Tartományi képviselőházi rendelet a Vajdaság Autonóm Tartomány Képviselőházába való képviselő-választásról

(Vajdaság AT Hivatalos Lapja, 23/2014. szám)

Vajdaság Autonóm Tartomány statútuma (Vajdaság AT Hivatalos Lapja, 20/2014. szám) 31. szakasza 1. bekezdésének 10. fordulata alapján

Vajdaság Autonóm Tartomány Képviselőháza 2014. június 6-i ülésén

TARTOMÁNYI KÉPVISELŐHÁZI RENDELETET
hozott
VAJDASÁG AUTONÓM TARTOMÁNY KÉPVISELŐHÁZI KÉPVISELŐINEK MEGVÁLASZTÁSÁRÓL

I. ALAPRENDELKEZÉSEK

1. szakasz

Ez a rendelet szabályozza Vajdaság Autonóm Tartomány képviselőházi képviselőinek (a továbbiakban: képviselők) megválasztását és megbízatásuk megszűnését.

A jelen rendelet eredeti szerb nyelvű szövegében hímnemben használt főnevek a nőnemű személyekre is vonatkoznak.

A Vajdaság Autonóm Tartomány szerveiben hivatalos rang és tisztség betöltését megjelölő főneveket a betöltőjük nemét kifejező alakban kell használni.

2. szakasz

A polgárok a képviselőket szabad, általános, egyenrangú és közvetlen választási jog alapján, titkos szavazással választják meg.

Választói joga van és megválasztható képviselőnek minden választójoggal rendelkező polgár, akinek lakhelye Vajdaság Autonóm Tartomány (a továbbiakban: Tartomány) területén van.

3. szakasz

Képviselőt választani joga van a Szerb Köztársaság 18. életévét betöltött polgárnak, aki cselekvőképes és lakhelye a Tartomány területén van (a továbbiakban: választópolgár).

Képviselőnek választható a Szerb Köztársaság minden 18. életévét betöltött polgára, aki cselekvőképes, és tartózkodási helye a Tartomány területén van.

4. szakasz

Senkinek sincs joga bármilyen alapon a polgárt a szavazásban megakadályozni vagy szavazásra kényszeríteni, a szavazás miatt felelősségre vonni vagy tőle azt kérni, hogy nyilatkozzon, kire szavazott vagy miért nem szavazott.

Tilos a munkahelyen aláírások gyűjtése, valamint a polgárokra való nyomásgyakorlás minden formája, hogy aláírásukkal jelöltet, illetve választási listát támogassanak.

5. szakasz

Vajdaság Autonóm Tartomány Képviselőházába (a továbbiakban: Képviselőház) 120 képviselőt választanak négyéves időtartamra.

6. szakasz

A képviselőket Vajdaság Autonóm Tartományban egy választási körzetként a politikai pártok listájáról (párt választási lista), pártkoalíciók vagy párt és polgári csoport koalíciójának listájáról (koalíciós választási lista), vagy a polgárok csoportjának listájáról (polgári csoportok listája) választják.

7. szakasz

A képviselő nem lehet a tartományi szerv alkalmazottja. A képviselői mandátum megerősítésének napjával a tartományi szervben alkalmazott munkaviszonya szünetel.

II. A VÁLASZTÁSOK KIÍRÁSA

8. szakasz

A képviselők megválasztására vonatkozó választásokat a Képviselőház elnöke írja ki, a Képviselőház mandátumának letelte előtt 90 nappal, úgy hogy a választásokat az elkövetkező 60 napon belül be kell fejezni.

A Képviselőház elnöke a jelen szakasz 1. bekezdésében megállapított határidő előtt írja ki a választásokat a Képviselőház mandátumának idő előtti megszűnése esetén, ha a Képviselőház megalakulásától eltelt 90 napos határidőn belül nem választják meg a Tartományi Kormányt, ha a Képviselőház a Tartományi Kormány elnökének felmentésétől, illetve a lemondásának megállapításától eltelt 60 napon belül a Képviselőház nem választja meg az új összetételű Tartományi Kormányt, a Statútummal összhangban.

A Képviselőház elnöke a jelen szakasz 2. bekezdése szerinti állapot beálltától számított 30 napon belül kiírja a választásokat.

A Képviselőház megalakulásának napjával megszűnik azoknak a képviselőknek a tisztsége, akiknek a mandátuma lejárt.

9. szakasz

A választások kiírásának napjától a választások megtartásának napjáig eltelt idő legalább 30 nap és legfeljebb 60 nap lehet.

A választások kiírásáról szóló határozat kijelöli a választások napját, valamint a választási cselekmények kezdőnapját.

A választás kiírásáról szóló határozatot közzé kell tenni Vajdaság Autonóm Tartomány Hivatalos Lapjában (a továbbiakban: Vajdaság AT Hivatalos Lapja).

10. szakasz

A képviselőválasztások kiírását követő napon az illetékes szerv hirdetményben értesíti a választókat, hogy a törvénnyel előirányozott módon javaslatot tehetnek a választói névjegyzékbe való bejegyzésre, annak kiegészítésére vagy helyesbítésére.

III. A VÁLASZTÁST LEBONYOLÍTÓ SZERVEK

11. szakasz

A választást lebonyolító szervek: a Tartományi Választási Bizottság és a szavazatszedő bizottságok.

A Tartományi Választási Bizottság kinevezése négy évre szól.

A szavazatszedő bizottságot pedig minden egyes választásra nevezik ki.

12. szakasz

A képviselőválasztást lebonyolító szervek tagja és helyettese csak választójoggal és a Tartomány területén lakhellyel rendelkező személy lehet.

Ha a választást lebonyolító szerv tagja és taghelyettese képviselői jelölést vállal, ezekben a szervekben megszűnik a tisztsége.

13. szakasz

A választást lebonyolító szervek munkájukat függetlenül és a törvény, a jelen rendelet, valamint a törvény és a jelen rendelet alapján meghozott más jogszabályok alapján végzik.

A választást lebonyolító szervek tagjaik szavazattöbbségével döntenek.

Minden szerv és szervezet köteles segítséget nyújtani a választást lebonyolító szerveknek és a munkájukhoz szükséges adatokat hozzájuk továbbítani.

A választási szerv tagjai és helyetteseik nem lehetnek egyenes ági rokonok, függetlenül a rokonsági foktól, oldalágról a harmadik rokonsági fokig, házassági rokoni kapcsolat esetén a második rokonsági fokig, sem pedig házastársak és kölcsönös örökbefogadott vagy örökbefogadó, illetve gyám és pártfogolt személy viszonyban levő személyek.

Ha a választást lebonyolító szerv a jelen szakasz 4. bekezdésében foglalt rendelkezésekkel ellentétben alakult meg, a szervet feloszlatják, a választásokat, illetve a szavazást pedig megismétlik.

14. szakasz

A választást lebonyolító szerv állandó és bővített összetételben dolgozik.

A bővített összetételben működő választást lebonyolító szerv tagjának kijelöléséhez a megerősített és kihirdetett választási lista előterjesztője jogosul, amely a választandó képviselők összlétszáma legalább felének arányában javasolt jelölteket.

Két vagy több választási lista előterjesztője kinevezhet egy közösen meghatalmazott tagot a választást lebonyolító szervbe.

Az állandó és bővített összetételben működő szerv tagjai jogaik és kötelességeik tekintetében egyenlőek a választást lebonyolító szervben.

A választást lebonyolító szerv tagjainak helyettesük van, akikre a választást lebonyolító szerv tagjainak megválasztásáról, jogairól és kötelességeiről szóló jelen rendeletben foglalt valamennyi rendelkezés vonatkozik.

15. szakasz

A jelen rendelet 14. és 17. szakaszával összhangban a Tartományi Választási Bizottság a választási lista kihirdetésétől számított 48 órán belül határozatban állapítja meg, hogy a választási lista előterjesztője eleget tesz-e a tagjának és helyettesének a Tartományi Választási Bizottság bővített összetételébe való kijelöléséhez szükséges feltételeknek.

A választási lista előterjesztője a képviselőjének kijelöléséhez szükséges feltételek teljesítéséről, illetve nem teljesítéséről szóló határozatot a Tartományi Választási Bizottság a határozat meghozatalától számított 24 órán belül megküldi a választási lista előterjesztőjének a választási listán feltüntetett címre.

A választási lista előterjesztője a Tartományi Választási Bizottság bővített összetételéhez a tagjelöltjére és helyettesére vonatkozó javaslatát képviselőjének a Tartományi Választási Bizottság bővített összetételébe való kijelöléséhez szükséges feltételek teljesítéséről szóló határozat kézhezvételétől számított 48 órán belül benyújtja a Tartományi Választási Bizottságnak.

A választási lista előterjesztőjének képviselője a határozat meghozatalától számított 24 órán belül a Tartományi Választási Bizottság bővített összetételének tagja lesz.

A választási lista előterjesztője képviselőinek a Tartományi Választási Bizottság bővített összetételében való tagsági joga a választási eredmények megerősítésének napjával megszűnik.

A tag és helyettese a bővített összetételben való tagsági jogának megszűnését a Tartományi Választási Bizottság külön aktusban állapítja meg.

A bővített összetétel tagjai és a helyetteseik feltétlenül okleveles jogászok.

16. szakasz

A Tartományi Választási Bizottságnak állandó összetételében elnöke és tíz tagja van.

A Tartományi Választási Bizottság elnökét a Képviselőház elnökének javaslatára a Képviselőház nevezi ki.

A Tartományi Választási Bizottság tagjait a Képviselőház képviselői csoportjainak javaslatára a Képviselőház nevezi ki.

A Tartományi Választási Bizottságnak titkára van, aki a Képviselőház titkára vagy annak helyettese. A titkár a Tartományi Választási Bizottság munkájában döntéshozatali jog nélkül vesz részt.

A Tartományi Választási Bizottság elnökének, tagjainak és titkárának helyettesük van.

A Tartományi Választási Bizottság elnökének, tagjainak és titkárának, valamint helyetteseiknek a szakmában szerzett legalább háromévi tapasztalattal rendelkező okleveles jogászt kell kinevezni.

A Tartományi Választási Bizottság tagjainak kinevezéséről szóló aktust közzé kell tenni Vajdaság AT Hivatalos Lapjában.

17. szakasz

A Tartományi Választási Bizottság:

1. gondoskodik a választásoknak a jelen rendelettel összhangban való lebonyolításáról,
2. kijelöli és Vajdaság AT Hivatalos Lapjában közzéteszi a választóhelyeket,
3. megalakítja a szavazatszedő bizottságokat és kinevezi tagjaikat,
4. megállapítja a szükséges szavazólapok számát,
5. megszervezi a képviselőválasztás technikai előkészületeit,
6. az adatok összegyűjtésére illetékes szervnek megküldi a választási adatokat,
7. összehangolja a választást lebonyolító szervek munkáját és útbaigazítást ad nekik a képviselőválasztás eljárásának végrehajtására,
8. előírja a választást lebonyolító szerv működése tekintetében jelentős formanyomtatványokat, az adatoknak a bizottsághoz való továbbítási módját, és aktusokat hoz a jelen rendeletben előírt választási tevékenység végzésére,
9. magyarázatot ad a jelen rendelet rendelkezéseinek alkalmazásra,
10. megállapítja és közzéteszi az összesített választási eredményeket,
11. a Képviselőháznak jelentést tesz a választások lebonyolításáról,
12. megállapítja és közzéteszi a választók teljes létszámát,
13. megállapítja, hogy a választási listákat a jelen rendelettel összhangban állították-e össze és nyújtották-e be,
14. határozatot hoz a választási lista kihirdetéséről,
15. határozatot hoz a választási gyűjtőlista kihirdetéséről,
16. előkészíti és hitelesíti a szavazólapokat,
17. határozatot hoz a képviselői mandátumok odaítéléséről,
18. előírja a jelen rendelet 31. szakaszában foglalt aláírások és egyéb adatok hitelessége ellenőrzésének módját,
19. a jelen rendeletben meghatározott egyéb teendőket is ellát.

18. szakasz

A választási anyagot legalább négy évig kell őrizni.

A választási anyag kezelésének és őrzésének módját a Tartományi Választási Bizottság határozza meg.

19. szakasz

A szavazatszedő bizottság közvetlenül irányítja a választásokon a szavazást, biztosítja a szavazás szabályosságát és titkosságát, továbbá megállapítja a szavazóhelyen lebonyolított szavazás eredményeit.

A szavazás napján, a szavazás megkezdése előtt a szavazatszedő bizottság megállapítja, hogy a szavazóhelyre elkészített szavazási anyag teljes és kifogástalan-e, a szavazóhely felállításának módja szavatolja-e a szavazás titkosságát és a szavazást el lehet-e kezdeni, amit a jegyzőkönyvben rögzít.

Az állandó összetételű szavazatszedő bizottságot elnök és legalább két tag alkotja, akiknek helyettesük van.
A szavazatszedő bizottságot legalább tíz nappal a választások határnapja előtt kell kinevezni.

Ha egy időben tartják a nemzetgyűlési népképviselők választását vagy a községi, illetve városi képviselő-testületi tagok választását, a szavazatszedő bizottság teendőit a képviselőházi képviselők választásának lefolytatásán elvégezhetik a nemzetgyűlési népképviselők választására vagy a községi, illetve városi képviselő-testületi tagok választására alakított bizottságok, ha a Tartományi Választási Bizottság ezt aktusban rendeli el.

IV. A VÁLASZTÁSI LISTÁN SZEREPLŐ JELÖLTEK BEMUTATKOZÁSA

20. szakasz

A jelöltlisták, illetve a választási listák előterjesztőinek joguk van, a jelen rendelet rendelkezéseivel összhangban, a nyilvános hírközlő szervek útján értesíteni a polgárokat programjaikról és tevékenységükről, valamint a javasolt jelöltekről.

A tájékoztatási eszközök lehetővé teszik a képviselő-jelölteknek, hogy azonos feltételekkel közöljék és indokolják meg választási programjaikat, szem előtt tartva valamennyi jelöltállító arányos és egyenjogú képviseltségét.

21. szakasz

A nyilvános tájékoztatási eszközök és nyilvános összejövetelek révén történő választási propaganda és a választási eredmények becslésének közzététele a választási napot megelőző 48 órában és a választási napon a szavazóhelyek bezárásáig tilos.

V. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A VÁLASZTÁSOK LEBONYOLÍTÁSÁRÓL

22. szakasz

A választópolgár személyesen szavaz.

A választópolgár azon a helyen szavaz, ahol a választói névjegyzék kivonatban szerepel.

A választópolgár a törvényben meghatározott feltételekkel és módon szavazhat azon a helyen kívül is, ahol a választói névjegyzék kivonatban szerepel.

A választói névjegyzékben meghatározott szavazóhelyen kívül történő szavazás módját és az ily módon szavazók számát a szavazatszedő bizottság jegyzőkönyvben rögzíti.

A választások idején ideiglenes külföldi munkavállaláson vagy külföldön tartózkodó polgárok a Tartomány területén levő utolsó lakhelyük szerinti szavazóhelyen szavaznak.

A választási bizottság a választások napja előtt legalább tíz nappal közzéteszi a választókörzetben kijelölt szavazóhelyek jegyzékét, sorszámukat, valamint a területet, amelynek a választópolgárai az adott szavazóhelyen szavazhatnak.

Legalább öt nappal a szavazást megelőzően minden szavazópolgárnak el kell juttatni a szavazás idejéről szóló értesítést, a szavazóhely számával és címével, valamint a polgárnak a választási névjegyzéki kivonatban szereplő számával.

Minden szavazóhely számára külön helyiséget kell kijelölni.

A szavazóhelyen és tőle 50 m-es körzetben tilos kitűzni politikai pártok, illetve más politikai szervezetek szimbólumait és egyéb propaganda-anyagát.

A szavazóhelyen tilos a mobiltelefonok vagy más távközlési és kommunikációs eszköz használata.

A szavazóhelyen tilos olyan személyeknek tartózkodni, akik nem rendelkeznek a jelen rendeletben megállapított jogokkal és kötelességekkel.

23. szakasz

A szavazóhelyek 7 órakor nyitnak és 20 órakor zárnak.

A zárás időpontjában a szavazóhelyen tartózkodó választópolgárok lehetőséget kapnak, hogy leadják szavazatukat.
Ha a szavazóhelyen rendbontásra kerül sor, a szavazatszedő bizottság a rend helyreállításáig félbeszakíthatja a szavazást. Az időkiesés tartamát és a szavazás megszakításának okait jegyzőkönyvbe kell venni.

Ha a szavazást a rendbontás miatt egy óránál hosszabb időre szakították meg, a szavazást az időkiesés időtartamával meghosszabbítják.

24. szakasz

Amíg a szavazás tart, a szavazatszedő bizottság minden tagja vagy helyettese jelen van.

A szavazatszedő bizottság a szavazóhelyre elsőnek érkező szavazó jelenlétében ellenőrzi a szavazóurnát. Az ellenőrzés eredményét az ellenőrző lapra jegyzi fel, amelyet a szavazatszedő bizottság tagjai és a szavazóhelyre elsőnek érkező szavazó aláírnak.

A szavazóurnába be kell dobni az ellenőrző lapot, majd az elsőnek érkező szavazó jelenlétében az urnát le kell pecsételni, amit a szavazatszedő bizottság a jegyzőkönyvében rögzít.

A szavazóurna felnyitásakor ellenőrizni kell, benne van-e az ellenőrző lap. Ha a szavazóurnában nincs ellenőrző lap, a szavazatszedő bizottságot fel kell oszlatni és újat kell kinevezni, a szavazást pedig az adott szavazóhelyen meg kell ismételni.

Az ellenőrző lap formanyomtatványát és a szavazóurna lepecsételésének módját a Tartományi Választási Bizottság írja elő.

VI. VÁLASZTÁSI LISTA

A) JELÖLÉS

25. szakasz

Képviselőjelöltet állíthatnak azok a politikai pártok, több politikai párt koalíciója, polgárok csoportja, politikai pártok és polgárok csoportjának koalíciója, amelyeknek a választási listáját aláírásával legalább 6000 választópolgár támogatja.

A jelen rendelet értelmében polgárok csoportját írásos megállapodással legalább tíz választópolgár alakítja meg, akiknek aláírását a bíróságon kell hitelesíteni és a csoportnak elnevezést kell adni.

Képviselőjelöltet állíthatnak azok a nemzeti kisebbségi politikai pártok és nemzeti kisebbségi politikai pártok koalíciója, amelyeknek a választási listáját aláírásával legalább 3000 választópolgár támogatja.

A politikai párt vagy a polgárok csoportja nevében a jelen szakasz 1. bekezdése szerinti javaslatot csak a politikai párt vagy a polgári csoport által felhatalmazott személy nyújthatja be.

A jelen szakasz 1. bekezdése szerinti javaslatot a koalíció nevében legfeljebb két felhatalmazott személy nyújtja be.

26. szakasz

A választási listát a Tartományi Választási Bizottságnak legkésőbb a választások határnapja előtt 15 nappal be kell nyújtani.

A Tartományi Választási Bizottságnak benyújtott választási listához mellékelni kell az alábbi okmányokat is:

1. a választási listán szereplő minden egyes jelölt választójogára vonatkozó bizonylatot, mely tartalmazza a jelölt családi és utónevét, születési idejét, foglalkozását és egységes személyi számát,
2. a jelölt írásbeli nyilatkozatát a jelöléshez való hozzájárulásáról,
3. a jelölt lakhelyére vonatkozó bizonylatot,
4. a listavezető írásbeli hozzájárulását,
5. a választási listát előterjesztő személyek felhatalmazását,
6. a jelölt állampolgársági bizonylatát,
7. az adott választási listát támogató szavazópolgárok hitelesített aláírását.

Ha a választási listát több politikai párt koalíciója vagy politikai pártok és polgárok csoportjának koalíciója terjeszti elő, a választási listához kötelezően mellékelni kell a kölcsönös jogokat és kötelezettségeket szabályozó írásos koalíciós megállapodást, különös tekintettel a mandátumok elosztásának módjára.

27. szakasz

Egy személy csak egy választási listán lehet képviselőjelölt.

A jelöltek sorrendjét a listán a választási lista előterjesztője határozza meg.

A választási listán a sorrendben egymás után következő három jelölt (az első három hely, a második három hely és így a lista végéig) közül legalább egy jelöltnek a listán a kisebb arányban képviselt nem tagjának kell lennie.
Ha a választási lista nem tesz eleget a jelen szakasz 3. bekezdése szerinti feltételnek, hiányosnak tekintendő és nem hirdethető ki, a lista előterjesztőjét pedig fel kell szólítani, hogy a jelen rendelettel összhangban hárítsa el a lista hiányosságait.

Ha a lista előterjesztője nem hárítja el a jelen szakasz 4. bekezdésében említett hiányosságot, a Tartományi Választási Bizottság a jelen rendelettel összhangban elutasítja a választási lista kihirdetését.

28. szakasz

A választási lista előterjesztője elveszíti a jogát, hogy új jelöltet állítson, ha a választási lista kihirdetése után a jelölt jogerős bírósági határozat alapján cselekvőképtelenné válik, elveszíti szerb köztársasági állampolgárságát, eláll a jelöléstől vagy meghal.

A jelen szakasz 1. bekezdése szerinti jelölt helyébe a választási listán soron következő jelölt lép.

29. szakasz

A választási lista előterjesztője a listát legkésőbb a választási gyűjtőlista véglegesítéséig vonhatja vissza.

Ha a választási lista előterjesztője visszavonja a listáját, megszűnnek a választások lebonyolítására alakított szervekben betöltött funkciói és a jelen rendelet rendelkezései alapján őt megillető jogok.

30. szakasz

A választási listát az előterjesztő politikai párt neve alapján kell megnevezni, és a megnevezésbe a politikai párt által listavezetőnek kijelölt személy családi és utóneve is beiktatható.

Ha két vagy több politikai párt közös választási listát nyújt be, a választási lista megnevezését és legfeljebb két listavezetőjét a pártok egyetértésben határozzák meg.

A polgárok csoportja választási listájának elnevezése mellett a előterjesztője részletesen meghatározza a lista megjelölését, az elnevezésbe pedig beiktatható azon személy családi és utóneve is, akit a polgárok csoportja a választási lista vezetőjének jelöl ki.

A választási listavezetőként kijelölt személy képviselőjelölt lehet.

31. szakasz

A Tartományi Választási Bizottság előírja a választási listát támogató választópolgárok aláírására vonatkozó formanyomtatvány formáját és tartalmát, és a választási cselekmények kezdetére előirányozott naptól számított 5 napon belül a választások részvevőinek rendelkezésére bocsátja.

A választási lista előterjesztője meghatározza a választási listát támogató választópolgárok aláírásának összegyűjtésére meghatalmazott személyeket, és külön meghatalmazást ad ki számukra az aláírások összegyűjtésére.

A jelen szakasz 2. bekezdése szerinti személyekre vonatkozó meghatalmazás formanyomtatványát a Tartományi Választási Bizottság írja elő.

A szavazópolgár csak egy előterjesztő választási listáját támogathatja aláírásával.

32. szakasz

A Tartományi Választási Bizottság a párt választási listáját, a koalíció választási listáját vagy a polgári csoport választási listáját a választási lista és a megfelelő dokumentumok átvételét követően azonnal, de legfeljebb 24 órán belül kihirdeti.

A Tartományi Választási Bizottság a jelen szakasz 1. bekezdés szerinti választási lista kihirdetéséről szóló határozatot haladéktalanul továbbítja a lista előterjesztőjének.

33. szakasz

Ha a Tartományi Választási Bizottság megállapítja, hogy a választási listát nem nyújtották be kellő időben, határozatot hoz elutasításáról.

Ha a Tartományi Választási Bizottság megállapítja, hogy a választási lista olyan hiányosságokat tartalmaz, amelyek megakadályozzák az jelen rendelettel összhangban való kihirdetését, a választási lista átvételét követő 24 órán belül végzésben utasítja a választási lista előterjesztőjét, hogy a hiányosságokat a végzés átvételét követő 48 órán belül küszöbölje ki. A végzés egyben arra is utasítást ad a választási lista előterjesztőjének, hogy mit kell tennie a hiányosságok kiküszöbölése érdekében.

Ha a Tartományi Választási Bizottság megállapítja, hogy a választási lista hiányosságait nem küszöbölték ki vagy nem az előirányzott határidőben küszöbölték ki, a következő 24 órán belül határozatot hoz a választási lista kihirdetésének elutasításáról.

34. szakasz

A választási gyűjtőlistát a Tartományi Választási Bizottság erősíti meg. Ez a lista tartalmazza az összes választási listát, az összes jelölt személynevével, születési dátumával, foglalkozásával és lakhelyével.

Az összes jelölt nevét tartalmazó választási listáknak az összesítő választási listán való sorrendjét a listák kihirdetésének sorrendje határozza meg.

A Tartományi Választási Bizottság a választási gyűjtőlistát közzéteszi Vajdaság AT Hivatalos Lapjában.

A választási listák előterjesztőinek joguk van ahhoz, hogy a választási gyűjtőlista közzétételét követő 48 órán belül az általuk meghatalmazott személy révén betekintsenek az összes benyújtott választási listába és a hozzá mellékelt dokumentumokba.

B) A VÁLASZTÁSOK LEBONYOLÍTÁSA

35. szakasz

A Tartományi Választási Bizottság idejében előkészíti a választási anyagot (a szükséges számú szavazólapot, a külön hivatalos szavazási borítékot, a szavazatszedő bizottság munkájára vonatkozó jegyzőkönyv formanyomtatványát stb.) és a választások megtartásának napja előtt legalább 48 órával eljuttatja a szavazatszedő bizottságokhoz.

36. szakasz

A szavazólapokat a Tartományi Választási Bizottság készíti elő és hitelesíti.

A Tartományi Választási Bizottság megállapítja a szavazólapok teljes számát, melynek azonosnak kell lennie a községek választási listáján szereplő választópolgárok létszámával.

A Tartományi Választási Bizottság megállapítja a tartalék szavazólapok számát, amely nem haladhatja meg a szavazólapok teljes számának 0,3%-át.

A szavazólapokat egy helyen kell nyomtatni.

A választási lista előterjesztője megküldi a Tartományi Választási Bizottságnak annak a személynek a nevét, akinek joga a szavazólapok nyomtatásánál, számlálásánál és csomagolásánál, valamint a választások lebonyolításában illetékes szervekhez való továbbításuknál jelen lenni.

Azoknak a községeknek a számára, amelyekben a nemzeti kisebbségek nyelve és írása hivatalos használatban van, a szavazólapokat kettő vagy több nyelven nyomtatják.

A Tartományi Választási Bizottság megállapítja a szavazólapok formáját és külalakját, nyomtatásuk módját és ellenőrzését, továbbításukat és kezelésüket.

37. szakasz

A szavazólap a következőket tartalmazza:

1) a választási lista megnevezése előtti sorszámot,
2) a választási listák megnevezését a választási gyűjtőlistán megállapított sorrendben, a listán szereplő első jelölt személynevével,
3) azt a megjegyzést, hogy csak egy választási listára kell szavaznia választási lista sorszámának vagy megnevezésének a bekarikázásával.

38. szakasz

A választási gyűjtőlistát, a választási listák megnevezésével és az összes jelölt nevével a szavazóhelyen a szavazás egész idejére látható helyen kell kitűzni.

A jelen szakasz 1. bekezdésében foglalt választási gyűjtőlista tartalmát, külalakját és kitűzésének módját a Tartományi Választási Bizottság írja elő.

39. szakasz

A választási listák előterjesztőinek képviselői és a képviselőjelöltek betekinthetnek a választási anyagba.

A választási anyagba a Tartományi Választási Bizottság hivatalos helyiségeiben a választások megtartásától számított két napig lehet betekinteni.

40. szakasz

A szavazópolgár a szavazólapon szereplő választási listák közül csak egyre szavazhat.

Szavazni a választási lista megnevezése előtti sorszámnak vagy a választási lista megnevezésének a bekarikázásával lehet.

C) A VÁLASZTÁSI EREDMÉNYEK MEGÁLLAPÍTÁSA

41. szakasz

A szavazás befejezése után a szavazatszedő bizottság megkezdi a szavazóhelyen a szavazás eredményének megállapítását.

A szavazatszedő bizottság megállapítja a felhasználatlan szavazólapok számát és azokat külön borítékba helyezi, amelyet lepecsétel a borítón azzal a jelzéssel, hogy felhasználatlan szavazólapokról van szó.

A szavazatszedő bizottság a választói névjegyzéki kivonat alapján megállapítja hány szavazópolgár szavazott.

Amikor a szavazatszedő bizottság kinyitja a szavazóurnát, ellenőrzi az ellenőrző lapot, és elkülöníti az érvényes szavazólapokat az érvénytelenektől.

A szavazatszedő bizottság megállapítja az érvénytelen szavazólapok számát, jegyzőkönyvben rögzíti, és az érvénytelen szavazólapokat külön borítékba helyezi és lepecsételi, azzal a jelzéssel, hogy érvénytelen szavazólapokról van szó, majd megállapítja az érvényes szavazólapok számát és azt, hogy minden egyes választási lista hány szavazatot kapott, amit szintén jegyzőkönyvben rögzít.

Az érvényes szavazólapokat külön borítékba kell helyezni és lepecsételni azzal a jelzéssel, hogy érvényes szavazólapokról van szó.

Érvénytelen szavazólapnak tekintendő a kitöltetlen vagy az oly módon kitöltött lap, amelyről nem állapítható meg biztonsággal, hogy melyik választási listára szavaztak, valamint az a lap, amelyen egynél több választási listát karikáztak be.

Ha a szavazólapon a választási listán szerepelő első jelölt utó- és családi nevét karikázták be, vagy pedig a választási lista megnevezését vagy megnevezésének részét karikázták be, illetve ha ugyanakkor be van karikázva a választási lista sorszáma és a választási lista megnevezése, valamint az első jelölt utó- és családi neve, a szavazólapot érvényesnek kell tekinteni.

Ha megállapítást nyer, hogy többen szavaztak, mint ahány felhasznált szavazólap van, vagy a szavazóurnából hiányzik az ellenőrző lap, a szavazatszedő bizottságot fel kell számolni és újat kinevezni, a szavazóhelyen a választást pedig meg kell ismételni.

42. szakasz

A szavazatszedő bizottság a szavazás eredményének megállapítását követően a munkájára vonatkozó jegyzőkönyvbe beírja: az átvett szavazólapok számát, a fel nem használt szavazólapok számát, az érvénytelen szavazólapok számát, az érvényes szavazólapok számát, mindegyik választási listára adott szavazatok számát, a szavazók szavazói névjegyzéki kivonata szerinti számát és a szavazatukat leadott szavazók számát.

A szavazatszedő bizottság munkájáról szóló jegyzőkönyvbe be kell írni a szavazatszedő bizottság tagjainak, a jelöltlisták állítóinak megjegyzéseit és véleményeit, valamint minden olyan tényállást, amely a szavazás tekintetében jelentős.

A szavazatszedő bizottság munkájáról szóló jegyzőkönyvet a választási bizottság valamennyi tagja aláírja.

43. szakasz

A szavazatszedő bizottság munkájáról szóló jegyzőkönyvet az e célra előírt, hat példányban kinyomatatott formanyomtatványon készítik el.

Azokban a községekben, ahol a nemzeti kisebbségek nyelve és írása hivatalos használatban van, a választási bizottság munkájáról szóló jegyzőkönyvet két vagy több nyelven kell kinyomtatni.

A jegyzőkönyv első példányát a rögzített választási anyaggal meg kell küldeni a Tartományi Választási Bizottságnak.

A jegyzőkönyv másodpéldányát a szavazóhelyen kell közszemlére tenni.

A jegyzőkönyv többi négy példányát azoknak a választási lista előterjesztőknek kell kézbesíteni, akik az adott szavazóhelyen a legtöbb szavazatot kapták, mégpedig azonnal ha a jelölt előterjesztőjének a szavazatszedő bizottságban képviselője van, ha pedig nincs képviselője, a jegyzőkönyv példányát 12 órán belül a választási bizottságnál lehet átvenni.

44. szakasz

Miután megállapítja a szavazás eredményét, a szavazatszedő bizottság a szavazóhelyen lebonyolított szavazás eredményére vonatkozó jegyzőkönyvet, a választói névjegyzéki kivonatot, az érvényes szavazólapokat külön lepecsételt borítékban, a felhasználatlan szavazólapokat külön lepecsételt borítékban, az érvénytelen szavazólapokat külön lepecsételt borítékban, ugyanúgy a többi választási anyagot halaszthatatlanul, de legkésőbb a szavazóhely bezárásától eltelt 18 órán belül a Tartományi Választási Bizottságnak kézbesíti.

45. szakasz

A Tartományi Választási Bizottság a szavazóhelyek bezárásától számított 96 órán belül jegyzőkönyvben rögzíti a választási listán szerepelő szavazók összlétszámát, a szavazóhelyeken szavazott választók összlétszámát, a szavazóhelyeken átvett szavazólapok teljes számát, a fel nem használt szavazólapok teljes számát, az érvénytelen szavazólapok teljes számát, az érvényes szavazólapok teljes számát, külön-külön mindegyik választási listára leadott szavazatok számát.

A Tartományi Választási Bizottság megállapítja a választási eredményeket és erről külön jegyzőkönyvet készít.

46. szakasz

A választási listák előterjesztői a Tartományi Választási Bizottságnak bejelenthetnek olyan személyt, akinek jogában áll jelen lenni a Tartományi Választási Bizottságban az adatok statisztikai feldolgozása során.

47. szakasz

A választási listák a megszerzett szavazatok arányában kapnak mandátumot.

Az egyes választási listáknak járó mandátumok számát a Tartományi Választási Bizottság állapítja meg.

A mandátumok elosztásában azok a választási listák vesznek részt, amelyek az összesen szavazó szavazópolgárok szavazatának legalább 5%-át megszerezték.

A nemzeti kisebbségek politikai pártjai és pártkoalíciói részt vesznek a mandátumok felosztásában, abban az esetben is, ha a szavazópolgárok  szavazatának 5%-nál kevesebb szavazatot kapnak.

A nemzeti kisebbségek politikai pártjai mindazok a pártok, amelyeknek alapcéljai a nemzeti kisebbségek érdekeinek képviselése és a nemzeti kisebbségek egyéni jogainak védelme és bővítése, összhangban a hazai és nemzetközi szabványokkal.

Arról, hogy a választási lista előterjesztője nemzeti kisebbségi politikai pártnak, azaz pártkoalíciónak számít-e, a választási listák közzétételekor a Tartományi Választási Bizottság dönt a választási lista előterjesztőjének javaslata szerint, amelyet a választási lista benyújtásakor meg kell jelölni.

48. szakasz

A Tartományi Választási Bizottság a mandátumokat a legnagyobb hányados rendszerének alkalmazásával osztja el.

A mandátumokat úgy kell elosztani, hogy az egyes választási listák által kapott szavazatok számát el kell osztani 1-től 120-szal bezárólag.

A kapott hányadosokat nagyság szerint kell besorolni és a 120 legnagyobb hányadost kell figyelembe venni. Minden választási lista annyi mandátumot kap, ahány hányados jut rá.

Hogyha két vagy több választási lista azonos hányadost kap egy-egy mandátum megszerzéséhez és nincs több elosztható mandátum, a mandátumot az a lista kapja, amely összesen több szavazatot kapott.

Ha egyetlen választási lista sem szerezte meg a szavazatoknak legalább 5%-át, a mandátumokat a jelen szakasz 1-3. bekezdésében leírt módon kell elosztani.

49. szakasz

Az egy-egy választási listának járó mandátumokat a jelen határozat rendelkezéseivel összhangban kell kiosztani a listán szerepelő jelölteknek.

A Tartományi Választási Bizottság legkésőbb a választási eredmények megállapításának napjától számított tíz napon belül valamennyi a választási listáról kapott mandátumot kioszt a jelölteknek, éspedig a választási listán szerepelő sorrend szerint, a listán szerepelő első jelölttől kezdve.

A Tartományi Választási Bizottság a képviselőnek képviselői tanúsítványt ad ki.

A jelölt, akinek a jelen szakasz 2. bekezdésének rendelkezéseivel összhangban ítéltek oda mandátumot, a mandátum megerősítése előtt a Tartományi Választási Bizottságnak nyilatkozatot nyújthat be a mandátum el nem fogadásáról. A mandátum el nem fogadásáról szóló nyilatkozatot az aláírások hitelesítésére illetékes szervnél hitelesíteni kell és személyesen kell átadni a hitelesítés napjától számított három napon belül.

A jelen szakasz 4. bekezdésében említett esetben a Tartományi Választási Bizottság a mandátumot a választási listán szerepelő első következő jelöltnek ítéli oda, amelynek nem volt képviselői mandátum odaítélve.

A jelen szakasz 4. bekezdésében említett esetben, ha a mandátum el nem fogadásáról szóló kijelentést a koalíciós választási listán szerepelő jelölt adta, a Tartományi Választási Bizottság a mandátumot a választási listán szerepelő első következő jelöltnek ítéli oda, akinek nem ítéltek oda mandátumot, és aki ugyanazon politikai párthoz tartozik.

Ha ilyen nincs, a mandátumot az ugyanazon koalíciós választási listán szerepelő első következő jelöltnek kell odaítélni, akinek nem ítéltek oda képviselői mandátumot.

D) MEGISMÉTELT ÉS PÓTVÁLASZTÁSOK

50. szakasz

Megismételt választásokra akkor kerül sor, ha a Tartományi Választási Bizottság és az illetékes szerbiai bíróság a jelen rendeletben megállapított esetekben választási szabálytalanságok miatt megsemmisíti a választásokat.

Ha a választásokat csak egy szavazóhelyen semmisítik meg, a szavazást csak azon a szavazóhelyen kell megismételni.

Azokon a szavazóhelyeken, amelyeken a választási eljárást nem a jelen rendelettel összhangban folytatták le, a választási szabálytalanságok megállapításától számított hét napon belül, a választások megtartására előírt módon és eljárással kell megismételni a választásokat.

A megismételt választásokat a Tartományi Választási Bizottság írja ki.

A megismételt választásokat a megsemmisített választásokra véglegesített választási lista alapján kell lefolytatni, kivéve ha a választásokat a választási lista véglegesítésében tapasztalt szabálytalanságok miatt semmisítették meg.

Megismételt választások esetén a választások végeredményét a megismételt szavazás befejezte után kell megállapítani.

51. szakasz

A jelen rendelet rendelkezéseivel összhangban, ha a megválasztott képviselőnek azon időtartam lejárta előtt, amelyre megválasztották, megszűnik a mandátuma, a jelen szakaszban megállapított módon új képviselőnek kell odaítélni.

A jelen rendelet rendelkezéseivel összhangban, ha a megválasztott képviselőnek azon idő lejárta előtt, amelyre megválasztották, megszűnik a mandátuma, azt az ugyanazon választási listáról való első következő jelöltnek kell odaítélni, akinek nem ítéltek oda képviselői mandátumot.

Ha a koalíciós választási listán szereplő képviselőnek azon idő lejárta előtt, amelyre választották, megszűnik a mandátuma, azt a választási listáról való első következő jelöltnek kell odaítélni, akinek nem ítéltek oda képviselői mandátumot, és aki ugyanazon politikai párthoz tartozik. Ha ilyen nincs, a mandátumot ugyanazon koalíciós választási listáról az első következő jelöltnek kell odaítélni, akinek nem ítéltek oda képviselői mandátumot.

A jelölt, akinek képviselői mandátumot ítéltek oda, és akinek mandátuma megszűnt a Tartományi Kormány tagja tisztségének átvétele miatt, a mandátumot a Képviselőház ugyanazon összetételében kell ismét odaítélni, éspedig a következő feltételekkel:

- ha a jelöltnek megszűnt a Tartományi Kormány tagjaként betöltött tisztsége,
- ha megüresedett képviselői hely van, amely ugyanazon választási listát illeti meg,
- ha a jelölt a Tartományi Választási Bizottsághoz kérelmet nyújtott be képviselői mandátum odaítélésére.

Ha a képviselőnek azon idő lejárta előtt megszűnik a mandátuma, amelyre választották a jelen szakasz 1. bekezdésében foglalt esetekben, és a választási listán, amelyről a képviselőt választották, nincs olyan jelölt, akire a választási lista előterjesztője nem kapott mandátumot, az annak a választási listának az előterjesztőjét illeti meg, amely a következő legnagyobb hányadossal rendelkezik, de arra nem kapott mandátumot.

Az új képviselő mandátuma addig tart, amíg a mandátumát vesztett képviselő megbízatási ideje tartana.

A jelen szakasz 2., 3. és 5. bekezdésekben foglalt esetekben, a mandátum megerősítése előtt, a jelölttől meg kell szerezni az írásos jóváhagyást, hogy elfogadja a mandátumot.

VII. A VÁLASZTÁSOK VÉGEREDMÉNYÉNEK MEGÁLLAPÍTÁSA ÉS KÖZZÉTÉTELE

52. szakasz

A Tartományi Választási Bizottság a választások végeredményét a szavazóhelyek bezárását követő 96 órán belül állapítja meg, és teszi közzé.

A választások végeredményét közzé kell tenni Vajdaság AT Hivatalos Lapjában.

VIII. A MANDÁTUM MEGSZŰNÉSE

53. szakasz

A képviselőnek a megbízatási idő lejárta előtt megszűnik a mandátuma, ha:

1) benyújtja lemondását,
2) jogerős bírósági határozattal legalább hathónapi feltétel nélküli börtönbüntetésre ítélik,
3) jogerős határozat cselekvőképtelenné nyilvánítja,
4) olyan munkát, illetve tisztséget vállal, amely a törvény vagy a jelen rendelet értelmében összeegyezhetetlen a képviselői tisztséggel,
5) megszűnik lakhelye a tartomány területén,
6) elveszíti állampolgárságát,
7) meghal.

A képviselő személyesen nyújtja be az aláírás hitelesítésében illetékes szerv által hitelesített lemondását a Képviselőház elnökének, éspedig a hitelesítés napjától számított három napon belül.

A képviselő mandátuma a jelen szakasz 1. bekezdése szerinti eset bekövetkezésének napján szűnik meg.

A mandátum megszűnésének napját a Képviselőház a képviselői mandátum megszűnésének okairól szóló értesítés átvételét követő első soron következő ülésén állapítja meg.

IX. A VÁLASZTÓJOG VÉDELME

54. szakasz

A választások lebonyolítására illetékes szervek a választási eljárás során kötelesek tájékoztatni a szavazópolgárokat választójogaikról és e jogok védelmének módjáról.

55. szakasz

Bármely szavazópolgár, jelölt vagy lista előterjesztő kifogással élhet az illetékes választási bizottságnál a választójog vagy a választási eljárás megsértése miatt.

A kifogást a szavazatszedő bizottság határozata, cselekménye vagy mulasztása ellen a Tartományi Választási Bizottságnak kell benyújtani.

A kifogást a kifogás benyújtója által szabálytalannak vagy mulasztásnak tekintett határozat meghozatalától, illetve cselekmény elkövetésétől számított 24 órán belül kell benyújtani.

56. szakasz

A Tartományi Választási Bizottság a kifogás átvételétől számított 48 órán belül dönt, és határozatát eljuttatja a kifogás benyújtójához.

Ha a Tartományi Választási Bizottság elfogadja a kifogást, megsemmisíti a határozatot vagy a cselekményt.

Ha a Tartományi Választási Bizottság a kifogás kapcsán nem hoz döntést a jelen rendeletben előirányzott határidőben, úgy tekintendő, hogy a kifogást elfogadta. 

57. szakasz

A Tartományi Választási Bizottságnak a kifogást elvető vagy elutasító vagy akár a kifogást elfogadó határozata ellen az illetékes bíróságnál lehet fellebbezni.

A fellebbezést a Tartományi Választási Bizottság által, a határozat átvételét követő 48 órán belül lehet benyújtani.

Az illetékes választási bizottság a fellebbezés átvételét követő 24 órán belül valamennyi szükséges iratot is köteles eljuttatni az illetékes bírósághoz.

58. szakasz

Ha a bíróság elfogadja a fellebbezést, a megfelelő választási cselekményt, illetve a választásokat legkésőbb 10 napon belül meg kell ismételni.

X. MEGFIGYELŐK

59. szakasz

A hazai nem kormányzati szervezeteknek, más államoknak, a megfelelő nemzetközi szervezeteknek az érdekelt képviselői, a hazai és külföldi média (a továbbiakban: megfigyelők) figyelemmel kísérhetik az egész választási folyamatot, a választások lebonyolítására alakított szervek munkáját és a választások eredményének megállapítását.

60. szakasz

A megfigyelők számára a választások lebonyolítására alakított szervek biztosítják a választások menetének és a szervek munkájának figyelemmel kíséréséhez szükséges feltételeket, a megfigyelők jelenlétét pedig jegyzőkönyvbe veszik.

61. szakasz

A megfigyelők a választások lebonyolítására alakított szervek működésénél jelen lehetnek, de nem vehetnek részt munkájukban.

62. szakasz

A Tartományi Választási Bizottság utasítást ad ki az 59 – 61. szakasz rendelkezéseinek végrehajtási módjáról.

XI. A VÁLASZTÁSOK LEBONYOLÍTÁSI KÖLTSÉGEI

63. szakasz

A választások lebonyolításra alakított szervek munkájához és a választási anyaghoz szükséges eszközöket, továbbá a választások lebonyolításának egyéb költségeit a tartományi költségvetés biztosítja a Képviselőház költségvetésében megállapított eszközök keretében.

A választási eljárásban a beadványok és cselekmények illetékmentesek.

XII. BÜNTETŐ RENDELKEZÉSEK

64. szakasz

Szabálysértés miatt 5 000-től 50 000 dinárig terjedő pénzbírsággal sújtandó a jelen rendelet 21. szakaszának rendelkezéseivel ellentétes módon eljáró szervezet.

A jelen szakasz 1. bekezdése szerinti szabálysértés miatt a szervezet felelős személye 250-től 25 000 dinárig terjedő pénzbírsággal sújtandó.

A jelen szakasz 1. bekezdése szerinti szabálysértés miatt 250-től 25 000 dinárig terjedő pénzbírsággal sújtandó az a személy is, aki közzéteszi a választási eredmények becslését vagy a választások előzetes eredményét.

65. szakasz

Szabálysértés miatt 5 000-től 500 000 dinárig terjedő pénzbírsággal sújtandó az a politikai párt vagy más politikai szervezet (vagy egyéb jogi személy), amely a jelen rendelet 22. szakaszának 9. bekezdésétől eltérően helyezi el a politikai pártok vagy más politikai szervezetek szimbólumát vagy más propagandaanyagot.

A jelen szakasz 1. bekezdésében említett szabálysértés miatt a politikai szervezet (vagy más jogi személy) felelős személye is 250-től 25 000 dinárig terjedő pénzbírsággal sújtandó.

66. szakasz

Szabálysértés miatt 250-től 25 000 dinárig terjedő pénzbírsággal sújtandó az a személy, aki a szavazóhelyen mobiltelefont vagy más távközlési eszközt használ (a jelen rendelet 22. szakaszának 10. bekezdése).

67. szakasz

Szabálysértés miatt 250-től 25 000 dinárig terjedő pénzbírsággal sújtandó az a személy, aki a szavazóhelyen tartózkodik anélkül, hogy a jelen rendeletben kijelölt jogai és kötelességei lennének (a jelen rendelet 22. szakaszának 10. bekezdése).

XIII. ÁTMENETI ÉS ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

68. szakasz

A jelen rendelet hatálybalépésének napján megszűnik a Vajdaság Autonóm Tartomány képviselőházi képviselőinek megválasztásáról szóló tartományi képviselőházi rendelet (Vajdaság AT Hivatalos Lapja, 3/2012. szám).

69. szakasz

A jelen rendelet hatálybalépésének napján A Vajdaság Autonóm Tartomány Képviselőházába képviselőt választó körzetekről szóló tartományi képviselőházi rendelet (Vajdaság AT Hivatalos Lapja, 12/2004., 16/2004. - kiigazítás és 18/2009. szám – az aktus címmódosítás) hatályát veszíti.

70. szakasz

A jelen rendelet a Vajdaság Autonóm Tartomány Hivatalos Lapjában való közzététele utáni nyolcadik napján lép hatályba.

VAJDASÁG AUTONÓM TARTOMÁNY KÉPVISELŐHÁZA

Újvidék, 2014. június 6.

Pásztor István, s.k.

VAJDASÁG AT KÉPVISELŐHÁZÁNAK
ELNÖKE