Pokrajinské parlamentné uznesenie o voľbe poslancov do Zhromaždenia Autonómnej pokrajiny Vojvodiny

(Úradný vestník APV číslo br. 23/2014)

Podľa článku 31 odsek 1 písmeno 10 Štatútu Autonómnej pokrajiny Vojvodiny (Úradný vestník APV číslo 20/2014)

Zhromaždenie Autonómnej pokrajiny Vojvodiny na zasadnutí 06. júna 2014 vynieslo

POKRAJINSKÉ PARLAMENTNÉ UZNESENIE
O VOĽBE POSLANCOV ZHROMAŽDENIA AUTONÓMNEJ POKRAJINY VOJVODINY

I. ZÁKLADNÉ USTANOVENIA

Článok 1

Týmto uznesením sa upravuje voľba a zánik mandátu poslancov Zhromaždenia Autonómnej pokrajiny Vojvodiny  (ďalej: poslanci).

Všetky podstatné mená, ktoré sa v tomto uznesení používajú v mužskom rode, súčasne zahrnujú aj podstatné mená v ženskom rode.

Podstatné mená, ktoré označujú  služobné postavenia a funkcie v orgánoch Autonómnej pokrajiny Vojvodiny, sa používajú v tvare, ktorý vyjadruje prirodzený rod osoby, ktorá je ich nositeľom.

Článok 2

Občania volia poslancov na základe slobodného, všeobecného, rovnakého a priameho volebného práva, tajným hlasovaním.

Právo voliť a byť zvolený za poslanca má občan, ktorý má volebné právo a ktorého bydlisko je na území Autonómnej pokrajiny Vojvodiny (ďalej: pokrajina).

Článok 3

Právo voliť poslanca má občan Srbskej republiky, ktorý dovŕšil 18 rokov života, je spôsobilý na právne úkony a má bydlisko na území pokrajiny (ďalej: volič).

Za poslanca môže byť zvolený občan Srbskej republiky, ktorý dovŕšil 18 rokov života, je spôsobilý na právne úkony a má bydlisko na území pokrajiny.

Článok 4

Nikto nemá právo, podľa akéhokoľvek podkladu, znemožňovať alebo donucovať občana, aby hlasoval, aby niesol zodpovednosť za hlasovanie a žiadať si od neho, aby sa vyjadril, za koho hlasoval alebo prečo nehlasoval.

Zakazuje sa zbierať podpisy na pracovných miestach, ako aj každý druh výkonu nátlaku na občanov, aby svojím podpisom podporili kandidáta, resp. volebnú listinu.

Článok 5

Zhromaždenie Autonómnej pokrajiny Vojvodiny (ďalej: zhromaždenie) má 120 poslancov, ktorí sa volia na štyri roky.

Článok 6

Poslanci sa volia v Autonómnej pokrajine Vojvodine ako jednej volebnej jednotke, na základe listín politických strán (stranícká volebná listina), koalície politických strán alebo koalície politickej strany a skupiny občanov (koaličná volebná listina) alebo skupiny občanov (volebná listina skupiny občanov).

Článok 7

Poslanec nemôže byť zamestnaný v pokrajinskom orgáne. Odo dňa potvrdenia poslaneckého mandátu zamestnancovi v pokrajinskom orgáne pracovný pomer spočíva.

II. VYPÍSANIE VOLIEB

Článok 8

Voľby poslancov vypisuje predseda zhromaždenia 90 dní pred  uplynutím mandátu zhromaždenia tak, aby sa voľby ukončili v nasledujúcich 60. dňoch.

Predseda zhromaždenia vypisuje voľby aj pred lehotou určenou v odseku 1 tohto článku v prípadoch predčasného zániku mandátu zhromaždenia, ak sa v 90-dňovej lehote po ustanovení nezvolí Pokrajinská vláda; ak zhromaždenie nezvolí nové zloženie Pokrajinskej vlády za 60 dní po dni uvoľnenia, resp. po dni konštatácie demisie predsedu Pokrajinskej vlády, v súlade so štatútom.

Predseda zhromaždenia vypisuje voľby v 30-dňovej lehote po vzniku prípadu z odseku 2 tohto článku.

Dňom ustanovenia zhromaždenia zaniká funkcia poslancov, ktorých mandát uplynul.

Článok 9

Odo dňa vypísania po deň konania volieb nemôže uplynúť menej ako 30 dní ani viac ako  60 dní.

Uznesením o vypísaní volieb sa určuje deň konania volieb, ako aj deň, od ktorého začínajú plynúť lehoty na výkon volebných úkonov.  

Uznesenie o vypísaní volieb sa uverejňuje v Úradnom vestníku Autonómnej pokrajiny Vojvodiny (ďalej: Úradný vestník APV).

Článok 10

Nasledujúci deň po vypísaní volieb poslancov príslušný orgán oznamom oboznamuje voličov, že môžu navrhovať zápis, doplnenie alebo opravu voličského zoznamu, spôsobom určeným zákonom.

III. ORGÁNY NA USKUTOČŇOVANIE VOLIEB

Článok 11

Orgány na uskutočnenie volieb sú pokrajinská volebná komisia a volebné výbory.

Pokrajinská volebná komisia sa menuje na štyri roky.

Volebné výbory sa menujú pre každé voľby.

Článok 12

Členovia orgánov na uskutočnenie volieb poslancov a ich zástupcovia musia mať volebné právo a bydlisko na území pokrajiny.

Členom orgánov na uskutočnenie volieb a ich zástupcom zaniká funkcia v týchto orgánoch, keď prijmú kandidatúru na poslancov.

Článok 13

Orgány na uskutočnenie volieb sú nezávislé vo svojej práci a pracujú podľa zákona, tohto uznesenia  a iných predpisov, vynesených podľa zákona a tohto uznesenia.

Orgány na uskutočnenie volieb sa uznášajú väčšinou hlasov svojich členov.

Všetky orgány a organizácie sú povinné poskytovať pomoc orgánom na uskutočnenie volieb  a doručovať im údaje, ktoré sú im potrebné pre prácu.

Členovia a zástupcovia členov orgánov na uskutočnenie volieb nemôžu byť osoby, ktoré sú navzájom príbuzné v priamej línii, bez ohľadu na stupeň príbuzenstva, v bočnej línii záverečne s tretím stupňom príbuzenstva, a v švagrovskom príbuzenstve záverečne s druhým stupňom príbuzenstva, ako ani manželia a osoby, ktoré sú vo vzájomnom vzťahu osvojiteľa alebo osvojenca, resp. opatrovníka a opatrovanca.

Ak sú orgány na uskutočnenie volieb založené v rozpore s ustanovením odseku 4 tohto článku, tento orgán sa rozpustí a voľby, resp. hlasovanie sa zopakujú.

Článok 14

Orgány na uskutočnenie volieb  pracujú v stálom a rozšírenom zložení.

Právo určiť člena orgánu na uskutočnenie volieb v rozšírenom zložení má podávateľ potvrdenej a vyhlásenej volebnej listiny, ktorý navrhol najmenej polovicu kandidátov z celkového počtu poslancov, ktorý sa volí.

Dvaja alebo viacerí podávatelia volebnej listiny môžu určiť spoločného splnomocneného člena do orgánu na uskutočnenie volieb.

Členovia orgánov na uskutočnenie volieb v stálom a rozšírenom zložení majú rovnaké práva a povinnosti v orgánoch na uskutočnenie volieb.

Členovia orgánov na uskutočnenie volieb majú zástupcov, na ktorých sa uplatňujú všetky ustanovenia tohto uznesenia o voľbe, právach a povinnostiach členov orgánov na uskutočnenie volieb.

Článok 15

V súlade s článkom 14 a 17 tohto uznesenia pokrajinská volebná komisia rozhodnutím určuje, že podávateľ volebnej listiny splnil podmienky na určenie svojho člena a jeho zástupcu do rozšíreného zloženia pokrajinskej volebnej komisie v 48-hodinovej lehote po vyhlásení volebnej listiny.

Rozhodnutie o splnení alebo nesplnení podmienok na určenie predstaviteľa podávateľa volebnej listiny pokrajinská volebná komisia doručuje podávateľovi volebnej listiny, na adresu uvedenú na volebnej listine, v 24-hodinovej lehote  po hodine vynesenia rozhodnutia.

Podávateľ volebnej listiny doručuje pokrajinskej volebnej komisii návrh kandidáta na člena a jeho zástupcu v rozšírenom zložení pokrajinskej volebnej komisie v 48-hodinovej lehote po hodine prijatia rozhodnutia o splnení podmienok na určenie predstaviteľa v rozšírenom zložení pokrajinskej volebnej komisie.

Predstaviteľ podávateľa volebnej listiny sa stáva člen pokrajinskej volebnej komisie v rozšírenom zložení v 24-hodinovej lehote po vynesení rozhodnutia.

Predstaviteľom podávateľa volebnej listiny zaniká právo na členstvo v rozšírenom zložení pokrajinskej volebnej komisie dňom ustálenia výsledkov volieb.

Zánik práva na členstvo v rozšírenom zložení člena a zástupcu člena pokrajinská volebná komisia konštatuje osobitným aktom.

Členovia rozšíreného zloženia a ich zástupcovia musia byť diplomovaní právnici.

Článok 16

Pokrajinská volebná komisia v stálom zložení pozostáva z predsedu a desiatich členov.

Predsedu pokrajinskej volebnej komisie menuje zhromaždenie na základe návrhu predsedu zhromaždenia.

Členov pokrajinskej volebnej komisie menuje zhromaždenie na základe návrhu poslaneckých skupín v zhromaždení.

Pokrajinská volebná komisia má tajomníka, ktorý je tajomník zhromaždenia alebo jeho zástupca. On sa zúčastňuje sa v práci pokrajinskej volebnej komisie, bez práva na rozhodovanie.  

Predseda pokrajinskej volebnej komisie, jej členovia a tajomník majú zástupcov.

Predseda, členovia a tajomník pokrajinskej volebnej komisie, ako aj ich zástupcovia, musia byť diplomovaní právnici s najmenej trojročnou skúsenosťou v odbore.

Akt o menovaní členov pokrajinskej volebnej komisie sa uverejňuje v Úradnom vestníku Autonómnej pokrajiny Vojvodiny.

Článok 17

Pokrajinská volebná komisia:

1. stará sa o uskutočnenie volieb, v súlade s týmto uznesením,
2. určuje  a uverejňuje volebné miesta v Úradnom vestníku Autonómnej pokrajiny Vojvodiny,
3. zriaďuje volebné výbory a menuje ich členov,
4. ustaľuje počet potrebných hlasovacích lístkov,
5. organizuje technické prípravy na voľbu poslancov,
6. doručuje údaje o voľbách orgánom príslušným pre zhromažďovanie údajov,
7. zlaďuje prácu orgánov na uskutočnenie volieb a dáva im pokyny na uskutočnenie postupu volieb poslancov,
8. predpisom určuje formuláre dôležité pre prácu orgánov na uskutočnenie volieb, spôsob doručovania údajov komisii a vynáša akty na výkon volebných úkonov určených týmto uznesením,
9. poskytuje vysvetlenia o uplatňovaní ustanovení tohto uznesenia,
10. ustaľuje a uverejňuje celkové výsledky volieb,
11. podáva zhromaždeniu správu o uskutočnených voľbách,
12. ustaľuje a uverejňuje celkový počet voličov,
13. určuje, či sú volebné listiny zostavené a odovzdané v súlade s týmto uznesním,
14. vynáša rozhodnutie o vyhlásení volebnej listiny,
15. vynáša rozhodnutie o vyhlásení súhrnnej volebnej listiny,
16. pripravuje a overuje hlasovacie lístky,
17. vynáša uznesenie o pridelení poslaneckých mandátov,
18. predpisom určuje spôsob previerky pravosti podpisov a iných údajov z formulárov z článku 31 tohto uznesenia,
19. vykonáva iné úkony určené týmto uznesením.

Článok 18

Volebný materiál sa ochraňuje najmenej štyri roky.

Pokrajinská volebná komisia určuje spôsob nakladania a ochrany volebného materiálu.

Článok 19

Volebný výbor priamo vedie hlasovanie o voľbe, zabezpečuje náležitosť a tajnosť hlasovania a ustaľuje výsledky hlasovania na volebnom mieste.

V deň volieb, pred začiatkom hlasovania, volebný výbor určuje, či je pripravený volebný materiál pre to volebné miesto úplný a náležitý, či sa volebné miesto upravilo spôsobom, ktorý zabezpečuje tajnosť hlasovania a či sa hlasovanie môže začať, čo zapisuje do zápisnice o svojej práci.

Volebný výbor v stálom zložení pozostáva z predsedu a najmenej dvoch členov, ktorí majú zástupcov.

Volebný výbor sa menuje najneskôr do desiatich dní predo dňom určeným na uskutočnenie volieb.

Ak sa súčasne konajú aj voľby národných poslancov Národného zhromaždenia alebo voľby výborníkov obecného, resp. mestského zhromaždenia, úkony volebných výborov na uskutočnenie volieb poslancov zhromaždenia môžu vykonávať výbory zriadené pre voľby národných poslancov Národného zhromaždenia alebo voľby výborníkov obecného, resp. mestského zhromaždenia, ak sa tak určilo aktom pokrajinskej volebnej komisie.

IV. PREDSTAVOVANIE KANDIDÁTOV Z VOLEBNÝCH LISTÍN

Článok 20

Podávatelia kandidátnej listiny, resp. volebnej listiny majú právo vo verejnoprávnych médiách informovať občanov o programoch, aktivitách, ako aj navrhnutých kandidátoch, v súlade s ustanoveniami tohto uznesenia.

Verejnoprávne médiá zabezpečia kandidátom na poslancov, resp. ich navrhovateľom, aby pod rovnakými podmienkami uvádzali a zdôvodňovali volebné programy, prihliadajúc na pomerné a rovnoprávne zastúpenie kandidátov všetkých navrhovateľov.

Článok 21

Volebná propaganda prostredníctvom verejnoprávnych médií a verejných zhromaždení a uverejňovanie odhadov volebných výsledkov sú zakázané 48 hodín predo dňom konania volieb a v deň konania volieb po zatvorenie volebných miest.

V. VŠEOBECNÉ USTANOVENIA O USKUTOČNENÍ VOLIEB

Článok 22

Volič hlasuje osobne.

Volič hlasuje na volebnom mieste, na ktorom je zapísaný vo výpise z voličského zoznamu.

Volič môže hlasovať aj mimo volebného miesta, na ktorom je zapísaný vo výpise z voličského zoznamu, podľa podmienok a spôsobu určených zákonom.

Spôsob hlasovania mimo volebného miesta, ako aj počet voličov, ktorí hlasovali takýmto spôsobom, sa zapisujú do zápisnice o práci volebného výboru.

Občania na dočasnej práci alebo pobyte v zahraničí počas konania volieb hlasujú na volebnom mieste v poslednom bydlisku na území pokrajiny.

Najneskôr desať dní predo dňom volieb volebná komisia uverejňuje, ktoré volebné miesta sa určili vo volebnej jednotke, ich poradové čísla a okrsky, z ktorých budú voliči hlasovať na tých miestach.

Každému voličovi najneskôr päť dní pred konaním volieb sa doručuje oznámenie o dni a čase konania volieb, s číslom a adresou volebného miesta, na ktorom sa hlasuje a číslom, pod ktorým je zapísaný vo výpise z voličského zoznamu.

Pre každé volebné miesto sa určuje osobitná miestnosť.

Na volebnom mieste a na 50 metrov od volebného miesta sa nesmú vyvesovať symboly politických strán, resp. iných politických organizácií a iný propagačný materiál.

Na samom volebnom mieste na nesmú používať mobilné telefóny alebo iné prostriedky spojov a komunikácie.

Zakazuje sa zdržiavať sa na volebnom mieste všetkým osobám, ktoré nemajú práva a povinnosti určené týmto uznesením.     

Článok 23

Volebné miesta sa otvárajú o 7,00 a zatvárajú sa o 20,00 hodine.

Voličom, ktorí sú prítomní na volebnom mieste v čase zatvorenia, sa umožňuje hlasovať.

Ak na volebnom vznikne nepokoj, volebný výbor môže prerušiť hlasovanie, kým sa neuvedie poriadok. Čas prerušenia hlasovania a dôvody prerušenia hlasovania sa zapisujú do zápisnice.

Ak sa hlasovanie pre nepokoj prerušilo viac ako o hodinu, hlasovanie  sa predlžuje o toľko času, o koľko trvalo prerušenie.

Článok 24

Kým trvá hlasovanie, musia byť prítomní všetci členovia volebného výboru alebo ich zástupcovia.

Volebný výbor preveruje volebnú schránku za prítomnosti voliča, ktorý prvý prišiel na volebné miesto. Výsledok kontroly sa zapisuje do kontrolného lístka, ktorý podpisujú členovia volebného výboru a volič, ktorý prvý prišiel na volebné miesto.

Do volebnej schránky sa vkladá kontrolný lístok a potom sa ona za prítomnosti prvého voliča zapečaťuje, čo sa zapisuje do zápisnice o práci volebného výboru.

Po otvorení volebnej schránky sa najprv preveruje, či je v nej kontrolný lístok. Ak vo volebnej schránke nie je kontrolný lístok, volebný výbor sa rozpúšťa a menuje sa nový a hlasovanie sa na tom volebnom mieste opakuje.

Formulár kontrolného lístka a spôsob pečatenia volebnej schránky predpisom určuje pokrajinská volebná komisia.

VI. VOLEBNÁ LISTINA

A) KANDIDOVANIE

Článok 25

Kandidáta na poslanca môžu navrhovať politické strany, koalície viacerých politických strán, skupina občanov, koalície politických strán a skupiny občanov, ktoré svojimi podpismi podporí najmenej 6000 voličov pre volebnú listinu.

Skupinu občanov v zmysle tohto uznesenia zakladá písomnou dohodou najmenej desať voličov, ktorých podpisy musia byť overené v súde a ona musí mať názov.

Politické strany národnostných menšín a koalície politických strán národnostných menšín môžu navrhovať kandidátov na poslancov, ktorých svojimi podpismi podporí najmenej 3000 voličov pre volebnú listinu.

V mene politickej strany alebo skupiny občanov návrh z odseku 1 tohto článku môže podať len osoba, ktorú politická strana alebo skupina občanov oprávnila.

Článok 26

Volebná listina sa doručuje pokrajinskej volebnej komisii  najneskôr 15 dní predo dňom určeným na uskutočnenie volieb.

Spolu s volebnou listinou sa pokrajinskej volebnej komisii doručuje nasledujúca dokumentácia:

1) potvrdenie o volebnom práve pre každého kandidáta z volebnej listiny, v ktorom sa uvádza meno a priezvisko, dátum narodenia, povolanie a rodné číslo občana,
2) písomné vyhlásenie kandidáta, že prijíma kandidatúru,
3) potvrdenie o bydlisku kandidáta,
4) písomný súhlas nositeľa listiny,
5) oprávnenie osôb, ktoré podávajú volebnú listiny,
6) osvedčenie o občianstve,
7) overené podpisy voličov, ktorí podporili určitú volebnú listinu.

Ak volebnú listinu navrhla koalícia viacerých politických strán alebo koalícia politických strán a skupiny občanov, spolu s volebnou istinou sa záväzne odovzdáva aj písomná koaličná dohoda, ktorou sa upravujú vzájomné práva a povinnosti, a zvlášť spôsob rozvrhnutia mandátov.

Článok 27

Jedna osoba môže byť kandidát na poslanca len na jednej volebnej listine.

Podávateľ volebnej listiny určuje poradie kandidátov na listine.

Na volebnej listine spomedzi každých troch kandidátov podľa poradia na listine (prvé tri miesta, druhé tri miesta a tak do konca listiny) musí byť najmenej jeden kandidát, ktorý je príslušník menej zastúpeného pohlavia na listine.

Ak volebná listina nespĺňa podmienky z odseku 3 tohto článku, bude sa pokladať, že obsahuje nedostatky pre vyhlásenie volebnej listiny, a navrhovateľ listiny sa vyzve, v súlade s týmto uznesením, odstrániť nedostatky listiny. Ak navrhovateľ listiny neodstráni nedostatky z odseku 4 tohto článku, pokrajinská volebná komisia zamietne vyhlásenie volebnej listiny, v súlade s týmto uznesením.

Článok 28

Podávateľ volebnej listiny stratí právo navrhnúť nového kandidáta, ak sa po vynesení rozhodnutia o vyhlásení volebnej listiny kandidát právoplatným súdnym rozhodnutím pozbaví spôsobilosti na právne úkony, stratí občianstvo Srpskej republiky, vzdá sa kandidatúry alebo ak vznikne jeho smrť.

Miesto na volebnej listine kandidátov z odseku 1 tohto článku zaujme kandidát, ktorý je podľa poradia nasledujúci na volebnej listine.

Článok 29

Podávateľ volebnej listiny môže stiahnuť volebnú listinu najneskôr do dňa ustaľovania súhrnnej volebnej listiny.

Stiahnutím volebnej listiny zaniká funkcia predstaviteľa podávateľa listiny vo všetkých orgánoch na uskutočnenie volieb, ako aj všetky práva, ktoré mu v tom statuse podľa ustanovení tohto uznesenia patria.

Článok 30

Názov volebnej listiny sa určuje podľa názvu politickej strany, ktorá odovzdala listinu, a do názvu sa môže zaradiť aj meno a priezvisko osoby, ktorú politická strana určila ako nositeľa volebnej listiny.

Ak dve alebo viac politických strán odovzdajú spoločnú volebnú listinu, názov volebnej listiny a najviac dvaja nositelia volebnej listiny sa určujú dohodou.

Spolu s názvom volebnej listiny skupiny občanov podávateľ bližšie určuje označenie tej listiny, a do názvu sa môže zapojiť meno a priezvisko osoby, ktorú skupina občanov určila ako nositeľa volebnej listiny.

Osoba určená ako nositeľ volebnej listiny môže byť kandidát na poslanca.

Článok 31

Pokrajinská volebná komisia predpisom určuje formu a obsah formulára na podpisy voličov, ktorí podporujú volebnú listinu a dáva ho k dispozícii účastníkom volieb v 5-dňovej lehote po dni určenom na začiatok volebných úkonov.

Podávateľ volebnej listiny určuje oprávnené osoby na zbieranie podpisov voličov, ktoré podporujú volebnú listinu a vydáva im aj potrebné oprávnenie na zbieranie podpisov.

Formulár oprávnenia pre osoby z odseku 2 tohto článku predpisom určuje pokrajinská volebná komisia.

Volič môže svojím podpisom podporiť volebnú listinu len jedného navrhovateľa.

Článok 32

Pokrajinská volebná komisia vyhlasuje stranícku volebnú listinu, koaličnú volebnú listinu alebo volebnú listinu skupiny občanov ihneď po prijatí volebnej listiny a prijatí zodpovedajúcej dokumentácie, a najneskôr v 24-hodinovej lehote po prijatí volebnej listiny.

Rozhodnutieo vyhlásení volebnej listiny z odseku 1 tohto článku pokrajinská volebná komisia doručuje neodkladne podávateľovi.

Článok 33

Ak pokrajinská volebná komisia zistí, že volebná listina nebola predložená načas, vynesie rozhodnutie o jej zamietnutí.

Ak pokrajinská volebná komisia zistí, že volebná listina obsahuje nenáležitosti, ktoré sú prekážkou pre jej vyhlásenie v súlade s týmto uznesením, vynesie v 24-hodinovej lehote po prijatí volebnej listiny záver, ktorým sa podávateľovi volebnej listiny ukladá najneskôr v 48-hodinovej lehote po hodine doručenia záveru tieto nenáležitosti odstrániť. Tým záverom sa súčasne podávateľovi volebnej listiny poukáže na úkony, ktoré má z dôvodu odstránenia nenáležitostí vykonať.

Ak pokrajinská volebná komisia zistí, že sa nenáležitosti volebnej listiny neodstránili alebo že sa neodstránili v stanovenej lehote, vynesie v nasledujúcich 24 hodinách rozhodnutie, ktorým sa zamieta vyhlásenie volebnej listiny.

Článok 34

Súhrnnú volebnú listinu ustaľuje pokrajinská volebná komisia a ona obsahuje všetky volebné listiny, s osobnými menami všetkých kandidátov a údajmi o roku narodenia, povolaní a bydlisku.

Poradie volebných listín, s osobami všetkých kandidátov, na súhrnnej volebnej listine sa určuje podľa poradia ich vyhlásenia.

Súhrnnú volebnú listinu pokrajinská volebná komisia uverejňuje v Úradnom vestníku Autonómnej pokrajiny Vojvodiny.  

Každý podávateľ volebnej listiny má právo v 48-hodinovej lehote po dni uverejnenia súhrnnej volebnej listiny vykonať, osobou ním oprávnenou, nahliadnutie do všetkých odovzdaných volebných listín a dokumentácie k ním pripojenej.

B) USKUTOČNENIE VOLIEB

Článok 35

Pokrajinská volebná komisia načas pripravuje volebný materiál (potrebný  počet hlasovacích lístkov, osobitné služobné obálky na hlasovanie, formulár zápisnice o práci volebného výboru a iné) a doručuje ho volebným výborom najneskôr v 48-hodinovej lehote predo dňom konania volieb.

Článok 36

Hlasovacie lístky pripravuje a overuje pokrajinská volebná komisia.

Pokrajinská volebná komisia ustaľuje celkový počet hlasovacích lístkov, ktorý musí byť rovnaký ako  počet voličov zapísaných do voličského zoznamu obcí.

Pokrajinská volebná komisia určuje počet rezervných hlasovacích lístkov, ktorý nemôže byť vyšší ako 0,3%  celkového počtu hlasovacích lístkov.

Hlasovacie lístky sa tlačia na jednom mieste.

Podávateľ volebnej listiny doručuje pokrajinskej volebnej komisii meno osoby, ktorá má právo byť prítomná pri tlačení, počítaní, balení hlasovacích lístkov a ich doručení orgánom príslušným pre uskutočnenie volieb.

Pre obce, v ktorých sa úradne používajú jazyky a písma národnostných menšín, hlasovacie lístky sa tlačia dvojjazyčne alebo viacjazyčne.

Pokrajinská volebná komisia ustaľuje formu a výzor hlasovacích lístkov, spôsob a kontrolu ich tlačenia a doručovanie a manipulovanie s hlasovacími lístkami.

Článok 37

Hlasovací lístok obsahuje:

1) poradové číslo, ktoré sa kladie pred názov volebnej listiny,
2) názvy volebných listín, podľa poradia určeného na súhrnnej volebnej listine, s osobným menom prvého kandidáta na listine,
3) poznámku, že sa hlasuje len za jednu volebnú listinu zakrúžkovaním poradového čísla pred názvom tej listiny alebo názvu listiny.

Článok  38

Súhrnná volebná listina, s názvami volebných listín a menami všetkých kandidátov, musí byť počas hlasovania viditeľne vyvesená na volebnom mieste.

Obsah, formu a spôsob vyvesovania súhrnnej volebnej listiny z odseku 1 tohto článku predpisom určuje pokrajinská volebná komisia.

Článok 39

Predstavitelia podávateľov volebných listín a kandidáti na poslancov majú právo na nahliadnutie do volebného materiálu.

Nahliadnutie sa koná sa v služobných miestnostiach pokrajinskej volebnej komisie v dvojdňovej lehote odo dňa konania volieb.

Článok 40

Volič môže hlasovať len za jednu volebnú listinu na hlasovacom lístku.

Hlasuje sa zakrúžkovaním poradového čísla pred názvom volebnej listiny, za ktorú sa hlasuje alebo zakrúžkovaním názvu volebnej listiny.

C) USTAĽOVANIE VÝSLEDKOV VOLIEB

Článok 41

Po ukončení hlasovania volebný výbor začína s ustaľovaním výsledkov hlasovania na volebnom mieste.

Volebný výbor určuje počet nepoužitých hlasovacích lístkov a vkladá ich do osobitnej obálky, ktorú zapečatí, s označením na obálke, že ide o nepoužité hlasovacie lístky.

Podľa výpisu z voličského zoznamu volebný výbor určuje celkový počet voličov, ktorí hlasovali.

Keď sa volebná schránka otvorí, po previerke kontrolného lístka sa platné hlasovacie lístky oddeľujú od neplatných.

Volebný výbor konštatuje počet neplatných hlasovacích lístkov, zapisuje ho do zápisnice a neplatné hlasovacie lístky zapečaťuje v osobitnej obálke, s označením, že ide o neplatné hlasovacie lístky, a potom ustaľuje počet platných lístkov a počet hlasov pre každú volebnú listinu, čo tiež zapisuje do zápisnice.

Platné hlasovacie lístky sa kladú do osobitnej obálky s označením, že ide o platné hlasovacie lístky, ktorá sa potom zapečatí.

Neplatný hlasovací lístok je nevyplnený hlasovací lístok, lístok vyplnený tak, že nemožno zistiť, za ktorú volebnú listinu sa hlasovalo a lístok, na ktorom je zakrúžkovaná viac ako jedna volebná listina.

Ak je na hlasovacom lístku zakrúžkované meno a priezvisko prvého kandidáta na volebnej listine alebo je zakrúžkovaný názov alebo časť názvu volebnej listiny, resp. ak sú súčasne zakrúžkované poradové číslo a názov volebnej listiny a meno a priezvisko prvého kandidáta, taký volebný lístok je platný.

Ak sa zistí, že je počet hlasovacích lístkov vo volebnej schránke vyšší ako počet voličov, ktorí hlasovali, alebo sa vo volebnej schránke nenašiel kontrolný lístok, volebný výbor sa rozpúšťa a menuje sa nový a hlasovanie na tom volebnom mieste sa opakuje.

Článok 42

Volebný výbor po ustálení výsledkov hlasovania do zápisnice o svojej práci zapisuje: počet prijatých hlasovacích lístkov, počet nepoužitých hlasovacích lístkov, počet neplatných hlasovacích lístkov, počet platných hlasovacích lístkov, počet hlasov odovzdaných pre každú volebnú listinu, počet voličov podľa výpisu z voličského zoznamu a počet voličov, ktorí hlasovali.

Do zápisnice o práci volebného výboru sa zapisujú aj pripomienky a mienky členov volebného výboru, podávateľov volebných listín a spoločných predstaviteľov podávateľov volebných listín, ako aj všetky iné skutočnosti významné pre hlasovanie.

Zápisnicu o práci volebného výboru podpisujú všetci jeho členovia.

Článok 43

Zápisnica o práci volebného výboru sa vyhotovuje na predpisom stanovenom formulári, ktorý sa tlačí v šiestich vyhotoveniach.

V obciach, kde sa úradne používajú aj jazyky a písma národnostných menšín, zápisnica o práci volebného výboru sa tlačí dvojjazyčne alebo viacjazyčne.

Prvé vyhotovenie zápisnice s ustáleným volebným materiálom sa doručuje pokrajinskej volebnej komisii.

Druhé vyhotovenie zápisnice sa vyvesuje na volebnom mieste na verejné nahliadnutie.

Zvyšné štyri vyhotovenia zápisnice sa odovzdávajú predstaviteľom podávateľov volebných listín, ktoré získali najväčší počet hlasov na tom volebnom mieste, a to ihneď, ak podávateľ volebnej listiny má predstaviteľa vo volebnom výbore, a ak ho nemá, predstaviteľ podávateľa volebnej listiny môže prevziať vyhotovenie zápisnice od pokrajinskej volebnej komisie v 12-hodinovej lehote.

Článok 44

Keď zistí výsledky hlasovania, volebný výbor neodkladne, a najneskôr v 18-hodinovej lehote po zatvorení volebných miest, doručí pokrajinskej volebnej komisii zápisnicu o ustálení výsledkov hlasovania na volebnom mieste, výpis z voličského zoznamu, platné hlasovacie lístky v zapečatenej osobitnej obálke, nepoužité hlasovacie lístky v zapečatenej osobitnej obálke, neplatné hlasovacie lístky v zapečatenej osobitnej obálke, ako aj zvyšný volebný materiál.

Článok 45

V 96-hodinovej lehote po zatvorení volebných miest pokrajinská volebná komisia ustaľuje: celkový počet voličov zapísaných do voličského zoznamu; počet voličov, ktorý hlasoval na volebných miestach; celkový počet hlasovacích lístkov prijatých na volebných miestach; celkový počet nepoužitých hlasovacích lístkov; celkový počet neplatných hlasovacích lístkov; celkový počet platných hlasovacích lístkov; počet hlasov odovzdaných každej volebnej listine jednotlivo.

Pokrajinská volebná komisia ustaľuje výsledky volieb a o tom spisuje osobitnú zápisnicu.

Článok 46

Podávatelia volebných listín môžu pokrajinskej volebnej komisii prihlásiť osobu, ktorá bude mať právo byť prítomná pri štatistickom spracúvaní údajov v pokrajinskej volebnej komisii.

Článok 47

Každej volebnej listine patrí počet mandátov, ktorý je pomerný počtu získaných hlasov.

Pokrajinská volebná komisia ustaľuje počet mandátov, ktorý patrí každej volebnej listine.

V rozdeľovaní mandátov sa zúčastňujú volebné listiny, ktoré získali najmenej 5% hlasov celkového počtu hlasov voličov, ktorí hlasovali.

Politické strany národnostných menšín a koalícia politických strán národnostných menšín sa zúčastňujú v rozdeľovaní mandátov aj keď získajú menej ako 5% hlasov celkového počtu voličov, ktorí hlasovali.

Politické strany národnostných menšín sú všetky tie strany, ktorých základným cieľom je predstavovanie a zastupovanie záujmov národnostnej menšiny a ochrana a rozšírenie práv príslušníkov národnostných menšin, v súlade s domácimi a medzinárodnými štandardmi.

O tom, či podávateľ volebnej listiny má status politickej strany národnostnej menšiny, resp. koalície politických strán národnostných menšín, rozhoduje pokrajinská volebná komisia pri vyhlásení volebnej listiny, a na návrh podávateľa volebnej listiny, ktorý musí byť odovzdaný pri podaní volebnej listiny.

Článok 48

Pokrajinská volebná komisia rozdeľuje mandáty uplatnením systému najväčšieho podielu.

Mandáty sa rozdeľujú tak, že sa celkový počet hlasov, ktorý získala každá jednotlivá volebná listina, vydelí číslami od jeden po záverečne číslo 120.

Získané podiely sa triedia podľa veľkosti a zohľadňuje sa 120 najväčších podielov. Každá volebná listina dostane toľko mandátov, koľko jej tých podielov patrí.

Ak dve volebné listiny alebo viac volebných listín získajú rovnaké podiely, na základe ktorých sa prideľuje jeden mandát a nieto viac nerozdelených mandátov, mandát sa pridelí listine, ktorá získala celkovo väčší počet hlasov.

Ak žiadna volebná listina nezískala najmenej 5% hlasov, rozdeľovanie sa vykoná spôsobom určeným v odsekoch 1 až 3 tohto článku.

Článok 49

Mandáty, ktoré patria určitej volebnej listine sa prideľujú kandidátom z tej listiny, v súlade s ustanoveniami tohto uznesenia.

Pokrajinská volebná komisi najneskôr v desaťdňovej lehote odo dňa ustálenia výsledkov volieb všetky získané mandáty z volebnej listiny pridelí kandidátom podľa poradia na volebnej listine, začnúc od prvého kandidáta na listine.

Pokrajinská volebná komisia vydáva poslancovi osvedčenie o  zvolení.

Kandidát, ktorému sa pridelil mandát, v súlade s ustanoveniami odseku 2 tohto článku, môže pred potvrdením mandátu podať vyhlásenie o neprijatí mandátu pokrajinskej volebnej komisii. Vyhlásenie o neprijatí mandátu musí byť overené v orgáne príslušnom pre overovanie podpisov a odovzdané osobne v trojdňovej lehote odo dňa overenia.

V prípade z odseku 4 tohto článku pokrajinská volebná komisia pridelí mandát prvému nasledujúcemu kandidátovi z rovnakej volebnej listiny, ktorému nebol pridelený mandát poslanca.

V prípade z odseku 4 tohto článku, ak vyhlásenie o neprijatí podal kandidát z koaličnej volebnej listiny, pokrajinská volebná komisia mandát prideľuje prvému nasledujúcemu kandidátovi na volebnej listine, ktorému nebol pridelený mandát, a ktorý je príslušník rovnakej politickej strany, resp. skupiny občanov.  Ak taký nejestvuje, mandát sa pridelí prvému nasledujúcemu kandidátovi z rovnakej koaličnej volebnej listiny, ktorému nebol pridelený mandát poslanca.

D) OPÄTOVNÉ VOĽBY

Článok 50

Opätovné voľby sa konajú, ak pokrajinská volebná komisia alebo príslušný súd Srbska zrušia voľby pre nenáležitosti v uskutočnení volieb, v prípadoch určených týmto uznesením.

Ak sa voľby zrušia na jednotlivom volebnom mieste, hlasovanie sa zopakuje len na tom volebnom mieste.

Na volebných miestach, na ktorých sa volebný postup neuskutočnil v súlade s týmto uznesením, voľby sa zopakujú v sedemdňovej lehote po zistení nenáležitostí vo volebnom postupe, spôsobom a postupom určeným na uskutočňovanie volieb.

Opätovné voľby vypisuje pokrajinská volebná komisia.

Opätovné voľby sa konajú podľa volebnej listiny, ktorá sa ustálila pre voľby, ktoré boli zrušené,  vyjmúc ak sa voľby zrušili pre nenáležitosti pri ustaľovaní  volebnej listiny.

V prípade opätovných volieb sa konečné výsledky volieb ustaľujú po ukončení opätovného hlasovania.

Článok 51

V súlade s ustanoveniami tohto uznesenia, ak poslancovi pred uplynutím lehoty, do ktorej bol zvolený zanikne mandát, mandát sa prideľuje  novému poslancovi, spôsobom určeným týmto článkom.

V súlade s ustanoveniami tohto uznesenia, ak poslancovi pred uplynutím lehoty, do ktorej bol zvolený zanikne mandát, on sa prideľuje   prvému nasledujúcemu kandidátovi z rovnakej volebnej listiny, ktorému nebol pridelený poslanecký mandát.

Ak poslancovi, ktorý bol zvolený z koaličnej volebnej listiny pred uplynutím doby, do ktorej bol zvolený zanikne mandát, on sa prideľuje prvému nasledujúcemu kandidátovi na volebnej listine, ktorému nebol pridelený mandát, a ktorý je príslušník rovnakej politickej strany, resp. skupiny občanov. Ak taký nieto, mandát sa prideľuje prvému nasledujúcemu kandidátovi z rovnakej koaličnej volebnej listiny, ktorému nebol pridelený mandát poslanca.

Kandidátovi, ktorému bol pridelený poslanecký mandát, ktorému poslanecký mandát zanikol pre prevzatie funkcie člena pokrajinskej vlády, mandát sa opätovne prideľuje v rovnakom zložení zhromaždenia pod podmienkami:

- že kandidátovi zanikla funkcia člena pokrajinskej vlády,
- že jestvuje uvoľnené poslanecké miesto, ktoré patrí rovnakej volebnej listine,
- že pokrajinskej volebnej komisii kandidát podal žiadosť o pridelenie mandátu poslanca.

Ak poslancovi zanikne mandát pred uplynutím doby, do ktorej bol zvolený, v prípadoch z odseku 1 tohto článku, a na volebnej listine, z ktorej bol zvolený nieto kandidáti, pre ktorých podávateľ volebnej listiny nedostal mandát, on patrí  podávateľovi volebnej listiny, ktorý má nasledujúci najväčší podiel, a pre neho nedostal mandát.

Mandát nového poslanca trvá po uplynutie mandátu poslanca, ktorému zanikol mandát.

V prípadoch z odseku 2, 3 a 5 tohto článku, pred ustálením mandátu, od kandidáta sa obstaráva písomný súhlas, že prijíma mandát.

VII. USTAĽOVANIE A UVEREJŇOVANIE CELKOVÝCH VÝSLEDKOV VOLIEB

Článok 52

Výsledky volieb pokrajinská volebná komisia ustaľuje a uvereňuje v 96-hodinovej lehote po ukončení hlasovania.

Celkové výsledky volieb sa uverejňujú v Úradnom vestníku Autonómnej pokrajiny Vojvodiny.

VIII. ZÁNIK MANDÁTU

Článok 53

Poslancovi zanikne mandát pred uplynutím doby, do ktorej bol zvolený:

1. podaním demisie,
2. ak bol právoplatným rozhodnutím odsúdený na nepodmienečný trest väzenia v trvaní najmenej šiestich mesiacov,
3. ak bol právoplatným rozhodnutím zbavený spôsobilosti na správne úkony,
4. ak sa ujal práce alebo funkcie, ktoré sú, v súlade so zákonom, resp. týmto uznesením, nezlučiteľné s funkciou poslanca,
5. ak mu zanikne bydlisko na území pokrajiny,
6. stratou štátneho občianstva,
7. úmrtím.

Poslanec osobne podáva demisiu, overenú v orgáne príslušnom pre overovanie podpisov, predsedovi zhromaždenia, v trojdňovej lehote odo dňa overenia.

Poslancovi zanikne mandát v deň vzniku prípadu z odseku 1 tohto článku.

Deň zániku mandátu konštatuje zhromaždenie na prvom nasledujúcom zasadnutí po prijatí oznámenia o dôvodoch zániku mandátu poslanca.

IX. OCHRANA VOLEBNÉHO PRÁVA

Článok 54

Orgány príslušné pre uskutočnenie volieb sú povinné počas volebného postupu informovať voličov o ich volebných právach a o spôsobe ochrany tých práv.

Článok 55

Každý volič, kandidát alebo podávateľ volebnej listiny majú právo podať námietku pokrajinskej volebnej komisii pre porušenie volebného práva alebo volebného postupu.

Námietka proti rozhodnutiu, úkonu alebo nedopatreniu volebného výboru sa podáva pokrajinskej volebnej komisii.

Námietka sa podáva v 24-hodinovej lehote po vynesení rozhodnutia, resp. výkone úkonu, ktorý podávateľ námietky pokladá za nenáležitý, resp. od  kedy sa vykonalo nedopatrenie.

Článok 56

Pokrajinská volebná komisia vynesie rozhodnutie v 48-hodinovej lehote po prijatí námietky a doručuje ho podávateľovi námietky.

Ak pokrajinská volebná komisia prijme námietku, zruší uznesenie alebo úkon.

Ak pokrajinská volebná komisia na základe námietky nevynesie rozhodnutie v lehotách určených týmto uznesením, pokladá sa, že je námietka schválená.

Článok 57

Proti rozhodnutiu pokrajinskej volebnej komisie, ktorým sa  zamietla a vzala späť námietka, a aj proti tomu, ktorým sa schválila námietka, možno podať žalobu v príslušnom súde.

Žaloba sa podáva prostredníctvom pokrajinskej volebnej komisie, v 48-hodinovej lehote po prijatí rozhodnutia.

Pokrajinská volebná komisia je povinná, v 24-hodinovej lehote po prijatí žaloby, doručiť správnemu súdu žalobu a všetky potrebné písomnosti.

Článok 58

Ak súd schváli žalobu, zodpovedajúci volebný úkon, resp. voľba, sa zopakujú najneskôr do 10 dní.

X. POZOROVATELIA

Článok 59

Zainteresovaní predstavitelia domácich mimovládnych organizácií, iných štátov, zodpovedajúcich medzinárodných organizácií, domáce a zahraničné médiá (ďalej: pozorovatelia) môžu sledovať celkový priebeh volieb, prácu orgánov na uskutočnenie volieb a ustaľovanie výsledkov volieb.

Článok 60

Orgány na uskutočnenie volieb zabezpečujú pozorovateľovi sledovanie priebehu volieb a práce orgánov na uskutočnenie volieb, a ich prítomnosť sa zapisuje do zápisnice.

Článok 61

Pozorovatelia môžu byť prítomní pri práci orgánu na uskutočnenie volieb, bez práva zúčastniť sa v práci.

Článok 62

Pokrajinská volebná komisia vynesenie pokyny o spôsobe uskutočňovania ustanovení z článkov 59 až 61 tohto uznesenia.

XI. TROVY USKUTOČNENIA VOLIEB

Článok 63

Prostriedky na prácu orgánov na uskutočnenie volieb, volebný materiál a iné trovy uskutočnenia volieb sa zabezpečujú v rozpočte pokrajiny, v rámci prostriedkov určených v rozpočte zhromaždenia.

Podania a úkony vo volebnom postupe nepodliehajú plateniu poplatku.

XII. TRESTNÉ USTANOVENIA

Článok 64

Pokuta  5000 až 50 000 dinárov sa uloží za priestupok organizácii, ktorá konala v rozpore s ustanoveniami z článku 21 tohto uznesenia.

Za priestupok z odseku 1 tohto článku sa pokuta uloží aj zodpovednej osobe v organizácii v sume 250 až 25 000 dinárov.

Za priestupok z odseku 1 tohto článku sa pokuta uloží aj osobe, ktorá uverejní odhad výsledkov volieb alebo predbežné výsledky volieb, v sume  250 až 25 000 dinárov.

Článok 65

Pokuta 5000 až 50 000 dinárov sa uloží za priestupok politickej strane alebo inej politickej organizácii (alebo inej právnickej osobe), ktorá v rozpore s ustanovením článku 22 odsek 9 tohto uznesenia vyvesovala symboly politických strán alebo iných politických organizácií a iný propagačný materiál.

Za priestupky z odseku 1 tohto článku sa pokuta uloží aj zodpovednej osobe v politickej organizácii (alebo inej právnickej osobe)  v sume 250 až 25 000 dinárov.

Článok 66

Pokuta 250 až 25 000 dinárov sa uloží za priestupok osobe, ktorá na volebnom mieste používa mobilný telefón alebo iné komunikačné spojenia a prostriedky (článok 22 odsek 10 tohto uznesenia).

Článok 67

Pokuta 250 až 25 000 dinárov sa uloží za priestupok osobe, ktorá sa zadržiava na volebnom mieste, a nemá práva a povinnosti určené týmto uznesením (článok 22 odsek 11 tohto uznesenia).

XIII. PRECHODNÉ A ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

Článok 68

Nadobudnutím účinnosti tohto uznesenia zaniká platnosť Pokrajinského parlamentného uznesenia o voľbe poslancov do Zhromaždenia Autonómnej pokrajiny Vojvodiny (Úradný vestník APV číslo 3/2012).

Článok 69

Dňom nadobudnutia účinnosti tohto uznesenia zaniká platnosť Pokrajinského parlamentného uznesenia o volebných jednotkách na voľbu poslancov Zhromaždenia Autonómnej pokrajiny Vojvodiny (Úradný vestník APV číslo 12/2004, 16/2004-opr. a 18/2009-zmena názvu aktu).

Článok 70

Toto uznesenie nadobúda účinnosť ôsmym dňom po uverejnení Úradným vestníkom Autonómnej pokrajiny Vojvodiny.

ZHROMAŽDENIE AUTONÓMNEJ POKRAJINY VOJVODINY

Nový Sad 6. júna 2014    

PREDSEDA
ZHROMAŽDENIA APV

István Pásztor  v.r.
(Pásztor István, s.k.)