Pokrajinské parlamentné uznesenie o používaní historického odznaku Autonómnej pokrajiny Vojvodiny

(Úradný vestník APV číslo 10/2002 a 18/2009)

i. Všeobecné Ustanovenia

Článok 1

Týmto uznesením sa upravuje protokolárne používanie erbu Autonómnej pokrajiny Vojvodiny ako historického odznaku Vojvodiny (ďalej: erb).

Článok 2

Erbom sa predstavuje Autonómna pokrajina Vojvodina a vyjadruje sa príslušnosť k Autonómnej pokrajine Vojvodine ako súčasnému európskemu demokratickému regiónu.

Článok 3

Erb sa vyvesuje a používa v tvare a obsahu určenom týmto uznesením.

Článok 4

Erb sa vyvesuje a používa v súlade s týmto uznesením, inými predpismi a protokolárnymi uzanciami.

Erb nemožno vyvesiť a použiť spôsobom, ktorým sa narúša dobré meno a dôstojnosť Autonómnej pokrajiny Vojvodiny.

II. TVAR A OBSAH ERBU

Článok 5

Erb ako historický odznak Autonómnej pokrajiny Vojvodiny pozostáva z erbu Báčky, Banátu a Sriemu.

Na štíte zloženom z troch polí, dvoch zvislých a jedného vodorovného, sú umiestnené erby Báčky, Banátu a Sriemu, pozorujúc zľava napravo.

V zvislom poli vľavo je umiestnený erb Báčky - Apoštol Pavel na belasej, kráľovsky modrej farbe stojí bosonohý na zelenom poli, zahalený hnedým plášťom, so zlatou aureolou okolo hlavy a drží v pravej ruke meč bielej farby so zlatou rukoväťou a nárazníkmi pre ruku, obrátený nadol, a v ľavej ruke drží knihu s čiernou obálkou.

Vo zvislom poli vpravo je umiestnený erb Banátu – na červenom poli je vzpriamene umiestnený zlatý lev obrátený vpravo so šabľou v pravej labe.

Vo vodorovnom poli je erb Sriemu – v belasom, kráľovsky modrom poli tri strieborné stužky – rieky Bosut, Sáva a Dunaj, pod druhou stužkou na zelenom poli oddychuje jeleň so zlatým náhrdelníkom okolo krku, a za ním rastie cyprus.

III POUŽÍVANIE ERBU

Článok 6

Erb sa používa spolu so štátnym znakom Republiky Srbsko, keď sa zákonom a inými predpismi určilo použitie štátneho znaku Republiky Srbsko, kladením vpravo od štátneho znaku Republiky Srbsko.

Článok 7

Erb možno používať za predbežného súhlasu Výkonnej rady Autonómnej pokrajiny Vojvodiny ako súčasť odznaku, resp. znaku.

Erb nemožno používať ako tovarovú značku alebo značku služby, vzorku, model alebo inú značku na označovanie tovaru alebo služieb.

Erb sa nesmie používať, ak je poškodený alebo svojím výzorom nevhodný na používanie.

Článok 8

Erb sa záväzne používa:

 1. ako súčasť pečiatok a pečatí orgánov Autonómnej pokrajiny Vojvodiny,
 2. v služobných nápisoch na budovách orgánov Autonómnej pokrajiny Vojvodiny a orgánov lokálnej samosprávy v Autonómnej pokrajine Vojvodine a v služobných miestnostiach, ktoré používa predseda Zhromaždenia Autonómnej pokrajiny Vojvodiny a predseda Výkonnej rady Autonómnej pokrajiny Vojvodiny a možno ho vyvesiť aj v iných služobných miestnostiach Zhromaždenia Autonómnej pokrajiny Vojvodiny a Výkonnej rady Autonómnej pokrajiny Vojvodiny,
 3. na listinách, diplomoch a iných verejných uznaniach, ktoré udeľujú orgány Autonómnej pokrajiny Vojvodiny,
 4. na predmetoch, ktoré sa dávajú na reprezentatívne účely, ako aj na memorande, obálke, úradnej pozvánke, gratulácii a na vizitkách, ktoré používajú predseda, podpredsedovia a tajomník Zhromaždenia Autonómnej pokrajiny Vojvodiny, predseda, podpredsedovia, tajomník a členovia Výkonnej rady Autonómnej pokrajiny Vojvodiny a iní vedúci pokrajinských orgánov.
 5. na služobných vozidlách, ktoré používajú predseda, podpredsedovia a tajomník Zhromaždenia Autonómnej pokrajiny Vojvodiny, predseda, podpredsedovia, tajomník a členovia Výkonnej rady Autonómnej pokrajiny Vojvodiny.
 6. na diplomoch a vysvedčeniach o školení skončenom na území Autonómnej pokrajiny Vojvodiny,
 7. na preukazoch poslancov Zhromaždenia Autonómnej pokrajiny Vojvodiny a členov Výkonnej rady Autonómnej pokrajiny Vojvodiny.

Erb možno používať aj v iných prípadoch, ak jeho používanie nie je v rozpore s týmto uznesením.

Článok 9

Etalón (pôvodina) erbu Autonómnej pokrajiny Vojvodiny sa chráni v Zhromaždení Autonómnej pokrajiny Vojvodiny a podľa neho sa erb pri používaní tvaruje.

IV. TRESTNÉ USTANOVENIA

Článok 10

Peňažný trest 2.000,00 až 100.000,00 dinárov sa uloží za priestupok právnickej osobe, ak:

 1. použije erb spôsobom, ktorým sa narúša dobré meno a dôstojnosť Autonómnej pokrajiny Vojvodiny (článok 4),
 2. použije erb v obsahu a tvare, ktorý je odlišný od obsahu a tvaru určeného týmto uznesením (článok 5),
 3. nepoužije erb, keď je jeho používanie záväzné (čl. 6, 7 i 8),
 4. použije poškodený erb, alebo ak bez povolenia použije erb ako odznak alebo znak alebo tovarovú pečať alebo pečať pre službu, alebo erb použije na označovanie tovaru a služieb (článok 7).

Za priestupok z odseku 1 tohto článku sa uloží peňažný trest 100,00 až 5.000,00 dinárov aj zodpovednej osobe v právnickej osobe.

Peňažný trest z predchádzajúceho odseku sa uloží aj každej inej fyzickej osobe, ktorá sa dopustí priestupku z odseku 1 tohto článku.

V. PRECHODNÉ A ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

Článok 11

Výkonná rada Autonómnej pokrajiny Vojvodiny sa oprávňuje vydať, ak treba, pokyny, ktorými sa bližšie upraví používanie erbu podľa tohto uznesenia.

Článok 12

Pečiatky a pečate orgánov Autonómnej pokrajiny Vojvodiny sa zladia s ustanoveniami tohto uznesenia pri prvej výmene z ktorýchkoľvek dôvodov, najneskôr do roka po nadobudnutí účinnosti tohto uznesenia.

Článok 13

Obsah preukazu poslanca v Zhromaždení Autonómnej pokrajiny Vojvodiny a členov Výkonnej rady Autonómnej pokrajiny Vojvodiny sa zladí s ustanoveniami tohto uznesenia pri najbližšej výmene týchto preukazov, najneskôr pri vydaní nových preukazov.

Článok 14

Toto uznesenie nadobúda účinnosť ôsmym dňom po uverejnení v Úradnom vestníku Autonómnej pokrajiny Vojvodiny.

Poznámka: Tvar a obsah erbu boli uverejnené v Úradnom vestníku APV číslo 10/2002 - str. 124.
Toto uznesenia sa od 14. decembra 2009 uplatňuje ako Pokrajinské parlamentné uznesenie podľa Pokrajinského parkamentného uznesenia o uskutočňovaní Štatútu Autonómnej pokrajiny Vojvodiny (Úradný vestník APV číslo 18/2009).

Grb etalon