Покраїнскa скупштинска одлука о виборe посланїкох до Скупштини Автономней Покраїни Войводини

("Сл. новини АП Войводини", число 23/2014)

На основи члена 31. пасус 1. алинея 10. Статута Автономней Покраїни Войводини («Службени новини АП Войводини», число 20/2014),

Скупштинa Автономней Покраїни Войводини, на схадзки хтора отримана 06. юния 2014. року, принєсла

ПОКРАЇНСКУ СКУПШТИНСКУ ОДЛУКУ
О ВИБОРЕ ПОСЛАНЇКОХ ДО СКУПШТИНИ АВТОНОМНЕЙ ПОКРАЇНИ ВОЙВОДИНИ

I ОСНОВНИ ОДРЕДБИ

Член 1.

Зоз тоту одлуку ше ушорює вибор и преставанє мандата посланїкох Скупштини Автономней Покраїни Войводини (у дальшим тексту: посланїки).

Шицки меновнїки хтори ше хаснує у тей одлуки у хлопским роду, источашнє облапяю и меновнїки у женским роду.

Меновнїки хтори означую службени позициї и функциї у орґанох Автономней Покраїни Войводини хасную ше у форми яка виражує пол особи цо їх ношитель.

Член 2.

Гражданє вибераю посланїкох на основи шлєбодного, общого, єднакого и нєпоштредного виберанкового права зоз тайним гласаньом.

Право виберац и буц виберани за посланїка ма граждан хтори ма виберанкове право и место биваня на териториї Автономней Покраїни Войводини (у дальшим тексту: Покраїна).

Член 3.

Право виберац посланїка ма граждан Републики Сербиї хтори наполнєл 18 роки живота, дїловно є способни и ма место биваня на териториї Покраїни (у дальшим тексту: виберач).

За посланїка може буц вибрани граждан Републики Сербиї хтори наполнєл 18 роки живота, дїловно є способни и ма место биваня на териториї Покраїни.

Член 4.

Нїхто нє ма право, нї по якей основи, зопрец або примушиц граждана гласац, поволац го на одвичательносц пре гласанє и вимагац од нього же би ше вияшнєл за кого гласал або прецо нє гласал.

Забранєне зберац подписи на роботних местох, як и кажда файта окончованя прициску на гражданох же би зоз своїм подписом потримали кандидата, односно виберанкову лїстину.

Член 5.

Скупштина Автономней Покраїни Войводини (у дальшим тексту: Скупштина) ма 120 посланїкох, хторих ше вибера на штири роки.

Член 6.

Посланїкох ше вибера у Автономней Покраїни Войводини, як єдней виберанковей єдинки, на основи лїстинох политичних странкох (странкова виберанкова лїстина), коалициї политичних странкох або коалициї политичней странки и ґрупи гражданох (коалицийна виберанкова лїстина) або ґрупи гражданох (виберанкова лїстина ґрупи гражданох).

Член 7.

Посланїк нє може буц заняти у покраїнским орґану. Од дня потвердзованя посланїцкого мандата, занятому у покраїнским орґану роботне одношенє мирує.

II РОЗПИСОВАНЄ ВИБЕРАНКОХ

Член 8.

Виберанки за посланїкох розписує предсидатель Скупштини, 90 днї пред тим як прейдзе мандат Скупштини, так же би ше виберанки закончели у наступних 60 дньох.

Предсидатель Скупштини розписує виберанки и скорей термину яки утвердзени у пасусу 1. того члена, у случайох скорейчасового преставаня мандата Скупштини, кед ше у чаше 90 дньох од дня конституованя нє вибере Покраїнску владу; кед Скупштина нє вибере нови состав Покраїнскей влади у чаше 60 дньох од дня розришеня, односно од дня констатованя задзекованя предсидателя Покраїнскей влади, у складзе зоз Статутом.

Предсидатель Скупштини розписує виберанки у чаше 30 дньох од наступаня случаю зоз пасуса 2. того члена.

Зоз дньом конституованя Скупштини престава функция посланїкох чий мандат виходзи.

Член 9.

Од дня розписованя по дзень отримованя виберанкох нє можу прейсц менєй як 30 днї, анї вецей як 60 днї.

З одлуку о розписованю виберанкох ше одредзує дзень отримованя виберанкох, як и дзень од хторого починаю чечиц термини за окончованє виберанкових роботох.

Одлуку о розписованю виберанкох ше обявює у «Службених новинох Автономней Покраїни Войводини» (у дальшим тексту: «Службени новини АПВ»).

Член 10.

Наступни дзень по розписованю виберанкох за посланїкох, компетентни орґан з обяву обвисцує виберачох же можу предкладац упис, дополнєня або виправку виберацкого списку, на способ яки утвердзени зоз законом.

III ОРҐАНИ ЗА ЗАПРОВАДЗОВАНЄ ВИБЕРАНКОХ

Член 11.

Орґани за запровадзованє виберанкох то Покраїнска виберанкова комисия и виберацки одбори.

Покраїнску виберанкову комисию ше менує на штири роки.

Виберацки одбори ше менує за кажди виберанки.

Член 12.

Члени орґанох за запровадзованє вибору посланїкох и їх заменїки муша мац виберанкове право и место биваня на териториї Покраїни.

Членом орґанох за запровадзованє виберанкох и їх заменїком престава функция у тих орґанох кед прилапя кандидатуру за посланїкох.

Член 13.

Орґани за запровадзованє виберанкох нєзависни у своєй роботи и робя на основи закона, тей одлуки и других предписаньох яки принєшени на основи закона и тей одлуки.

Орґани за запровадзованє виберанкох одлучую зоз векшину гласох своїх членох.

Шицки орґани и орґанизациї длужни помогнуц орґаном за запровадзованє виберанкох и доручовац им податки яки потребни за їх роботу.

Члени и заменїки членох орґанох за запровадзованє виберанкох нє можу буц особи хтори медзисобно родзина по директней линиї, без огляду на ступень родзинства, у побочней линиї заключно зоз трецим ступньом родзинства, а у родзинстве по жени заключно зоз другим ступньом родзинства, а анї супружнїки и особи хтори у медзисобним одношеню усвоїтеля або усвоєного, односно старателя и щиценїка.

Кед орґани за запровадзованє виберанкох составени процивно одредби пасуса 4. того члена, тот орґан ше розпущує, а виберанки, односно гласанє ше повторює.

Член 14.

Орґани за запровадзованє виберанкох робя у стаємним и преширеним составе.

Право одредзиц члена орґана за запровадзованє виберанкох у преширеним составе ма подношитель потвердзеней и преглашеней виберанковей лїстини хтори предложел найменєй половку кандидатох вкупного числа посланїкох хторе ше вибера.

Двоме або вецей подношителє виберанковей лїстини можу одредзиц заєднїцкого ополномоценого члена до орґану за запровадзованє виберанкох.

Члени орґанох за запровадзованє виберанкох у стаємним и преширеним составе маю єднаки права и длужносци у орґанох за запровадзованє виберанкох.

Члени орґанох за запровадзованє виберанкох маю заменїкох на хторих ше применює шицки одредби тей одлуки о виборе, правох и длужносцох членох орґанох за запровадзованє виберанкох.

Член 15.

У складзе зоз членом 14. и 17. тей одлуки, Покраїнска виберанкова комисия зоз ришеньом утвердзує же подношитель виберанковей лїстини виполнює условия за одредзованє свойого члена и його заменїка до преширеного составу Покраїнскей виберанковей комисиї, у чаше 48 годзинох од преглашеня виберанковей лїстини.

Ришенє о виполньованю, односно нєвиполньованю условийох за одредзованє представителя подношителя виберанковей лїстини, Покраїнска виберанкова комисия доручує подношительови виберанковей лїстини, на адресу яка назначена у виберанковей лїстини, у чаше 24 годзинох по приношеню ришеня.

Подношитель виберанковей лїстини доручує Покраїнскей виберанковей комисиї предлог кандидата за члена и його заменїка до преширеного составу Покраїнскей виберанковей комисиї у чаше 48 годзинох по приманю ришеня о виполньованю условийох за одредзованє представителя у преширеним составе Покраїнскей виберанковей комисиї.

Представитель подношителя виберанковей лїстини постава член Покраїнскей виберанковей комисиї у преширеним составе у чаше 24 годзинох по приношеню ришеня.

Представительом подношительох виберанковей лїстини престава право на членство у преширеним составе Покраїнскей виберанковей комисиї зоз дньом утвердзованя резултатох виберанкох.

Преставанє права на членство у преширеним составе члена и заменїка члена,  Покраїнска виберанкова комисия констатує з окремним актом.

Члени преширеного составу и їх заменїки муша буц дипломовани правнїки.

Член 16.

Покраїнску виберанкову комисию у стаємним составе твори предсидатель и дзешецме члени.

Предсидателя Покраїнскей виберанковей комисиї менує Скупштина на предкладанє предсидателя Скупштини.

Членох Покраїнскей виберанковей комисиї менує Скупштина на предкладанє посланїцких ґрупох у Скупштини.

Покраїнска виберанкова комисия ма секретара хтори секретар Скупштини або його заменїк. Вон участвує у роботи Покраїнскей виберанковей комисиї, без права одлучованя.

Предсидатель Покраїнскей виберанковей комисиї, єй члени и секретар маю заменїкох.

Предсидатель, члени и секретар Покраїнскей виберанковей комисиї, як и їх заменїки, муша буц дипломовани правнїки з найменєй трома роками исуства у фаху.

Акт о менованю членох Покраїнскей виберанковей комисиї ше обявює у «Службених новинох АПВ».

Член 17.

Покраїнска виберанкова комисия:

1. стара ше о запровадзованю виберанкох у складзе зоз тоту одлуку,
2. одредзує и обявює виберацки места у «Службених новинох АПВ»,
3. формує виберацки одбори и менує їх членох,
4. утвердзує число потребних гласацких лїсткох,
5. орґанизує технїчни пририхтованя за вибор посланїкох,
6. доручує податки о виберанкох орґаном цо компетентни за зберанє податкох,
7. ускладзує роботу орґанох за запровадзованє виберанкох и дава им упутства у поглядзе запровадзованя поступку вибору посланїкох,
8. предписує формулари хтори значни за роботу орґанох за запровадзованє виберанкох, способ доручованя податкох комисиї и приноши акти за окончованє виберанкових роботох яки предписани зоз тоту одлуку,
9. дава пояшнєня о применьованю одредбох тей одлуки,
10. утвердзує и обявює вкупни резултати виберанкох,
11. подноши Скупштини звит о запровадзених виберанкох,
12. утвердзує и обявює вкупне число виберачох,
13. утвердзує чи виберанково лїстини составени и поднєшени у складзе зоз тоту одлуку,
14. приноши ришенє о преглашеню виберанковей лїстини,
15. приноши ришенє о преглашеню собирней виберанковей лїстини,
16. пририхтує и оверює гласацки лїстки,
17. приноши одлуку о додзельованю посланїцких мандатох,
18. предписує способ преверйованя автентичносци подписох и других податкох зоз формулара зоз члена 31. тей одлуки,
19. окончує и други роботи яки утвердзени зоз тоту одлуку.

Член 18.

Виберанкови материял ше чува найменєй штири роки.

Покраїнска виберанкова комисия одредзує способ рукованя з виберанковим материялом як и способ його чуваня.

Член 19.

Виберацки одбор нєпоштредно руководзи зоз гласаньом о виборе, обезпечує правилносц и тайносц гласаня и утвердзує резултати гласаня на виберацким месце.

На дзень виберанкох, пред початком гласаня, виберацки одбор утвердзує чи порихтани виберанкови материял за тото виберацке место подполни и исправни, чи виберацке место ушорене на способ яки обезпечує тайносц гласаня и чи гласанє може почац, цо уноши до записнїку о своєй роботи.

Виберацки одбор у стаємним составе твори предсидатель и найменєй двоме члени хтори маю заменїкох.

Виберацки одбор ше менує найпознєйше дзешец днї пред дньом хтори одредзени за отримованє виберанкох.

Кед ше источашнє отримую и виберанки за народних посланїкох Народней скупштини або виберанки за одборнїкох до скупштини општини односно городу, роботу виберацких одборох на запровадзованю виберанкох за посланїкох до Скупштини можу окончовац одбори хтори формовани за виберанки за народних посланїкох Народней скупштини або виберанки за одборнїкох до скупштини општини односно городу, кед ше так одредзи з актом Покраїнскей виберанковей комисиї.

IV ПРЕДСТАВЯНЄ КАНДИДАТОХ ЗОЗ ВИБЕРАНКОВИХ ЛЇСТИНОХ

Член 20.

Подношителє лїстини кандидатох, односно виберанковей лїстини, маю право у явних глашнїкох обвисцовац гражданох о програмох, активносцох як и о предложених кандидатох, у складзе з одредбами тей одлуки.

Средства информованя обезпеча кандидатом за посланїкох односно їх предкладачом под єднакима условиями виношиц и обгрунтовац виберанково програми, водзаци рахунку о зрозмирней и ровноправней заступеносци кандидатох шицких предкладачох.

Член 21.

Виберанкова пропаґанда прейґ средствох явного информованя и явних сходох и обявйованє оцени резултатох виберанкох забранєни 48 годзини пред отримованьом виберанкох и на дзень отримованя виберанкох по заверанє виберацких местох.

V ОБЩИ ОДРЕДБИ О ЗАПРОВАДЗОВАНЮ ВИБЕРАНКОХ

Член 22.

Виберач гласа особнє.

Виберач гласа на виберацким месце на хторим є уписани до виводу з виберацкого списку.

Виберач може гласац и вонка з виберацкого места на хторим є уписани до виводу з виберацкого списку, под условиями и на способ яки утвердзени зоз законом.

Способ гласаня вонка з виберацкого места як и число виберачох цо гласали на таки способ ше уноши до записнїку о роботи виберацкого одбору.

Гражданє на дочасней роботи або пребуваню у иножемстве у чаше отримованя виберанкох гласаю на виберацким месце у остатнїм месце биваня на териториї Покраїни.

Найпознєйше дзешец днї пред дньом виберанкох, виберанкова комисия обявює хтори виберацки места одредзени у виберанковей єдинки, їх шорни числа и подруча зоз хторих вибераче буду гласац на тих местох.

Каждому виберачови, найпознєйше пейц днї пред отримованьом виберанкох, доручує ше обвисценє о дню и чаше отримованя виберанкох зоз числом и адресу виберацкого места на хторим ше гласа и числом под хторим вон уписани до виводу зоз виберацкого списку.

За кажде виберацке место ше одредзує окремну просторию.

На самим виберацким месце и на 50 метери од виберацкого места нє шме ше визначовац символи политичних странкох, односно других политичних орґанизацийох и други пропаґандни материяли.

На самим виберацким месце нє шме ше хасновац мобилни телефони або други средства за вязу и комуникацию.

Забранєне затримовац ше на виберацким месце шицким особом хтори нє маю права и длужносци яки утвердзени зоз тоту одлуку.

Член 23.

Виберацки места ше отвера на 7,00 и завера на 20,00 годзин.

Виберачом хтори ше нашли на виберацким месце у чаше завераня, оможлївює ше гласац.

Кед на виберацким месце придзе до нєшора, виберацки одбор може претаргнуц гласанє док ше нє запровадзи шор. Час за хтори гласанє мушело буц претаргнуте и причини претаргованя гласаня ше уноши до записнїку.

Кед гласанє пре нєшор було претаргнуте длужей як годзину, гласанє ше предлужує за таки час яки претаргнуце тирвало.

Член 24.

Док гласанє тирва, муша буц присутни шицки члени виберацкого одбору або їх заменїки.

Виберацки одбор преверює гласацку шкатулу у присустве виберача хтори перши пришол на виберацке место. Резултат контроли ше уписує до контролного лїстку, хтори подписую члени виберацкого одбору и виберач хтори перши пришол на виберацке место.

До гласацкей шкатули ше уруцує контролни лїсток, а потим ше ю у присустве першого виберача печацує, цо ше уноши до записнїку о роботи виберацкого одбору.

По отвераню гласацкей шкатули, перше ше преверює чи у нєй єст контролни лїсток. Кед у гласацкей шкатули нєт контролни лїсток, виберацки одбор ше розпущує и менує ше нови, а гласанє на тим виберацким месце ше повторює.

Формулар контролного лїстку и способ печацованя гласацкей шкатули предписує Покраїнска виберанкова комисия.

VI ВИБЕРАНКОВA ЛЇСТИНА

А) КАНДИДОВАНЄ

Член 25.

Кандидата за посланїка можу предкладац политични странки, коалициї вецей политичних странкох, ґрупа гражданох, коалициї политичних странкох и ґрупи гражданох, хторих потримаю зоз своїма подписами найменєй 6000 вибераче по виберанковей лїстини.

Ґрупу гражданох, у смислу тей одлуки, сную зоз спорозуменьом у писаней форми найменєй дзешецме вибераче чийо подписи муша буц оверени при суду и вона муши мац назву.

Политични странки националних меншинох и коалициї политичних странкох националних меншинох можу предкладац кандидатох за посланїкох, хторих зоз своїма подписами потримаю найменєй 3000 вибераче по виберанковей лїстини.

У мено политичней странки або ґрупи гражданох, предлог зоз пасуса 1. того члена може поднєсц лєм особа хтору овласцела политична странка або ґрупа гражданох.

Предлог у мено коалициї зоз пасуса 1. того члена подноша найвецей два овласцени особи.

Член 26.

Виберанкову лїстину ше доручує Покраїнскей виберанковей комисиї найпознєйше 15 днї пред дньом хтори одредзени за отримованє виберанкох.

Зоз виберанкову лїстину Покраїнскей виберанковей комисиї ше доручує и тоту документацию:

1) потвердзенє о виберацким праве за каждаго кандидата зоз виберанковей лїстини, у хторей назначене мено и презвиско, датум народзеня, занїманє и єдинствене матичне число кандидата,
2) вияву кандидата у писаней форми же прилапює кандидатуру,
3) потвердзенє о месце биваня кандидата,
4) согласносц ношителя лїстини у писаней форми,
5) овласценє особох хтори подноша виберанкову лїстину,
6) уверенє о державянстве,
7) оверени подписи виберачох цо потримали одредзену виберанкову лїстину.

Кед виберанкову лїстину предклада коалиция вецей политичних странкох або коалиция политичних странкох и ґрупи гражданох, зоз виберанкову лїстину ше обовязно подноши и коалицийне спорозуменє у писаней форми, зоз хторим ше ушорює медзисобни права и длужносци и способ розподзельованя мандатох.

Член 27.

Єдна особа може буц кандидат за посланїка лєм на єдней виберанковей лїстини.

Подношитель виберанковей лїстини одредзує рядошлїд кандидатох на лїстини.

На виберанковей лїстини од каждих трох кандидатох по рядошлїду на лїстини (перши три места, други три места и так по конєц лїстини) муши буц найменєй по єден кандидат хтори припаднїк менєй заступеного полу на лїстини.

Кед виберанкова лїстина нє виполнює условия зоз пасуса 3. того члена, будзе ше тримац же вона ма нєдостатки за преглашенє виберанковей лїстини, а предкладач лїстини будзе поволани одстранїц нєдостатки лїстини, у складзе зоз тоту одлуку.

Кед предкладач лїстини нє одстранї нєдостатки зоз пасуса 4. того члена, Покраїнска виберанкова комисия одбиє преглашенє виберанковей лїстини, у складзе зоз тоту одлуку.

Член 28.

Подношитель виберанковей лїстини траци право предложиц нового кандидата кед, по приношеню ришеня о преглашеню виберанковей лїстини, кандидат зоз правомоцну судску одлуку будзе позбути дїловней способносци, страци державянство Републики Сербиї, оддума ше од кандидатури або кед наступи його шмерц.

Место на виберанковей лїстини кандидата зоз пасуса 1. того члена забера кандидат хтори по шоре шлїдуюци на виберанковей лїстини.

Член 29.

Подношитель виберанковей лїстини може поцагнуц лїстину найпознєйше по дзень утвердзованя собирней виберанковей лїстини.

Зоз поцагованьом виберанковей лїстини престава функция представителя подношителя лїстини у шицких орґанох за запровадзованє виберанкох, як и шицки права яки му у тим свойстве припадаю по одредбох тей одлуки.

Член 30.

Назву виберанковей лїстини ше одредзує по назви политичней странки хтора подноши лїстину, а до назви мож уключиц мено и презвиско особи хтору политична странка одредзи як ношителя виберанковей лїстини.

Кед два або вецей политични странки поднєшу заєднїцку виберанкову лїстину, назву виберанковей лїстини и найвецей двох ношительох виберанковей лїстини ше одредзує спорозумно.

Попри назви виберанковей лїстини ґрупи гражданох, подношитель одредзує блїзше означенє тей лїстини, а до назви мож уключиц мено и презвиско особи хтору ґрупа гражданох одредзи як ношителя виберанковей лїстини.

Особа хтора одредзена як ношитель виберанковей лїстини може буц кандидат за посланїка.

Член 31.

Покраїнска виберанкова комисия предписує форму и змист формулара за подпис виберачох хтори потримую виберанкову лїстину и дава го на розполаганє учашнїком у виберанкох у чаше 5 дньох по утвердзованю датуму за початок виберанкових дїйох.

Подношитель виберанковей лїстини одредзує овласцени особи за зберанє подписох виберачох хтори потримую виберанкову лїстину и видава им окремне овласценє за зберанє подписох.

Формулар овласценя за особи зоз пасуса 2. того члена предписує Покраїнска виберанкова комисия.

Виберач може зоз своїм подписом потримац виберанкову лїстину лєм єдного предкладача.

Член 32.

Покраїнска виберанкова комисия преглашує странкову виберанкову лїстину, коалицийну виберанкову лїстину або виберанкову лїстину ґрупи гражданох такой по приманю виберанковей лїстини и одвитуюцей документациї, а найпознєйше у чаше 24 годзинох по приманю виберанковей лїстини.

Ришенє о преглашеню виберанковей лїстини зоз пасуса 1. того члена Покраїнска виберанкова комисия доручує подношительови без одкладаня.

Член 33.

Кед Покраїнска виберанкова комисия утвердзи же виберанкова лїстина нє поднєшена благочашнє, вона принєше ришенє о єй одруцованю.

Кед Покраїнска виберанкова комисия утвердзи же виберанкова лїстина ма нєдостатки хтори препреченє за преглашенє виберанковей лїстини у складзе зоз тоту одлуку, вона принєше, у чаше 24 годзинох по приманю виберанковей лїстини, заключенє зоз хторим подношительови виберанковей лїстини наклада, найпознєйше у чаше 48 годзинох по доручованю заключеня, одстранїц тоти нєдостатки. З тим заключеньом источашнє ше подношительови виберанковей лїстини укаже на дїї яки ма окончиц пре одстраньованє нєдостаткох.

Кед Покраїнска виберанкова комисия утвердзи же нєдостатки виберанковей лїстини нє одстранєни або су нє одстранєни у предвидзеним чаше, вона принєше у наступних 24 годзинох ришенє зоз хторим ше одбива преглашенє виберанковей лїстини.

Член 34.

Собирну виберанкову лїстину утвердзує Покраїнска виберанкова комисия и у нєй шицки виберанково лїстини, з особнима менами шицких кандидатох и податками о року народзеня, занїманю и месце биваня.

Рядошлїд виберанкових лїстинох, зоз шицкима кандидатами, на собирней виберанковей лїстини ше утвердзує по рядошлїду їх преглашованя.

Собирну виберанкову лїстину Покраїнска виберанкова комисия обявює у «Службених новинох АПВ».

Кажди подношитель виберанковей лїстини ма право, у чаше 48 годзинох по обявйованю собирней виберанковей лїстини, прейґ овласценей особи, окончиц увид до шицких поднєшених виберанкових лїстинох и документациї хтора поднєшена вєдно з нїма.

Б) ЗАПРОВАДЗОВАНЄ ВИБЕРАНКОХ

Член 35.

Покраїнска виберанкова комисия благочашнє пририхтує виберанкови материял (потребне число гласацких лїсткох, окремни службени коверти за гласанє, формулар записнїка о роботи виберацкого одбору и друге) и доручує го виберацким одбором, найпознєйше у чаше 48 годзинох пред дньом отримованя виберанкох.

Член 36.

Гласацки лїстки пририхтує и оверює Покраїнска виберанкова комисия.

Покраїнска виберанкова комисия утвердзує вкупне число гласацких лїсткох, хторе муши буц идентичне як число виберачох цо уписани до виберацкого списку општинох.

Покраїнска виберанкова комисия одредзує число резервних гласацких лїсткох, хторе нє може буц векше як 0,3% вкупного числа гласацких лїсткох.

Гласацки лїстки ше друкує на єдним месце.

Подношитель виберанковей лїстини доручує Покраїнскей виберанковей комисиї мено особи хтора ма право присуствовац при друкованю, читаню, пакованю гласацких лїсткох и їх доручованю орґаном цо компетентни за запровадзованє виберанкох.

За општини у хторих ше службено хаснує язики и писма националних меншинох, гласацки лїстки ше друкує двоязично або вецейязично.

Покраїнска виберанкова комисия утвердзує форму и випатрунок гласацких лїсткох, способ и контролу їх друкованя и доручованє и рукованє зоз гласацкима лїстками.

Член 37.

Гласацки лїсток ма:

1) шорне число хторе ше кладзе опрез назви виберанковей лїстини,
2) назви виберанкових лїстинох, по рядошлїду яки утвердзени на собирней виберанковей лїстини, з особним меном першого кандидата зоз лїстини,
3) надпомнуце же ше гласа лєм за єдну виберанкову лїстину, зоз заокружованьом шорного числа опрез назви тей лїстини або назви лїстини.

Член 38.

Собирна виберанкова лїстина, зоз назвами виберанкових лїстинох и менами шицких кандидатох, муши буц под час гласаня обачлїво виложена на виберацким месце.

Змист, форму и способ викладаня собирней виберанковей лїстини зоз пасуса 1. того члена предписує Покраїнска виберанкова комисия.

Член 39.

Представителє подношительох виберанкових лїстинох и кандидати за посланїкох маю право увиду до виберанкового материялу.

Увид ше окончує у службених просторийох Покраїнскей виберанковей комисиї, у чаше двох дньох по отримованю виберанкох.

Член 40.

Виберач може гласац лєм за єдну од виберанкових лїстинох зоз гласацкого лїстку.

Гласа ше зоз заокружованьом шорного числа опрез назви виберанковей лїстини за хтору ше гласа, або зоз заокружованьом назви виберанковей лїстини.

В) УТВЕРДЗОВАНЄ РЕЗУЛТАТОХ ВИБЕРАНКОХ

Член 41.

По законченим гласаню виберацки одбор приступа ґу утвердзованю резултатох гласаня на виберацким месце.

Виберацки одбор утвердзує число нєпохаснованих гласацких лїсткох и кладзе их до окремней коверти хтору печацує, зоз назначеньом на коверти же ше роби о нєпохаснованих гласацких лїсткох.

На основи виводу зоз виберацкого списку, виберацки одбор утвердзує вкупне число виберачох хтори гласали.

Кед ше отвори гласацку шкатулу, по преверйованю контролного лїстку роздзелює ше важаци гласацки лїстки од нєважацих.

Виберацки одбор констатує число нєважацих гласацких лїсткох, уноши го до записнїку и нєважаци гласацки лїстки печацує до окремней коверти, зоз назначеньом же ше роби о нєважацих гласацких лїсткох, а потим утвердзує число важацих лїсткох и число гласох за кажду виберанкову лїстину, цо ше тиж уноши до записнїку.

Важаци гласацки лїстки ше кладзе до окремней коверти зоз назначеньом же ше роби о важацих гласацких лїсткох, хтору ше потим печацує.

Нєважаци гласацки лїсток то нєпополнєни гласацки лїсток, лїсток хтори пополнєни так же нє мож утвердзиц за хтору виберанкову лїстину ше гласало и лїсток на хторим заокружене вецей як єдна виберанкова лїстина.

Кед на гласацким лїстку заокружене мено и презвиско першого кандидата на виберанковей лїстини або заокружена назва або часц назви виберанковей лїстини, односно кед источашнє заокружене шорне число и назва виберанковей лїстини и мено и презвиско першого кандидата, таки гласацки лїсток ше трима як важаци.

Кед ше утвердзи же число гласацких лїсткох у гласацкей шкатули векше як число виберачох цо гласали, або кед у гласацкей шкатули нє найдзени контролни лїсток, виберацки одбор ше розпущує и менує ше нови, а гласанє на тим виберацким месце ше повторює.

Член 42.

По утвердзованю резултатох гласаня, виберацки одбор до записнїку о своєй роботи уноши: число приятих гласацких лїсткох; число нєпохаснованих гласацких лїсткох; число нєважацих гласацких лїсткох; число важацих гласацких лїсткох; число гласох хтори дати за кажду виберанкову лїстину; число виберачох спрам виводу зоз виберацкого списку и число виберачох хтори гласали.

До записнїку о роботи виберацкого одбору ше уноши и зауваги и думаня членох виберацкого одбору, подношительох виберанкових лїстинох и заєднїцких представительох подношительох виберанкових лїстинох, як и шицки други факти од значносци за гласанє.

Записнїк о роботи виберацкого одбору подписую шицки члени виберацкого одбору.

Член 43.

Записнїк о роботи виберацкого одбору ше пише на предписаним формуларе, хтори ше друкує у шейсцох прикладнїкох.

У општинох дзе ше службено хаснує язики и писма националних меншинох, записнїк о роботи виберацкого одбору ше друкує двоязично або вецейязично.

Перши прикладнїк записнїку з утвердзеним виберанковим материялом ше доручує Покраїнскей виберанковей комисиї.

Други прикладнїк записнїку ше виклада на виберацким месце на явни увид.

Други штири прикладнїки записнїку ше уручує представительом подношительох виберанкових лїстинох хтори достали найвекше число гласох на тим виберацким месце и то такой кед подношитель виберанковей лїстини ма представителя у виберацким одборе, а кед го нє ма, представитель подношителя виберанковей лїстини прикладнїк записнїку може превжац од Покраїнскей виберанковей комисиї у чаше 12 годзинох.

Член 44.

Кед утвердзи резултати гласаня, виберацки одбор без одкладаня, а найпознєйше у чаше 18 годзинох по завераню виберацких местох, доручи Покраїнскей виберанковей комисиї записнїк о утвердзованю резултатох гласаня на виберацким месце, вивод з виберацкого списку, важаци гласацки лїстки у запечацованей окремней коверти, нєпохасновани гласацки лїстки у запечацованей окремней коверти, нєважаци гласацки лїстки у запечацованей окремней коверти, як и други виберанкови материял.

Член 45.

У чаше 96 годзинох по завераню виберацких местох, Покраїнска виберанкова комисия записнїцки утвердзує: вкупне число виберачох хтори уписани до виберацкого списку; число виберачох хтори гласали на виберацких местох; вкупне число гласацких лїсткох хтори прияти на виберацких местох; вкупне число нєпохаснованих гласацких лїсткох; вкупне число нєважацих гласацких лїсткох; вкупне число важацих гласацких лїсткох; число гласох хтори дати за кажду виберанкову лїстину поєдинєчно.

Покраїнска виберанкова комисия утвердзує резултати виберанкох и о тим составя окремни записнїк.

Член 46.

Подношителє виберанкових лїстинох можу Покраїнскей виберанковей комисиї приявиц особу хтора будзе мац право присуствовац при статистичним обробку податкох у Покраїнскей виберанковей комисиї.

Член 47.

Каждей виберанковей лїстини припада число мандатох хторе зрозмирне числу достатих гласох.

Покраїнска виберанкова комисия утвердзує число мандатох хторе припада каждей виберанковей лїстини.

У розподзельованю мандатох участвую виберанково лїстини хтори достали найменєй 5% гласох вкупного числа виберачох цо гласали.

Политични странки националних меншинох и коалицийох политичних странкох националних меншинох участвую у розподзельованю мандатох и теди кед достали менєй як 5% гласох вкупного числа виберачох цо гласали.

Политични странки националних меншинох то шицки тоти странки чий основни циль представяц и заступац интереси националней меншини и защита и преширйованє правох припаднїкох националних меншинох, у складзе зоз домашнїма и медзинароднима стандардами.

О тим чи подношитель виберанковей лїстини ма положенє политичней странки националней меншини, односно коалициї политичних странкох националних меншинох одлучує Покраїнска виберанкова комисия при преглашеню виберанковей лїстини, а на предкладанє подношителя виберанковей лїстини хторе муши буц дате при подношеню виберанковей лїстини.

Член 48.

Покраїнска виберанкова комисия розподзелює мандати применююци систему найвекшого количнїка.

Мандати ше розподзелює так же ше вкупне число гласох яке достала кажда поєдинєчна виберанкова лїстина подзелї зоз числами од єден до заключно зоз числом 120.

Достати количнїки ше класификує по велькосци, а до огляду ше бере 120 найвекши количнїки. Кажда виберанкова лїстина достава тельо мандати кельо таки количнїки єй припада.

Кед два виберанково лїстини або вецей виберанково лїстини достаню исти количнїки на основи хторих ше додзелює єден мандат, а нєт вецей нєрозподзелєни мандати, мандат ше додзелї лїстини хтора достала вкупно векше число гласох.

Кед анї єдна виберанкова лїстина нє достала найменєй 5% гласох, розподзельованє ше зроби на способ яки одредзени у пасусу 1. по 3. того члена.

Член 49.

Мандати хтори припадаю одредзеней виберанковей лїстини ше додзелює кандидатом зоз тей лїстини, у складзе з одредбами тей одлуки.

Покраїнска виберанкова комисия найпознєйше у чаше дзешец дньох по утвердзованю резултатох виберанкох шицки достати мандати зоз виберанковей лїстини додзелї кандидатом по рядошлїду на виберанковей лїстини, починаюци од першого кандидата зоз лїстини.

Покраїнска виберанкова комисия видава посланїкови уверенє же є вибрани.

Кандидат хторому додзелєни мандат у складзе з одредбами пасуса 2. того члена, скорей потвердзованя мандата може поднєсц вияву о нєприлапйованю мандата Покраїнскей виберанковей комисиї. Виява о нєприлапйованю мандата муши буц оверена у орґану цо компетентни за оверйованє подписох и поднєшена особнє у чаше трох дньох по оверйованю.

У случаю зоз пасуса 4. того члена, Покраїнска виберанкова комисия мандат додзелює першому шлїдуюцому кандидатови з истей виберанковей лїстини хторому нє бул додзелєни мандат посланїка.

У случаю зоз пасуса 4. того члена, кед вияву о нєприлапйованю дал кандидат з коалицийней виберанковей лїстини, Покраїнска виберанкова комисия мандат додзелює першому шлїдуюцому кандидатови на виберанковей лїстини хторому нє бул додзелєни мандат, а вон припаднїк истей политичней странки, односно ґрупи гражданох. Кед такого нєт, мандат ше додзелює першому шлїдуюцому кандидатови з истей коалицийней виберанковей лїстини хторому нє бул додзелєни мандат посланїка.

Г) ПОВТОРНИ ВИБЕРАНКИ

Член 50.

Повторни виберанки ше запровадзує кед Покраїнска виберанкова комисия або компетентни суд Сербиї понїща виберанки пре нєправилносци у запровадзованю виберанкох, у случайох яки утвердзени зоз тоту одлуку.

Кед ше виберанки понїщи на дзепоєдним виберацким месце, гласанє ше повторює лєм на тим виберацким месце.

На виберацких местох на хторих виберанкови поступок нє бул запровадзени у складзе зоз тоту одлуку, виберанки ше повторює у чаше седем дньох по утвердзованю нєправилносцох у виберанковим поступку, на способ и по поступку яки утвердзени за запровадзованє виберанкох.

Повторни виберанки розписує Покраїнска виберанкова комисия.

Повторни виберанки ше запровадзує по виберанковей лїстини яка утвердзена за виберанки хтори понїщени, окрем кед виберанки понїщени пре нєправилносци у утвердзованю виберанковей лїстини.

У случаю повторйованя виберанкох, конєчни резултати виберанкох ше утвердзує по законченю повторного гласаня.

Член 51.

У складзе з одредбами тей одлуки, кед посланїкови престанє мандат скорей як прейдзе час на хтори є вибрани, мандат ше додзелює новому посланїкови на способ яки утвердзени з тим членом.

У складзе з одредбами тей одлуки, кед посланїкови престанє мандат скорей як прейдзе час на хтори є вибрани, мандат ше додзелює першому шлїдуюцому кандидатови з истей виберанковей лїстини хторому нє бул додзелєни мандат посланїка.

Кед посланїкови хтори вибрани зоз коалицийней виберанковей лїстини престанє мандат скорей як прейдзе час на хтори є вибрани, мандат ше додзелює першому шлїдуюцому кандидатови на виберанковей лїстини хторому нє бул додзелєни мандат, а вон припаднїк истей политичней странки, односно ґрупи гражданох. Кед такого нєт, мандат ше додзелює першому шлїдуюцому кандидатови з истей коалицийней виберанковей лїстини хторому нє бул додзелєни мандат посланїка.

Кандидатови хторому бул додзелєни мандат посланїка, а мандат му престал пре преберанє функциї члена Покраїнскей влади, мандат ше знова додзелює у истим зволаню Скупштини под условиями:

- же кандидатови престала функция члена Покраїнскей влади;
- же єст шлєбодне посланїцке место хторе припада истей виберанковей лїстини;
- же Покраїнскей виберанковей комисиї кандидат поднєсол вимаганє за додзельованє мандата посланїка.

Кед посланїкови престанє мандат скорей як прейдзе час на хтори є вибрани у случайох зоз пасуса 1. того члена, а на виберанковей лїстини зоз хторей посланїк бул вибрани нєт кандидатох за хторих подношитель виберанковей лїстини нє достал мандат, теди мандат припада подношительови виберанковей лїстини хтора ма шлїдуюци найвекши количнїк, а за ньго нє достал мандат.

Мандат нового посланїка тирва по законченє мандата посланїка хторому престал мандат.

У случайох зоз пасусох 2, 3. и 5. того члена, скорей утвердзованя мандата од кандидата ше обезпечує согласносц у писаней форми же прилапює мандат.

VII УТВЕРДЗОВАНЄ И ОБЯВЙОВАНЄ ВКУПНИХ РЕЗУЛТАТОХ ВИБЕРАНКОХ

Член 52.

Покраїнска виберанкова комисия утвердзує и обявює резултати виберанкох у чаше 96 годзинох по законченю гласаня.

Вкупни резултати виберанкох ше обявює у «Службених новинох АПВ».

VIII ПРЕСТАВАНЄ МАНДАТА

Член 53.

Посланїкови престава мандат скорей як прейдзе час на хтори є вибрани:

1) зоз подношеньом задзекованя;
2) кед є зоз правомоцну судску одлуку осудзени на безусловну кару гарешту у тирваню найменєй шейсц мешацох;
3) кед є зоз правомоцну одлуку позбути дїловней способносци;
4) зоз пребераньом роботи, односно функциї хтори, у складзе зоз законом односно тоту одлуку, нєзлучуюци зоз функцию посланїка;
5) кед нє ма вецей место биваня на териториї покраїни;
6) зоз траценьом державянства;
7) зоз шмерцу.

Посланїк особнє подноши задзекованє, оверене у орґану цо компетентни за оверйованє подписох, предсидательови Скупштини, у чаше трох дньох по оверйованю.

Посланїкови престава мандат зоз дньом наступаня случаю зоз пасуса 1. того члена.

Дзень преставаня мандата констатує Скупштина на першей наступней схадзки по приманю обвисценя о причинох за преставанє мандата посланїка.

IХ ЗАЩИТА ВИБЕРАЦКОГО ПРАВА

Член 54.

Орґани цо компетентни за запровадзованє виберанкох длужни, под час виберанкового поступку, обвисцовац виберачох о їх виберацких правох и о способе защити тих правох.

Член 55.

Кажди виберач, кандидат або подношитель виберанковей лїстини ма право поднєсц пригварку Покраїнскей виберанковей комисиї пре потупенє виберанкового права або виберанкового поступку.

Пригварку процив одлуки, дїї або препущеня виберацкого одбору ше подноши Покраїнскей виберанковей комисиї.

Пригварку ше подноши 24 годзини од приношеня одлуки, односно вивершеня дїї хтору подношитель пригварки трима як нєправилну, односно як зробене препущенє.

Член 56.

Покраїнска виберанкова комисия приноши ришенє у чаше 48 годзинох по приманю пригварки и доручує го подношительови пригварки.

Кед Покраїнска виберанкова комисия прилапи пригварку, вона понїщи одлуку або дїю.

Кед Покраїнска виберанкова комисия нє принєше ришенє по пригварки у терминох яки предвидзени зоз тоту одлуку, будзе ше тримац же пригварка прилапена.

Член 57.

Процив ришеня Покраїнскей виберанковей комисиї, зоз хторим одруцена або одбита пригварка, та и процив того зоз хторим пригварка прилапена, мож виявиц жалбу компетентному суду.

Жалбу ше подноши прейґ Покраїнскей виберанковей комисиї у чаше 48 годзинох по приманю ришеня.

Покраїнска виберанкова комисия длужна, у чаше 24 годзинох по приманю жалби, доручиц Управному суду жалбу и шицки потребни акти.

Член 58.

Кед суд прилапи жалбу, одвитуюцу виберанкову дїю односно вибор ше повтори найпознєйше у чаше 10 дньох.

Х ПРИПАТРАЧЕ

Член 59.

Заинтересовани представителє домашнїх нєвладових орґанизацийох, других державох, одвитуюцих медзинародних орґанизацийох, домашнї и странски медиї (у дальшим тексту: припатраче) можу провадзиц цали цек виберанкох, роботу орґанох за запровадзованє виберанкох и утвердзованє резултатох виберанкох.

Член 60.

Орґани за запровадзованє виберанкох обезпечую припатрачом провадзиц цек виберанкох и роботу орґанох за запровадзованє виберанкох, а їх присуство ше уноши до записнїку.

Член 61.

Припатраче можу присуствовац у роботи орґанох за запровадзованє виберанкох без права участвовац у нєй.

Член 62.

Покраїнска виберанкова комисия принєше Упутство о способе запровадзованя одредбох од члена 59. по член 61. тей одлуки.

ХI ТРОШКИ ЗАПРОВАДЗОВАНЯ ВИБЕРАНКОХ

Член 63.

Средства за роботу орґанох за запровадзованє виберанкох, виберанкови материял и други трошки запровадзованя виберанкох ше обезпечує у буджету Покраїни у рамикох средствох яки утвердзени у буджету Скупштини.

На поднєски и дїї у виберанковим поступку ше нє плаци таксу.

ХII КАРЕБНИ ОДРЕДБИ

Член 64.

Зоз пенєжну кару од 5.000 до 50.000 динари покаре ше за потупенє орґанизацию хтора поступи процивно одредби члена 21. тей одлуки.

За потупенє зоз пасуса 1. того члена покаре ше и одвичательну особу у орґанизациї зоз пенєжну кару од 250 до 25.000 динари.

За потупенє зоз пасуса 1. того члена покаре ше и особу хтора обяви оцену резултатох виберанкох або предходни резултати виберанкох зоз пенєжну кару од 250 до 25.000 динари.

Член 65.

Зоз пенєжну кару од 5.000 до 500.000 динари покаре ше за потупенє политичну странку односно другу политичну орґанизацию (або другу правну особу) хтора, процивно одредби члена 22. пасус 9. тей одлуки, визначує символи политичних странкох односно других политичних орґанизацийох и други пропаґандни материял.

За потупеня зоз пасуса 1. того члена покаре ше и одвичательну особу у политичней орґанизациї (або другу правну особу) зоз пенєжну кару од 250 до 25.000 динари.

Член 66.

Зоз пенєжну кару од 250 до 25.000 динари покаре ше за потупенє особу хтора на виберацким месце хаснує мобилни телефон або други средства вязох и комуникацийох (член 22. пасус 10. тей одлуки).

Член 67.

Зоз пенєжну кару од 250 до 25.000 динари покаре ше за потупенє особу хтора ше затримує на самим виберацким месце, а нє ма права и длужносци яки утвердзени зоз тоту одлуку (член 22. пасус 11. тей одлуки).

XIII ПРЕХОДНИ И ЗАКОНЧУЮЦИ ОДРЕДБИ

Член 68.

Зоз дньом ступаня на моц тей одлуки престава важиц Покраїнска скупштинска одлука о виборе посланїкох до Скупштини Автономней Покраїни Войводини («Службени новини АП Войводини», число 3/2012).

Член 69.

Зоз дньом ступаня на моц тей одлуки престава важиц Покраїнска скупштинска одлука о виберанкових єдинкох за вибор посланїкох до Скупштини Автономней Покраїни Войводини («Службени новини АП Войводини», число 12/2004, 16/2004-випр. и 18/2009-пременка назви акту).

Член 70.

Тота одлука ступа на моц осми дзень по обявйованю у «Службених новинох Автономней Покраїни Войводини».

СКУПШТИНА АВТОНОМНЕЙ ПОКРАЇНИ ВОЙВОДИНИ

Нови Сад, 06. юния 2014. року

ПРЕДСИДАТЕЛЬ
СКУПШТИНИ АП ВОЙВОДИНИ,

Иштван Пастор, с.р.
(Pásztor István, s.k.)