Pokrajinské parlamentné uznesenie o zástave Autonómnej pokrajiny Vojvodiny

(Úradný vestník APV číslo 2/2004 a 18/2009)

Článok 1

Týmto uznesením sa ustanovuje zástava Autonómnej pokrajiny Vojvodiny a upravuje sa protokolárne používanie zástavy.

Článok 2

Zástava Autonómnej pokrajiny Vojvodiny, územnej autonómie v Republike Srbsku, súčasného európskeho regiónu a členky Zhromaždenia európskych regiónov sa skladá z troch farieb, červenej, modrej a bielej, umiestnených vodorovne v úmere 1:8:1. V strede modrého poľa sú do kruhu zoradené tri hviezdy žltej farby. Pomer šírky a dĺžky zástavy je 1:2. Zástava je dvojstranná, totožného výzoru z obidvoch strán.

Článok 3

Zástava Autonómnej pokrajiny Vojvodiny sa vztyčuje v tvare určenom týmto uznesením, v súlade s týmto uznesením, inými predpismi a protokolárnymi uzanciami, spôsobom, ktorým sa nenarúša dobré meno a dôstojnosť Autonómnej pokrajiny Vojvodiny.

Článok 4

Zástava Autonómnej pokrajiny Vojvodiny sa vztyčuje súčasne s vlajkou Republiky Srbsko, ak je zákonom alebo iným predpisom stanovené vztyčovanie vlajky Republiky Srbsko.

Zástava Autonómnej pokrajiny Vojvodiny sa nesmie používať, ak je poškodená, alebo ak je svojím výzorom pre použitie neprimeraná.

Článok 5

Počas usporadúvania zasadnutí Zhromaždenia Autonómnej pokrajiny Vojvodiny zástava Autonómnej pokrajiny Vojvodiny sa samostatne vztyčuje na budovách, v ktorých je sídlo Zhromaždenia Autonómnej pokrajiny Vojvodiny a Výkonnej rady Autonómnej pokrajiny Vojvodiny a v sieňach, v ktorých sa konajú zasadnutia Zhromaždenia Autonómnej pokrajiny Vojvodiny a Výkonnej rady Autonómnej pokrajiny Vojvodiny.

Na území Autonómnej pokrajiny Vojvodiny zástava Autonómnej pokrajiny Vojvodiny sa môže samostatne používať aj na iných verejných zoskupeniach, zhromaždeniach, poriadaniach a iných verejných podujatiach, na ktorých sa nepredstavuje Republika Srbsko.

Zástava Autonómnej pokrajiny Vojvodiny sa záväzne vztyčuje v úradných miestnostiach, ktoré používa predseda Zhromaždenia Autonómnej pokrajiny Vojvodiny a predseda Výkonnej rady Autonómnej pokrajiny Vojvodiny a možno ju vztyčovať aj v iných úradných miestnostiach Zhromaždenia Autonómnej pokrajiny Vojvodiny a Výkonnej rady Autonómnej pokrajiny Vojvodiny.

Článok 6

Etalón (pôvodina) zástavy Autonómnej pokrajiny Vojvodiny sa uschováva v Zhromaždení Autonómnej pokrajiny Vojvodiny a podľa neho sa používané zástavy stvárňujú.

Článok 7

Zástava Autonómnej pokrajiny Vojvodiny sa pri používaní nesmie dotýkať podlahy a nesmie byť položená ako podklad, podložka, prikrývka, záclona a podobne.

Zástavou sa nesmú prikrývať vozidlá alebo iné predmety, ani sa nesmú ozdobovať konferenčné stoly alebo rečnícke tribúny, vyjmúc stolnej zástavy.

Ak sa zástava vztyčuje na rečníckej tribúne, musí sa položiť na žrdi z pravej strany od rečníka, alebo na múre za rečníkom tak, aby ju rečník nezacláňal.

Článok 8

Toto uznesenie nadobúda účinnosť ôsmym dňom po uverejnení v Úradnom vestníku Autonómnej pokrajiny Vojvodiny.

Geometrická konštrukcia etalónu zástavy Autonómnej pokrajiny Vojvodiny

Zastava etalon

Poznámka: Rozmery sú nemenované, vyjmúc uhlových v stupňoch
Toto uznesenia sa od 14. decembra 2009 uplatňuje ako Pokrajinské parlamentné uznesenie podľa Pokrajinského parkamentného uznesenia o uskutočňovaní Štatútu Autonómnej pokrajiny Vojvodiny (Úradný vestník APV číslo 18/2009).