Pokrajinsku skupštinsku odluku o izboru zastupnika u Skupštinu Autonomne Pokrajine Vojvodine

("Sl. list AP Vojvodine", br. 23/2014)

Temeljem članka 31. stavak 1. redak 10. Statuta Autonomne Pokrajine Vojvodine („Službeni list AP Vojvodine“, broj 20/2014),

Skupština Autonomne Pokrajine Vojvodine na sjednici održanoj, 06. lipnja 2014. godine donijela je

POKRAJINSKU SKUPŠTINSKU ODLUKU
O IZBORU ZASTUPNIKA U SKUPŠTINU AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE

I. TEMELJNE ODREDBE

Članak 1.

Ovom Odlukom uređuju se izbor i prestanak mandata zastupnika Skupštine Autonomne Pokrajine Vojvodine (u daljem tekstu: zastupnici).

Sve imenice koje se koriste u ovoj odluci u muškom rodu, istodobno obuhvaćaju imenice u ženskom rodu.

Imenice koje označavaju službene pozicije i dužnosti u tijelima Autonomne Pokrajine Vojvodine, koriste se u obliku koji izražava spol osobe koja je njihov nositelj.

Članak 2.

Građani biraju zastupnike na temelju slobodnog, općeg, jednakog i izravnog izbornog prava, tajnim glasovanjem.
Pravo da bira i bude biran za zastupnika ima građanin koji ima izborno pravo i prebivalište na teritoriju Autonomne Pokrajine Vojvodine (u daljem tekstu: Pokrajina).

Članak 3.

Pravo da bira zastupnika ima građanin Republike Srbije, koji je navršio 18 godina života, poslovno je sposoban i ima prebivalište na teritoriju Pokrajine. (u daljem tekstu: birač).

Za zastupnika može biti izabran građanin Republike Srbije, koji je navršio 18 godina života, poslovno je sposoban i ima prebivalište na teritoriju Pokrajine.

Članak 4.

Nitko nema pravo da, po bilo kojoj osnovi, spriječava ili primorava građanina da glasuje, da ga poziva na odgovornost zbog glasovanja i da od njega traži da se izjasni za koga je glasovao ili zašto nije glasovao.

Zabranjeno je prikupljanje potpisa na radnim mjestima, kao i svaki vid vršenja pritiska na građane da svojim potpisom podrže kandidata, odnosno izbornu listu.

Članak 5.

Skupština Autonomne Pokrajine Vojvodine (u daljem tekstu: Skupština) ima 120 zastupnika, koji se biraju na četiri godine.

Članak 6.

Zastupnici se biraju u Autonomnoj Pokrajini Vojvodini, kao jednoj izbornoj jedinici, na temelju lista političkih stranka (stranačka izborna lista), koalicije političkih stranaka ili koalicije političke stranke i skupine građana (koalicijska izborna lista) ili skupine građana (izborna lista skupine građana).

Članak 7.

Zastupnik ne može biti zaposlen u pokrajinskom tijelu. Od dana potvrđivanja zastupničkog mandata zaposleniku u pokrajinskom tijelu radni odnos miruje.

II. RASPISIVANJE IZBORA

Članak 8.

Izbore za zastupnike raspisuje predsjednik Skupštine, 90 dana prije isteka mandata Skupštine, tako da se izbori okončaju u narednih 60 dana.

Predsjednik Skupštine raspisuje izbore i prije roka utvrđenog u stavku 1. ovog članka, u slučajevima prijevremenog prestanka mandata Skupštine, kada se u roku od 90 dana od dana konstituiranja ne izabere Pokrajinska vlada; kada Skupština ne izabere novi sastav Pokrajinske vlade u roku od 60 dana od dana razrješenja, odnosno od dana konstatacije ostavke predsjednika Pokrajinske vlade, sukladno Statutu.

Predsjednik Skupštine raspisuje izbore u roku od 30 dana od nastupanja slučaja iz stavka 2. ovog članka.

Danom konstituiranja Skupštine, prestaje funkcija zastupnika čiji mandat istječe.

Članak 9.

Od dana raspisivanja do dana održavanja izbora ne može proteći manje od 30 dana ni više od 60 dana.
Odlukom o raspisivanju izbora određuje se dan održavanja izbora, kao i dan od koga počinju teći rokovi za vršenje izbornih radnji.

Odluka o raspisivanju izbora objavljuje se u "Službenom listu Autonomne Pokrajine Vojvodine" (u daljem tekstu: "Službeni list APV").

Članak 10.

Narednog dana od dana raspisivanja izbora za zastupnike, nadležno tijelo objavom obavještava birače da mogu predlagati upis, dopune ili ispravak biračkog popisa, na način utvrđen zakonom.

III. TIJELA ZA PROVEDBU IZBORA

Članak 11.

Tijela za provedbu izbora su Pokrajinsko izborno povjerenstvo i birački odbori.

Pokrajinsko Izborno povjerenstvo imenuju se na četiri godine.

Birački odbori imenuju se za svake izbore.

Članak 12.

Članovi tijela za provedbu izbora zastupnika i njihovi zamjenici moraju imati izborno pravo i prebivalište na teritoriju Pokrajine.

Članovima tijela za provedbu izbora i njihovim zamjenicima prestaje dužnost u ovim tijelima kad prihvate kandidaturu za zastupnike.

Članak 13.

Tijela za provedbu izbora neovisna su u svom radu i rade na temelju zakona, ove Odluke i drugih propisa donijetih na temelju zakona i ove Odluke.

Tijela za provedbu izbora odlučuju većinom glasova svojih članova.

Sva tijela i organizacije dužni su da pružaju pomoć tijelima za provedbu izbora i da im dostavljaju podatke koji su im potrebni za rad.

Članovi i zamjenici članova tijela za provedbu izbora ne mogu biti osobe koje su međusobno srodnici po pravoj liniji, bez obzira na stupanj srodstva, u pobočnoj liniji zaključno s trećim stupnjem srodstva, a u tazbinskom srodstvu zaključno s drugim stupnjem srodstva, kao ni bračni drugovi i osobe koje su u međusobnom odnosu usvojitelja ili usvojenika, odnosno skrbnika i štićenika.

Ako su tijela za provedbu izbora sastavljena suprotno odredbi stavka 4. ovog članka to tijelo se raspušta, a izbori, odnosno glasovanje se ponavlja.

Članak 14.

Tijela za provedbu izbora rade u stalnom i proširenom sastavu.

Pravo da odredi člana tijela za provedbu izbora u proširenom sastavu ima podnositelj potvrđene i proglašene izborne liste koji je predložio najmanje polovicu kandidata od ukupnog broja zastupnika koji se bira.

Dva ili više podnositelja izborne liste mogu odrediti zajedničkog opunomoćenog člana u tijela za provedbu izbora.
Članovi tijela za provedbu izbora u stalnom i proširenom sastavu imaju jednaka prava i dužnosti u tijelima za provedbu izbora.

Članovi tijela za provedbu izbora imaju zamjenike na koje se primjenjuju sve odredbe ove Odluke o izboru, pravima i dužnostima članova tijela za provedbu izbora.

Članak 15.

Sukladno članku 14. i 17. ove Odluke, Pokrajinsko izborno povjerenstvo rješenjem utvrđuje da podnositelj izborne liste, ispunjava uvjete za određivanje svog člana i njegovog zamjenika u prošireni sastav Pokrajinskog izbornog povjerenstva, u roku od 48 sati od proglašenja izborne liste.

Rješenje o ispunjenju, odnosno neispunjenju uvjeta za određivanje predstavnika podnositelja izborne liste, Pokrajinsko izborno povjerenstvo dostavlja podnositelju izborne liste, na adresu označenu u izbornoj listi, u roku od 24 sata od sata donošenja rješenja.

Podnositelj izborne liste dostavlja Pokrajinskom izbornom povjerenstvu prijedlog kandidata za člana i njegovog zamjenika u prošireni sastav Pokrajinskog izbornog povjerenstva u roku od 48 sati od sata primitka rješenja o ispunjenju uvjeta za određivanje predstavnika u proširenom sastavu Pokrajinskog izbornog povjerenstva.

Predstavnik podnositelja izborne liste, postaje član Pokrajinskog izbornog povjerenstva u proširenom sastavu, u roku od 24 sati od donošenja rješenja.

Predstavnicima podnositelja izborne liste, prestaje pravo na članstvo u proširenom sastavu Pokrajinskog izbornog povjerenstva danom utvrđivanja rezultata izbora.

Prestanak prava na članstvo u proširenom sastavu člana i zamjenika člana, Pokrajinsko izborno povjerenstvo  konstatira posebnim aktom.

Članovi proširenog sastava i njihovi zamjenici moraju biti diplomirani pravnici.

Članak 16.

Pokrajinsko izborno povjerenstvo u stalnom sastavu čine predsjednik i deset članova.

Predsjednika Pokrajinskog izbornog povjerenstva imenuje Skupština na prijedlog predsjednika Skupštine.

Članove Pokrajinskog izbornog povjerenstva imenuje Skupština na prijedlog zastupničkih skupina u Skupštini.

Pokrajinsko izborno povjerenstvo ima tajnika koji je tajnik Skupštine ili njegov zamjenik. On sudjeluje u radu Pokrajinskog izbornog povjerenstva, bez prava odlučivanja.

Predsjednik Pokrajinskog izbornog povjerenstva, njegovi članovi i tajnik imaju zamjenike.

Predsjednik, članovi i tajnik Pokrajinskog izbornog povjerenstva, kao i njihovi zamjenici moraju biti diplomirani pravnici s najmanje tri godine iskustva u struci.

Akt o imenovanju članova Pokrajinskog izbornog povjerenstva objavljuje se u "Službenom listu APV".

Članak 17.

Pokrajinsko izborno povjerenstvo:

1. skrbi se o provedbi izbora sukladno ovoj Odluci,
2. određuje i objavljuje biračka mjesta u "Službenom listu APV",
3. obrazuje biračke odbore i imenuje njihove članove,
4. utvrđuje broj potrebnih listića za glasovanje,
5. organizira tehničke pripreme za izbor zastupnika,
6. dostavlja podatke o izborima tijelima nadležnim za prikupljanje podataka,
7. usklađuje rad tijela za provedbu izbora i daje im upute u pogledu provedbe postupka izbora zastupnika,
8. propisuje obrasce od značaja za rad tijela za provedbu izbora, način dostavljanja podataka povjerenstvu i donosi akta za vršenje izbornih radnji propisanih ovom Odlukom,
9. daje objašnjenja o primjeni odredaba ove Odluke,
10. utvrđuje i objavljuje ukupne rezultate izbora,
11. podnosi Skupštini izvješće o provedenim izborima,
12. utvrđuje i objavljuje ukupan broj birača,
13. utvrđuje da li su izborne liste sastavljene i podnijete sukladno ovoj Odluci,
14. donosi rješenje o proglašenju izborne liste,
15. donosi rješenje o proglašenju zbirne izborne liste,
16. priprema i ovjerava listiće za glasovanje,
17. donosi odluku o dodjeli zastupničkih mandata,
18. propisuje način provjere istovjetnosti potpisa i drugih podataka iz obrasca iz članka 31. ove Odluke,
19. obavlja i druge poslove utvrđene ovom Odlukom.

Članak 18.

Izborni materijal čuva se najmanje četiri godine.

Pokrajinsko izborno povjerenstvo određuje način rukovanja i čuvanja izbornog materijala.

Članak 19.

Birački odbor izravno rukovodi glasovanjem o izboru, osigurava pravilnost i tajnost glasovanja i utvrđuje rezultate glasovanja na biračkom mjestu.

Na dan izbora, prije početka glasovanja, birački odbor utvrđuje da li je pripremljeni izborni materijal za to biračko mjesto potpun i ispravan, da li je biračko mjesto uređeno na način kojim se osigurava tajnost glasovanja i da li glasovanje može početi, što unosi u zapisnik o svom radu.

Birački odbor u stalnom sastavu čine predsjednik i najmanje dva člana koji imaju zamjenike.

Birački odbor imenuje se najkasnije deset dana prije dana određenog za održavanje izbora.

Kada se istodobno održavaju i izbori za narodne zastupnike Narodne skupštine ili izbori za vijećnike u skupštinu općine odnosno grada, poslove biračkih odbora na provedbi izbora za zastupnike u Skupštinu mogu obavljati odbori obrazovani za izbore za narodne zastupnike Narodne skupštine ili izbore za vijećnike u skupštinu općine odnosno grada, ukoliko se to odredi aktom Pokrajinskog izbornog povjerenstva.

IV. PREDSTAVLJANJE KANDIDATA S IZBORNIH LISTA

Članak 20.

Podnositelji liste kandidata, odnosno izborne liste imaju pravo da u javnim glasilima obavještavaju građane o programima, aktivnostima kao i predloženim kandidatima, sukladno odredbama ove Odluke.

Sredstva obavještavanja osigurat će kandidatima za zastupnike odnosno njihovim predlagačima da pod jednakim uvjetima iznose i obrazlažu izborne programe, vodeći računa o srazmjernoj i ravnopravnoj zastupljenosti kandidata svih predlagača.

Članak 21.

Izborna propaganda putem sredstava javnog obavještavanja i javnih skupova i objavljivanje procijene rezultata izbora zabranjeni su 48 sati prije dana održavanja izbora i na dan održavanja izbora do zatvaranja biračkih mjesta.

V. OPĆE ODREDBE O PROVEDBI IZBORA

Članak 22.

Birač glasuje osobno.

Birač glasuje na biračkom mjestu na kome je upisan u izvadak iz biračkog popisa.

Birač može glasovati i izvan biračkog mjesta na kome je upisan u izvadak iz biračkog popisa, pod uvjetima i na način utvrđen zakonom.

Način glasovanja izvan biračkog mjesta kao i broj birača koji su glasovali na taj način, unosi se u zapisnik o radu biračkog odbora.

Građani na privremenom radu ili boravku u inozemstvu u vrijeme održavanja izbora glasuju na biračkom mjestu u posljednjem prebivalištu na teritoriju Pokrajine.

Najkasnije deset dana prije dana izbora, izborno povjerenstvo objavljuje koja su biračka mjesta određena u izbornoj jedinici, njihove redne brojeve i područja s kojih će birači glasovati na tim mjestima.

Svakom biraču, najkasnije pet dana prije održavanja izbora, dostavlja se obavještenje o danu i vremenu održavanja izbora s brojem i adresom biračkog mjesta na kome se glasuje i brojem pod kojim je upisan u izvadak iz biračkog popisa.

Za svako biračko mjesto određuje se posebna prostorija.

Na samom biračkom mjestu i na 50 metara od biračkog mjesta ne smiju se isticati simboli političkih stranaka, odnosno drugih političkih organizacija i drugi propagandni materijali.

Na samom biračkom mjestu ne smiju se koristiti mobilni telefoni ili druga sredstva za vezu i komunikaciju.

Zabranjeno je zadržavanje na biračkom mjestu svih osoba koje nemaju prava i dužnosti utvrđene ovom Odlukom.

Članak 23.

Biračka mjesta otvaraju se u 7,00 i zatvaraju u 20,00 sati.

Biračima koji su se zatekli na biralištu u satu zatvaranja omogućava se da glasuju.

Ako na biračkom mjestu nastane nered, birački odbor može prekinuti glasovanje dok se ne uspostavi red. Vrijeme za koje se glasovanje moralo prekinuti i razlozi prekidanja glasovanja unose se u zapisnik.

Kad je glasovanje zbog nereda bilo prekinuto dulje od jednog sata, glasovanje se produžava za onoliko vremena koliko je prekid trajao.

Članak 24.

Dok traje glasovanje moraju biti nazočni svi članovi biračkog odbora ili njihovi zamjenici.

Birački odbor provjerava kutiju za glasovanje u nazočnosti birača koji prvi dođe na biračko mjesto. Rezultat kontrole upisuje se u kontrolni listić, koji potpisuju članovi biračkog odbora i birač koji je prvi došao na biračko mjesto.

U kutiju za glasovanje ubacuje se kontrolni listić, a zatim se ona u nazočnosti prvog birača pečati, što se unosi u zapisnik o radu biračkog odbora.

Po otvaranju kutije za glasovanje, najprije se provjerava da li u njoj postoji kontrolni listić. Ako u kutiji za glasovanje nema kontrolnog listića, birački odbor se raspušta i imenuje se novi, a glasovanje na tom biračkom mjestu se ponavlja.

Obrazac kontrolnog lista i način pečaćenja kutije za glasovanje propisuje Pokrajinsko izborno povjerenstvo.

VI. IZBORNA LISTA

A) KANDIDIRANJE

Članak 25.

Kandidata za zastupnika mogu predlagati političke stranke, koalicije više političkih stranaka, skupina građana, koalicije političkih stranaka i skupine građana, koje svojim potpisima podrži najmanje 6000 birača po izbornoj listi.
Skupinu građana u smislu ove Odluke, osniva pisanim sporazumom najmanje deset birača čiji potpisi moraju biti ovjereni kod suda i ona mora imati naziv.

Političke stranke nacionalnih manjina i koalicije političkih stranaka nacionalnih manjina mogu predlagati kandidate za zastupnika, koje svojim potpisima podrži najmanje 3.000 birača po izbornoj listi.

U ime političke stranke ili skupine građana, prijedlog iz stavka 1. ovog članka, može podnijeti samo osoba koju je politička stranka ili skupina građana ovlastila.

Prijedlog u ime koalicija iz stavka 1. ovog članka, podnose najviše dvije ovlaštene osobe.

Članak 26.

Izborna lista dostavlja se Pokrajinskom izbornom  povjerenstvu najkasnije 15 dana prije dana određenog za održavanje izbora.

Uz izbornu listu Pokrajinskom izbornom povjerenstvu dostavlja se dokumentacija, i to:

1) potvrda o izbornom pravu za svakog kandidata s izborne liste, u kojoj je naznačeno ime i prezime, datum rođenja, zanimanje i jedinstveni matični broj kandidata,
2) pisana izjava kandidata da prihvaća kandidaturu,
3) potvrda o prebivalištu kandidata,
4) pisana suglasnost nositelja liste,
5) ovlaštenje osoba koje podnose izbornu listu,
6) uvjerenje o državljanstvu,
7) ovjereni potpisi birača koji su podržali određenu izbornu listu.

Kad izbornu listu predlaže koalicija više političkih stranaka ili koalicija političkih stranaka i skupine građana, uz izbornu listu se obvezno podnosi i pisani koalicijski sporazum kojim se uređuju međusobna prava i dužnosti a naročito način raspodjele mandata.

Članak 27.

Jedna osoba može biti kandidat za zastupnika samo na jednoj izbornoj listi.

Podnositelj izborne liste određuje redoslijed kandidata na listi.

Na izbornoj listi od svaka tri kandidata po redoslijedu na listi (prva tri mjesta, druga tri mjesta i tako do kraja liste) mora biti najmanje po jedan kandidat koji je pripadnik manje zastupljenog spola na listi.

Ako izborna lista ne ispunjava uvjete iz stavka 3. ovog članka smatrat će se da sadrži nedostatke za proglašenje izborne liste, a predlagač liste će biti pozvan da sukladno ovoj Odluci, otkloni nedostatke liste.

Ako predlagač liste ne otkloni nedostatke iz stavka 4. ovog članka, Pokrajinsko izborno povjerenstvo odbit će proglašenje izborne liste, sukladno ovoj Odluci.

Članak 28.

Podnositelj izborne liste gubi pravo da predloži novog kandidata, ako po donošenju rješenja o proglašenju izborne liste kandidat bude pravomoćnom sudskom odlukom lišen poslovne sposobnosti, izgubi državljanstvo Republike Srbije, odustane od kandidature ili ako nastupi njegova smrt.

Mjesto na izbornoj listi kandidata iz stavka 1. ovog članka zauzima kandidat koji je po redoslijedu sljedeći na izbornoj listi.

Članak 29.

Podnositelj izborne liste može povući listu najkasnije do dana utvrđivanja zbirne izborne liste.

Povlačenjem izborne liste prestaje dužnost predstavnika podnositelja liste u svim tijelima za provedbu izbora, kao i sva prava koja mu u tom svojstvu po odredbama ove Odluke pripadaju.

Članak 30.

Naziv izborne liste određuje se prema nazivu političke stranke koja podnosi listu, a u naziv se može uključiti ime i prezime osobe koju politička stranka odredi kao nositelja izborne liste.

Ako dvije ili više političkih stranaka podnesu zajedničku izbornu listu, naziv izborne liste i najviše dva nositelja izborne liste određuju se sporazumno.

Uz naziv izborne liste skupine građana podnositelj određuje bližu oznaku te liste, a u naziv se može uključiti ime i prezime osobe koju skupina građana odredi kao nositelja izborne liste.

Osoba određena kao nositelj izborne liste može biti kandidat za zastupnika.

Članak 31.

Pokrajinsko izborno povjerenstvo propisuje oblik i sadržaj obrasca za potpis birača koji podržavaju izbornu listu i stavlja ga na raspolaganje sudionicima u izborima u roku od 5 dana od dana utvrđenog za početak izbornih radnji.

Podnositelj izborne liste određuje ovlaštene osobe za prikupljanje potpisa birača koji podržavaju izbornu listu i izdaje im posebno ovlaštenje za prikupljanje potpisa.

Obrazac ovlaštenja za osobe iz stavka 2. ovog članka propisuje Pokrajinsko izborno povjerenstvo.

Birač može svojim potpisom podržati izbornu listu samo jednog predlagača.

Članak 32.

Pokrajinsko izborno povjerenstvo proglašava stranačku izbornu listu, koalicijsku izbornu listu ili izbornu listu skupine građana, odmah po primitku izborne liste i odgovarajuće dokumentacije, a najkasnije u roku do 24 sata od primitka izborne liste.

Rješenje o proglašenju izborne liste iz stavka 1. ovog članka Pokrajinsko izborno povjerenstvo dostavlja bez odlaganja podnositelju.

Članak 33.

Kad Pokrajinsko izborno povjerenstvo utvrdi da izborna lista nije podnijeta pravodobno, donijet će rješenje o njenom odbacivanju.

Kad Pokrajinsko izborno povjerenstvo utvrdi da izborna lista sadrži nedostatke koji su smetnja za proglašenje izborne liste sukladno ovoj Odluci, donijet će, u roku od 24 sata od primitka izborne liste, zaključak kojim se podnositelju izborne liste nalaže da najkasnije u roku od 48 sati od sata dostavljanja zaključka otkloni te nedostatke. Tim zaključkom istodobno će se podnositelju izborne liste ukazati na radnje koje treba obaviti radi otklanjanja nedostataka.

Kad Pokrajinsko izborno povjerenstvo utvrdi da nedostaci izborne liste nisu otklonjeni ili nisu otklonjeni u predviđenom roku, donijet će u narednih 24 sata rješenje kojim se odbija proglašenje izborne liste.

Članak 34.

Zbirnu izbornu listu utvrđuje Pokrajinsko izborno povjerenstvo i ona sadrži sve izborne liste, s osobnim imenima svih kandidata i podacima o godini rođenja, zanimanju i prebivalištu.

Redoslijed izbornih lista, s licima svih kandidata, na zbirnoj izbornoj listi utvrđuje se prema redoslijedu njihovog proglašavanja.

Zbirnu izbornu listu Pokrajinsko izborno povjerenstvo objavljuje u "Službenom listu APV".

Svaki podnositelj izborne liste ima pravo da u roku od 48 sati od dana objavljivanja zbirne izborne liste izvrši, preko osobe koju ovlasti, uvid u sve podnijete izborne liste i dokumentaciju podnijetu uz njih.

B) PROVEDBA IZBORA

Članak 35.

Pokrajinsko izborno povjerenstvo pravodobno priprema izborni materijal (potreban broj listića za glasovanje, posebne službene koverte za glasovanje, obrazac zapisnika o radu biračkog odbora i dr.) i dostavlja ga biračkim odborima najkasnije u roku od 48 sati prije dana održavanja izbora.

Članak 36.

Listiće za glasovanje priprema i ovjerava Pokrajinsko izborno povjerenstvo.

Pokrajinsko izborno povjerenstvo utvrđuje ukupan broj listića za glasovanje koji mora biti jednak broju birača upisanih u birački popis općina.

Pokrajinsko izborno povjerenstvo određuje broj rezervnih listića za glasovanje, koji ne može biti veći od 0,3% od ukupnog broja listića za glasovanje.

Listići za glasovanje tiskaju se na jednom mjestu.

Podnositelj izborne liste dostavlja Pokrajinskom izbornom povjerenstvu ime osobe koja ima pravo nazočiti tiskanju, brojanju, pakiranju listića za glasovanje i njihovom dostavljanju tijelima nadležnim za provedbu izbora.

Za općine u kojima su u službenoj uporabi jezici i pisma nacionalnih manjina listići za glasovanje tiskaju se dvojezično ili višejezično.

Pokrajinsko izborno povjerenstvo utvrđuje oblik i izgled listića za glasovanje, način i kontrolu njihovog tiskanja i dostavljanje i rukovanje listićima za glasovanje.

Članak 37.

Listić za glasovanje sadrži:

1) redni broj koji se stavlja ispred naziva izborne liste,
2) nazive izbornih lista, prema redoslijedu utvrđenom na zbirnoj izbornoj listi, s osobnim imenom prvog kandidata s liste,
3) napomenu da se glasuje samo za jednu izbornu listu, zaokruživanjem rednog broja ispred naziva te liste ili naziva liste.

Članak 38.

Zbirna izborna lista, s nazivima izbornih lista i imenima svih kandidata, mora za vrijeme glasovanja biti vidno istaknuta na biračkom mjestu.

Sadržaj, oblik i način isticanja zbirne izborne liste iz stavka 1. ovog članka propisuje Pokrajinsko izborno povjerenstvo.

Članak 39.

Predstavnici podnositelja izbornih lista i kandidati za zastupnike imaju pravo uvida u izborni materijal.

Uvid se vrši u službenim prostorijama Pokrajinskog izbornog povjerenstva, u roku od dva dana od dana održavanja izbora.

Članak 40.

Birač može glasovati samo za jednu od izbornih lista s listića za glasovanje.

Glasuje se zaokruživanjem rednog broja ispred naziva izborne liste za koju se glasuje ili zaokruživanjem naziva izborne liste.

C) UTVRĐIVANJE REZULTATA IZBORA

Članak 41.

Po završenom glasovanju birački odbor pristupa utvrđivanju rezultata glasovanja na biračkom mjestu.

Birački odbor utvrđuje broj neuporabljenih listića za glasovanje i stavlja ih u poseban omot koji pečati, s naznakom na omotu da se radi o neuporabljenim listićima za glasovanje.

Na temelju izvadka iz biračkog popisa, birački odbor utvrđuje ukupan broj birača koji su glasovali.

Kad se kutija za glasovanje otvori, poslije provjere kontrolnog listića, važeći listići za glasovanje odvajaju se od nevažećih.

Birački odbor konstatira broj nevažećih listića za glasovanje, unosi ga u zapisnik i nevažeće listiće za glasovanje pečati u poseban omot, s naznakom da se radi o nevažećim listićima za glasovanje, a potom utvrđuje broj važećih listića i broj glasova za svaku izbornu listu, što također unosi u zapisnik.

Važeći listići za glasovanje stavljaju se u poseban omot s naznakom da se radi o važećim listićima za glasovanje, koji se potom pečati.

Nevažeći listić za glasovanje jeste nepopunjeni listić za glasovanje, listić koji je popunjen tako da se ne može utvrditi za koju se izbornu listu glasovalo i listić na kome je zaokruženo više od jedne izborne liste.

Kad je na listiću za glasovanje zaokruženo ime i prezime prvog kandidata na izbornoj listi ili je zaokružen naziv ili dio naziva izborne liste, odnosno ako su istodobno zaokruženi redni broj i naziv izborne liste i ime i prezime prvog kandidata, takav izborni listić smatra se važećim.

Kad se utvrdi da je broj listića za glasovanje u kutiji za glasovanje veći od broja birača koji su glasovali, ili u kutiji za glasovanje nije nađen kontrolni listić, birački odbor se raspušta i imenuje novi, a glasovanje na tom biračkom mjestu se ponavlja.

Članak 42.

Birački odbor, po utvrđivanju rezultata glasovanja, u zapisnik o svom radu unosi: broj primljenih listića za glasovanje; broj neuporabljenih listića za glasovanje; broj nevažećih listića za glasovanje; broj važećih listića za glasovanje; broj glasova danih za svaku izbornu listu; broj birača prema izvadku iz biračkog popisa i broj birača koji su glasovali.

U zapisnik o radu biračkog odbora unose se i primjedbe i mišljenja članova biračkog odbora, podnositelja izbornih lista i zajedničkih predstavnika podnositelja izbornih lista, kao i sve druge činjenice od značaja za glasovanje.
Zapisnik o radu biračkog odbora potpisuju svi članovi biračkog odbora.

Članak 43.

Zapisnik o radu biračkog odbora izrađuje se na propisanom obrascu koji se tiska u šest primjeraka.

U općinama gdje su u službenoj uporabi jezici i pisma nacionalnih manjina zapisnik o radu biračkog odbora tiska se dvojezično ili višejezično.

Prvi primjerak zapisnika s utvrđenim izbornim materijalom dostavlja se Pokrajinskom izbornom povjerenstvu.
Drugi primjerak zapisnika ističe se na biračkom mjestu na javni uvid.

Preostala četiri primjerka zapisnika uručuju se predstavnicima podnositelja izbornih lista koje su osvojile najveći broj glasova na tom biračkom mjestu i to odmah ukoliko podnositelj izborne liste ima predstavnika u biračkom odboru, a ukoliko ga nema predstavnik podnositelja izborne liste može preuzeti primjerak zapisnika od Pokrajinskog izbornog povjerenstva u roku od 12 sati.

Članak 44.

Kad utvrdi rezultate glasovanja, birački odbor će bez odlaganja, a najkasnije u roku od 18 sati od zatvaranja biračkog mjesta, dostaviti Pokrajinskom izbornom povjerenstvu zapisnik o utvrđivanju rezultata glasovanja na biračkom mjestu, izvadak iz biračkog popisa, važeće listiće za glasovanje u zapečaćenom posebnom omotu, neuporabljene listiće za glasovanje u zapečaćenom posebnom omotu, nevažeće listiće za glasovanje u zapečaćenom posebnom omotu, kao i preostali izborni materijal.

Članak 45.

U roku od 96 sati od zatvaranja biračkih mjesta, Pokrajinsko izborno povjerenstvo zapisnički utvrđuje: ukupan broj birača upisanih u birački popis; broj birača koji je glasovao na biračkim mjestima; ukupan broj listića za glasovanje primljenih na biračkim mjestima; ukupan broj neuporabljenih listića za glasovanje; ukupan broj nevažećih listića za glasovanje; ukupan broj važećih listića za glasovanje; broj glasova danih za svaku izbornu listu pojedinačno.

Pokrajinsko izborno povjerenstvo utvrđuje rezultate izbora i o tome sačinjava poseban zapisnik.

Članak 46.

Podnositelji izbornih lista mogu Pokrajinskom izbornom povjerenstvu prijaviti osobu koja će imati pravo da nazoči statističkoj obradi podataka u Pokrajinskom izbornom povjerenstvu.

Članak 47.

Svakoj izbornoj listi pripada broj mandata koji je srazmjeran broju dobivenih glasova.

Pokrajinsko izborno povjerenstvo utvrđuje broj mandata koji pripada svakoj izbornoj listi.

U raspodjeli mandata sudjeluju izborne liste koje su dobile najmanje 5% glasova od ukupnog broja glasova birača koji su glasovali.

Političke stranke nacionalnih manjina i koalicija političkih stranaka nacionalnih manjina sudjeluju u raspodjeli mandata i kad su dobile manje od 5% glasova od ukupnog broja birača koji su glasovali.

Političke stranke nacionalnih manjina su sve one stranke čiji je temeljni cilj predstavljanje i zastupanje interesa nacionalne manjine i zaštita i proširivanje prava pripadnika nacionalnih manjina, sukladno domaćim i međunarodnim standardima.

O tome da li podnositelj izborne liste ima položaj političke stranke nacionalne manjine, odnosno koalicije političkih stranaka nacionalnih manjina odlučuje Pokrajinsko izborno povjerenstvo pri proglašenju izborne liste, a na prijedlog podnositelja izborne liste koji mora biti stavljen pri podnošenju izborne liste.

Članak 48.

Pokrajinsko izborno povjerenstvo raspodjeljuje mandate primjenom sustava najvećeg količnika.

Mandati se raspodjeljuju tako što se ukupan broj glasova koji je dobila svaka pojedina izborna lista podijeli brojevima od jedan do zaključno s brojem 120.

Dobiveni količnici razvrstavaju se po veličini a u obzir se uzima 120 najvećih količnika. Svaka izborna lista dobiva onoliko mandata koliko tih količnika na nju otpada.

Ako dvije izborne liste ili više izbornih lista dobiju iste količnike na temelju kojih se dodjeljuje jedan mandat a nema više neraspodjeljenih mandata, mandat će se dodijeliti listi koja je dobila ukupno veći broj glasova.

Ako nijedna izborna lista nije dobila najmanje 5% glasova, raspodjela će se izvršiti na način određen u st. 1. do 3. ovog članka.

Članak 49.

Mandati koji pripadaju određenoj izbornoj listi dodjeljuju se kandidatima s te liste, sukladno odredbama ove Odluke.

Pokrajinsko izborno povjerenstvo će najkasnije u roku od deset dana od dana utvrđivanja rezultata izbora sve dobivene mandate s izborne liste dodijeliti kandidatima po redoslijedu na izbornoj listi, počev od prvog kandidata s liste.

Pokrajinsko izborno povjerenstvo izdaje zastupniku uvjerenje da je izabran.

Kandidat kome je dodijeljen mandat, sukladno odredbama stavka 2. ovog članka, može prije potvrđivanja mandata da podnese izjavu o neprihvaćanju mandata Pokrajinskom izbornom povjerenstvu. Izjava o neprihvaćanju mandata mora biti ovjerena u tijelu nadležnom za ovjeru potpisa i podnijeta osobno u roku od tri dana od dana ovjere.

U slučaju iz stavka 4. ovog članka, Pokrajinsko izborno povjerenstvo mandat dodjeljuje prvom sljedećem kandidatu s iste izborne liste kome nije bio dodijeljen mandat zastupnika.

U slučaju iz stavka 4. ovog članka, ukoliko je izjavu o neprihvaćanju dao kandidat s koalicijske izborne liste, Pokrajinsko izborno povjerenstvo mandat dodjeljuje prvom sljedećem kandidatu na izbornoj listi kome nije bio dodijeljen mandat, a koji je pripadnik iste političke stranke, odnosno skupine građana. Ukoliko takvog nema, mandat se dodjeljuje prvom sljedećem kandidatu s iste koalicijske izborne liste kome nije bio dodijeljen mandat zastupnika.

D) PONOVNI IZBORI

Članak 50.

Ponovni izbori provode se ako Pokrajinsko izborno povjerenstvo ili nadležni sud Srbije ponište izbore zbog nepravilnosti u provedbi izbora, u slučajevima utvrđenim ovom Odlukom.

Ako se izbori ponište na pojedinom biračkom mjestu, glasovanje se ponavlja samo na tom biračkom mjestu.
Na biračkim mjestima na kojima izborni postupak nije proveden sukladno ovoj Odluci, izbori se ponavljaju u roku od sedam dana od utvrđivanja nepravilnosti u izbornom postupku, na način i po postupku utvrđenom za provedbu izbora.

Ponovne izbore raspisuje Pokrajinsko izborno povjerenstvo.

Ponovni izbori provode se po izbornoj listi koja je utvrđena za izbore koji su poništeni, osim kad su izbori poništeni zbog nepravilnosti u utvrđivanju izborne liste.

U slučaju ponavljanja izbora konačni rezultati izbora utvrđuju se po završetku ponovljenog glasovanja.

Članak 51.

Sukladno odredbama ove Odluke, kad zastupniku prije isteka vremena na koje je izabran prestane mandat, on se dodjeljuje novom zastupniku, na način utvrđen ovim člankom.

Sukladno odredbama ove Odluke, kad zastupniku prije isteka vremena na koje je izabran prestane mandat, on se dodjeljuje prvom sledećem kandidatu s iste izborne liste kome nije bio dodijeljen mandat zastupnika.

Kad zastupniku koji je izabran s koalicijske izborne liste prije isteka vremena na koje je izabran prestane mandat, on se dodjeljuje prvom sljedećem kandidatu na izbornoj listi kome nije bio dodijeljen mandat, a koji je pripadnik iste političke stranke, odnosno skupine građana. Ukoliko takvog nema, mandat se dodjeljuje prvom sljedećem kandidatu s iste koalicijske izborne liste kome nije bio dodijeljen mandat zastupnika.

Kandidatu kome je bio dodijeljen mandat zastupnika, a kome je mandat prestao zbog preuzimanja dužnosti člana Pokrajinske vlade, mandat se ponovo dodjeljuje u istom sazivu Skupštine pod uvjetima:

- da je kandidatu prestala dužnost člana Pokrajinske vlade;
- da postoji upražnjeno zastupničko mjesto koje pripada istoj izbornoj listi;
- da je Pokrajinskom izbornom povjerenstvu kandidat podnio zahtjev za dodjelu mandata zastupnika.

Kad zastupniku prestane mandat prije isteka vremena na koje je izabran u slučajevima iz stavka 1. ovog članka, a na izbornoj listi s koje je zastupnik bio izabran nema kandidata za koje podnositelj izborne liste nije dobio mandat, on pripada podnositelju izborne liste koji ima sljedeći najveći količnik, a za njega nije dobio mandat.

Mandat novog zastupnika traje do isteka mandata zastupnika kome je prestao mandat.

U slučajevima iz st. 2, 3. i 5. ovog članka, prije utvrđivanja mandata, od kandidata se pribavlja pisana suglasnost da prihvaća mandat.

VII. UTVRĐIVANJE I OBJAVLJIVANJE UKUPNIH REZULTATA IZBORA

Članak 52.

Rezultate izbora Pokrajinsko izborno povjerenstvo utvrđuje i objavljuje u roku od 96 sati od završetka glasovanja.
Ukupni rezultati izbora objavljuju se u "Službenom listu APV".

VIII. PRESTANAK MANDATA

Članak 53.

Zastupniku prestaje mandat prije isteka vremena na koje je izabran:

1) podnošenjem ostavke;
2) ako je pravomoćnom sudskom odlukom osuđen na bezuvjetnu kaznu zatvora u trajanju od najmanje šest mjeseci;
3) ako je pravomoćnom odlukom lišen poslovne sposobnosti;
4) preuzimanjem posla, odnosno dužnosti koje su, sukladno zakonu odnosno ovoj Odluci, nespojive s funkcijom zastupnika;
5) ako mu prestane prebivalište na teritoriju pokrajine;
6) gubitkom državljanstva;
7) smrću.

Zastupnik osobno podnosi ostavku, ovjerenu u tijelu nadležnom za ovjeru potpisa, predsjedniku Skupštine, u roku od tri dana od dana ovjere.

Zastupniku prestaje mandat danom nastupanja slučaja iz stavka 1. ovog članka.

Dan prestanka mandata konstatira Skupština na prvoj narednoj sjednici poslije primitka obavještenja o razlozima za prestanak mandata zastupnika.

IX. ZAŠTITA IZBORNOG PRAVA

Članak 54.

Tijela nadležna za provedbu izbora dužna su da, tijekom izbornog postupka, obavještavaju birače o njihovim izbornim pravima i o načinu zaštite tih prava.

Članak 55.

Svaki birač, kandidat ili podnositelj izborne liste imaju pravo da podnesu prigovor Pokrajinskom izbornom povjerenstvu zbog povrijede izbornog prava ili izbornog postupka.

Prigovor protiv odluke, radnje ili propusta biračkog odbora podnosi se Pokrajinskom izbornom povjerenstvu.
Prigovor se podnosi u roku od 24 sata od donošenja odluke, odnosno izvršenja radnje koju podnositelj prigovora smatra nepravilnom, odnosno od kada je učinjen propust.

Članak 56.

Pokrajinsko izborno povjerenstvo donosi rješenje u roku od 48 sati od primitka prigovora i dostavlja ga podnositelju prigovora.

Ako Pokrajinsko izborno povjerenstvo usvoji prigovor, poništit će odluku ili radnju.

Ako Pokrajinsko izborno povjerenstvo, po prigovoru, ne donese rješenje u rokovima predviđenim ovom Odlukom, smatrat će se da je prigovor usvojen.

Članak 57.

Protiv rješenja Pokrajinskog izbornog povjerenstva kojim je odbačen ili odbijen prigovor, pa i onog kojim je usvojen prigovor, može se izjaviti žalba nadležnom sudu.

Žalba se podnosi preko Pokrajinskog izbornog povjerenstva u roku od 48 sati od primitka rješenja.

Pokrajinsko izborno povjerenstvo dužno je da, u roku od 24 sata po primitku žalbe, dostaviti Upravnom sudu žalbu i sve potrebne spise.

Članak 58.

Ako sud usvoji žalbu, odgovarajuća izborna radnja, odnosno izbor, ponovit će se najkasnije za deset dana.

X. POSMATRAČI

Članak 59.

Zainteresirani predstavnici domaćih nevladinih organizacija, drugih država, odgovarajućih međunarodnih organizacija, domaći i strani mediji (u daljem tekstu: posmatrači) mogu pratiti cjelokupan tijek izbora, rad tijela za provedbu izbora i utvrđivanje rezultata izbora.

Članak 60.

Tijela za provedbu izbora osiguravaju posmatraču praćenje tijeka izbora i rada tijela za provedbu izbora, a njihova nazočnost unosi se u zapisnik.

Članak 61.

Posmatrači mogu nazočiti radu tijela za provedbu izbora bez prava da u njemu sudjeluju.

Članak 62.

Pokrajinsko izborno povjerenstvo donijet će Uputu o načinu provedbe odredbi od članka 59. do članka 61. ove Odluke.

XI. TROŠKOVI PROVEDBE IZBORA

Članak 63.

Sredstva za rad tijela za provedbu izbora, izborni materijal i druge troškove provedbe izbora osiguravaju se u proračunu Pokrajine u okviru sredstava utvrđenih u proračunu Skupštine.

Na podneske i radnje u izbornom postupku ne plaća se pristojba.

XII. KRIVIČNE ODREDBE

Članak 64.

Novčanom kaznom od 5.000 do 50.000 dinara kaznit će se za prekršaj organizacija koja postupi suprotno odredbi članka 21. ove Odluke.

Za prekršaj iz stavka 1. ovog članka kaznit će se i odgovorna osoba u organizaciji novčanom kaznom od 250 do 25.000 dinara.

Za prekršaj iz stavka 1. ovog članka kaznit će se i osoba koja objavi procijenu rezultata izbora ili prethodne rezultate izbora novčanom kaznom od 250 do 25.000 dinara.

Članak 65.

Novčanom kaznom od 5.000 do 500.000 dinara kaznit će se za prekršaj politička stranka odnosno druga politička organizacija (ili druga pravna osoba) koja suprotno odredbi članka 22. stavak 9. ove Odluke ističe simbole političkih stranaka odnosno drugih političkih organizacija i drugi propagandni materijal.

Za prekršaje iz stavka 1. ovog članka kaznit će se i odgovorna osoba u političkoj organizaciji (ili druga pravna osoba) novčanom kaznom od 250 do 25.000 dinara.

Članak 66.

Novčanom kaznom od 250 do 25.000 dinara kaznit će se za prekršaj osoba koja na samom biračkom mjestu koristi mobilni telefon ili druga sredstva veza i komunikacija (članak 22. stavak 10. ove Odluke).

Članak 67.

Novčanom kaznom od 250 do 25.000 dinara kaznit će se za prekršaj osoba koja se zadržava na biračkom mjestu, a nema prava i dužnosti utvrđene ovom Odlukom (članak 22. stavak 11. ove Odluke).

XIII. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 68.

Danom stupanja na snagu ove Odluke prestaje važiti Pokrajinska skupštinska odluka o izboru zastupnika u Skupštinu Autonomne Pokrajine Vojvodine („Službeni list AP Vojvodine“, broj 3/2012).

Članak 69.

Danom stupanja na snagu ove Odluke prestaje važiti Pokrajinska skupštinska odluka o izbornim jedinicama za izbor zastupnika u Skupštinu Autonomne Pokrajine Vojvodine („Službeni list AP Vojvodine“, broj 12/2004, 16/2004-ispr. i 18/2009-promjena naziva akta).

Članak 70.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od objave u „Službenom listu Autonomne Pokrajine Vojvodine“.

SKUPŠTINA AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE

Novi Sad, 06. lipanj 2014. godina

PREDSJEDNIK
SKUPŠTINE AP VOJVODINE

István Pásztor, v.r.
(Pásztor István, s.k.)