Покраїнскa скупштинска одлука о Покраїнскей влади

("Сл. новини АП Войводини", число 37/2014)

На основи члена 54. пасус 1. и члена 31. алинея 2. Статута Автономней Покраїни Войводини («Службени новини АПВ», число 20/2014),

Скупштина Автономней Покраїни Войводини, на схадзки хтора отримана 23. септембра 2014. року,  п р и н є с л а

ПОКРАЇНСКУ СКУПШТИНСКУ ОДЛУКУ О ПОКРАЇНСКЕЙ ВЛАДИ

1. ОСНОВНИ ОДРЕДБИ

Член 1.

Зоз тоту покраїнску скупштинску одлуку (у дальшим тексту: Одлука) ше ушорює состав, мандат, ушоренє, компетенциї и други питаня од значносци за роботу Покраїнскей влади.

Питаня хтори вязани за способ роботи и одлучованє Покраїнскей влади и єй роботних целох, як и други питаня од значносци за роботу Покраїнскей влади, а хтори нє ушорени зоз тоту одлуку, блїжей ше ушорює з Дїловнїком о роботи Покраїнскей влади (у дальшим тексту: Дїловнїк) и зоз другима актами Покраїнскей влади.

Член 2.

Шицки меновнїки хтори ше хаснує у тей одлуки у хлопским роду, а маю и женски род, источашнє подрозумюю и облапяю исти меновнїки у женским роду.

Меновнїки хтори означую службени позициї и функциї у орґанох Автономней Покраїни Войводини (у дальшим тексту: АП Войводина) ше хаснує у форми хтора виражує пол особи хтора їх ношитель.

Член 3.

Покраїнска влада то вивершни орґан АП Войводини.

Роботу Покраїнскей влади унапрямує Скупштина АП Войводини (у дальшим тексту: Скупштина).

Покраїнска влада одвичательна Скупштини за свою роботу.

Член 4.

Робота Покраїнскей влади явна. Покраїнска влада длужна явносци оможлївиц увид до своєй роботи, по предписаню зоз хторим ше ушорює шлєбодни приступ ґу информацийом од явней значносци и Дїловнїка.

Покраїнска влада обвисцує явносц о своєй роботи з даваньом информацийох средством явного информованя, отримованьом конференцийох за пресу и зоз твореньом других условийох за упознаванє гражданох зоз роботу Покраїнскей влади.

 

2. СОСТАВ ПОКРАЇНСКЕЙ ВЛАДИ

Член 5.

Покраїнску владу творя предсидатель, єден або вецей подпредсидателє и члени Покраїнскей влади, хтори источашнє можу буц покраїнски секретаре.

Зоз Одлуку о виборе Покраїнскей влади ше одредзує число подпредсидательох и членох Покраїнскей влади.

Член 6.

Предсидатель Покраїнскей влади представя, водзи и ускладзує роботу Покраїнскей влади, у складзе зоз напрямками Скупштини.

Предсидатель Покраїнскей влади може подпредсидательом и членом Покраїнскей влади давац упутства и окремни задлуженя, сходно програми Покраїнскей влади.

Предсидатель Покраїнскей влади зволує и водзи єй схадзки, подписує акти хтори вона приноши, стара ше о применьованю єй Дїловнїка и окончує други роботи яки утвердзени зоз Статутом, Покраїнску скупштинску одлуку и Дїловнїком.

Предсидатель Покраїнскей влади приноши акти о поставеню и розришеню шефа Кабинету и совитнїкох предсидателя Покраїнскей влади, чий мандат тирва док тирва мандат предсидателя.

Член 7.

Подпредсидатель Покраїнскей влади помага предсидательови Покраїнскей влади у окончованю його роботох, заменює предсидателя у случаю його одсутносци або зопартосци, окончує и други роботи хтори му звери предсидатель Покраїнскей влади.

Подпредсидатель Покраїнскей влади може буц источашнє задлужени за руководзенє зоз покраїнским секретариятом.

Член 8.

Член Покраїнскей влади за свою роботу и за стан у обласци за хтору є задлужени одвитує Скупштини, Покраїнскей влади и предсидательови Покраїнскей влади.

Член Покраїнскей влади одвичательни за одлуки и мири хтори принєсол або препущел принєсц або подняц з цильом вивершованя упутствох и окремних задлуженьох яки му Покраїнска влада, односно предсидатель Покраїнскей влади, одредзи або звери.

Член Покраїнскей влади предклада розпатранє дзепоєдних питаньох з компетенциї Покраїнскей влади, участвує у роботи и одлучованю о шицких питаньох о хторих ше розправя на схадзки Покраїнскей влади, участвує у роботи роботних целох Покраїнскей влади и у окончованю других роботох з компетенциї Покраїнскей влади, у складзе з єй Дїловнїком.

 

3. НЄЗЛУЧНОСЦ ФУНКЦИЙОХ

Член 9.

Предсидатель, подпредсидатель и член Покраїнскей влади длужен поступиц у складзе зоз предписанями з якима ше ушорює зоперанє зраженя интересох при окончованю явних функцийох.

Член 10.

Предсидатель, подпредсидатель и член Покраїнскей влади, под час окончованя явней функциї, нє може сновац привредне дружтво, односно явну службу, анї почац окончовац самостойну дїялносц, у смислу закона з хторим ше ушорює поднїмательство.

Предсидатель, подпредсидатель и член Покраїнскей влади нє може окончовац функцию управяня, надпатрунку або заступаня приватного капиталу у привредним дружтве, приватней установи або другей приватней правней особи.

Предсидатель, подпредсидатель и член Покраїнскей влади длужни у чаше 30 дньох по виборе, поставеню або менованю, пренєсц свойо управяцки права у привредним дружтве на правну або физичну особу хтора нє повязана особа, же би их вона, у свойо мено, а за рахунок предсидателя, подпредсидателя або члена Покраїнскей влади, окончовала по преставанє явней функциї.

Член 11.

Предсидатель, подпредсидатель и член Покраїнскей влади нє може окончовац другу роботу або дїялносц под час окончованя явней функциї хтора вимага роботу зоз полним роботним часом або стаємну роботу.

Винїмково од пасуса 1. того члена, предсидатель, подпредсидатель и член Покраїнскей влади ше може занїмац зоз наукововиглєдовацку роботу, наставну, културно-уметнїцку, гуманитарну и спортску дїялносцу, у складзе зоз предписанями з якима ше ушорює зоперанє зраженя интересох при окончованю явних функцийох.

 

4. МАНДАТ ПОКРАЇНСКЕЙ ВЛАДИ

Член 12.

Покраїнску владу вибера Скупштина на предкладанє кандидата за предсидателя Покраїнскей влади, у складзе зоз Статутом.

Член 13.

Мандат Покраїнскей влади почина чечиц з дньом пришаганя пред Скупштину.

Члени Покраїнскей влади на дзень свойого вибору даваю пред Скупштину пришагу чий текст глаши: «Пришагам же ше у своєй роботи будзем притримовац Устава, законох и Статута Автономней Покраїни Войводини и же длужносц члена Покраїнскей влади будзем окончовац одвичательно и совисно.»

Член 14.

Мандат Покраїнскей влади тирва док нє видзе мандат Скупштини хтора ю вибрала.

Мандат Покраїнскей влади престава скорей як видзе час на хтори є вибрана: з розришеньом предсидателя Покраїнскей влади, зоз задзекованьом предсидателя Покраїнскей влади або скорейчасовим преставаньом мандата Скупштини.

Член 15.

Покраїнска влада хторей престал мандат може окончовац лєм чечуци и нєодкладаюци роботи, нє може предкладац покраїнски скупштински одлуки и други общи акти, анї приношиц акти, окрем кед їх приношенє вязане за законски термин або кед тото вимагаю потреби АП Войводини, интереси одбрани од елементарних нєпогодох або други позарядово ситуациї.

Покраїнска влада хторей престал мандат нє може поставяц на руководзаци роботни места анї розришовац з руководзацих роботних местох у орґанох и орґанизацийох покраїнскей управи, других орґанизацийох и службох АП Войводини.

Покраїнска влада хторей престал мандат нє може меновац анї розришовац орґани управяня у явних подприємствох, установох и других орґанизацийох чий снователь АП Войводина.

Член 16.

Предкладанє за розришенє предсидателя Покраїнскей влади можу поднєсц найменєй 30 посланїки.
Предкладанє за розришенє предсидателя Покраїнскей влади ше розпатра на першей наступней схадзки Скупштини хтору ше заказує у чаше седем дньох. По законченю розправи ше гласа о предкладаню за розришенє.
Кед Скупштина нє прилапи предкладанє за розришенє предсидателя Покраїнскей влади, подписнїки предкладаня нє можу поднєсц нове предкладанє за розришенє скорей як цо прейдзе 180 днї.

Член 17.

Предсидатель Покраїнскей влади може поднєсц задзекованє Скупштини.

Предсидатель Покраїнскей влади задзекованє подноши предсидательови Скупштини и источашнє о нїм обвисцує явносц.

Скупштина на першей наступней схадзки констатує задзекованє, без розправи.

Покраїнскей влади престава мандат з дньом констатованя задзекованя предсидателя Покраїнскей влади.

Член 18.

Мандат члена Покраїнскей влади престава скорей як видзе час на хтори є вибрани: зоз констатованьом задзекованя, кед го Скупштина розриши на предкладанє предсидателя Покраїнскей влади, зоз розришеньом предсидателя Покраїнскей влади або задзекованьом предсидателя Покраїнскей влади.

Член 19.

Член Покраїнскей влади хтори поднєсол задзекованє або за хторого поднєшене предкладанє за розришенє ма положенє члена Покраїнскей влади у задзекованю.

Член Покраїнскей влади у задзекованю, по преставанє мандата, длужен окончовац чечуци роботи з тим же нє може приношиц акти з дїлокругу покраїнского секретарияту зоз хторим руководзи, окрем кед їх приношенє вязане за законски термин або кед тото вимагаю потреби АП Войводини, интереси одбрани од елементарних нєпогодох або други позарядово ситуациї.

Член 20.

Член Покраїнскей влади може поднєсц задзекованє предсидательови Покраїнскей влади.

Предсидатель Покраїнскей влади доручує поднєшене задзекованє предсидательови Скупштини, хтора го констатує на першей наступней схадзки.

Предсидатель Покраїнскей влади може предложиц Скупштини розришенє поєдинєчного члена Покраїнскей влади.

Скупштина на першей наступней схадзки розпатра и гласа о предкладаню за розришенє члена Покраїнскей влади.

Членови Покраїнскей влади хтори поднєсол задзекованє мандат престава з дньом констатованя задзекованя, а членови Покраїнскей влади хтори розришени з дньом приношеня одлуки о розришеню.

Член 21.

Овласценя члена Покраїнскей влади хторому престал мандат окончує член Покраїнскей влади хторого предсидатель Покраїнскей влади овласци.

Предсидатель Покраїнскей влади, у чаше 15 дньох од преставаня мандата члена Покраїнскей влади, предклада Скупштини кандидата за нового члена Покраїнскей влади.

Член 22.

Одредби члена 19.-21. ше сходно применює у поступку задзекованя и розришеня подпредсидателя Покраїнскей влади.

 

5. УШОРЕНЄ ПОКРАЇНСКЕЙ ВЛАДИ

Член 23.

Покраїнска влада ма Секретарият Покраїнскей влади, хтори окончує фахово, административни и оперативни роботи за потреби Покраїнскей влади.

У Секретарияту Покраїнскей влади ше формує Кабинет предсидателя Покраїнскей влади.

Дїлокруг, орґанизацию и други питаня од значносци за роботу Секретарияту Покраїнскей влади ше ушорює з окремну одлуку и Дїловнїком.

Член 24.

Покраїнска влада ма секретара Покраїнскей влади, хторого поставя и розришує Покраїнска влада, на предкладанє предсидателя Покраїнскей влади, з мандатом на штири роки и може буц знова поставени.

Секретар Покраїнскей влади одвичательни за свою роботу предсидательови Покраїнскей влади и Покраїнскей влади.

Секретар Покраїнскей влади орґанизує роботу Секретарияту Покраїнскей влади, стара ше о применьованю Дїловнїка, о пририхтованю и обробку схадзкох Покраїнскей влади и помага предсидательови и подпредсидательови Покраїнскей влади у других роботох з компетенциї Покраїнскей влади.

Член 25.

З цильом розпатраня началних и других питаньох з дїлокругу Покраїнскей влади, формує ше Колеґиюм предсидателя Покраїнскей влади, як фахове совитодавне цело.

Колеґиюм предсидателя творя предсидатель Покраїнскей влади, подпредсидателє и секретар Покраїнскей влади.

Член 26.

Покраїнска влада формує стаємни роботни цела пре ефикаснєйшу роботу Покраїнскей влади и оценьованє материялох, одлучованє, заберанє становискох, даванє думаня и предкладаньох у питаньох з компетенциї Покраїнскей влади, ускладзованє становискох орґанох и орґанизацийох покраїнскей управи, других орґанизацийох и службох АП Войводини, пре розпатранє даякого предкладаня на схадзки Покраїнскей влади.

Покраїнска влада може формовац почасово роботни цела пре розпатранє дзепоєдних питаньох зоз своєй компетенциї и даванє предкладаньох, думаня и фахових обгрунтованьох.

Стаємни роботни цела ше формує з Дїловнїком. Членох стаємних роботних целох менує и розришує Покраїнска влада зоз ришеньом.

Почасово роботни цела ше формує з одлуку з хтору ше утвердзує и їх задатки и состав.

Член 27.

Покраїнска влада роби и одлучує о роботох зоз своєй компетенциї на схадзки на хторей присуствує векшина членох Покраїнскей влади.

Покраїнска влада одлучує з векшину гласох присутних членох Покраїнскей влади.

О утвердзованю предкладаньох програмних, розвойних и планских документох, предлогох покраїнских скупштинских одлукох, утвердзованю предлогу буджета и закончуюцого рахунку, о дочасним финансованю и утвердзованю звитох о своєй роботи хтори подноши Скупштини, Покраїнска влада одлучує з векшину гласох шицких членох Покраїнскей влади.

У случаю же Покраїнска влада ма парне число членох, одлука о питаньох зоз пасуса 3. того члена принєшена кед за ню гласа найменєй половка шицких членох Покраїнскей влади, под условийом же за одлуку гласал предсидатель Покраїнскей влади.

Член 28.

Предсидатель, подпредсидатель и член Покраїнскей влади нє одвитую за думанє яке винєшене на схадзки Покраїнскей влади, Скупштини або за гласанє на схадзки Покраїнскей влади.

Член 29.

Способ роботи и одлучованя Покраїнскей влади ше блїжей ушорює з Дїловнїком.

Член 30.

Попри сербского язика и кирилского писма, Покраїнска влада у своєй роботи обезпечує ровноправне службене хаснованє мадярского, словацкого, горватского, румунского и руского язика и їх писмох, у складзе зоз законом.

Службене хаснованє язикох и писмох националних меншинох - националних заєднїцох зоз пасуса 1. того члена окреме подрозумює право члена Покраїнскей влади хасновац свой мацерински язик у писаним и усним обрацаню Покраїнскей влади, як и же би ше му акти зоз схадзки Покраїнскей влади доручовало на тим язику.

Право зоз пасуса 2. того члена ше обезпечує на благочасне вимаганє члена Покраїнскей влади, у складзе з Дїловнїком.

 

6. КОМПЕТЕНЦИЯ ПОКРАЇНСКЕЙ ВЛАДИ

Член 31.

Покраїнска влада предклада Скупштини:

1. покраїнски скупштински одлуки и други общи акти;
2. буджет и закончуюци рахунок АП Войводини;
3. стратеґиї, програмни, плански и розвойни документи з компетенциї АП Войводини, у складзе зоз законом и Статутом;
4. заключованє спорозуменьох з одвитуюцима териториялнима заєднїцами других державох.

Член 32.

Покраїнска влада:

1. вивершує закони, кед є за тото овласцена;
2. вивершує покраїнски скупштински одлуки и други общи акти Скупштини;
3. на вимогу Скупштини, компетентного роботного цела або предсидателя Скупштини дава думанє на предлог покраїнскей скупштинскей одлуки або общого акту хтори Скупштини поднєсол други предкладач;
4. приноши покраїнски уредби, одлуки и други общи акти пре вивершованє законох и покраїнских скупштинских одлукох, кед є за тото овласцена зоз законом або зоз Покраїнску скупштинску одлуку;
5. поднїма окремни мири и активносци у случаю постояня значнєйшей нєзрозмирней заступеносци припаднїкох националних меншинох - националних заєднїцох у покраїнских орґанох и службох хтори снує АП Войводина;
6. дава согласносц на програми и плани явних подприємствох, установох и других орґанизацийох чий снователь АП Войводина;
7. поднїма мири за запровадзованє програмних, розвойних и планских документох хтори принєсла Скупштина;
8. поставя и розришує покраїнских функционерох хторих нє вибера Скупштина;
9. заступа АП Войводину як правну особу и при тим окончує права и обовязки хтори АП Войводина ма як снователь явних подприємствох и установох, у складзе зоз законом;
10. формує фахови цела за окончованє одредзених роботох з компетенциї АП Войводини и менує и розришує їх членох;
11. формує фахови и други служби за окончованє роботох у своїм дїлокругу, у складзе зоз законом, Статутом и Покраїнску скупштинску одлуку;
12. менує, односно предклада директорох, членох управних и надпатраюцих одборох фондох, установох и других орґанизацийох, у складзе зоз законом;
13. управя и розполага з явну власносцу АП Войводини, у складзе зоз законом, о чим поряднє подноши звит Скупштини, найпознєйше по конєц першого кварталу чечуцого року за предходни рок;
14. унапрямує и ускладзує роботу покраїнских орґанох управи и надпатра їх роботу;
15. надпатра роботу привредних дружтвох и установох хтори окончую явни овласценя и други роботи у питаньох од покраїнскей значносци, а чий снователь АП Войводина;
16. приноши общи акти и поднїма мири з компетенциї Скупштини у случаю елементарних нєпогодох и у других позарядових ситуацийох, пре одстраньованє тих позарядових ситуацийох, у складзе зоз законом, кед ше Скупштина нє може благочашнє зисц;
17. подноши рядови рочни звит о роботи Скупштини, а на єй вимаганє и позарядово звити о роботи;
18. приноши Дїловнїк;
19. ришує зраженє компетенцийох медзи орґанами и орґанизациями покраїнскей управи, другима орґанизациями и службами АП Войводини;
20. одлучує о виокременю руководительох орґанох и орґанизацийох покраїнскей управи, других орґанизацийох и службох АП Войводини;
21. понїщує або утаргує кажди общи або поєдинєчни акт орґанох и орґанизацийох покраїнскей управи хтори нє у складзе зоз законом, Статутом або Покраїнску скупштинску одлуку у рамикох надпатрунку над роботу орґанох и орґанизацийох покраїнскей управи, на способ яки утвердзени зоз законом, Статутом и Покраїнску скупштинску одлуку;
22. окончує други роботи яки утвердзени зоз законом, Статутом и Покраїнску скупштинску одлуку.

Член 33.

Покраїнска влада може формовац фахови и други служби за роботи зоз своєй компетенциї за свойо потреби або за заєднїцки роботи за шицки або дзепоєдни орґани и предписує їх орґанизацию и дїлокруг.

Зоз службу руководзи директор, хторого поставя и розришує Покраїнска влада на предкладанє предсидателя Покраїнскей влади, кед тото з окремним предписаньом иншак нє одредзене.

Член 34.

Покраїнска влада подноши Скупштини рядови рочни звит о своєй роботи за предходни рок, найпознєйше по конєц першого кварталу чечуцого року.

На вимаганє Скупштини, Покраїнска влада єй длужна поднєсц и позарядови звит о своєй роботи.

 

7. АКТИ ПОКРАЇНСКЕЙ ВЛАДИ

Член 35.

Покраїнска влада приноши покраїнски уредби, одлуки, препоруки, розкази, упутства, ришеня, правилнїки и заключеня.

Член 36.

Зоз покраїнску уредбу ше ушорює одредзени питаня за вивершованє законох, покраїнских скупштинских одлукох, кед за таке Покраїнска влада овласцена зоз законом, Статутом або Покраїнску скупштинску одлуку.

З одлуку ше формує почасово роботни цела Покраїнскей влади, формує фахови и други служби за окончованє роботох з дїлокругу Покраїнскей влади або за заєднїцки роботи за шицки або дзепоєдни орґани покраїнскей управи и ушорює други питаня за хтори вона овласцена зоз законом або Покраїнску скупштинску одлуку.

Зоз препоруку ше виражує думанє о дзепоєдних питаньох од общого интереса и способе ришованя дзепоєдних проблемох и предклада способ и мири яки треба подняц пре ришованє дзепоєдних питаньох.

Зоз розказом ше, пре вивершованє дзепоєдних одредбох законох и других предписаньох, розказує або забранює поступанє у одредзеним случаю хтори ма общу значносц.

Зоз упутством ше предписує способ поступаня орґанох и орґанизацийох покраїнскей управи, других орґанизацийох и службох АП Войводини у вивершованю дзепоєдних одредбох предписаньох Скупштини и Покраїнскей влади.

Зоз ришеньом ше одлучує о менованьох, поставяньох и розришеньох, у поєдинєчних управних стварох, о даваню согласносци на общи и други акти орґанох и орґанизацийох, кед така согласносц предвидзена з їх сновательним актом, утаргованю и понїщованю предписаньох и других общих актох орґанох покраїнскей управи и о других питаньох з компетенциї Покраїнскей влади.

Зоз правилнїком ше розрабя дзепоєдни одредби покраїнских скупштинских одлукох и других актох Скупштини и Покраїнскей влади.

Зоз заключеньом ше одлучує о питаньох прибавяня, управяня и розполаганя зоз маєтком АП Войводини, о одредзених питаньох нукашнєй орґанизациї, методох роботи и одношеньох у Покраїнскей влади, утвердзує начални становиска и напрямки за роботу орґанох и орґанизацийох покраїнскей управи и фахових и других службох и забера становиска о других питаньох з компетенциї Покраїнскей влади о хторих ше нє одлучує з другима актами.

Член 37.

Покраїнски уредби и други общи акти Покраїнскей влади ше обявює у «Службених новинох Автономней Покраїни Войводини», пред ступаньом на моц.

Инши акти Покраїнскей влади ше обявює у «Службених новинох Автономней Покраїни Войводини» кед так одлучи Покраїнска влада при приношеню актох.

 

8. ПРЕХОДНИ И ЗАКОНЧУЮЦИ ОДРЕДБИ

Член 38.

Стаємни и почасово роботни цела, фахово служби и други орґанизациї хтори формовала Влада Автономней Покраїни Войводини по ступанє на моц тей одлуки, предлужую робиц спрам важацих предписаньох по їх усоглашованє зоз Статутом, тоту одлуку и Дїловнїком.

Член 39.

Покраїнска влада длужна у чаше 60 дньох по ступаню на моц тей одлуки принєсц Дїловнїк.

Член 40.

Зоз ступаньом на моц тей одлуки престава важиц Покраїнска скупштинска одлука о Влади Автономней Покраїни Войводини («Службени новини АПВ», число 4/2010).

Член 41.

Тота одлука ступа на моц осми дзень по обявйованю у «Службених новинох Автономней Покраїни Войводини».

СКУПШТИНА АВТОНОМНЕЙ ПОКРАЇНИ ВОЙВОДИНИ

Нови Сад, 23. септембра 2014. року

ПРЕДСИДАТЕЛЬ
СКУПШТИНИ АП ВОЙВОДИНИ,

Иштван Пастор, с.р.
(Pásztor István, s.k.)