Pokrajinské parlamentné uznesenie o Pokrajinskej vlády

(Úradný vestník APV, číslo 37/2014)

Podľa článku 54 odsek 1 a článku 31 alinea 2 Štatútu Autonómnej pokrajiny Vojvodiny (Úradný vestník APV číslo 20/2014)

Zhromaždenie Autonómnej pokrajiny Vojvodiny na zasadnutí 23. septembra 2014  vynieslo

POKRAJINSKÉ PARLAMENTNÉ UZNESENIE O
POKRAJINSKEJ VLÁDE

1. ZÁKLADNÉ USTANOVENIA

Článok 1

Týmto pokrajinským parlamentným uznesením (ďalej: uznesenie) sa upravuje zloženie, mandát, úprava, príslušnosti a iné otázky dôležité pre prácu pokrajinskej vlády.

Otázky v súvislosti so spôsobom práce a rozhodovania pokrajinskej vlády a jej pracovných telies, ako aj iné otázky, významné pre prácu pokrajinskej vlády, ktoré sa neupravili týmto uznesením, bližšie sa upravujú rokovacím poriadkom pokrajinskej vlády (ďalej: rokovací poriadok) a inými aktmi pokrajinskej vlády.

Článok 2

Všetky podstatné mená, ktoré sa v tomto uznesení používajú v mužskom rode a majú ženský rod súčasne zahrnujú tie isté podstatné mená v ženskom rode.

Podstatné mená, ktoré označujú úradné postavenia a funkcie v orgánoch Autonómnej pokrajiny Vojvodiny (ďalej: AP Vojvodina) sa používajú v tvare vyjadrujúcom pohlavie osoby, ktorá je ich nositeľom.

Článok 3

Pokrajinská vláda je výkonný orgán AP Vojvodiny.

Prácu pokrajinskej vlády usmerňuje Zhromaždenie AP Vojvodiny (ďalej: zhromaždenie).

Pokrajinská vláda za svoju prácu zodpovedá zhromaždeniu.

Článok 4

Práca pokrajinskej vlády je verejná. Pokrajinská vláda je povinná umožniť verejnosti nahliadnutie do svojej práce, podľa predpisu, ktorým sa upravuje voľný prístup k informáciám verejného významu a rokovacieho poriadku.

Pokrajinská vláda informuje verejnosť o svojej práci poskytovaním informácií prostriedkom verejného informovania, organizovaním tlačových konferencií a vytváraním iných podmienok na oboznamovanie občanov s prácou pokrajinskej vlády.

 

2. ZLOŽENIE POKRAJINSKEJ VLÁDY

Článok 5

Pokrajinskú vládu tvoria predseda, jeden alebo viac podpredsedov a členovia pokrajinskej vlády, ktorí súčasne môžu byť pokrajinskými tajomníkmi.

Uznesením o voľbe pokrajinskej vlády sa určuje počet podpredsedov a členov pokrajinskej vlády.

Článok 6

Predseda pokrajinskej vlády zastupuje, vedie a zlaďuje prácu pokrajinskej vlády, v súlade so smernicami zhromaždenia.  

Predseda pokrajinskej vlády môže podpredsedom a  členom pokrajinskej vlády dávať pokyny a osobitné povinnosti, v súlade s  programom pokrajinskej vlády.

Predseda pokrajinskej vlády zvoláva a vedie jej zasadnutia, podpisuje akty, ktoré ona vynáša, stará sa o uplatňovanie jej rokovacieho poriadku a vykonáva iné úkony, určené štatútom, pokrajinským parlamentným uznesením a rokovacím poriadkom.

Predseda pokrajinskej vlády vynáša akty o dosadení a uvoľnení šéfa kabinetu a radcu predsedu pokrajinskej vlády, ktorých mandát trvá pokým trvá mandát predsedu.

Článok 7

Podpredseda pokrajinskej vlády pomáha predsedovi pokrajinskej vlády pri výkone jeho úkonov, zastupuje predsedu v prípade jeho neprítomnosti alebo znemožnenosti, vykonáva aj iné úkony, ktoré mu zverí predseda pokrajinskej vlády.

Podpredseda pokrajinskej vlády môže byť súčasne poverený vedením pokrajinského sekretariátu.

Článok 8

Člen pokrajinskej vlády za svoju prácu a za stav v oblasti, ktorou je poverený, zodpovedá zhromaždeniu, pokrajinskej vláde a predsedovi pokrajinskej vlády.

Člen pokrajinskej vlády je zodpovedný za uznesenia a opatrenia, ktoré vyniesol alebo nevyniesol, alebo neurobil s cieľom  realizovať záväzné pokyny a osobitné povinnosti, ktoré mu pokrajinská vláda, resp. predseda pokrajinskej vlády určil alebo zveril.

Člen pokrajinskej vlády navrhuje prerokúvanie jednotlivých otázok z príslušnosti pokrajinskej vlády, zúčastňuje sa v práci a rozhodovaní o všetkých otázkach, o ktorých sa rokuje na zasadnutí pokrajinskej vlády, zúčastňuje sa v práci pracovných telies pokrajinskej vlády a vo vykonávaní iných úkonov z príslušnosti  pokrajinskej vlády, v súlade s jej rokovacím poriadkom.

 

3. NEZLUČITEĽNOSŤ FUNKCIÍ

Článok 9

Predseda, podpredseda a člen pokrajinskej vlády sú povinní konať v súlade s predpismi upravujúcimi zamedzovanie stretu záujmov pri vykonávaní verejných funkcií.

Článok 10

Predseda, podpredseda a člen pokrajinskej vlády počas vykonávania verejnej funkcie nemôže zriadiť obchodnú spoločnosť, resp. verejnú službu, ani začať vykonávať samostatnú činnosť v zmysle zákona, ktorým sa upravuje podnikateľstvo.

Predseda, podpredseda a člen pokrajinskej vlády nemôže vykonávať funkciu spravovania, dozoru alebo zastupovať súkromný kapitál v obchodnej spoločnosti, súkromnej ustanovizni alebo v inej právnickej osobe.

Predseda, podpredseda a člen pokrajinskej vlády sú povinní za 30 dní po voľbách, dosadení alebo vymenovaní,  previesť svoje spravovacie práva v obchodnej spoločnosti na právnickú alebo fyzickú osobu, ktorá nie je spriaznená osoba, aby ich ona, vo svojom mene, a na účet predsedu, podpredsedu alebo člena pokrajinskej vlády vykonávala po zánik verejnej funkcie.

Článok 11

Predseda, podpredseda a člen pokrajinskej vlády nemôžu vykonávať iné úkony alebo činnosť počas vykonávania verejnej funkcie, ktorá si vyžaduje prácu s plným pracovným časom alebo stálu prácu.

Odchylne od odseku 1 tohto článku predseda, podpredseda a člen pokrajinskej vlády sa môže zaoberať vedeckovýskumnou prácou, učiteľskou, kultúrno-umeleckou, humanitárnou a športovou činnosťou, v súlade s predpismi upravujúcimi zamedzovanie stretu záujmov pri vykonávaní verejných funkcií.

 

4. MANDÁT POKRAJINSKEJ VLÁDY

Článok 12

Pokrajinskú vládu volí zhromaždenie, na podklade návrhu kandidáta na predsedu  pokrajinskej vlády, v súlade so štatútom.

Článok 13

Mandát pokrajinskej vlády začína plynúť dňom zloženia prísahy pred zhromaždením.

Členovia pokrajinskej vlády v deň svojej voľby skladajú pred zhromaždením prísahu, ktorej text znie takto:

„Prisahám, že vo svojej práci budem dodržiavať ústavu, zákon a Štatút Autonómnej pokrajiny Vojvodiny a že funkciu člena pokrajinskej vlády budem vykonávať zodpovedne a svedomito.“

Článok 14

Mandát pokrajinskej vlády trvá po uplynutie mandátu zhromaždenia, ktoré ju zvolilo.

Mandát pokrajinskej vlády zanikne pred uplynutím doby, do ktorej bola zvolená: uvoľnením z funkcie predsedu Pokrajinskej vlády, demisiou predsedu Pokrajinskej vlády alebo predčasným zánikom mandátu zhromaždenia.

Článok 15

Pokrajinská vláda, ktorej zanikol mandát, môže vykonávať len technické a neodkladateľné úkony, nemôže navrhovať pokrajinské parlamentné uznesenia a iné normatívne akty, ani vynášať akty, okrem prípadu, ak je ich vynesenie späté so zákonnou lehotou alebo to nakladajú potreby AP Vojvodiny, záujmy obrany pred živelnými pohromami alebo iné mimoriadne situácie.

Pokrajinská vláda, ktorej zanikol mandát, nemôže dosadzovať na vedúce pracovné miesta ani uvoľňovať z vedúcich pracovných miest v orgánoch a organizáciách pokrajinskej správy, iných organizáciách a službách AP Vojvodiny.

Pokrajinská vláda, ktorej mandát zanikol, nemôže menovať ani uvoľňovať z funkcie  spravuúce orgány verejných podnikov, ustanovizní a iný organizácií, ktorých zakladateľkou je AP Vojvodina.  

Článok 16

Návrh na uvoľnenie predsedu pokrajinskej vlády môže podať najmenej 30 poslancov.

Návrh na uvoľnenie predsedu pokrajinskej vlády zhromaždenie rozoberá na prvom nasledujúcom zasadnutí v lehote siedmich dní. Po ukončení rozpravy hlasuje sa o návrhu na uvoľnenie.

Ak zhromaždenie neschváli návrh na uvoľnenie predsedu pokrajinskej vlády, podpisovatelia návrhu nemôžu podať nový návrh na uvoľnenie pred uplynutím lehoty 180 dní.

Článok 17

Predseda pokrajinskej vlády môže podať demisiu zhromaždeniu.

Predseda pokrajinskej vlády demisiu podáva predsedovi zhromaždenia a súčasne o nej informuje verejnosť.

Zhromaždenie na prvom nasledujúcom zasadnutí konštatuje demisiu, bez rozpravy.

Pokrajinskej vláde zanikne mandát konštatovaním demisie predsedu pokrajinskej vlády.

Článok 18

Členovi pokrajinskej vlády mandát zanikne pred vypršaním lehoty, na ktorú je zvolený: konštatovaním demisie, ak ho zhromaždenie uvoľní na návrh predsedu pokrajinskej vlády, uvoľnením predsedu pokrajinskej vlády alebo demisiou predsedu pokrajinskej vlády.

Článok 19

Člen pokrajinskej vlády, čo podal demisiu, alebo pre ktorého bol podaný návrh na uvoľnenie má postavenie člena pokrajinskej vlády v demisii.

Člen Pokrajinskej vlády v demisii je po zánik mandátu povinný vykonávať bežné úkony, s tým, že nemôže vynášať akty z pôsobnosti pokrajinského sekretariátu, ktorý vedie, vyjmúc prípadu keď je ich vynesenie v súvislosti so zákonnou lehotou alebo to nakladajú potreby AP Vojvodiny, záujmy ochrany proti živelným pohromám alebo iné mimoriadne situácie.

Článok 20

Člen pokrajinskej vlády môže podať demisiu predsedovi pokrajinskej vlády.

Predseda pokrajinskej vlády doručuje podanú demisiu predsedovi zhromaždenia, ktoré ju konštatuje na prvom nasledujúcom zasadnutí.

Predseda pokrajinskej vlády môže navrhnúť zhromaždeniu  uvoľnenie jednotlivého člena pokrajinskej vlády.

Zhromaždenie na prvom nasledujúcom zasadnutí rozoberá a hlasuje o návrhu na uvoľnenie člena pokrajinskej vlády.

Členovi pokrajinskej vlády, čo podal demisiu mandát zaniká dňom konštatácie demisie a členovi pokrajinskej vlády, čobol uvoľnený, mandát zaniká dňom vynesenia rozhodnutia o uvoľnení.

Článok 21

Oprávnenia člena pokrajinskej vlády, ktorému zanikol mandát, vykonáva člen pokrajinskej vlády, ktorého oprávni predseda pokrajinskej vlády.

Predseda pokrajinskej vlády navrhne zhromaždeniu kandidáta na nového člena pokrajinskej vlády do 15 dní po zániku mandátu člena pokrajinskej vlády.

Článok 22

Ustanovenia článkov 19-21 sa obdobne uplatňujú pri  postupe demisie a uvoľnenia z funkcie podpredsedu pokrajinskej vlády.

 

5. ÚPRAVA POKRAJINSKEJ VLÁDY

Článok 23

Pokrajinská vláda má Sekretariát pokrajinskej vlády, ktorý vykonáva odborné, administratívne a iné úkony pre potreby pokrajinskej vlády.

V Sekretariáte pokrajinskej vlády sa zriaďuje Kabinet predsedu pokrajinskej vlády.

Pôsobnosť, organizácia a iné otázky dôležité pre prácu Sekretariátu pokrajinskej vlády sa upravujú osobitným uznesením a rokovacím poriadkom.

Článok 24

Pokrajinská vláda má tajomníka pokrajinskej vlády, ktorého dosadzuje a uvoľňuje pokrajinská vláda na návrh predsedu pokrajinskej vlády na štvorročné funkčné obdobie a ktorý môže byť znova dosadený.

Tajomník pokrajinskej vlády je zodpovedný za svoju prácu predsedovi pokrajinskej vlády a pokrajinskej vláde.

Tajomník pokrajinskej vlády organizuje prácu Sekretariátu pokrajinskej vlády, stará sa o uplatňovanie rokovacieho poriadku, o prípravu a spracovanie zasadnutí pokrajinskej vlády a pomáha predsedovi a podpredsedovi pokrajinskej vlády v iných úkonoch z príslušnosti pokrajinskej vlády.

Článok 25

Za účelom rozoberania zásadných a iných otázok z pôsobnosti pokrajinskej vlády zriaďuje sa Kolégium predsedu pokrajinskej vlády ako odborné poradné teleso.

V Kolégiu predsedu sú predseda pokrajinskej vlády, podpredsedovia a tajomník pokrajinskej vlády.

Článok 26

Pokrajinská vláda zriaďuje stále pracovné telesá za účelom účinejšej práce pokrajinskej vlády a posudzovania materiálov, rozhodovania, zaujímania stanovísk, vyjadrovania mienok a návrhov v otázkach z príslušnosti pokrajinskej vlády, zlaďovania stanovísk orgánov a organizácií pokrajinskej správy, iných organizácií a služieb AP Vojvodiny pred prerokúvaním niektorého návrhu na zasadnutí pokrajinskej vlády.

Pokrajinská vláda môže zriadiť občasné pracovné telesá za účelom rozoberania jednotlivých otázok zo svojej príslušnosti a predkladania návrhov, mienok a odborných zdôvodnení.

Stále pracovné telesá sa zriaďujú rokovacím poriadkom. Členov stálych pracovných telies rozhodnutím vymenúva a uvoľňuje pokrajinská vláda.

Občasné pracovné telesá sa zriaďujú uznesením, ktorým sa určujú aj ich úlohy a zloženie.

Článok 27

Pokrajinská vláda pracuje a rozhoduje o úkonoch zo svojej príslušnosti na zasadnutí, na ktorom je prítomná väčšina členov pokrajinskej vlády.

Pokrajinská vláda rozhoduje väčšinou hlasov prítomných členov pokrajinskej vlády.

O ustaľovaní návrhu programových, rozvojových a plánových dokumentov, návrhov pokrajinských parlamentných uznesení, ustaľovaní návrhu rozpočtu a účtovnej závierky, o dočasnom financovaní a ustaľovaní správy o svojej práci, ktorú podáva zhromaždeniu, pokrajinská vláda rozhoduje väčšinou hlasov všetkých členov pokrajinskej vlády.

Ak má pokrajinská vláda párny počet členov, uznesenie o otázkach z odseku 3 tohto článku je vynesené, ak zaň hlasovala najmenej polovica všetkých členov pokrajinskej vlády, pod podmienkou, že za uznesenie hlasoval predseda pokrajinskej vlády.

Článok 28

Predseda, podpredseda a člen pokrajinskej vlády nezodpovedajú za mienku vyjadrenú na zasadnutí pokrajinskej vlády, zhromaždenia alebo za hlasovanie na zasadnutí pokrajinskej vlády.

Článok 29

Spôsob práce a  rozhodovania pokrajinskej vlády sa bližšie upravujú rokovacím poriadkom.

Článok 30

Pokrajinská vláda vo svojej práci okrem srbského jazyka, cyrilského písma, zabezpečuje rovnoprávne úradné používanie maďarského, slovenského, chorvátskeho, rumunského a rusínskeho jazyka a ich písem, v súlade so zákonom.

Úradné používanie jazykov a písem národnostných menšín-národnostných spoločenstiev z odseku 1 tohto článku zahrnuje najmä právo člena pokrajinskej vlády používať svoj materinský jazyk v písomnom a ústnom styku s pokrajinskou vládou, a tiež aj to, aby sa mu akty na zasadnutia pokrajinskej vlády doručovali v tom jazyku.

Právo z odseku 2 tohto článku sa zabezpečuje včasnou žiadosťou člena pokrajinskej vlády, v súlade s rokovacím poriadkom.

 

6. PRÍSLUŠNOSŤ POKRAJINSKEJ VLÁDY

Článok 31

Pokrajinská vláda navrhuje zhromaždeniu:

1. pokrajinské parlamentné uznesenia a iné normatívne akty,
2. rozpočet a účtovnú závierku AP Vojvodiny,
3. stratégie, plány a programy a rozvojové dokumenty z príslušnosti AP Vojvodiny v súlade so zákonom a štatútom,
4. uzavieranie zmlúv so zodpovedajúcimi územnými spoločenstvami iných štátov.

Článok 32

Pokrajinská vláda:

1. vykonáva zákony, ak je tým oprávnená,
2. vykonáva pokrajinské parlamentné uznesenia a iné normatívne akty zhromaždenia,
3. na žiadosť zhromaždenia, príslušného pracovného telesa alebo predsedu zhromaždenia poskytuje mienku k návrhu pokrajinského parlamentného uznesenia alebo normatívneho aktu, ktorý zhromaždeniu podal iný navrhovateľ,
4. vynáša pokrajinské vyhlášky, uznesenia a iné normatívne akty za účelom vykonávania zákonov a pokrajinských parlamentných uznesení, ak je tým oprávnená zákonom alebo pokrajinským parlamentným uznesením,
5. podniká osobitné opatrenia a aktivity v prípade významnej nerovnej zastúpenosti príslušníkov národnostných menšín-národnostných spoločenstiev v pokrajinských orgánoch a službách, ktorých zakladateľkou je AP Vojvodina,
6. udeľuje súhlas k programom a plánom verejných podnikov, ustanovizní a iných organizácií ktorých zakladateľkou je AP Vojvodina,
7. podniká opatrenia zamerané na uskutočňovanie  programových, rozvojových a plánových dokumentov, ktoré vynieslo zrhromaždenie,
8. dosadzuje a uvoľňuje pokrajinských  funkcionárov, ktorých nevolí zhromaždenie,
9. zastupuje AP Vojvodinu ako právnickú osobu, a pritom vykonáva práva a záväzky, ktoré AP Vojvodina má ako zakladateľ verejných podnikov a ustanovizní, v súlade so zákonom,
10. zriaďuje odborné telesá na vykonávanie určitých úkonov z príslušnosti AP Vojvodiny a vymenúva a uvoľňuje ich členov,
11. zriaďuje odborné a iné služby na vykonávanie úkonov vo svojej pôsobnosti, v súlade so zákonom, štatútom a pokrajinským parlamentným uznesením,
12. vymenúva, resp. navrhuje riaditeľov, členov správnych a dozorných rád fondov, ustanovizní a iných organizácií, v súlade so zákonom,
13. spravuje a nakladá s verejným  majetkom AP Vojvodiny, v súlade so zákonom, o čom riadne informuje zhromaždenie, najneskôr do konca prvého kvartálu bežného roku za predchádzajúci rok,
14. usmerňuje a zlaďuje prácu pokrajinských orgánov správy a  vykonáva dozor nad ich prácou,
15. dozerá na prácu obchodných spoločností a ustanovizní, ktoré vykonávajú verejné oprávnenia a iné úkony pre otázky pokrajinského významu a ktorých zakladateľom je AP Vojvodina,
16. vynáša normatívne akty a podniká opatrenia z príslušnosti zhromaždenia v prípade živelných pohrôm a v iných mimoriadnych okolnostiach za účelom odstránenia mimoriadnych situácií, v súlade so zákonom, ak zhromaždenie nemôže načas zasadať,
17. podáva pravidelnú ročnú správu o práci zhromaždeniu a na  žiadosť zhromaždenia aj mimoriadne správy o práci,
18. vynáša rokovací poriadok,
19. rieši spor o príslušnosť medzi orgánmi a organizáciami pokrajinskej správy, inými organizáciami a službami  AP Vojvodiny,
20. rozhoduje o vyňatí vedúcich orgánov a organizácií pokrajinskej správy, iných organizácií a služieb AP Vojvodiny,
21. zrušuje každý normatívny alebo jednotlivý akt  orgánov alebo organizácií pokrajinskej správy, ktorý je nie v súlade so zákonom, štatútom alebo pokrajinským parlamentným uznesením v rámci dozoru nad prácou orgánov a organizácií pokrajinskej správy, spôsobom určeným zákonom, štatútom a pokrajinským parlamentným uznesením,
22. vykonáva iné úkony určené zákonom, štatútom a pokrajinským parlamentným uznesením.

Článok 33

Pokrajinská vláda môže zriadiť odborné a iné služby pre úkony zo svojej príslušnosti pre svoje potreby alebo pre spoločné úkony pre všetky alebo jednotlivé orgány a predpisuje ich organizáciu a pôsobnosť.

Službu vedie riaditeľ, ktorého dosadzuje a uvoľňuje pokrajinská vláda na návrh predsedu pokrajinskej vlády, ak sa osobitným predpisom neurčilo inak.

Článok 34

Pokrajinská vláda podáva zhromaždeniu pravidelnú správu o svojej práci za uplynulý rok najneskôr do konca prvého štvrťroka bežného roka.

Pokrajinská vláda je povinná, na žiadosť zhromaždenia, podať mimoriadnu správu o svojej práci.

 

7. AKTY POKRAJINSKEJ VLÁDY

Článok 35

Pokrajinská vláda vynáša pokrajinské vyhlášky, uznesenia, odporúčania, nariadenia, pokyny, rozhodnutia, pravidlá a závery.

Článok 36

Pokrajinskou vyhláškou sa upravujú určité otázky súvisiace s vykonávaním zákonov, pokrajinských parlamentných uznesení, ak je tým pokrajinská vláda oprávnená zákonom, štatútom alebo pokrajinským parlamentným uznesením.

Uznesením sa zriaďujú občasné pracovné telesá pokrajinskej vlády, zakladajú sa odborné a iné služby na vykonávanie úkonov z pôsobnosti pokrajinskej vlády alebo na spoločné úkony pre všetky alebo jednotlivé orgány pokrajinskej správy a upravujú sa iné otázky, pre ktoré je oprávnená zákonom alebo pokrajinským parlamentným uznesením.

Odporúčaním sa vyjadruje mienka o jednotlivých otázkach všeobecného záujmu a o spôsobe riešenia jednotlivých problémov a navrhuje sa spôsob a opatrenia, ktoré treba podniknúť za účelom vyriešenia jednotlivých otázok.

Nariadením sa z dôvodu vykonávania jednotlivých ustanovení zákonov a iných predpisov nariaďuje alebo zakazuje konanie v určitom prípade, ktorý má všeobecný význam.

Pokynmi sa stanovuje spôsob práce orgánov a organizácií pokrajinskej správy a iných organizácií a služieb AP Vojvodiny vo vykonávaní jednotlivých ustanovení predpisov zhromaždenia a pokrajinskej vlády.

Rozhodnutím sa rozhoduje o vymenovaniach, dosadeniach a uvoľneniach z funkcií, v jednotlivých správnych veciach, o udelení súhlasu k normatívnym a iným aktom orgánov a organizácií, ak je taký súhlas stanovený ich zakladacím aktom, o zrušení predpisov a iných normatívnych aktov orgánov pokrajinskej správy, a o iných otázkach z príslušnosti pokrajinskej vlády.

Pravidlami sa rozpracúvajú jednotlivé ustanovenia pokrajinských parlamentných uznesení a iných aktov zhromaždenia a pokrajinskej vlády.

Záverom sa rozhoduje o otázkach obstarávania, spravovania a nakladania s majetkom AP Vojvodiny, o určitých otázkach vnútornej organizácie, metód práce a vzťahov v pokrajinskej vláde, ustaľujú sa zásadné stanoviská a smernice pre prácu orgánov a organizácií pokrajinskej správy a odborných a iných služieb a zaujímajú sa stanoviská k iným otázkam z príslušnosti pokrajinskej vlády, o ktorých sa nerozhoduje inými aktmi.

Článok 37

Pokrajinské vyhlášky a iné normatívne akty pokrajinskej vlády sa zverejňujú v Úradnom vestníku Autonómnej pokrajiny Vojvodiny pred nadobudnutím účinnosti.

Iné akty pokrajinskej vlády sa zverejňujú v Úradnom vestníku Autonómnej pokrajiny Vojvodiny, ak tak rozhodne pokrajinská vláda pri vynášaní aktu.

 

8. PRECHODNÉ A ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

Článok 38

Stále a občasné pracovné telesá, odborné služby a iné organizácie, ktoré zriadila vláda Autonómnej pokrajiny Vojvodiny pred nadobudnutím účinnosti tohto uznesenia, pokračujú v práci podľa platných predpisov po ich zladenie so štatútom, týmto uznesením a rokovacím poriadkom.

Článok 39

Pokrajinská vláda je povinná do 60 dní po nadobudnutí účinnosti tohto uznesenia vyniesť rokovací poriadok.

Článok 40

Nadobudnutím účinnosti tohto uznesenia stráca platnosť Pokrajinské parlamentné uznesenie o vláde Autonómnej pokrajiny Vojvodiny (Úradný vestník APV číslo 4/2010).

Článok 41

Toto uznesenie nadobúda účinnosť ôsmym dňom po zverejnení  Úradným vestníkom Autonómnej pokrajiny Vojvodiny.

ZHROMAŽDENIE AUTONÓMNEJ POKRAJINY VOJVODINY

Nový Sad 23. septembra 2014

PREDSEDA
ZHROMAŽDENIA AP VOJVODINY

István Pásztor v.r.
(Pásztor István, s.k.)