Tartományi képviselőházi rendelet Vajdaság Autonóm Tartomány történelmi jelképének a használatáról

(Vajdaság AT Hivatalos Lapja, 2/2004 és 18/2009 szám)

I ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

1. szakasz

Ez a határozat Vajdaság Autonóm Tartomány címerének, Vajdaság történelmi jelképének (a továbbiakban: címer) a protokolláris használatát szabályozza.

2. szakasz

A címer Vajdaság Autonóm Tartományt jelképezi, és a Vajdaság Autonóm Tartományhoz mint modern európai demokratikus régióhoz való tartozást fejezi ki.

3. szakasz

Csak az e határozat szerinti leírásnak megfelelő címer tűzhető ki és használható.

4. szakasz

A címer e határozattal, egyéb jogszabályokkal és a protokolláris szokványokkal összhangban tűzhető ki és használható.

A címer nem tűzhető ki és nem használható a Vajdaság Autonóm Tartomány tekintélyét és méltóságát sértő módon.

II. A CÍMER LEÍRÁSA

5. szakasz

A Vajdaság Autonóm Tartomány történelmi jelképének tekintett címer Bácska, Bánát és Szerémség címeréből áll.

A címerpajzs három mezőre van osztva. Két mező függőleges, egy pedig vízszintes, s balról jobbra haladva tartalmazza Bácska, Bánát és Szerémség címerét.

A bal oldali függőleges mezőben Bácska címere van: királykék mezőben Pál apostol áll mezítláb zöld füvön, barna palástban, feje körül arany glóriával, jobb kezében lefelé fordítva arany markolatú és keresztvasú fehér kardot, bal kezében pedig fekete kötésű könyvet tart.

A jobb oldali függőleges mezőben Bánát címere van: vörös mezőben jobb felé forduló, jobb mancsában szablyát tartó aranyszínű oroszlán ágaskodik.

A vízszintes mezőben Szerémség címere van: királykék mezőben három ezüstszínű hullámvonal (a Bosut, a Száva és a Duna folyó), a második vonal alatt zöld füvön arany nyakláncos szarvas pihen, mögötte ciprusfa áll.

III. A CÍMER HASZNÁLATA

6. szakasz

Ha törvény vagy más jogszabály előírja a Szerb Köztársaság címerének a használatát, a címert együtt kell használni a Szerb Köztársaság címerével, tőle jobbra elhelyezve.

7. szakasz

A címer Vajdaság Autonóm Tartomány Végrehajtó Tanácsának előzetes jóváhagyásával embléma vagy jel részeként használható.

A címer áru vagy szolgáltatás védjegyeként, mintaként, modellként vagy áru vagy szolgáltatás megkülönböztető jegyeként nem használható.

Sérült vagy kinézése folytán használatra alkalmatlan címer nem használható.

8. szakasz

A címert kötelezően használni kell:

 1. Vajdaság Autonóm Tartomány szerveinek pecsétjeiben és bélyegzőiben,
 2. a Vajdaság Autonóm Tartomány szerveinek, illetve a Vajdaság Autonóm Tartomány területén levő helyi önkormányzatok szerveinek az épületein levő hivatalos névtáblákon, a Vajdaság Autonóm Tartomány Képviselőházának elnöke és a Vajdaság Autonóm Tartomány Végrehajtó Tanácsának elnöke által használt hivatali helyiségekben, azonban Vajdaság Autonóm Tartomány Képviselőházának és Vajdaság Autonóm Tartomány Végrehajtó Tanácsának egyéb hivatali helyiségeiben is kitűzhető,
 3. a Vajdaság Autonóm Tartomány szervei által odaítélt díszokleveleken, okleveleken és egyéb közéleti kitüntetéseken,
 4. a reprezentatív ajándéktárgyakon, a Vajdaság Autonóm Tartomány Képviselőházának elnöke, alelnökei és titkára, Vajdaság Autonóm Tartomány Végrehajtó Tanácsának elnöke, alelnökei, titkára és tagjai, továbbá tartományi szervek egyéb vezetői által használt fejléces papíron, borítékon, hivatalos meghívón, üdvözlőlapon, névjegykártyán,
 5. a Vajdaság Autonóm Tartomány Képviselőházának elnöke, alelnökei és titkára, továbbá a Vajdaság Autonóm Tartomány Végrehajtó Tanácsának elnöke, alelnökei, titkára és tagjai által használt szolgálati járműveken,
 6. a Vajdaság Autonóm Tartomány területén befejezett tanulmányokról kiadott bizonyítványokon és okleveleken,
 7. Vajdaság Autonóm Tartomány Képviselőháza képviselőinek és Vajdaság Autonóm Tartomány Végrehajtó Tanácsa tagjainak az igazolványán.

A címer más esetekben is használható, ha használata nem ütközik e határozat rendelkezéseibe.

9. szakasz

Vajdaság Autonóm Tartomány címerének etalonját (hiteles példányát) Vajdaság Autonóm Tartomány Képviselőházában őrzik, ez szolgál a használt címerek kidolgozásának alapjául.

IV. BÜNTETŐ RENDELKEZÉSEK

10. szakasz

Szabálysértésért 2000,00-től 100 000,00 dinárig terjedő pénzbírsággal sújtandó a jogi személy, ha:

 1. a Vajdaság Autonóm Tartomány tekintélyét és méltóságát sértő módon használja a címert (4. szakasz),
 2. az általa használt címer nem felel meg az e határozatban leírtaknak (5. szakasz),
 3. nem használja a címert, amikor kötelező lenne (6., 7. és 8. szakasz),
 4. sérült címert használ, vagy a címert engedély nélkül emblémaként, jelként, áru- vagy szolgáltatásmegjelölő bélyegzőként, vagy áru és szolgáltatás megkülönböztető jeleként használja (7. szakasz).

Az 1. bekezdés szerinti szabálysértésért 100,00-tól 5000,00 dinárig terjedő pénzbírsággal sújtandó a jogi személy felelős személye is.

Az előző bekezdés szerinti pénzbírsággal sújtandó a természetes személy is, ha elköveti az 1. bekezdés szerinti szabálysértések bármelyikét.

V. ÁTMENETI ÉS ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

11. szakasz

A Képviselőház meghatalmazza Vajdaság Autonóm Tartomány Végrehajtó Tanácsát, hogy szükség esetén adjon ki utasítást, és e határozattal összhangban részletesebben szabályozza a címerhasználatot.

12. szakasz

Vajdaság Autonóm Tartomány szerveinek a pecsétjét és bélyegzőjét a módosításokra kínálkozó első alkalommal, de legkésőbb a határozat hatálybalépését követő egy éven belül össze kell hangolni e határozat rendelkezéseivel.

13. szakasz

A Vajdaság Autonóm Tartomány Képviselőházában levő képviselőknek és Vajdaság Autonóm Tartomány Végrehajtó Tanácsa tagjainak az igazolványát az első csere alkalmával, de legkésőbb az új igazolványok kiadásakor össze kell hangolni e határozat rendelkezéseivel.

14. szakasz

Ez a határozat a Vajdaság AT Hivatalos Lapjában való közzétételét követő nyolcadik napon lép hatályba.

Megjegyzés: A címer alakja és tartalma Vajdaság AT Hivatalos Lapjának 10/2002. számában, a 124. oldalon jelent meg.
ezt a határozatot a Vajdaság Autonóm Tartomány statútumának végrehajtásáról szóló tartományi képviselőházi rendelet (Vajdaság AT Hivatalos Lapja, 18/09. szám) alapján 2009. december 14-től mint tartományi képviselőházi rendeletet kell alkalmazni.

Grb