az a Tartományi Kormány, amelynek megszűnt a mandátuma nem nevezhet ki tartományi köztisztviselőket vezetői munkahelyre és nem mentheti fel őket a tartományi közigazgatási szervekben és szervezetekben, Vajdaság AT más szervezeteiben és szolgálataiban.

Az a Tartományi Kormány, amelynek megszűnt a mandátuma, nem nevezheti ki és mentheti fel a Vajdaság AT által alapított közvállalatok, intézmények és más szervezetek igazgatási szerveit.

16. szakasz

A Tartományi Kormány elnökének felmentése iránti javaslatot legalább 30 képviselő indítványozhatja.

A Tartományi Kormány elnökének felmentésére irányuló javaslatot a Képviselőház hét napos határidőn belül összehívott első következő ülésén megvitatja. A vita befejeztével a felmentési javaslatról szavaznak.

Ha a Képviselőház nem fogadja el a Tartományi Kormány elnökének felmentése iránti javaslatot, a javaslat aláírói 180 napos határidő letelte előtt nem nyújthatnak be új felmentési javaslatot.

17. szakasz

A Tartományi Kormány elnöke benyújthatja lemondását a Képviselőháznak.

A Tartományi Kormány elnöke a lemondást a Képviselőház elnökének nyújtja be, egyidejűleg erről értesíti a nyilvánosságot.

A Képviselőház első következő ülésén vita nélkül megállapítja a lemondást.

A Tartományi Kormány mandátuma a Tartományi Kormány elnöke lemondásának megállapítása napján megszűnik.

18. szakasz.

A Tartományi Kormány tagjának mandátuma idő előtt megszűnik: lemondásának megállapításával, ha a Képviselőház a Tartományi Kormány elnökének javaslatára menti fel, a Tartományi Kormány elnökének felmentésével vagy a Tartományi Kormány elnökének lemondásával.

19. szakasz

A Tartományi Kormány elnöke, aki benyújtotta lemondását vagy akinek a felmentésére javaslatot nyújtottak be, a Tartományi Kormány lemondásban levő tagja státussal rendelkezik.

A Tartományi Kormány lemondásban levő tagja mandátumának megszűntéig köteles ellátni a folyamatban levő teendőket azzal, hogy nem hozhat jogszabályokat az általa vezetett tartományi titkárság hatáskörében, kivéve, ha azok meghozatala törvényes határidőhöz van kötve, vagy azt Vajdaság AT szükségletei, természeti csapás vagy más rendkívüli helyzet elhárításának érdekei megkövetelik.

20. szakasz

A Tartományi Kormány tagja lemondását benyújthatja a Tartományi Kormány elnökéhez.

A Tartományi Kormány elnöke a benyújtott lemondást a Képviselőház elnöke elé terjeszti, és a Képviselőház az első következő ülésén megállapítja.

A Tartományi Kormány elnöke indítványozhatja a Képviselőháznak, hogy mentse fel a Tartományi Kormány tagját.

A Képviselőház első következő ülésén megvitatja a Tartományi Kormány tagjának felmentésére vonatkozó indítványt, és szavaz róla.

A Tartományi Kormány lemondást benyújtó tagjának a mandátuma a lemondás megállapításának napján, a Tartományi Kormány felmentett tagjának a mandátuma pedig a felmentéséről szóló határozat meghozatalának napján szűnik meg.

21. szakasz

A Tartományi Kormány azon tagjának jogosítványait, akinek mandátuma megszűnt, a Tartományi Kormány elnöke által meghatalmazott tartományi kormánytag végzi.

A Tartományi Kormány elnöke a Tartományi Kormány tagja mandátumának megszűnését követő 15 napon belül köteles jelöltet javasolni a Tartományi Kormány új tagjának.

22. szakasz

A 19-21. szakasz rendelkezéseit értelemszerűen kell alkalmazni a Tartományi Kormány alelnökének lemondási és felmentési eljárásában.

 

5. A TARTOMÁNYI KORMÁNY FELÉPÍTÉSE

23. szakasz

A Tartományi Kormánynak Titkársága van, amely számára a szakmai, adminisztratív és operatív teendőket látja el.

A Tartományi Kormány Titkárságában megalakul a Tartományi Kormány elnöki kabinetje.

A Tartományi Kormány Titkárságának feladatkörét, szervezetét és a működése tekintetében jelentős más kérdéseket a Tartományi Kormány külön határozata és ügyrendje szabályozza.

24. szakasz

A Tartományi Kormánynak titkára van, akit a Tartományi Kormány a Tartományi Kormány elnökének javaslatára nevez ki és ment fel, kinevezése négyéves időtartamra szól és újból kinevezhető.

A Tartományi Kormány titkára munkájáért a Tartományi Kormány elnökének és a Tartományi Kormánynak felel.

A Tartományi Kormány titkára megszervezi a Tartományi Kormány Titkárságának munkáját, gondoskodik az ügyrend alkalmazásáról, a Tartományi Kormány üléseinek előkészítéséről és feldolgozásáról, továbbá segít a Tartományi Kormány elnökének és alelnökének a Tartományi Kormány hatáskörébe tartozó más teendők ellátásában.

25. szakasz

A Tartományi Kormány hatáskörébe tartozó elvi és egyéb kérdések megvitatása céljából szakmai tanácsadó testületként megalakul a Tartományi Kormány Elnöki Kollégiuma.

Az Elnöki Kollégiumot a Tartományi Kormány elnöke, alelnökei és titkára alkotják.

26. szakasz

A Tartományi Kormány a Tartományi Kormány munkája hatékonyságának fokozása és valamely javaslatnak a Tartományi Kormány ülésén való megvitatása előtt a Tartományi Kormány hatáskörébe tartozó kérdésekben az anyagok értékelése, döntéshozatal, álláspontok kialakítása, véleményadás és javaslattétel, a tartományi közigazgatási szervek és szervezetek, más Vajdaság autonóm tartományi szervezetek és szolgálatok álláspontjainak összehangolása végett állandó munkatestületeket alakít.

A Tartományi Kormány ideiglenes munkatestületeket alakíthat a hatáskörébe tartozó egyes kérdések megvitatása, valamint javaslattétel, véleményadás és szakmai megindokolás végett.

Az állandó munkatestületeket a Tartományi Kormány ügyrendjével alakítják meg. Az állandó munkatestületek tagjait a Tartományi Kormány határozattal nevezi ki és menti fel.

Az ideiglenes munkatestületeket a feladataikat és összetételüket szabályozó határozattal kell megállapítani.

27. szakasz

A Tartományi Kormány a hatáskörébe tartozó teendőket illetően azon az ülésén dolgozik és dönt róluk, amelyen jelen van a Tartományi Kormány tagjainak többsége.

A Tartományi Kormány a Tartományi Kormány jelen levő tagjainak szavazattöbbségével dönt.

A Tartományi Kormány a program, fejlesztési és tervdokumentum-javaslatok, a tartományi képviselőházi rendelet-javaslatok megerősítéséről, a költségvetés- és zárszámadás-javaslat, az ideiglenes finanszírozás és a munkájára vonatkozóan a Képviselőház elé terjesztendő jelentés megerősítéséről valamennyi tagjának szavazattöbbségével dönt.  

Ha a Tartományi Kormánynak páros számú tagja van, az e szakasz 3. bekezdése szerinti kérdésekre vonatkozó határozat akkor tekintendő meghozottnak, ha a Tartományi Kormány összes tagjainak legalább fele igennel szavaz, azzal a feltétellel, hogy a határozatra szavazott a Tartományi Kormány elnöke is.

28. szakasz

A Tartományi Kormány elnöke, alelnöke és tagja nem vonható felelősségre a Tartományi Kormány és a Képviselőház ülésén kifejtett véleménye vagy a Tartományi Kormány ülésén való szavazása miatt.

29. szakasz

A Tartományi Kormány munka- és döntéshozatali módját részletesen az ügyrendje szabályozza.

30. szakasz

Munkájában a Tartományi Kormány a szerb nyelven és a cirill betűs íráson kívül biztosítja a magyar, a szlovák, a horvát, a román és a ruszin nyelv és írás egyenrangú hivatalos használatát, a törvénnyel összhangban.

Az e szakasz 1. bekezdése szerinti nemzeti kisebbségek - nemzeti közösségek nyelvének és írásának hivatalos használatán különösen az értendő, hogy a Tartományi Kormány tagja a Tartományi Kormányhoz írásban és szóban anyanyelvén fordulhat és a Tartományi Kormány ülésén készült aktusokat anyanyelvén kaphatja kézhez.

Az e szakasz 2. bekezdése szerinti jogot a Tartományi Kormány tagjának kellő időben benyújtott kérelme alapján kell biztosítani, a Tartományi Kormány ügyrendjével összhangban.

 

6. A TARTOMÁNYI KORMÁNY HATÁSKÖRE

31. szakasz

A Tartományi Kormány a Képviselőháznak javasol:

1. tartományi képviselőházi rendeleteket és más általános aktusokat;
2. Vajdaság AT költségvetését és zárszámadását;
3. a Vajdaság AT hatáskörébe tartozó stratégiákat, program-, terv- és fejlesztési dokumentumokat, a törvénnyel és a Statútummal összhangban;
4. megállapodásokat köt más államok megfelelő területi közösségeivel.

32. szakasz   

A Tartományi Kormány:

1. végrehajtja a törvényeket, ha erre felhatalmazással rendelkezik;
2. végrehajtja a tartományi képviselőházi rendeleteket és a Képviselőház más általános aktusait;
3. a Képviselőház, az illetékes munkatestületek vagy a Képviselőház elnökének kérésére véleményezi a tartományi képviselőházi rendelet-javaslatokat vagy azokat az általános aktusokat, amelyeket más javaslattevő terjesztett a Képviselőház elé;
4. tartományi rendeleteket, határozatokat és más általános aktusokat hoz a törvények és tartományi képviselőházi rendeletek végrehajtására, ha erre törvény vagy tartományi képviselőházi rendelet feljogosítja;
5. külön intézkedéseket hoz és tevékenységeket foganatosít, ha a nemzeti kisebbségek – nemzeti közösségek tagjainak a tartományi szervekben és a Vajdaság AT által alapított szolgálatokban való képviseltségi aránya jelentősebben megbomlik;
6. jóváhagyja a Vajdaság Autonóm Tartomány által alapított közvállalatok, intézmények és a más szervezetek programjait és terveit;
7. intézkedéseket tesz a Képviselőház által meghozott program, fejlesztési és tervdokumentumok végrehajtására;
8. kinevezi és felmenti tisztségük alól a tartományi tisztségviselőket, akiket nem a Képviselőház választ meg;
9. képviseli Vajdaság Autonóm Tartományt mint jogi személy, melynek során érvényesíti Vajdaság AT mint közvállalat és intézmény alapítói jogait és kötelezettségeit, a törvénnyel összhangban;
10. szakmai testületeket alakít a Vajdaság AT hatáskörébe tartozó bizonyos teendők ellátására, kinevezi és felmenti tagjaikat;
11. szakmai és más szolgálatokat alakít a hatáskörébe tartozó bizonyos teendők ellátására, a törvénnyel, a Statútummal és tartományi képviselőházi rendelettel összhangban;
12. kinevezi, illetve javasolja az alapok, intézmények és más szervezetek igazgatóit, igazgatóbizottsági és felügyelő bizottsági tagjait, a törvénnyel összhangban;
13. kezeli és rendelkezik Vajdaság AT közvagyonával, a törvénnyel összhangban, és erről rendszeresen jelentést tesz a Képviselőháznak, legkésőbb az első negyedév végéig az előző évre vonatkozóan;
14. irányítja és összehangolja a tartományi közigazgatási szervek munkáját, és felügyeletet gyakorol munkájuk felett;
15. felügyeletet gyakorol a gazdasági társaságok és a Vajdaság AT által alapított közmegbízást és a tartományi jelentőségű kérdésekben egyéb teendőket ellátó intézmények munkája felett;
16. a Képviselőház hatáskörébe tartozó aktusokat hoz meg és intézkedéseket tesz természeti csapások és más rendkívüli esetekben, ezeknek elhárítására, a törvénnyel összhangban, ha a Képviselőház nem tud kellő időben összeülni;
17. rendszeresen évi jelentést nyújt be munkájáról a Képviselőháznak, kérelmére pedig rendkívüli munkajelentéseket is benyújt;
18. meghozza ügyrendjét;
19. eljár a tartományi közigazgatási szervek és szervezetek, más Vajdaság autonóm tartományi szervezetek és szolgálatok hatásköri összeférhetetlensége esetében;
20. dönt a tartományi közigazgatási szervek és szervezetek, más Vajdaság autonóm tartományi szervezetek és szolgálatok vezetőinek kivételezéséről;
21. a tartományi közigazgatási szervek és szervezetek munkája feletti felügyelet gyakorlása keretében, a törvényben, a Statútumban és tartományi képviselőházi rendeletben megállapított módon semmissé nyilvánítja vagy hatályon kívüli helyezi a tartományi közigazgatási szervek és szervezetek minden általános vagy egyedi aktusát, amely ellentétes a törvénnyel, a Statútummal vagy tartományi képviselőházi rendelettel;
22. a törvényben, a Statútumban és tartományi képviselőházi rendeletben megállapított más teendőket is ellát.

33. szakasz

A Tartományi Kormány szakmai és egyéb szolgálatokat alakíthat a hatáskörében tartozó teendők saját vagy az összes vagy egyes szervek közös ügyek szolgálatának szükségleteire, továbbá előírja szervezetüket és hatáskörüket.

A szolgálatot az igazgató irányítja, akit a Tartományi Kormány elnökének javaslatára a Tartományi Kormány nevez ki és ment fel, ha külön jogszabály másként nem rendelkezik.

34. szakasz

A Tartományi Kormány az előző évi munkájáról legkésőbb a folyó év első negyedévének leteltéig jelentést tesz a Képviselőháznak.

A Képviselőház kérelmére a Tartományi Kormány köteles rendkívüli jelentést tenni a munkájáról.

 

7. A TARTOMÁNYI KORMÁNY AKTUSAI

35. szakasz

A Tartományi Kormány tartományi rendeleteket, határozatokat, ajánlásokat, rendelkezéseket, utasításokat, végzéseket, szabályzatokat és záró határozatokat hoz.

36. szakasz

A tartományi rendelet a törvény és a tartományi képviselőházi rendelet végrehajtására vonatkozó meghatározott kérdéseket szabályozza, ha arra a Tartományi Kormány törvényben, a Statútumban vagy tartományi képviselőházi rendeletben felhatalmazással rendelkezik.

Határozattal a Tartományi Kormány megalakítja ideiglenes munkatestületeit, megalakítja szak és más szolgálatait a Tartományi Kormány hatáskörébe tartozó teendők vagy a tartományi közigazgatás összes vagy több szerve közös szükségleteit szolgáló teendők ellátására és a törvényben vagy tartományi képviselőházi rendeletben erre felhatalmazott más fontos kérdéseket szabályoz.

Ajánlással kinyilvánítja az egyes általános érdekű kérdésekkel és az egyes problémák megoldásával kapcsolatos véleményét, és javasolja az egyes kérdések megoldására irányuló módot és intézkedéseket.

Meghagyással a törvény és más jogszabályok egyes rendelkezéseinek végrehajtása érdekében elrendeli vagy tiltja az eljárást bizonyos általános jelentőségű esetben.

Utasítással előírja a tartományi közigazgatási szerv vagy szervezet, valamint a Vajdaság AT más szervezetei és szolgálatai eljárási módját a Képviselőház és a Tartományi Kormány jogszabályai egyes rendelkezéseinek végrehajtásában.

Végzéssel a Tartományi Kormány kinevezésekről, munkakörbe helyezésekről és felmentésekről, az egyedi közigazgatási eljárásban, a szervek és szervezetek általános és más aktusainak jóváhagyásáról dönt, ha az ilyen jóváhagyás összhangban van alapítói okiratukkal, a jogszabályok és a tartományi közigazgatási szervek és szervezetek más általános aktusainak hatályon kívül helyezéséről, valamint a Tartományi Kormány hatáskörébe tartozó más kérdésekről dönt.

Szabályzattal részletezi a tartományi képviselőházi rendeletek és a Képviselőház és a Tartományi Kormány más aktusainak egyes rendelkezéseit.

Záró határozattal a Tartományi Kormány Vajdaság AT vagyonának beszerzéséről, irányításáról és a vele való rendelkezésről, a belső szervezésre vonatkozó egyes kérdésekről, munkamódjáról és a Tartományi Kormányban uralkodó viszonyokról dönt, megállapítja a tartományi közigazgatási szervek és szervezetek, valamint szakszolgálatok és más szolgálatok munkájára vonatkozó elvi állásfoglalásokat és irányelveket, valamint a Tartományi Kormány hatáskörébe tartozó más kérdésekről foglal állást, amelyekről más aktusok nem rendelkeznek.

37. szakasz

A tartományi rendeleteteket és a Tartományi Kormány más általános aktusait életbe lépésük előtt közzé kell tenni Vajdaság Autonóm Tartomány Hivatalos Lapjában.

Ha az aktus meghozatala alkalmával a Tartományi Kormány úgy dönt, a Tartományi Kormány más aktusait is közzé kell tenni Vajdaság AT Hivatalos Lapjában.

 

8. ÁTMENETI ÉS ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

38. szakasz

A Vajdaság Autonóm Tartomány kormánya által a jelen rendelet hatálybalépéséig alakított állandó és ideiglenes munkatestületek, szakszolgálatok és más szervezetek a jogszabályoknak a Statútummal, a jelen rendelettel és az ügyrenddel való összehangolásáig a hatályos jogszabályok szerint folytatják munkájukat.

39. szakasz

A Tartományi Kormány a jelen rendelet hatálybalépésétől számított 60 napon belül köteles meghozni az ügyrendjét.

40. szakasz

A jelen rendelet hatályba lépésével hatályát veszíti a Vajdaság Autonóm Tartomány kormányáról szóló tartományi képviselőházi rendelet (Vajdaság AT Hivatalos Lapja, 4/2010. szám).

41. szakasz

A jelen rendelet a Vajdaság Autonóm Tartomány Hivatalos Lapjában való közzétételétől számított nyolcadik napon lép hatályba.

VAJDASÁG AUTONÓM TARTOMÁNY KÉPVISELŐHÁZA

Újvidék, 2014. szeptember 23.

István Pásztor, s.k.

VAJDASÁG AT KÉPVISELŐHÁZÁNAK
ELNÖKE