Pokrajinska skupštinska odluka o upotrebi povjesnog znamenja Autonomne Pokrajine Vojvodine

("Sl. list AP Vojvodine", br. 10/2002 i 18/2009)

I. Opće odredbe

Članak 1

Ovom Odlukom uređuje se protokolarna uporaba grba Autonomne Pokrajine Vojvodine, kao povjesnog znamenja Vojvodine (u daljem tekstu: grb).

Članak 2

Grbom se predstavlja Autonomna Pokrajina Vojvodina i izražava pripadnost Autonomnoj Pokrajini Vojvodini, kao suvremenoj europskoj demokracijskoj regiji.

Članak 3

Grb se ističe i upotrebljava u obliku i sadržini koji su utvrđeni ovom Odlukom.

Članak 4

Grb se ističe i upotrebljava sukladno ovoj Odluci, drugim propisima i protokolarnim običajima.

Grb se ne može isticati i upotrebljavati na način kojim se narušava ugled i dostojanstvo Autonomne Pokrajine Vojvodine.

II. Oblik i sadržina grba

Članak 5

Grb kao povjesno znamenje Autonomne Pokrajine Vojvodine sastoji se od grba Bačke, Banata i Srijema.

Na štitu složenom iz tri polja, dva uspravna i jednim položenim, smješteni su grbovi Bačke, Banata i Srijema, gledajući sa lijeva u desno.

U uspravnom polju levo smješten je grb Bačke - Apostol Pavle na modroj, kraljevski plavoj boji stoji bosonog na zelenom polju ogrnut braon plaštom, sa zlatnim oreolom oko glave i drži u desnoj ruci mač bijele boje sa zlatnim rukohvatom i odbojnicima za ruku, okrenutim ka dole, a u lijevoj ruci drži knjigu crnih korica.

U uspravnom polju desno smješten je grb Banata - na crvenom polju nalazi se uspravno postavljen zlatni lav okrenut ka desno sa sabljom u desnoj šapi.

U položenom polju je grb Srijema - u modrom, kraljevski plavom polju tri srebrne trake - rijeke Bosut, Sava i Dunav, ispod druge trake na zelenom polju odmara se jelen sa zlatnom ogrlicom oko vrata, a iza njega raste čempres.

III. Uporaba grba

Članak 6

Grb se upotrebljava zajedno s grbom Republike Srbije kada je zakonom i drugim propisima predviđena uporaba grba Republike Srbije, postavljanjem desno od grba Republike Srbije.

Članak 7

Grb se može upotrebiti, uz prethodnu suglasnost Izvršnog vijeća Autonomne Pokrajine Vojvodine, kao sastavni dio amblema, odnosno znaka.

Grb se ne može upotrebiti kao robni ili uslužni znak, uzorak, model ili drugi znak za obilježavanje robe ili usluga.

Grb se ne smije upotrebljavati ako je oštećen ili je svojim izgledom nepodoban za uporabu.

Članak 8

Grb se obvezno upotrebljava:

 1. u sastavu pečata i štambilja tijela Autonomne Pokrajine Vojvodine,
 2. u službenim natpisima na zgradama tijela Autonomne Pokrajine Vojvodine i tijela lokalne samouprave u Autonomnoj Pokrajini Vojvodini i u službenim prostorijama koje koristi predsjednik Skupštine Autonomne Pokrajine Vojvodine i predsjednik Izvršnog vijeća Autonomne Pokrajine Vojvodine, a može se isticati i u drugim službenim prostorijama Skupštine Autonomne Pokrajine Vojvodine i Izvršnog vijeća Autonomne Pokrajine Vojvodine,
 3. na poveljama, diplomama i drugim javnim priznanjima koje dodjeljuju tijela Autonomne Pokrajine Vojvodine,
 4. na predmetima koji se daju u reprezentativne svrhe, kao i na memorandumu, koverti, zvaničnoj pozivnici i čestitki i na vizit kartama koje koriste predsjednik, potpredsjednici i tajnik Skupštine Autonomne Pokrajine Vojvodine, predsjednik, potpredsjednici, tajnik i članovi Izvršnog vijeća Autonomne Pokrajine Vojvodine, kao i druge starješine pokrajinskih tijela,
 5. na službenim vozilima koja koristi predsjednik, potpredsjednici i tajnik Skupštine Autonomne Pokrajine Vojvodine, predsjednik, potpredsjednici, tajnik i članovi Izvršnog vijeća Autonomne Pokrajine Vojvodine,
 6. na diplomama i svjedodžbama o školovanju završenom na teritoriju Autonomne Pokrajine Vojvodine,
 7. na iskaznicama zastupnika u Skupštini Autonomne Pokrajine Vojvodine i članova Izvršnog vijeća Autonomne Pokrajine Vojvodine.

Grb se može upotrebljavati i u drugim slučajevima ako njegova uporaba nije u suprotnosti s ovom Odlukom.

Članak 9

Etalon (izvornik) grba Autonomne Pokrajine Vojvodine čuva se u Skupštini Autonomne Pokrajine Vojvodine i prema njemu se vrši oblikovanje grba u uporabi.

IV. Kaznene odredbe

Članak 10

Novčanom kaznom od 2.000,00 dinara do 100.000,00 dinara kaznit će se za prekršaj pravna osoba, ako:

 1. uporabi grb na način kojim se narušava ugled i dostojanstvo Autonomne Pokrajine Vojvodine (članak 4),
 2. uporabi grb u drugačijoj sadržini i obliku od sadržine i oblika utvrđenih ovom Odlukom (članak 5),
 3. ne uporabi grb kada je uporaba grba obvezna (čl. 6, 7 i 8),
 4. uporabi oštećeni grb ili, bez odobrenja uporabi grb kao amblem ili znak ili robni ili uslužni žig ili za obilježavanje roba ili usluga (članak 7).

Za prekršaj iz stavka 1. ovog članka kaznit će se i odgovorna osoba u pravnoj osobi novčanom kaznom od 100,00 dinara do 5.000,00 dinara.

Novčanom kaznom iz prethodnog stavka kaznit će se i svaka druga fizička osoba koja izvrši prekršaj iz stavka 1. ovog članka.

V. Prijelazne i završne odredbe

Članak 11

Ovlašćuje se Izvršno vijeće Autonomne Pokrajine Vojvodine da, po potrebi, izda uputu kojom će sukladno ovoj Odluci bliže urediti uporaba grba.

Članak 12

Pečati i štambilji tijela Autonomne Pokrajine Vojvodine uskladit će se s odredbom ove Odluke prilikom prve izmjene tih pečata i štambilja iz bilo kojih razloga, a najkasnije u roku od godinu dana od stupanja na snagu ove Odluke.

Članak 13

Sadržina iskaznice zastupnika u Skupštini Autonomne Pokrajine Vojvodine i članova Izvršnog vijeća Autonomne Pokrajine Vojvodine uskladit će se s odredbama ove Odluke prilikom prve zamjene tih iskaznica, a najkasnije prilikom izdavanja novih iskaznica.

Članak 14

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u "Službenom listu Autonomne Pokrajine Vojvodine".

Napomena: Oblik i sadržina grba objavljeni su u "Sl. listu AP Vojvodine", br. 10/2002 - str. 124. Ova odluka se od 14. prosinca 2009. godine primjenjuje kao Pokrajinska skupštinska odluka, a na temelju Pokrajinske skupštinske odluke o provedbi Statuta Autonomne Pokrajine Vojvodine ("Sl. list AP Vojvodine", br. 18/2009).

Грб еталон