Tartományi polgári jogvédőről – ombudsmanról szóló tartományi képviselőházi rendelet

(Vajdaság AT Hivatalos Lapja, 37/2014 szám)

Vajdaság Autonóm Tartomány statútuma (Vajdaság AT Hivatalos Lapja, 20/2014. szám) 56. szakaszának 7. bekezdése alapján

Vajdaság Autonóm Tartomány Képviselőháza 2014. szeptember 23-i ülésén meghozta

A TARTOMÁNYI POLGÁRI JOGVÉDŐRŐL – OMBUDSMANRÓL SZÓLÓ
TARTOMÁNYI KÉPVISELŐHÁZI RENDELETET

I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

1. szakasz

A tartományi polgári jogvédőről – ombudsmanról szóló tartományi képviselőházi rendelet (a továbbiakban: Rendelet) megalakítja a tartományi polgári jogvédő – ombudsman független és önálló szervezetet‚ szabályozza hatásköreit, a szerv működésének módját, a tartományi polgári jogvédő – ombudsman és a tartományi polgári jogvédő – ombudsman helyettese megválasztásának eljárását és funkciójának megszűnését, valamint meghatalmazásait.

2. szakasz

A jelen rendelet eredeti szerb nyelvű szövegében hímnemben használt főnevek a nőnemű személyekre is vonatkoznak.

3. szakasz

A tartományi polgári jogvédő – ombudsman (a továbbiakban: Ombudsman) Vajdaság AT független és önálló szerve, amely védi a polgárok jogait és felügyeletet gyakorol a tartományi közigazgatási szervek, meghatározott közigazgatási és közmegbízatást végző Vajdaság AT által alapított közvállalatok és intézmények (a továbbiakban: közigazgatási szervek) munkája felett, Vajdaság AT határozatai és egyéb jogi aktusai végrehajtásának eljárásával kapcsolatban.

Az ombudsman védi a polgárok jogait, különösen a közigazgatási szervek törvénytelen, célszerűtlen és hatékonytalan eljárásaitól.

Az ombudsman védi a polgárok jogait a városi és községi közigazgatási szervek törvénytelen, célszerűtlen és hatékonytalan eljárásaitól azon teendők ellátásában, melyekkel Vajdaság AT bízta meg őket eredeti hatásköréből.

4. szakasz

Az ombudsman független és önálló a jelen rendeletben megállapított teendők ellátásában, és senki sem jogosult, hogy hatást gyakoroljon munkájára és eljárására.

Az ombudsman gondoskodik az emberi és kisebbségi jogok védelméről és fejlesztéséről.

Az ombudsman az Alkotmánnyal, a becikkelyezett nemzetközi szerződésekkel és a nemzetközi jog általánosan elfogadott szabályaival, a törvényekkel és törvényerejű általános aktusokkal összhangban jár el.

Az ombudsman tevékenységének alapelvei a törvényesség, a pártatlanság, a függetlenség és az igazságosság.

5. szakasz

Az ombudsman székhelye Újvidék.

II. MEGVÁLASZTÁSA ÉS MEGBÍZATÁSÁNAK MEGSZŰNÉSE

6. szakasz

A tartományi polgári jogvédő – ombudsman megbízatását a tartományi polgári jogvédő – ombudsman (a továbbiakban: ombudsman) és a tartományi polgári jogvédő – ombudsman-helyettesek (a továbbiakban: ombudsman-helyettesek) látják el.

Az ombudsman, illetve az ombudsman-helyettes tisztsége összeférhetetlen az egyéb köztisztség betöltésével vagy hivatásszerű tevékenységgel, politikai szervezetben való tagsággal, továbbá más olyan tevékenységgel, amely hatással lehet az önállóságára és függetlenségére.

Az ombudsman, illetve az ombudsman-helyettes kivételesen foglalkozhat tudományos-kutató, oktatási vagy művészeti tevékenységgel, valamint szerzői alkotások közzétételével.

Az ombudsman, illetve ombudsman-helyettes hivatalba lépésének napján valamennyi hivatásszerű és egyéb tisztsége, illetve addigi feladatköre és egyéb tevékenysége megszűnik, ha a jelen rendelet rendelkezéseivel ellentétesek, valamint megszűnik a politikai szervezetben betöltött tagsága.

7. szakasz

Az ombudsmant Vajdaság Autonóm Tartomány Képviselőháza (a továbbiakban: Képviselőház) a képviselők teljes létszámának kétharmados szavazattöbbségével választja meg és menti fel.

Ombudsman jelöltet legalább 30 képviselő vagy a közigazgatás szervezésének és működésének kérdéseiben illetékes képviselőházi bizottság (a továbbiakban: Bizottság) állíthat.

Az ombudsman megbízatási ideje hat évig tart, és ugyanaz a személy e tisztségre egymásután legfeljebb kétszer választható meg.

Az ombudsmant választó eljárás legalább két hónappal az előző ombudsman megbízatási idejének lejárta előtt kezdődik meg.

Az ombudsman munkájáért a Képviselőháznak felel.

8. szakasz

Az ombudsmannak négy helyettese van, akik közül egyet-egyet a következő szakterületekre kell megválasztani: nemzeti kisebbségi jogok, gyermekjogok és a nemek egyenjogúsága.

A helyettesek megválasztása során figyelembe kell venni mindkét nem és a nemzeti kisebbségek tagjainak egyenlő képviseltségét.

A helyetteseket az ombudsman javaslatára a képviselők teljes létszámának szavazattöbbségével a Képviselőház választja.

Az ombudsman-helyettes megbízatási ideje hat évig tart, és ugyanaz a személy erre a tisztségre legfeljebb kétszer választható meg.

Az ombudsman-helyettes munkájáért az ombudsmannak és a Képviselőháznak felel.

9. szakasz

Ombudsmannak megválasztható a Szerb Köztársaság állampolgára, aki eleget tesz az alábbi feltételeknek:

1) okleveles jogász,
2) legalább 7 év szakmai gyakorlatot szerzett olyan jogi teendők terén, amelyek jelentősek az ombudsman tevékenységi köréhez tartozó teendők ellátásában,
3) nem volt elítélve bűncselekmény elkövetéséért legalább hat hónapig tartó letöltendő börtönbüntetésre, vagy olyan büntetendő cselekményért, amely alkalmatlanná teszi az állami szervekben való teendők ellátására,
4) szakmai képessége és erkölcsi magatartása kiemelkedő,
5) jelentős tapasztalattal rendelkezik az emberi jogok védelmének területén.

10. szakasz

Ombudsman-helyettesnek megválasztható a Szerb Köztársaság állampolgára, aki eleget tesz az alábbi feltételeknek:

1) egyetemi végzettségű,
2) legalább 5 év szakmai gyakorlatot szerzett olyan jogi teendők terén, amelyek jelentősek az ombudsman tevékenységi köréhez tartozó teendők ellátásában,
3) nem volt elítélve bűncselekmény elkövetéséért legalább hat hónapig tartó letöltendő börtönbüntetésre, vagy olyan büntetendő cselekményért, amely alkalmatlanná teszi az állami szervekben való teendők ellátására,
4) szakmai képessége és erkölcsi magatartása kiemelkedő,
5) jelentős tapasztalattal rendelkezik az emberi jogok védelmének területén.

11. szakasz

Az ombudsman és az ombudsman-helyettes hivatalba lépésük előtt esküt tesznek a Képviselőház előtt. Az eskü szövege: „Esküszöm, hogy kötelességemet lelkiismeretesen, felelősségteljesen, függetlenül és pártatlanul látom el, és törekedni fogok az emberi jogok fejlesztésére és védelmére, az Alkotmánnyal és a törvénnyel összhangban.”

Az ombudsman és a helyettes megválasztásukat követően 30 napon belül kötelesek hivatalba lépni.

Ha az ombudsman, illetve az ombudsman-helyettes indokolt ok nélkül nem lép hivatalba az eskütételét követő 30 napon belül, úgy kell tekinteni, hogy nincs megválasztva, amit a Képviselőház a Bizottságtól kapott értesítés alapján állapít meg. Ebben az esetben, azonnal eljárás indul az új ombudsman, illetve az ombudsman-helyettes megválasztására.

12. szakasz

Az ombudsman, illetve az ombudsman-helyettes tisztsége az alábbi esetekben szűnik meg:

1) megbízatási idejének leteltével, ha nem választották újra,
2) halála esetén,
3) lemondásával,
4) állampolgárságának elvesztésével,
5) a nyugdíjba vonulási feltételek teljesítésével, a törvénnyel összhangban,
6) a tisztsége ellátásához szükséges testi vagy szellemi képességének tartós elvesztésével,
7) felmentésével.

Az 1. bekezdés szerinti megbízatási idő megszűnését a Bizottság állapítja meg, és erről értesíti a Képviselőházat.

Az ombudsman, illetve az ombudsman-helyettese megbízatásának a jelen szakasz 1 – 6. pontjában említett okok miatti megszűnése esetén, a Képviselőház megvitatás nélkül hoz határozatot, amelyben megállapítja, hogy létrejöttek a megbízatás megszűnésére vonatkozó feltételek.

A megbízatás megszűnésének jogkövetkezményei a jelen szakasz 3. bekezdése szerinti határozat meghozatalának napján lépnek hatályba.

13. szakasz

Az ombudsman, illetve az ombudsman-helyettese felmenthető tisztsége alól a megbízatási idejének letelte előtt, az alábbi esetekben, ha:

1) tisztségét szakszerűtlenül és lelkiismeretlenül látja el,
2) egyéb köztisztséget tölt be, vagy hivatásbeli feladatkört lát el, vagy tevékenységet végez, amely befolyásolhatja önállóságát és függetlenségét, vagy ha a közmegbízatások ellátása során való összeérthetetlenség megakadályozását szabályozó törvénnyel ellentétben jár el,
3) olyan bűncselekményért ítélik el, amely alkalmatlanná teszi e tisztség betöltésére.

Az ombudsman, illetve az ombudsman-helyettes a felmentésükről döntő képviselőházi ülésen felszólalhatnak.

A felmentésre irányuló eljárást a Bizottság vagy a képviselők egyharmada kezdeményezi, az ombudsman-helyettes felmentését pedig az ombudsman is kezdeményezheti.

A Bizottság értesíti a Képviselőházat arról, hogy fennállnak-e és melyek a felmentésre irányuló okok.

A Képviselőház felmenti az ombudsmant vagy az ombudsman- helyettest, ha a felmentésére szavaz az ombudsman illetve az ombudsman-helyettes megválasztásához szükséges számú vagy annál több képviselő.

14. szakasz

Távolléte vagy akadályoztatása esetén az ombudsmant az általa kijelölt helyettes helyettesíti.

Az ombudsman tisztsége megszűnésének vagy a tisztség alóli felmentés esetén az ombudsman tisztségét az új ombudsman megválasztásáig az ombudsman-helyettes látja el, akit az ombudsman jelölt ki, hogy helyettesítse őt távollét vagy akadályoztatása esetén.

Az új ombudsmant a korábbi ombudsman tisztségének megszűnését követően legkésőbb hat hónap elteltével kell megválasztani.

III. MEGHATALMAZÁSOK

15. szakasz

Az ombudsman meghatalmazása: ellenőrzi az emberi jogok tiszteletben tartását, ellenőrzi a közigazgatási szervek munkájának törvényességét, célszerűségét, hatékonyságát és szabályszerűségét a Vajdaság AT határozatai és egyéb jogi aktusai végrehajtásával kapcsolatos eljárásában, védi a polgárok jogait, mindenekelőtt a közigazgatási szervek törvénytelen, célszerűtlen és hatékonytalan eljárásaitól. Az ombudsman védi a polgárok jogait a városi és községi közigazgatási szervek törvénytelen, célszerűtlen és hatékonytalan eljárásaitól azon teendők ellátásban, melyekkel Vajdaság AT bízta meg őket saját eredeti hatásköréből.

16. szakasz

Az ombudsman figyelemmel kíséri a tartományi előírások meghozatalának folyamatát, valamint a hatályban lévők módosítását és kiegészítését az emberi jogok érvényesítésének valamennyi területét érintően.

Az ombudsman jogában áll tartományi képviselőházi rendeleteket és a Képviselőház által meghozandó, a hatáskörébe tartozó egyéb aktusokat javasolni, különösen abban az esetben, ha úgy véli, hogy az emberi jogok a jogszabályi hiányosságok miatt fordulnak elő.

Az ombudsman felhatalmazással rendelkezik, hogy a jogszabályok előkészítésének eljárásában a Tartományi Kormánynak és a Képviselőháznak véleményt mondjon és ajánlásokat tegyen a határozati javaslatokkal kapcsolatban, ha azok a polgárok jogai védelmének tekintetében jelentős kérdéseket szabályoznak.

17. szakasz

Az ombudsman folyamatosan ellenőrzi és figyelemmel kíséri az emberi jogok területén a nemzetközi szerződések, szabványok és jogszabályok alkalmazását, és a begyűjtött információk alapján intézkedéseket javasol az emberi jogok védelme és fejlesztése állapotának javítására.

18. szakasz

Az ombudsman kutatásokat végez az emberi jogok területén uralkodó állapotba való betekintés, a problémák azonosítása és az emberi jogok érvényesítését, védelmét és fejlesztését célzó ajánlások megfogalmazása végett.

19. szakasz

Az ombudsman meghatalmazással rendelkezik, hogy a polgárokat tájékoztassa a jogszabályokról és jogi tanácsokkal lássa el őket jogaik érvényesítésének lehetőségeiről, a panasz benyújtóját a megfelelő jogi eljárás megindítására utalja az illetékes szervek előtt, ha az effajta eljárást a jogszabályok előirányozzák.

20. szakasz

Az ombudsman meghatalmazása, hogy nyilvánosan javasolja a polgárok jogainak megsértéséért felelős tisztségviselő felmentését, illetve kezdeményezze a közigazgatási szerv azon dolgozója felelősségének megállapítására vonatkozó eljárást, aki közvetlenül felelős az elkövetett jogsértésért.

Ha az ombudsman úgy ítéli meg, hogy a közigazgatási szerv tisztségviselője vagy dolgozója cselekményével megvalósította valamely bűncselekmény vagy egyéb bűncselekmény tényállásának elemeit, felhatalmazása van, hogy az illetékes szervnél feljelentést tegyen büntető, szabálysértési vagy egyéb megfelelő eljárás megindítására.

21. szakasz

Az ombudsman rendes évi jelentést tesz a Képviselőháznak az előző évi tevékenységeiről, a közigazgatási szervek munkájában észlelt fogyatékosságokra vonatkozó adatokról, általános értékelést ad a közigazgatási szervek munkájáról a jogszabályok alkalmazásának szempontjából, valamint javaslatokat tesz a polgárok közigazgatási szervekhez viszonyított helyzetének a javítására.

A jelentés adatokat tartalmaz a panaszok számáról és szerkezetéről, az észlelt fogyatékosságokról, és ajánlásokat tartalmaz elhárításukra, továbbá bírálatokat és dicséreteket tartalmaz egyes közigazgatási szervekre és tisztségviselőkre vonatkozóan.

A jelentés külön részeket tartalmaz a nemzeti kisebbségi jogok, a gyermekjogok és a nemek egyenjogúságának területéről. A jelentés külön részeit az ombudsman-helyettesek állítják össze.

A munkáról szóló jelentést legkésőbb március 31-ig kell benyújtani az előző évre vonatkozóan, és közzé kell tenni a tartományi polgári jogvédő – ombudsman hivatalos honlapján.

Az ombudsman kérésére a Képviselőház napirendjére tűzi és megvitatja a jelen szakasz 1. bekezdése szerinti jelentést.

Az ombudsman részt vehet a jelentésről szóló vitában.

22. szakasz

Az ombudsman külön jelentést tehet a Képviselőháznak, ha úgy ítéli meg, hogy annak különösen nyomós oka van, vagy pedig a Képviselőház kérelmére.

A külön jelentést közzé kell tenni a tartományi polgári jogvédő – ombudsman hivatalos honlapján.

23. szakasz

Az ombudsman tájékoztatja az illetékes szerveket és a közvéleményt az emberi jogok megsértéséről és közleményeket ad ki a polgárok jogainak megszegéséről.

24. szakasz

Az ombudsman tanácskozásokat szervez az emberi jogokról, valamint az emberi jogok érvényesítése tekintetében fontos kérdésekről, kampányokat szervez az erre vonatkozó képzés céljából és részt vesz a munkában.

25. szakasz

Az ombudsman felhatalmazással rendelkezik, hogy az Alkotmánybíróság előtt eljárást kezdeményezzen a törvények, egyéb jogszabályok és általános aktusok alkotmányosságának megállapítására.

26. szakasz

Az ombudsmannak joga van részt venni a Képviselőház és a képviselőházi bizottságok minden ülésén, valamint joga van részt venni a képviselőházi vitában, amikor a hatáskörébe tartozó kérdésekről tárgyalnak.

27. szakasz

Az ombudsman együttműködik és tapasztalatot cserél más ombudsmanokkal hazánkban és külföldön, tagja lehet hazai és nemzetközi ombudsman egyesületeknek.

28. szakasz

Az ombudsman együttműködik a Szerb Köztársaság polgári jogvédőjével a bántalmazást megelőző nemzeti mechanizmus teendőinek ellátásában és rendszeresen látogatja azokat a helyeket, ahol fogva tartottakat tartanak a bántalmazás és egyéb kegyetlen és embertelen vagy megalázó büntetések és eljárások megelőzése érdekében.

29. szakasz

A nemzeti kisebbségi jogok védelmével megbízott ombudsman-helyettes védi a nemzeti kisebbségek jogait és jogosult, hogy ellenőrizze a közigazgatási szervek munkáját a nemzeti kisebbségek jogai érvényesítésének és fejlesztésének területein.

A gyermekek jogainak védelmével megbízott ombudsman-helyettes védi a gyermekek jogait, és jogosult a gyermekek jogai érvényesítésének és fejlesztésének terén működő közigazgatási szervek munkáját ellenőrizni.

A nemek egyenjogúságával megbízott ombudsman-helyettes védi a polgároknak a nemi alapú egyenjogúsághoz való jogát, és jogosult a közigazgatási szervek munkáját ellenőrizni a nők és a férfiak egyenlőségének érvényesítése és fejlesztése terén.

A 15-28. szakaszok szerinti meghatalmazások az ombudsman-helyettesekre is vonatkoznak tevékenységi körükben.

30. szakasz

Az ombudsman a törvénnyel, a Képviselőház határozataival és egyéb aktusaival összhangban egyéb teendőket is ellát.

IV. ELJÁRÁS

31. szakasz

Az ombudsman a polgárok panasza szerint, vagy egyéb forrásokból szerzett értesülés alapján saját kezdeményezésére indít eljárást, ha úgy ítéli meg, hogy a közigazgatási szervek cselekményei megsértették a polgárok jogait.

Az állampolgár fogalmán, a jelen rendelet értelmében hazai állampolgárságú és minden külföldi állampolgárságú természetes személy értendő, valamint minden hazai és külföldi jogi személy, akiknek jogairól és kötelezettségeiről a jelen rendelet 3. bekezdése szerinti szervek döntenek.

Az ombudsmanhoz a természetes személy nevében törvényes képviselője, meghatalmazottja és a gyámhatósági szerv meghatalmazott személye is fordulhat, jogi személy jogainak sérülése esetében pedig a jogi személy képviseletére meghatalmazott személy. Azon személy nevében és hozzájárulásával, akinek a joga sérült, az emberi jogok védelmével foglalkozó szervezet vagy egyéb személy is benyújthat panaszt.

32. szakasz

A panaszt a polgárok jogai ellen elkövetett jogsértés vagy a vitás ügyben hozott utolsó aktus meghozatalától, vagy a szervnek a polgárok ellen elkövetett jogsértéssel kapcsolatos eljárás elmulasztásától számított egy éven belül kell benyújtani.

Az ombudsman kivételesen e határidő leteltét követően is eljárhat a panasz szerint, ha úgy ítéli meg, hogy az emberi jogok megsértésének súlyosabb formájáról van szó.

33. szakasz

Az eljárás megindításának feltétele, ha a panasztevő a panaszának benyújtása előtt megkísérelte jogait rendes jogi eljárásban megvédeni és valamennyi jogeszköz kimerült, illetve ha a jogsértés, amelyre a panasztevő rámutat, megszüntetésére nincsenek meg a jogeszközök.

Abban az esetben, ha a jelen szakasz 1. bekezdése szerinti feltétel nem teljesült, az ombudsman a panasztevőt a megfelelő jogi eljárás megindítására utalja, ha ilyen eljárás lehetséges, és nem fog eljárást indítani, amíg az összes jogi eszközt ki nem merítik.

Az ombudsman kivételesen akkor is indíthat eljárást, ha a panasztevő nem kísérelte meg jogait megvédeni, illetve még mielőtt kimerítette volna az összes jogi eszközt, ha a panaszt a törvénytelen munka, a közigazgatási eljárás elveinek és szabályainak, az etikai magatartás szabályainak figyelmen kívül hagyása, valamint a foglalkoztatottaknak a polgárokhoz való példátlan viszonyulása miatt teszik.

34. szakasz

Az ombudsman névtelen panaszok alapján nem jár el.

Az ombudsman kivételesen, saját kezdeményezésére indíthat eljárást, ha úgy véli, hogy a névtelen panasz alapul szolgál az eljáráshoz.

A panasztevő kérelmére, különösen indokolt esetekben, az ombudsman a közigazgatási szerv előtt titokban tarthatja a panasztevő személyazonosságát.

35. szakasz

A panaszt írásban kell benyújtani, beleértve az elektronikus kommunikáció minden módját, külön formaságok nélkül, illeték- vagy díjmentesen.

Kivételes esetben, a panasz szóban jegyzőkönyvbe mondható.

A fogva tartott személyeknek joguk van panaszukat lepecsételt borítékban benyújtani. Azokban az intézményekben dolgozók, amelyekben letartóztatott személyek tartózkodnak, kötelesek a letartóztatott személy által benyújtott panaszt felnyitás és feltartóztatás nélkül, haladéktalanul az ombudsmanhoz eljuttatni.

36. szakasz

A panasz tartalmazza azon szerv elnevezését, amelynek a munkájára vonatkozik, a jogsértés leírását, a panaszt alátámasztó tényállást és a bizonyítékokat, adatokat arról, hogy mely jogeszközökkel éltek, és a panasztevő személyi adatait.

37. szakasz

Az ombudsman köteles minden panasz alapján eljárni, kivéve, ha:

1. a panasz tárgya nem tartozik az ombudsman hatáskörébe,
2. a panaszt a benyújtási határidő letelte után nyújtották be, és a jelen rendelet 32. szakasza 2. bekezdése szerinti feltételnek nem tesz eleget,
3. a panaszt az összes jogeszköz kimerítése előtt nyújtották be, és a jelen rendelet 33. szakasza 3. bekezdése szerinti feltételeknek nem tesz eleget,
4. a panasz névtelen, és a jelen rendelet 34. szakasza 2. bekezdése szerinti feltételeknek nem tesz eleget,
5. a panasz nem tartalmazza az eljáráshoz szükséges adatokat, a panasztevő pedig a hiányosságokat a hiánypótlására megszabott utólagos határidőn belül sem hárítja el.

Ha az ombudsman úgy ítéli meg, hogy az eljárás megindítása megalapozatlan, erről értesíti a panasztevőt, és eljárását megindokolja.

Ha a panasztevő eláll a panaszától, az eljárás megszűnik. Kivételesen, az eljárás folyatódik, ha a panaszt törvényellenes munka, a közigazgatási eljárás elveinek és szabályainak és a magatartás etikai szabályainak be nem tartása, valamint a foglalkoztatottak részéről a polgárokhoz való példátlan viszonyulás miatt nyújtották be.

38. szakasza

Az ombudsman az eljárás megindításáról és befejezéséről értesíti a panasztevőt és a közigazgatási szervet, amelynek munkájára a panasz vonatkozik.

39. szakasz

A közigazgatási szerv köteles az ombudsman összes kérdésére válaszolni, az összes kért információt és iratot megküldeni az ombudsman által megadott határidőn belül, amely legalább 5 nap és legfeljebb 15 nap lehet.

A közigazgatási szervek kötelesek együttműködni az ombudsmannal, lehetővé tenni számára a helyiségekbe való belépést és a folyamatban lévő eljárás, illetve megelőző tevékenysége céljának teljesítését illetően rendelkezésükre álló összes anyagot rendelkezésére bocsátani, tekintet nélkül titkossági fokukra, kivéve, ha ez törvényellenes.

Az ombudsmannak joga van a közigazgatásban dolgozó valamennyi személlyel beszélni, ha ennek jelentősége van az általa vezetett eljárás tekintetében.

Az ombudsman és helyettesei kötelesek tisztségük megszűnését követően is titokként őrizni az adatokat, melyekhez tisztségük ellátása során jutottak hozzá.

A titoktartási kötelesség a tartományi polgári jogvédő – ombudsman szakszolgálatában dolgozókra is vonatkozik.

40. szakasz

A közigazgatási szervek tisztségviselői és vezető beosztású dolgozói kötelesek az ombudsmant kérésére fogadni, legkésőbb az írásos kérelmének átvételét követő 8 napon belül.

41. szakasz

Ha a panasszal érintett közigazgatási szerv maga hárítja el az eljárásban észlelt hiányosságokat, az ombudsman erről tájékoztatja a panasztevőt, és megszünteti az eljárást.

42. szakasz

Valamennyi mérvadó tény és körülmény megállapítását követően az ombudsman értesítheti a panasztevőt, hogy a panasz megalapozatlan, vagy pedig megállapíthatja, hogy előfordultak szabálytalanságok a közigazgatási szerv munkájában.

Ha úgy ítéli meg, hogy a közigazgatási szerv munkájában előfordultak szabálytalanságok, az ombudsman véleményét továbbítja a szervnek.

Ha úgy ítéli meg, hogy voltak ilyen szabálytalanságok, illetve elhárítható következményei, az ombudsman, véleményével együtt a szervnek ajánlást küld a szabálytalanság, illetve következményének elhárítására.

A közigazgatási szerv a megtett intézkedésekről legkésőbb a vélemény vagy az ajánlás kézhezvételét követő 15 napon belül köteles értesíteni az ombudsmant.

Ha a szerv nem jár el az ajánlás szerint, az ombudsman erről értesítheti a közvéleményt, a közvetlen felsőbb szervet, a Képviselőházat, a Tartományi Kormányt, illetve a községi/városi tanácsot.

43. szakasz

A jelen rendelet 31 - 42. szakaszának rendelkezéseit értelemszerűen kell alkalmazni arra az eljárásra is, amelyet az ombudsman saját kezdeményezésére indít meg.

44. szakasz

Az eljárás megindítására és vezetésére való jogosultságon kívül, az ombudsmannak joga van közvetítéssel és tanácsadással és hatáskörébe tartozó kérdések véleményezésével megelőzően cselekedni a közigazgatási szervek munkájának fejlesztése, valamint az emberi jogok védelmének előmozdítása céljából.

V. A SZAKSZOLGÁLAT ÉS A MUNKAESZKÖZÖK

45. szakasz

Az ombudsman a szak- és adminisztratív technikai teendők ellátására szakszolgálatot alakít.
A szakszolgálat munkáját az igazgató irányítja.

A szakszolgálat igazgatóját az ombudsman nevezi ki és menti fel.

Az ombudsman dönthet úgy is, hogy meghatározott meghatalmazásait szakmunkatársakra bízza, akik a nevében járnak el.

A szakszolgálat igazgatójára és munkavállalóira a tartományi szervekben létesített munkaviszonyokról és járó fizetésekről szóló jogszabályokat kell alkalmazni.

Az ombudsman határoz a munkavállalók munkaviszonyának létesítéséről, illetve megszűnéséről, valamint a munkaviszonyból eredő jogok érvényesítéséről.

46. szakasz

Az ombudsman a tartományi titkár fizetésének 20%-kal megnövelt összegéig, az ombudsman-helyettesek pedig a tartományi titkárhelyettes fizetésének 20%-kal megnövelt összegéig jogosulnak fizetésre.

47. szakasz

Az ombudsman és helyettesei jogaikat munkájuk alapján érvényesítik, a tartományi szervekben létesített munkaviszonyokról szóló jogszabályokkal összhangban.

48. szakasz

Az ombudsman meghozza A tartományi polgári jogvédő – ombudsman ügyrendjét, valamint a szakszolgálatának belső szervezetéről és a munkakörök rendszeresítéséről szóló jogszabályt.

A szakszolgálat belső szervezetéről és a munkakörök rendszeresítéséről szóló aktust a Bizottság előzetes véleménye alapján kell meghozni.

49. szakasz

Az ombudsman munkájához szükséges eszközöket Vajdaság AT költségvetése biztosítja.

Az eszközök terjedelmét és szerkezetét az ombudsman javasolja.

VI. ÁTMENETI ÉS ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

50. szakasz

A jelen rendelet meghozatalát követően az ombudsman és helyettesei megbízatásuk határidejének leteltéig folytatják munkájukat.

Az eljárások, melyek a jelen rendelet hatálybalépésének napjáig nem értek véget, a jelen rendelet rendelkezései szerint zárulnak le.

Az ombudsman köteles az ügyrendet és a szakszolgálat belső szervezetéről és a munkakörök rendszeresítéséről szóló aktust a jelen rendelet hatálybalépést követő 30 napos határidőn belül összehangolni.

51. szakasz

A jelen rendelet hatálybalépésével megszűnik A Tartományi Ombudsmanról szóló tartományi képviselőházi rendelet (Vajdaság AT Hivatalos Lapja, 23/02., 5/04., 16/05., 18/09. szám – az aktus megnevezésének módosítása).

52. szakasz

A jelen rendelet a Vajdaság Autonóm Tartomány Hivatalos Lapjában való közzétételét követő nyolcadik napon lép hatályba.

VAJDASÁG AUTONÓM TARTOMÁNY KÉPVISELŐHÁZA

Újvidék, 2014. szeptember 23.

István Pásztor, s.k.

VAJDASÁG AT KÉPVISELŐHÁZÁNAK
ELNÖKE