Одлука о организацији и раду Службе Скупштине Аутономне покрајине Војводине

("Сл. лист АП Војводине", бр. 66/2016 и 68/2016-испр.,12/2019, 35/2019 и 6/2024)

Одлука о
организавцији и раду службе Скупштине Аутономне покрајине Војводине

I ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 1 

Служба Скупштине Аутономне покрајине Војводине (у даљем тексту: Служба Скупштине) обавља стручне, административно-техничке и друге послове за потребе Скупштине Аутономне покрајине Војводине (у даљем тексту: Скупштина) и њених радних тела, посланика, председника и потпредседника Скупштине, посланичких група у Скупштини, као и друге послове у складу са Пословником о раду Скупштине, другим актима Скупштине и њених радних тела. 

Члан 2 

Овом одлуком уређује се организација и рад Службе Скупштине утврђују организационе јединице у оквиру којих се групишу истоврсни или сродни и међусобно повезани послови, одређују и разврставају положаји и радна места запослених у Служби Скупштине и уређују друга питања од значаја за рад Службе Скупштине. 

У Служби Скупштине образује се Кабинет председника Скупштине (у даљем тексту: Кабинет), и Секретаријат као посебне унутрашње организационе јединице. 

II РУКОВОЂЕЊЕ СЛУЖБОМ 

Генерални секретар 

Члан 3 

Службом Скупштине руководи генерални секретар Скупштине (у даљем тексту: генерални секретар). 

Генералног секретара именује Скупштина на предлог председника Скупштине. 

За генералног секретара Скупштине може бити именовано лице са завршеним правним факултетом, положеним државним стручним испитом за рад у органима управе и радним искуством од најмање пет година у струци.

Генерални секретар организује и обезбеђује јединствен рад Службе Скупштине и обавља друге послове у складу са Пословником о раду, другим актима Скупштине и овом одлуком. 

Члан 4 

Генерални секретар доноси Правилник о унутрашњој организацији и систематизацији радних места у Служби Скупштине (у даљем тексту: Правилник о систематизацији), уз сагласност одбора надлежног за административна питања. 

Члан 5 

У погледу руковођења радом Службе Скупштине, заснивања и престанка радног односа запослених, остваривања права, дужности и одговорности запослених у Служби, као и коришћењу и располагању средствима за рад Скупштине и Службе Скупштине, генерални секретар има права и дужности старешине који руководи органом покрајинске управе. 

Заменик генералног секретара 

Члан 6 

Генерални секретар има заменика. 

Заменика генералног секретара именује Скупштина на предлог генералног секретара Скупштине, уз писану сагласност председника Скупштине. 

За заменика генералног секретара Скупштине може бити именовано лице са завршеним правним факултетом, положеним државним стручним испитом за рад у органима управе и радним искуством од најмање пет година у струци.

Заменик генералног секретара обавља послове које му повери генерални секретар, помаже генералном секретару у раду и замењује га у случају његовог одсуства или спречености да обавља функцију. 

Заменик генералног секретара има права и дужности старешине који руководи органом покрајинске управе. 

III ШЕФ КАБИНЕТА И САВЕТНИК ПРЕДСЕДНИКА СКУПШТИНЕ 

Члан 7 

Кабинет чине шеф Кабинета и саветник председника Скупштине, као функционери. 

Шеф Кабинета за свој рад и рад Кабинета одговара председнику и генералном секретару. 

Шефа Кабинета и саветнике председника Скупштине, на предлог председника Скупштине, поставља одбор надлежан за административна питања најдуже на период док траје дужност председника Скупштине. 

На основу акта о постављењу, шеф Кабинета и саветници председника остварују права из радног односа у складу са законом. 

Даном постављења, шефу Кабинета и саветницима председника мирују права и обавезе из радног односа у складу са законом. 

IV РАДНА МЕСТА И ЗАПОСЛЕНИ У СЛУЖБИ СКУПШТИНЕ 

Члан 8 

Запослени у Служби Скупштине су службеници и намештеници. 

Службеници се деле на службенике на положају и извршиоце. 

Члан 9 

Положај је радно место на коме службеник има овлашћења и одговорности у вези са руковођењем и усклађивањем рада Службе. 

Положај је: 

- помоћник генералног секретара.

Постављење на положај 

Члан 9а 

Службеника на положају поставља одбор надлежан за административна питања, на период од пет година у складу са законом и покрајинским прописима. 

Услови за постављење на положај 

Члан 9б 

На положај може бити постављено лице које има стечено високо образовање из одговарајуће научне области у односу на делокруг органа, службе или организације, на основним академским студијама у обиму од најмање 240 еспб бодова, мастер академским студијама, мастер струковним студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету, положен државни стручни испит и најмање пет година радног искуства у струци. 

Постављење вршиоца дужности 

Члан 9в 

До постављења службеника на положај, у случају када он није постављен, одбор надлежан за његово постављење, може поставити вршиоца дужности - службеника у радном односу на неодређено време који испуњава утврђене услове за радно место службеника на положају, најдуже на три месеца, без спровођења јавног конкурса. 

Уколико службеник на положају није постављен, јавни конкурс за попуњавање положаја се оглашава у року од 15 дана од постављења вршиоца дужности. 

У случају да се јавни конкурс не оконча постављењем на положај, статус вршиоца дужности може се продужити најдуже још три месеца. 

Изузетно, вршилац дужности може бити постављен и ради замене службеника на положају који одсуствује са рада дуже од 30 дана, а најдуже до његовог повратка на рад. 

Службенику који је постављен за вршиоца дужности мирују права и обавезе из радног односа на радном месту на које је био распоређен пре постављења. 

По истеку рока из ст. 1, 2, 4. и 5. овог члана постављени службеник се распоређује на радно место на коме је био распоређен до постављења и наставља да остварује право на плату коју је имао на том радном месту. 

Престанак рада на положају 

Члан 9г 

Службенику престаје рад на положају и разрешава се са положаја из разлога предвиђених законом. 

Члан 9д 

Престанак рада на положају утврђује се решењем које доноси орган надлежан за постављење службеника, у року од осам дана од дана наступања разлога због којих је рад на положају престао.

Члан 10 

Радна места извршилаца разврставају се по звањима, у зависности од сложености и одговорности послова, потребних знања, способности и услова за рад, у складу са законом и уредбом. 

Радна места намештеника разврставају се у пет врста, у зависности од сложености и одговорности послова, потребних знања, способности и услова за рад, у складу са законом и уредбом. 

Извршилачка радна места 

Члан 10а 

Извршилачка радна места су сва места која нису положаји, укључујући и радна места руководилаца унутрашњих организационих јединица. 

Звања у која се разврставају радна места одређена су законом. 

Звања су: виши саветник, самостални саветник, саветник, млађи саветник, сарадник, млађи сарадник, виши референт, референт и млађи референт. 

Члан 10б 

Положаји и извршилачка радна места уређују се правилником о организацији и систематизацији радних места у Служби Скупштине. (у даљем тексту: правилник). 

Правилником се утврђују радна места и њихови описи, звања у којима су радна места разврстана, потребан број извршилаца за свако радно место, врста и ниво образовања, државни стручни испит, односно посебан стручни испит и потребно радно искуство у струци, као и потребне компетенције за обављање послова радног места. 

Ограничење броја највиших звања 

Члан 10в 

Правилником може бити одређено да на радним местима у звању вишег саветника ради највише до 10% службеника, а у звању самосталног саветника ради највише до 20% службеника.

V ОРГАНИЗАЦИОНЕ ЈЕДИНИЦЕ СЛУЖБЕ 

Члан 11 

Организационе јединице Службе Скупштине образују се као основне и уже унутрашње јединице. 

Основна унутрашња јединица је сектор, у коме су обједињени послови који представљају посебну област рада, односно међусобно повезани послови више ужих унутрашњих јединица. 

Уже унутрашње јединице јесу: одељење, одсек група. 

Радом сектора руководи помоћник генералног секретара - службеник на положају 

Помоћник генералног секретара за свој рад и рад сектора којим руководи одговара генералном секретару.

Члан 11а 

Одељење се образује ради обављања међусобно повезаних послова на којима ради најмање шесторо службеника или намештеника, а њиме руководи начелник одељења. 

Одсек се образује ради обављања међусобно сродних послова који захтевају непосредну повезаност и организациону посебност на којима ради најмање четворо службеника или намештеника, а њиме руководи шеф одсека. 

Група се образује ради обављања међусобно повезаних послова на којима ради најмање троје службеника или намештеника, а њом руководи руководилац групе. 

Изузетно, ако природа и обим послова налажу, у одељењу може да се образује више одсека и група, а у одсеку - више група. 

Начелник одељења, шеф одсека и руководилац групе за свој рад и рад уже унутрашње јединице одговарају генералном секретару и помоћнику генералног секретара ако је ужа унутрашња јединица у сектору, односно само генералном секретару ако је ужа унутрашња јединица ван сектора. 

Радна места руководилаца ужих унутрашњих јединица (начелници одељења, шефови одсека, руководиоци група и други) могу да се разврстају у звања вишег саветника, самосталног саветника, сарадника и вишег референта. 

Радно место руководиоца уже унутрашње јединице не може бити разврстано у звање ниже од звања осталих радних места у њој. 

Намештеник може да руководи само оном ужом унутрашњом јединицом у којој искључиво раде намештеници. 

Члан 11б 

У Служби изузетно се могу образовати уже унутрашње јединице ван сектора ако су природа и садржина послова који се у тој јединици обављају такви да захтевају непосредну повезаност с руководиоцем. 

Члан 11в 

Ужа унутрашња јединица образована у складу са овом одлуком може да има и другачији, посебан назив који боље одражава њен делокруг, с тим што морају бити испуњени услови за образовање одељења, одсека или групе утврђени овом одлуком.

Делокруг организационих јединица 

Члан 12 

(Брисан)

Члан 13 

У Кабинету се обављају стручни, административни и други послови од значаја за вршење функције председника и потпредседника Скупштине. 

Члан 14 

(Брисан)

Члан 15 

Генерални секретар може, у случају потребе, одредити да послове из појединих организационих јединица врше запослени и постављена лица распоређени у другим организационим јединицама. 

Радне групе 

Члан 16 

У складу са потребама и захтевима Скупштине и њених радних тела, за извршење појединих послова могу се образовати комисије и стручне радне групе. 

Комисије и стручне радне групе образују, из састава Службе Скупштине, генерални секретар Скупштине и радно тело за послове из свог делокруга. 

У Комисије и стручне радне групе могу се одредити и стручњаци из органа покрајинске управе и других органа и организација и научни радници, о чему одлучује генерални секретар Скупштине и председник радног тела у договору са старешином органа покрајинске управе, односно другог органа или организације. 

Члан 17 

Делокруг одбора надлежног за административна питања у вези рада Службе Скупштине. 

Одбор надлежан за административна питања, у вези са организацијом и радом Службе Скупштине, врши следеће послове: 

- даје сагласност на Правилник о систематизацији; 

- утврђује предлоге за обезбеђење средстава у буџету Покрајине за рад Скупштине и Службе Скупштине; 

- доноси годишњи финансијски план прихода и расхода Скупштине (као и друге акте на основу Закона и одлуке); 

- поставља и разрешава шефа Кабинета, саветнике председника Скупштине; 

- поставља службенике на положају, након спроведеног јавног конкурса; 

- доноси решења о платама генералног секретара и заменика генералног секретара Скупштине и постављених лица у Служби Скупштине, у складу са законом и покрајинском уредбом;

- врши и друге послове утврђене законом и покрајинским прописима. 

VI ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 

Члан 18 

Генерални секретар ће, на основу ове одлуке, донети Правилник о унутрашњој организацији и систематизацији радних места у Служби Скупштине. 

Члан 19 

Шеф Кабинета и саветници председника Скупштине који су постављени пре ступања на снагу ове одлуке могу да наставе са радом до протека времена на које су постављени, а најдуже док траје мандат изабраног лица. 

Члан 20 

Ступањем на снагу ове одлуке престаје да важи Одлука о организацији и раду Службе Скупштине Аутономне Покрајине Војводине ("Службени лист АПВ", број: 28/12). 

Члан 21 

Ова одлука ступа на снагу даном објављивања у "Службеном листу Аутономне покрајине Војводине". 

 

Самостални члан Одлуке о изменама и допунама Одлуке организацији и раду Службе Скупштине Аутономне покрајине Војводине 

("Сл. лист АП Војводине", бр. 12/2019) 

Члан 4 

Ова одлука ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у "Службеном листу Аутономне покрајине Војводине". 

 

Самостални члан Одлуке о изменама и допунама Одлуке организацији и раду Службе Скупштине Аутономне покрајине Војводине 

("Сл. лист АП војводине", бр. 6/2024)

Члан 13 

Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у "Службеном листу Аутономне покрајине Војводине".