Hotărârea Adunării Provinciei privind alegerea deputaţilor în Adunarea Provinciei Autonome Voivodina.

("Buletinul oficial al P.A.Voivodina" numerele 23/2014)

În baza articolului 31 alineatul 1 liniuţa 10 din Statutul Provinciei Autonome Voivodina („Buletinul oficial al P.A.V.”numărul 20/2014),

Adunarea Provinciei Autonome Voivodina, la şedinţa ţinută pe data de 6 iunie 2014, a adoptat

HOTĂRÂREA  ADUNĂRII  PROVINCIEI
PRIVIND ALEGEREA DEPUTAŢILOR ÎN ADUNAREA PROVINCIEI AUTONOME VOIVODINA

I  DISPOZIŢII  FUNDAMENTALE

Articolul 1

Prin prezenta hotărâre se stipulează alegerea şi încetarea mandatului  deputaţilor în Adunarea Provinciei Autonome Voivodina ( în continuare: deputaţi).

Toate substantivele care se folosesc în prezenta hotărâre la genul masculin  cuprind concomitent şi substantive la genul feminin.

Substantivele care denumesc poziţii şi funcţii oficiale în organele Provinciei Autonome Voivodina se folosesc în forma care exprimă sexul persoanei care este titularul acestora.

Articolul 2

Cetăţenii aleg deputaţii în baza dreptului de vot liber exprimat, general, egalitar şi nemijlocit , prin vot secret.

Dreptul de a alege şi de a fi ales deputat îl are cetăţeanul cu drept de vot domiciliat în teritoriul Provinciei Autonome Voivodina. (în continuare: Provincia).

Articolul 3

Dreptul de a alege deputat îl are cetăţeanul Republicii Serbia care a împlinit vârsta de 18 ani, care are capacitatea de exerciţiu şi este domiciliat în teritoriul circumscripţiei electorale în care îşi exercită dreptul electoral (în continuare: alegător).

Deputat poate fi ales cetăţeanul Republicii Serbia care a împlinit vârsta de 18 ani, care are capacitate de exerciţiu şi este domiciliat în teritoriul Provinciei.  

Articolul 4

Nimeni nu are dreptul, în baza nici unui temei, să forţeze cetăţeanul să voteze, să-l tragă la răspundere pentru votare, nici să-i ceară să se declare cu cine a votat sau de ce nu a votat.

Este interzis să se adune semnături la locurile de muncă, precum şi orice formă de presiune asupra cetăţenilor ca prin semnătura lor să sprijine un candidat, respectiv o listă electorală.

Articolul 5

Adunarea Provinciei Autonome Voivodina ( în continuare: Adunarea) are 120 de deputaţi, care se aleg pe o perioadă de patru ani.

Articolul 6

Deputații se aleg în Provincia Autonomă Voivodina, ca o singură circumscripţie electorală, în baza listei partidului politic (lista eloctorală a partidului) a coaliţiei partidelor politice sau coaliţiei partidelor politice şi grupului de cetăţeni (lista electorală a coaliţiei) sau a grupului de cetăţeni (lista electorală a grupului de cetăţeni).

Articolul 7

Deputatul nu poate fi angajat în organul provincial. Din ziua validării mandatului raportul de muncă a angajatului rămâne în suspensie.

II DECRETAREA ALEGERILOR

Articolul 8

Alegerile pentru deputaţi sunt decretate de preşedintele Adunării, 90 de zile înainte de expirarea mandatului Adunării, astfel ca alegerile să se termine în următoarele 60 de zile.

Preşedintele Adunării decretează alegerile şi înaintea termenului prevăzut la alineatul 1 al prezentului articol, în cazul dizolvării Adunării , când în termen de 90 de zile de la data constituirii nu este ales Guvernul Provincial; când Adunarea nu alege noua componență a Guvernului Provincial în termen de 60 de zile de la data  destituirii Guvernului, respectiv de la data constatării demisiei președintelui Guvernului Provincial, în conformitate cu Statutul.

Preşedintele Adunării decretează alegerile cel târziu în termen de 30 de zile de la data apariției cazurilor din alineatul 2 al prezentului articol.

Din ziua constituirii Adunării încetează funcţia deputaţilor al căror mandat expiră.

Articolul 9

Din ziua decretării alegerilor până în ziua desfăşurării alegerilor nu pot trece mai puţin de 30 de zile, nici mai mult de 60 de zile.

Prin Hotărârea privind decretarea alegerilor se stabileşte ziua desfăşurării alegerilor ca şi ziua din care încep să decurgă termenele pentru efectuarea activităţilor electorale.

Hotărârea privind decretarea alegerilor se publică în „Buletinul oficial al Provinciei Autonome Voivodina „ (în continuare: „Buletinul oficial al P.A.V.”).

Articolul 10

Din ziua următoare decretării alegerilor pentru deputaţi, organul competent informează prin anunţ alegătorii că pot propune înscrierea, completarea sau rectificarea listei alegătorilor, în modul stabilit de lege.

III ORGANELE PENTRU DESFĂŞURAREA ALEGERILOR

Articolul 11

Organele pentru desfăşurarea alegerilor sunt comisiile electorale şi comitetele electorale.

Comisia Electorală Provincială se numește  pe o perioadă de patru ani.     

Comitetele electorale se numesc pentru fiecare alegeri.

Articolul 12

Membrii organelor pentru desfăşurarea alegerilor pentru deputaţi şi locţiitorii lor trebuie să aibă drept de vot și domiciliul pe teritoriul Provinciei.

Membrilor organelor pentru desfăşurarea alegerilor şi locţiitorilor lor le încetează funcţia în aceste organe odată cu acceptarea candidaturii de deputat.

Articolul 13

Organele pentru desfăşurarea alegerilor sunt independente în activitatea lor şi lucrează în baza legii, a prezentei hotărâri şi a altor reglementări adoptate în baza legilor şi a prezentei hotărâri.

Organele pentru desfăţurarea alegerilor hotărăsc prin majoritatea de voturi a membrilor lor.

Toate organele şi organizaţilie sunt datoare să acorde ajutor organelor pentru desfăşurarea alegerilor şi să le remită datele necesare pentru munca lor.

Membri ai organelor pentru desfăşurarea alegerilor şi locţiitori ai lor nu pot fi persoanele care sunt rude în linie dreaptă, indiferent de gradul de rudenie, în linie laterală  inclusiv cu gradul trei de rudenie, iar afini cu inclusiv gradul doi de rudenie, precum nici soţ-soţie şi nici persoanele care sunt în relaţii reciproce de părinţi adoptivi sau adopţi, respectiv tutore şi protejat.

Dacă componenţa organelor pentru desfăşurarea alegerilor contravine dispoziţiei prevăzută la alineatul 4 al prezentului articol, acel organ va fi dizolvat, iar alegerile, respectiv votarea, se va repeta.

Articolul 14

Organele pentru desfăşurarea alegerilor lucrează în componenţă permanentă sau extinsă.

Dreptul de a desemna membru în organul de desfăşurare a alegerilor în componenţă extinsă revine semnatarului listei electorale confirmate şi proclamate, respectiv al listei publicate a candidaţilor care a  propus cel puţin jumătate de candidaţi din numărul total de deputaţi care se aleg.

Doi sau mai mulţi semnatari ai listei electorale pot desemna un membru comun autorizat în organul pentru desfăşurarea alegerilor.

Membrii organelor pentru desfăşurarea alegerilor în componenţă permanentă şi extinsă, au aceleaşi drepturi şi îndatoriri în organele de desfăşurare a alegerilor.

Membrii organelor pentru desfăşurarea alegerilor au locţiitori cărora li se aplică toate dispoziţiile prezentei hotărâri cu privire la alegerea, drepturile şi obligaţiile membrilor organelor pentru desfăşurarea alegerilor.

Articolul 15

În conformitate cu articolele 14 şi 18 din prezenta hotărâre, Comisia Electorală Provincială prin decizie stabileşte că semnatarul listei electorale, îndeplineşte condiţiile pentru desemnarea membrului său şi al locţiitorului lui în componenţa extinsă a Comisiei Electorale Provinciale, în termen de 48 de ore de la proclamarea listei electorale.

Decizia privind îndeplinirea, respectiv neîndeplinirea condiţiilor pentru desemnarea reprezentantului semnatarului  listei electorale, Comisia Electorală Provincială o remite semnatarului listei electorale, la adresa menţionată în lista electorală, respectiv în propunerea pentru candidat, în termen de 24 de ore de la data adoptării deciziei.

Semnatarul listei electorale remite Comisiei Electorale Provinciale propunerea candidatului de membru şi locţiitor al membrului în componenţa extinsă a Comisiei Electorale Provinciale în termen de 48 de ore din ora primirii deciziei privind îndeplinirea condiţiilor pentru desemnarea reprezentantului în componenţa extinsă a Comisie Electorale Provinciale.

Reprezentantul semnatarului listei electorale, devine membru al Comisiei Electorale Provinciale în componenţă extinsă, în termen de 24 de ore de la data adoptării deciziei.

Reprezentanţilor semnatarului listei electorale, le încetează dreptul de membri  în componenţa extinsă a Comisiei Electorale Provinciale, din ziua stabilirii rezultatelor alegerilor.

Încetarea dreptului calităţii de membru în componenţa extinsă a membrului şi locţiitorului membrului, Comisia Electorală  Provincială o constată printr-un act aparte.

Membrii cmponenţei extinse şi locţiitorii lor trebuie să fie licenţiaţi în drept.

Articolul 16

Comisia Electorală Provincială, în componenţă permanentă, este formată din preşedinte şi zece membri.

Preşedintele Comisiei Electorale Provinciale este numit de Adunare la propunerea preşedintelui Adunării.

Membrii Comisiei Electorale Provinciale sunt numiţi de Adunare la propunerea grupurilor de deputaţi din Adunare.

Comisia Electorală Provincială are secretar care este  secretarul Adunării sau locţiitorul acestuia. El participă în activitatea Comisiei Electorale Provinciale, fără drept de decidere.

Preşedintele Comisiei Electorale Provinciale, membrii ei şi secretarul au locţiitori.

Preşedintele Comisiei Electorale Provinciale, membrii ei şi secretarul, precum şi locţiitorii lor trebuie să fie licenţiaţi în drept cu cel puţin trei ani de experienţă în domeniul de specialitate.

Actul de numire a membrilor Comisiei Electorale Provinciale se publică în  „Buletinul oficial al P.A.V.”

Articolul 17

Comisia Electorală Provincială:

1. se îngrijeşte de desfăşurarea alegerilor în conformitate cu prezenta hotărâre,
2. stabilește și publică secţiile de votare în „Buletinul oficial al P.A.V.”,
3. formează comitetele electorale şi numeşte membrii lor,
4. stabileşte numărul buletinelor de vot necesare
5. organizează pregătirile tehnice pentru alegerea deputaţilor,
6. remite date asupra alegerilor organelor competente pentru colectarea datelor,
7. conformează activitatea organelor pentru desfăşurarea alegerilor  şi dă instrucţiuni cu privire la aplicarea procedurii de alegere a deputaţilor,
8. reglementează formulare de importanță pentru activitatea organelor de desfăşurare a alegerilor , modul de remitere a datelor comisiilor şi adoptă acte pentru efectuarea treburilor electorale prevăzute în prezenta hotărâre,
9. dă instrucţii cu privire la aplicarea dispoziţiilor prezentei hotărâri,
10. stabileşte şi publică rezultatele totale ale alegerilor,
11. prezintă Adunării raport cu privire la alegerile desfăşurate,
12. stabileşte şi publică numărul total al alegătorilor.
13. stabileşte dacă listele electorale au fost alcătuite şi prezentate în conformitate cu prezenta hotărâre,
14. adoptă decizia privind proclamarea listei electorale,
15. adoptă decizia privind proclamarea listei electorale cumulative,
16. pregăteşte şi vizează buletinele de vot,
17. adoptă hotărârea de atribuire a mandatelor de deputat,
18. reglementează modul de verificare a autenticităţii semnăturilor şi a altor date din formularul prevăzut la articolul 31 al prezentei Hotărâri,
19. efectuează şi alte treburi stabilite în prezenta Hotărâre.

Articolul 18

Materialul electoral se păstrează cel puţin patru ani.

Comisia Electorală Provincială stabileşte modul de manipulare şi păstrare a materialului electoral.

Articolul 19

Comitetul electoral conduce nemijlocit votarea pentru alegeri, asigură corectitudinea, secretul votării  și stabilește rezultatele votării la secţia de votare.

În ziua desfăşurării alegerilor, înainte de începerea votării, comitetul electoral stabileşte dacă materialul electoral primit pentru secţia respectivă de votare este complet şi în regulă, dacă secţia de votare este amenajată astfel ca să asigure secretul votării şi dacă votarea poate începe, lucrul pe care îl constată în procesul verbal privind activitatea sa.

Comitetul electoral în componenţă permanentă este format din preşedinte şi cel puţin doi membri care au locţiitori.

Comitetul electoral se numeşte cel târziu zece zile înainte de ziua stabilită pentru desfăşurarea alegerilor.

Când au loc concomitent şi alegerile pentru deputaţii populari în Adunarea Naţională, sau alegerile pentru consilieri în adunările comunelor, respectiv oraşelor, activităţile comitetelor electorale pentru desfăşurarea alegerilor de deputaţi în Adunare pot fi efectuate de comitetele înfiinţate pentru alegerea deputaţilor populari în Adunarea Naţională, sau alegerea consilierilor în adunările comunelor, respectiv oraşelor, dacă  aceasta este prevăzut în actul Comisiei  Electorale  Provinciale.

IV PREZENTAREA CANDIDAŢILOR DE PE LISTELE ELECTORALE

Articolul 20

Semnatarii listei candidaţilor, respectiv al listei electorale au dreptul ca prin intermediul organelor de informare publică să anunţe cetăţenii asupra programelor, activităţilor şi a candidaţilor propuşi, conform dispoziţiilor prezentei hotărâri.

Mijloacele de informare vor asigura candidaţilor de deputaţi, respectiv propunătorilor lor ca în condiţii egale să-şi prezinte programele electorale ţinând cont de reprezentarea proporţională şi egalitară a tuturor propunătorilor. 

Articolul 21

Propaganda electorală în  mijloacele de informare publică şi la adunările publice precum şi publicarea aprecierilor privind rezultatele alegerilor se interzic 48 de ore înainte de desfăşurarea alegerilor şi în ziua desfăşurării alegerilor, până la închiderea secţiilor de votare.

V DISPOZIŢII GENERALE PRIVIND DESFĂŞURAREA ALEGERILOR

Articolul 22

Alegătorul votează personal.

Alegătorul votează la secţia de votare la care este înscris în extrasul din lista alegătorilor.

Alegătorul poate vota şi în afara secţiei de votare la care este înscris în extrasul din lista alegătorilor, în condiţiile şi în modul prevăzut de lege.

Modul de votare în afara secţiei de votare, precum şi numărul de alegători care au votat în acest mod, se consemnează în procesul verbal privind activitatea comitetului electoral.

Cetăţenii la muncă provizorie sau cu reşedinţa în străinătate  pe durata desfăşurării alegerilor, votează la secţia de votare din ultimul domiciliu pe teritoriul Provinciei.

Cel târziu zece zile înainte de alegeri, comisia electorală publică secţiile de votare stabilite în circumscripţia electorală respectivă, numerele lor curente şi teritoriile din care alegătorii vor vota la secţiile respective.

Fiecărui alegător, cel târziu cinci zile înainte de ţinerea alegerilor, i se trimite anunţul privind ziua şi ora ţinerii alegerilor, cu numărul şi adresa secţiei de votare la care se votează şi numărul sub care este înscris în extrasul din lista alegătorilor.

Pentru fiecare secţie de votare se sabileşte o încăpere aparte.

La secţiile de votare şi la o distanţă de 50 m de secţia de votare nu este voie să fie afişate simbolurile partidelor politice, respectiv ale altor organizaţii politice şi alte materiale de propagandă.

La secţia de votare este interzisă folosirea telefoanelor mobile şi alte mijloace de legătură şi comunicare.

La secţia de votare este interzisă reţinerea persoanelor care nu au drepturi şi sarcini stabilite prin prezenta hotărâre.

Articolul 23

Secţiile de votare din circumscripţia electorală se deschid la ora 7,00 şi se închid la ora 20,00.

Alegătorilor care se găsesc la secţia de votare în momentul închiderii li se dă posibilitatea să voteze.

Dacă la secţia de votare se ajunge la dezordine, comitetul electoral poate întrerupe votarea până nu se va restabili ordinea. Timpul cât a fost votarea întreruptă şi motivul întreruperii votării se introduc în procesul verbal.

Dacă votarea a fost întreruptă pe motivul dezordinii mai mult de o oră, votarea se prelungeşte cu durata întreruperii.

Articolul 24

Pe întreg parcursul votării toţi membrii comitetului electoral sau locţiitorii lor trebuie să fie prezenţi.

Comitetul electoral verifică urna de vot în prezenţa alegătorului ajuns primul la secţia de votare. Rezultatul controlului se înscrie în fişa de control pe care o semnează membrii comitetului electoral şi alegătorul care a sosit primul la secţia de votare.

În urna de vot se introduce fişa de control, ca apoi urna să se sigileze în prezenţa primului alegător, lucru care se înscrie în procesul verbal privind activitatea comitetului electoral.

După deschiderea urnei de vot, prima dată se verifică dacă în ea se găseşte fişa de control. Dacă în urna de vot nu se găseşte fişa de control comitetul de control se dizolvă şi se numeşte unul nou, iar votarea la secţia de votare respectivă se repetă.

Formularul fişei de control şi modul de sigilare a urnei de vot vor fi reglementate de Comisia Electorală Provincială.

VI LISTA ELECTORALĂ

A) CANDIDAREA

Articolul 25

Candidaţii de deputaţi pot fi propuşi de partidele politice, coaliţiile mai multor partide politice, grupurile de cetăţeni, coaliţiile partidelor politice şi grupurile de cetăţeni, pe care prin semnăturile proprii îi sprijină cel puţin 6.000 de alegători pentru o listă electorală.

Grup de cetăţeni în sensul prezentei hotărâri înfiinţează prin acord în scris cel puţin zece alegători ale căror semnături trebuie să fie autentificate la tribunal şi acesta trebuie să aibă denumire.

Partidele politice ale minorităţilor naţionale şi coaliţiile partidelor politice ale minorităţilor naţionale pot propune candidaţi de deputaţi, pe care prin semnăturile proprii îi sprijină cel puţin 3.000 de alegători pentru o listă electorală.

În numele partidului politic sau al grupului de cetăţeni, propunerea prevăzută la alineatul 1 din prezentul articol o poate prezenta doar persoana pe care a autorizat-o partidul politic sau grupul de cetăţeni.

În numele coaliţiei prevăzute la alineatul 1 din prezentul articol, propunerea poate fi prezentată de cel mult două persoane autorizate.

Articolul 26

Lista electorală se remite Comisiei Electorale Provinciale  cel târziu 15 zile înainte de data prevăzută pentru desfăşurarea alegerilor.

Pe lângă lista electorală Comisiei Electorale Provinciale i se  remite  şi următoarea documentaţie:

1) certificatul privind dreptul electoral pentru fiecare candidat de pe lista electorală în care  sunt  înscrise  prenumele şi numele, data naşterii, profesiunea şi codul numeric  personal al candidatului,
2) declaraţia în scris a candidatului referitor la acceptarea candidaturii,
3) certificatul privind domiciliul candidatului,
4) consimţământul în scris al capului de listă,
5) autorizaţia persoanei care prezintă lista electorală,
6) certificatul  de cetăţenie,
7) semnăturile autorizate ale alegătorilor care au susţinut   lista electorală.

În cazul în care lista electorală este propusă de coaliţia mai multor partide politice, sau coaliţia partidelor politice şi a grupului de cetăţeni, listei electorale i se anexează, în mod obligatoriu, şi convenţia de coaliţie  în scris, prin care se reglementează drepturile şi îndatoririle reciproce, dar mai ales modul de distribuire a mandatelor.

Articolul 27

O persoană poate candida pentru funcţia de deputat  pe o singură listă electorală.

Semnatarul listei electorale stabileşte ordinea candidaţilor pe listă.

Pe lista electorală, dintre fiecare trei candiaţi conform ordinii de pe listă (primele trei locuri, următoarele trei locuri şi aşa în continuare până la încheierea listei) trebuie să fie cel puţin câte un candidat, care aparţine sexului mai puţin reprezentat pe listă.

Dacă lista electorală nu îndeplineşte condiţiile prevăzute la alineatul 3 al prezentului articol  se va considera că   conţine neajunsuri  în privinţa proclamării ei  drept listă electorală, iar  propunătorul listei va fi chemat să  înlăture neajunsurile din listă, în conformitate cu prezenta hotărâre.

Dacă propunătorul listei nu înlătură neajunsurile  prevăzute la alineatul 4 din prezenta hotărâre, Comisia Electorală Provincială va respinge proclamarea  listei electorale, conform prezentei hotărâri.

Articolul 28

Semnatarul listei electorale îşi pierde dreptul  de a propune un nou candidat dacă în urma adoptării deciziei privind proclamarea listei electorale, candidatul propus,  printr-o decizie juridică rămasă definitivă a fost privat de capacitatea de exerciţiu, şi-a pierdut cetăţenia Republicii Serbia, a renunţat  la candidatură sau a decedat.

Locul candidatului prevăzut la alineatul 1 al prezentului articol pe lista electorală îl va ocupa candidatul care conform listei de ordine este următorul pe lista electorală.

Articolul 29

Semnatarul listei electorale îşi poate retrage lista cel târziu  până la data stabilirii listei electorale cumulative.

Odată cu retragerea listei electorale  încetează funcţia reprezentantului semnatarului listei  în toate organele de desfăşurare a alegerilor precum şi toate drepturile care conform  calităţii respective i s-au convenit în baza prezentei hotărâri.

Articolul 30

Denumirea listei electorale se stabileşte în funcţie de partidul politic care prezintă lista, în denumire putând fi inclus  prenumele  şi numele  persoanei pe care partidul politic o desemnează drept cap  de listă electorală.

Dacă lista electorală o prezintă  împreună două sau mai multe  partide politice,  denumirea listei şi cel mult două  persoane cap de listă vor fi stabilite de comun acord.

Pentru lista  electorală prezentată  de un grup de cetăţeni semnatarul poate  stabili un indiciu mai concret a listei,  iar în denumirea listei  poate fi inclus prenumele şi numele persoanei  pe care grupul de cetăţeni o desemnează drept cap de listă electorală.

Persoana desemnată cap de listă  electorală poate fi candidat de deputat.

Articolul 31

Comisia Electorală Provincială reglementează forma şi conţinutul formularului  pentru semnăturile alegătorilor care susţin o listă electorală  şi îl pune la dispoziţia  paricipanţilor la alegeri în termen de 5 zile de la data stabilită pentru începerea activvităţilor electorale.

Semnatarul listei electorale desemnează persoanele autorizate să colecteze semnăturile alegătorilor care susţin lista electorală, cărora le eliberează  o autorizaţie specială pentru colectarea  semnăturilor.

Formularul autorizaţiilor prevăzute la alineatul 2 al prezentului articol  va fi reglementat de Comisia Electorală Provincială.

Prin propia semnătură alegătorul poate susţine  lista electorală a unui singur propunător.

Articolul 32

Comisia Electorală Provincială proclamă lista  electorală   a  partidului, lista electorală a coaliţiei sau lista electorală a unui grup de cetăţeni, imediat după primirea  listei electorale şi a documentaţiei corespunzătoare, dar cel târziu în termen de 24 de ore de la primirea listei.

Comisia Electorală Provincială remite  semnatarului, fără amânare, decizia privind proclamarea listei electorale prevăzute la alineatul 1 al prezentului articol.

Articolul 33

Dacă Comisia Electorală Provincială constată că lista electorală  nu a fost prezentată   la timp, aceasta va adopta  o decizie privind respingerea listei.

Dacă Comisia Electorală Provincială constată anumite neajunsuri în lista electorală  care  prezintă obstacol pentru proclamarea listei electorale în conformitate cu prezenta hotărâre, în termen de 24 de ore de la primirea listei electorale, aceasta va adopta o concluzie  prin care se dispune semnatarului listei ca în termen de cel mult 48 de ore de la data  primiri concluziei,  să înlăture  neajunsurile respective. Prin concluzie se va îndruma totodată semnatarul listei  electorale  în privinţa activităţilor pe care trebuie să le întreprindă în vederea  înlăturării neajunsurilor constatate.

Dacă Comisia Electorală Provincială constată că neajunsurile din lista electorală  nu au fost înlăturate în termenul prevăzut  în următoarele 24 de ore, aceasta va adopta o nouă decizie prin care va respinge proclamarea listei electorale.

Articolul 34

Comisia Electorală Provincială stabileşte lista electorală cumulativă  în care sunt incluse toate listele electorale cu numele şi prenumele tuturor candidaţilor şi datele privind anul de naştere, profesiunea şi domiciliul.

În lista electorală cumulativă ordinea listelor electorale însoţite de numele tuturor candidaţilor  se stabileşte în baza  listei de ordine în care au fost proclamate.

Comisia Electorală Provincială publică lista electorală cumulativă în „Buletinul oficial al P.A.V.”. 

Fiecare semnatar al listei electorale are dreptul ca în termen de 48 de ore de la data publicării listei electorale cumulative să cerceteze, prin intermediul persoanei autorizate, toate listele electorale prezentate şi documentaţia, care l-ea fost anexată.

B) DESFĂŞURAREA ALEGERILOR

Articolul 35

Comisia Electorală Provincială pregăteşte din timp materialul electoral (numărul necesar de buletine de vot, plicuri oficiale speciale pentru vot, formularul procesului verbal privind activitatea comitetului electoral şi altele) şi îl remite comitetelor electorale, cel târziu în termen de 48 de ore înainte de desfăşuarea alegerilor.

Articolul 36

Buletinele de vot le pregăteşte şi vizează Comisia Electorală Provincială.

Comisia Electorală Provincială stabileşte numărul total al buletinelor de vot care trebuie să fie egal cu numărul alegătorilor înscrişi pe lista alegătorilor din comune.

Comisia Electorală Provincială stabileşte numărul buletinelor de vot rezervă, care nu  poate fi mai mare de 0,3% din numărul total al buletinelor de vot.

Buletinele de vot se tipăresc într-un singur loc.

Semnatarul listei electorale va preda Comisiei Electorale Provinciale numele persoanei care are dreptul să fie prezentă la tipărirea, numărarea, împachetarea buletinelor de vot şi la remiterea lor organelor competente pentru desfăşurarea alegerilor.

Pentru comunele în care sunt în uz oficial limbile şi grafiile minorităţiilor naţionale, buletinele de vot se tipăresc bilingv  sau plurilingv.

Comisia Electorală Provincială stabileşte forma şi aspectul buletinelor de vot, modul şi controlul tipăririi lor, precum şi remiterea şi manipularea buletinelor de vot.

Articolul 37

Buletinul de vot conţine:

1) numărul curent care se pune în faţa denumirii listei electorale,
2) denumirea listelor electorale, conform ordinei stabilite pe lista electorală cumulativă, cu numele şi prenumele primului candidat pe listă,
3) specificarea că se votează pentru o singură listă electorală, prin încercuirea numărului curent din faţa denumirii listei respective  sau a denumirii listei.

Articolul 38

Lista electorală cumulativă, cu denumirile listelor electorale şi numele tuturor candidaţilor, trebuie să fie afişată în timpul votării la secţia de votare, într-un loc vizibil.

Conţinutul, forma şi modul de afişare al listei electorale cumulative prevăzute la alineatul 1 al prezentului articol le reglementează Comisia Electorală Provincială.

Articolul 39

Reprezentanţii semnatarilor listelor electorale şi candidaţii de deputaţi au drept de acces în materialul electoral.

Accesul se face în încăperile oficiale ale Comisiei Electorale Provinciale, în termen de două zile de la data desfăşurării alegerilor.

Articolul 40

Alegătorul poate să voteze pentru o singură listă electorală care se află pe buletinul de vot.

Se votează prin încercuirea numărului curent aflat în faţa denumirii listei electorale pentru care se votează sau prin încercuirea denumirii listei electorale.

C) STABILIREA REZULTATELOR ALEGERILOR

Articolul 41

După încheierea votării, comitetul electoral procedează la stabilirea rezultatelor votării la secţia de votare.

Comitetul electoral stabileşte numărul buletinelor de vot nefolosite şi le pune într-un plic special pe care îl sigilează, cu menţiunea  pe plic că este vorba de buletinele de vot nefolosite.

În baza extrasului din lista alegătorilor, comitetul electoral stabileşte numărul total de alegători care au votat.

Când se deschide urna de vot, se verifică fişa de control urmând să se separe buletinele de vot valabile de cele nevalabile.

Comitetul electoral constată numărul buletinelor de vot nevalabile pe care îl înscrie în procesul - verbal, iar buletinele de vot nevalabile le sigilează înr-un plic special, indicând pe acesta că este vorba de buletinele de vot nevalabile, după ce stabileşte numărul buletinelor de vot valabile şi numărul de voturi pentru fiecare listă electorală ceea  ce înscrie de asemenea în procesul -  verbal.

Buletinele de vot valabile se pun într-un plic special cu indicaţia că este vorba de buletinele  valabile, care apoi se sigilează.

Buletine de vot nevalabile este considerat buletinul de vot necompletat, buletinul de vot completat astfel încât nu se poate stabilil pentru care listă electorală s-a votat  şi buletinul de vot pe care au fost încercuite mai multe liste electorale.

Dacă pe buletinul de vot este încercuit numele şi prenumele primului candidat pe lista electorală sau este încercuită denumirea sau o parte a denumirii listei electorale, respectiv dacă este încercuit în acelaşi timp numărul curent şi denumirea listei electorale şi numele şi prenumele primului candidat, un asemenea buletin de vot se consideră valabil.

Dacă se constată că numărul buletinelor de vot din urna de vot este mai mare decât numărul alegătorilor care au votat sau dacă în  urna de vot nu a fost găsită fişa de control, Comitetul Electoral se dizolvă şi se numeşte altul nou, iar la Secţia respectivă de votare se repetă votarea.

Articolul 42

Comitetul Electoral, în urma stabilirii rezultatelor votării, în procesul verbal privind activitatea sa introduce: numărul buletinelor de vot primite; numărul buletinelor de vot nefolosite; numărul buletinelor de vot nevalabile; numărul buletinelor de vot valabile; numărul de voturi pentru fiecare listă electorală; numărul alegătorilor conform extrasului din lista alegătorilor şi numărul alegătorilor care au votat.

În procesul verbal privind activitatea comitetului electoral se introduc şi observaţiile şi opiniile membrilor comitetului electoral, ale semnatarilor listelor electorale şi ale reprezentanţilor comuni ai semnatarilor listelor electorale, precum şi toate celelalte fapte de importanţă pentru votare.

Procesul verbal privind activitatea comitetului electoral îl semnează toţi membri comitetului electoral.

Articolul 43

Procesul – verbal privind activitatea comitetului electoral se elaborează pe formularul prevăzut care se tipăreşte în şase exemplare.

În comunele în care în uz oficial sunt şi limbile şi grafiile minorităţilor naţionale,  procesul - verbal privind activitatea comitetului electoral se editează bilingv sau plurilingv.

Primul exemplar al procesului - verbal însoţit de materialul electoral se remite Comisiei Electorale Provinciale.

Cel de al doilea exemplar se afişează la loc vizbil în secţia de votare.

Celelalte patru exemplare ale procesului - verbal se înmânează reprezentanţilor semnatarilor listelor electorale care au obţinut cel mai mare număr de voturi la secţia de votare respectivă şi aceasta imediat în cazul în care semnatarul listei electorale are reprezentanţi în comitetul electoral, iar în cazul în care nu are reprezentantul semnatarului listei electorale poate prelua un exemplar al procesului - verbal de la Comisia Electorală Provincială în termen de 12 ore.

Articolul 44

După stabilirea rezultatelor votării, comitetul electoral trimite Comisiei Electorale Provinciale,  imediat, dar cel târziu în decurs de 18 ore de la închiderea secţiei de votare,  procesul - verbal privind stabilirea rezultatelor votării la secţia de votare, extrasul din lista alegătorilor, buletinele de vot valabile împachetate într-un plic sigilat, buletinele de vot nefolosite împachetate într-un plic sigilat, buletinele de vot nevalabile împachetate într-un plic sigilat, precum şi restul materialului electoral.

Articolul 45

În termen de 96 de ore de la închiderea secţiilor de votare, Comisia Electorală Provincială stabileşte prin proces-verbal: numărul total de alegători înscrişi în lista electorală; numărul alegătorilor care au votat la secţiile de votare; numărul total al buletinelor de vot primite la secţiile de votare; numărul total al buletinelor de vot neântrebuinţate; numărul total al buletinelor de vot nevalabile; numărul total al buletinelor de vot valabile; numărul de voturi date  pentru fiecare listă electorală aparte.

Comisia Electorală Provnicială stabileşte rezultatele alegerilor şi desrpe aceasta întocmeşte un proces - verbal special.

Articolul 46

Semnatarii listelor electorale pot să anunţe Comisiei Electorale Provinciale persoana care va avea dreptul să fie prezentă la prelucrarea statistică a datelor în Comisia Electorală Provincială.

Articolul 47

Fiecărei liste electorale îi aparţine un număr de mandate proporţional cu numărul voturilor primite.

Comisia Electorală Provincială stabileşte numărul de mandate care apaţine fiecărei liste electorale.

La distribuirea mandatelor participă listele electorale care au primit cel puţin 5% de  voturi din numărul total de voturi ale alegătorilor care au votat.

Partidele politice ale minorităţiilor naţionale şi coaliţiile partidelor politice ale minorităţiilor naţionale participă în distribuirea mandatelor şi când au obţinut mai puţin de 5% de voturi din numărul total de voturi ale alegătorilor care au votat.

Partidele politice ale minorităţiilor naţionale sunt toate acele partide care au ca scop de bază prezentarea şi reprezentarea intereselor minorităţii naţionale, precum şi apărarea şi extinderea drepturilor reprezentanţiilor minorităţiilor naţionale, în conformitate cu standardurile autohtone şi internaţionale.

Despre calitatea de partid politic al minorităţii naţionale, respectiv de coaliţie a partidelor politice ale minorităţiilor naţionale a semnatarului listei electorale, hotărăşte Comisia Electorală Provincială cu prilejul proclamării listei electorale, la propunerea semnatarului listei electorale care trebuie să fie făcută împreună cu depunerea listei electorale.

Articolul 48

Comisia Electorală Provincială distribuie mandatele prin aplicarea sistemului celui mai mare cât.

Mandatele se distribuie în aşa  fel  încât numărul de voturi pe care le-a primit fiecare listă electorală se împarte la numerele de la 1 la 120.

Câturile primite se clasifică după mărime şi se iau în considerare 120 de câturi, cele mai mari. Fiecare listă electorală primeşte atâtea mandate câte asemenea câturi îi aparţin.

Dacă două sau mai multe liste electorale  primesc câturi identice în baza cărora se acordă un mandat şi nu există mai multe mandate nedistribuite, mandatul se va acorda listei care a primit în total un număr mai mare de voturi.

Dacă nici o listă electorală n-a primit cel puţin 5% din voturi, distribuirea se va face în modul stabilit la alineatele 1 până la 3 ale prezentului articol.

Articolul 49

Mandatele, care aparţin unei anumite liste electorale, se atribuie candidaţilor de pe lista respectivă, în conformitate cu dispoziţiile prezentei Hotărâri.

Comisia Electorală Provincială, cel târziu în termen de zece zile de la data stabilirii rezultatelor alegerilor, toate mandatele obţinute pentru listele electorale le va atribui candidaţilor de pe lista respectivă conform ordinei lor pe listă, începând cu primul candidat de pe listă.

Comisia Electorală Provincială eliberează deputatului certificat că este ales.

Candidatul, căruia i-a fost atribuit mandatul în conformitate cu dispoziţiile alineatului 2 al prezentului articol, înaintea validării mandatului poate să prezinte Comisiei Electorale Provinciale declaraţie de neacceptare a mandatului. Declaraţia de neacceptare a mandatului trebuie să fie autentificată la organul competent pentru auentificarea semnăturilor şi depusă personal, în termen de trei zile de la data autentificării.

În cazul prevăzut la alineatul 4 al prezentului articol, Comisia Electorală Provincială va atribui mandatul primului candidat următor de pe lista electorală, căruia nu i-a fost atribuit mandatul de deputat.

În cazul prevăzut la alineatul 4 al prezentului articol, dacă declaraţia de neacceptare a dat-o candidatul de pe lista electorală coaliţională, Comisia Electorală Provincială va atribui mandatul primului candidat care urmează pe lista electorală,  căruia nu i-a fost atribuit mandatul şi care aparţine aceluiaşi partid politic. În caz că nu există un astfel de candidat, mandatul se atribuie primului candidat care urmează pe aceeaşi listă electorală coaliţională, căruia nu i-a fost atribuit mandatul de deputat.

D) ALEGERILE REPETATE

Articolul 50

Alegerile repetate au loc dacă Comisia Electorală Provincială, sau tribunalul competent al Serbiei, anulează votările din cauza  incorectitudinilor în desfăşurarea alegerilor, în cazurile stabilite în prezenta Hotărâre.

Dacă se anulează alegerile la o secţie de votare, votarea se repetă numai la această secţie de votare.

La secţiile de votare la care procedura electorală nu s-a aplicat în conformitate cu prezenta Hotărâre, alegerile se repetă în termen de şapte zile de la constatarea incorectitudinilor în procedeul electoral, în modul şi conform procedurii stabilite pentru desfăşurarea alegerilor.

Alegerile repetate le decretează Comisia Electorală Provincială.

Alegerile repetate se desfăşoară conform listei electorale stabilită pentru alegerile care au fost anulate, în afara cazului în care alegerile au fost anulate din cauza incorectitudinilor în stabilirea listei electorale.

În cazul alegerilor repetate, rezultatele definitive ale alegerilor se stabilesc în urma votării repetate.

Articolul 51

În conformitate cu dispoziţiile prezentei hotărâri, când deptuatului îi încetează mandatul înainte de expirarea termenului pentru care a fost ales, acesta se atribuie noului deputat, în modul prevăzut la prezentul articol.

În conformitate cu dispoziţiile prezentei hotărâri, când deputatului îi încetează mandatul înainte de expirarea termenului pentru care a fost ales, acesta se atribuie primului candidat care urmează pe aceeaşi listă electorală, căruia nu i-a fost atribuit mandatul de deputat.

În cazul în care  deputatului care a fost ales de pe lista electorală coaliţională  îi încetează mandatul înainte de expirarea termenului pentru care a fost ales, acesta se atribuie primului candidat următor de pe lista electorală căruia nu i-a fost atribuit mandat, şi care aparţine aceluiaşi partid politic. Dacă un asemenea candidat nu există, mandatul se atribuie primului candidat următor de pe aceeaşi listă electorală coaliţională căruia nu i-a fost atribuit mandatul de deputat.

Candidatul căruia i-a fost atribuit mandatul de deputat şi căruia i-a încetat mandatul pe motivul preluării funcţiei de membru al Guvernului Provincial, i se va atribui din nou mandatul în aceeaşi componenţă a Adunării, sub următoarele condiţii:

- dacă candidatului i-a încetat funcţia de membru al Guvernului Provincial;
- dacă există loc vacant de deputat care aparţine aceleaşi liste electorale;
- dacă candidatul a înaintat Comisiei Electorale Provinciale cerere pentru atribuirea mandatului de deputat.

Când deputatului îi încetează mandatul înainte de expirarea termenului pentru care a fost ales, în cazurile prevăzute la alineatul 1 al prezentului articol, iar pe lista electorală de pe care deputatul a fost ales nu există candidaţi pentru care semnatarul listei electorale nu a primit mandat, mandatul aparţine semnatarului listei electorale care are următorul cel mai mare cât, iar pentru el nu a primit mandat.

Mandatul noului deputat durează până la expirarea mandatului deputatului căruia i-a încetat mandatul.

În cazurile prevăzute la alineatele 2, 3 şi 5 ale prezentului articol, înaintea stabilirii mandatului, candidatului i se cere avizul în scris că acceptă mandatul.

VII STABILIREA ŞI PUBLICAREA REZULTATELOR
TOTALE ALE ALEGERILOR

Articolul 52

Comisia Electorală Provincială stabileşte şi comunică rezultatele totale ale alegerilor în termen de 96 de ore după închiderea secţiilor de votare.

Rezultatele totale ale alegerilor se publică în „Buletinul oficial al P.A.V.”.

VIII  ÎNCETAREA MANDATULUI

Articolul 53

Deputatului îi încetează mandatul înainte de expirarea termenului pentru care a fost ales:

1) prin demisionare;
2) dacă printr-o hotărâre judecătorească definitivă a fost condamnat la o pedeapsă necondiţionată cu închisoarea de cel puţin şase luni;
3) dacă printr-o hotărâre definitivă a fost privat de capacitatea de exerciţiu;
4) prin preluarea serviciului, respectiv a funcţiilor care, în conformitate cu  legea respectiv cu această hotărâre, sunt incompatibile cu funcţia de deputat;
5) dacă îi încetează domiciliul pe teritoriul provinciei;
6) prin pierderea cetăţeniei;
7) prin deces.

Deputatul îşi prezintă personal demisia preşedintelui Adunării, autentificată la organul competent pentru autentificarea semnăturilor, în termen de trei zile de la data autentificării.

Deputatului îi încetează mandatul pe data apariţiei cazului prevăzut al alineatul 1 al prezentului articol.

Data încetării mandatului o constată Adunarea la prima  şedinţă următoare care are loc după primirea  informaţiei privind motivele încetării mandatului deputatului.

IX PROTECŢIA DREPTULUI ELECTORAL

Articolul 54

Organele competente pentru desfăşurarea alegerilor sunt obligate ca pe durata procedurii electorale, să informeze alegătorii despre drepturile lor electorale şi despre modul de protecţie a acestor drepturi.

Articolul 55

Fiecare alegător, candidat  sau semnatar al listei electorale are dreptul să înainteze contestaţie Comisiei Electorale Provinciale din cauza lezării dreptului electoral sau a procedurii electorale.

Contestaţia împotriva hotărârii, acţiunii sau omisiunii comitetului electoral se înaintează Comisiei Electorale Provinciale.

Contestaţia se înaintează în termen de 24 de ore de la adoptarea hotărârii, respectiv de când a avut loc acţiunea pe care semnatarul contestaţiei o consideră nereglementară, respectiv de când s-a produs omisiunea.

Articolul 56

Comisia Electorală Provincială va emite în termen de 48 de ore de la primirea contestaţiei o decizie pe care o va remite semnatarului contestaţiei.

Dacă Comisia Electorală Provincială acceptă contestaţia, va anula hotărârea sau acţiunea.

Dacă Comisia Electorală Provincială, în urma contestaţiei, nu va emite o decizie privind termeni prevăzuţi în prezenta hotărâre, se va considera că contestaţia nu este acceptată.

Articolul 57

Împotriva deciziei Comisiei Electorale Provinciale prin care contestaţia a fost respinsă, precum şi aceleia prin care contestaţia a fost acceptată, se poate înainta recurs tribunalului competent.

Recursul se înaintează prin intermediul Comisiei Electorale Provinciale în termen de 48 de ore de la primirea deciziei.

Comisia Electorală Provincială este obligată ca, în termen de 24 de ore de la primirea recursului, să remită Tribunalului Administrativ recursul şi toate actele necesare.

Articolul 58

Dacă tribunalul adoptă recursul, acţiunea electorală respectivă, respectiv alegerile, vor fi repetate cel târziu în termen de 10 zile.

X OBSERVATORII

Articolul 59

Reprezentanţii interesaţi ai organizaţiilor nonguvernamentale autohtone, reprezentanţii  altor state, ai organizaţiilor internaţionale corespunzătoare, ai mass media din ţară şi străinătate (în continuare: observatorii) pot urmări întrega decurgere a alegerilor, activitatea organelor pentru desfăşurarea alegerilor şi stabilirea rezultatelor alegerilor.

Articolul 60

Organele pentru desfăşurarea alegerilor îi asigură observatorului condiţii pentru urmărirea decurgerii alegerilor şi activitatea organelor pentru desfăşurarea alegerilor, iar prezenţa lor se introduce  în procesul - verbal.

Articolul 61

Observatorii pot să asiste la activitatea organelor pentru desfăşurarea alegerilor fără dreptul de a participa la ele.

Articolul 62

Comisia Electorală Provincială va adopta Îndrumarea privind modul de aplicare a dispoziţiilor prevăzute la articolul 59 până la articolul 61 din prezenta hotărâre.

XI CHELTUIELILE DE DESFĂŞURARE A ALEGERILOR

Articolul 63

Mijloacele pentru activitatea organelor pentru desfăşurarea alegerilor, materialul electoral şi alte cheltuieli de desfăşurare a alegerilor se asigură în bugetul Provinciei, în cadrul mijloacelor stabilite în bugetul Adunării.

Pentru adrese şi alte acte în cadrul procedurii electorale nu se plăteşte taxă.

XII  DISPOZIŢII SANCŢIONATORII

Articolul 64

Cu amendă de 5.000 până la 50.000 dinari va fi sancţionată pentru contravenţie organizaţia care procedează contrar dispoziţiilor articolului 21 din prezenta hotărâre.

Pentru contravenţia prevăzută la alineatul 1 al prezentului articol va fi sancţionată şi persoana responsabilă a organizaţiei cu amendă de 250  până la 25.000 dinari.

Pentru contravenţia prevăzută la alineatul 1 al prezentului articol va fi sancţionată şi persoana care publică evaluarea rezultatelor alegerilor sau rezultatele prealabile ale alegerilor cu amendă de 250 până la 25.000 dinari.

Articolul 65

Cu amendă de 5.000 până la 500.000 dinari va fi sancţionat pentru contravenţie partidul politic, respectiv altă organizaţie politică (sau altă persoană juridică) care contrar dispoziţiilor articolului 22, alineatul 9 din prezenta hotărâre afişează simbolurile partidelor politice sau ale altor organizaţii politice şi alt material de propagandă.

Pentru contravenţiile prevăzute la alineatul 1 al prezentului articol se va sancţiona şi persoana responsabilă a organizaţiei politice (sau altă persoană juridică) cu amendă de 250 până la 25.000 dinari.

Articolul 66

Cu amendă de 250 până la 25.000 dinari va fi sancţionată pentru contravenţie persoana care la însăşi secţia de votare foloseşte celularul sau alte mijloace de legătură şi comunicaţii (articolul 22, alineatul 10 din prezenta hotărâre).

Articolul 67

Cu amendă de 250 până la 25.000 dinari va fi sancţoniată pentru conravenţie persoana care se reţine la secţia de votare, dar n-are drept nici obligaţii stabilite în prezenta hotărâre (articolul 22, alineatul 11 din prezenta hotărâre).

XIII DISPOZIŢII TRANZITORII ŞI FINALE

Articolul 68

Prin data intrării în vigoare a prezentei hotărârii se abrogă Hotărârea Adunării Provinciei privind alegerea deputaţilor în Adunarea Provinciei Autonome Voivodina („Buletinul oficial al P.A. Voivodina”, numărul 3/2012).

Articolul 69

Prin data intrării în vigoare a prezentei hotărârii se abrogă Hotărârea Adunării Provinciei privind circumscripţiile electorale pentru alegerea deputaţilor  în Adunarea Provinciei Autonome Voivodina („Buletinul oficial al P.A. Voivodina”, numerele 12/2004, 16/2004-rect. şi 18/2009-schimbarea denumirii actului).

Articolul 70

Prezenta hotărâre intră în vigoare a opta zi de la data publicării ei în "Buletinul oficial al Provinciei Autonome Voivodina".

ADUNAREA PROVINCIEI AUTONOME VOIVODINA

Novi Sad, 6 iunie 2014

PREŞEDINTELE
ADUNĂRII P.A. VOIVODINA

s.s. Pásztor István
(Pásztor István, s.k.)