Odluka o legitimaciji poslanika u Skupštini Autonomne Pokrajine Vojvodine

("Sl. list AP Vojvodine", br. 23/2017 i 51/2020)

Odluka o
legitimaciji poslanika u Skupštini Autonomne Pokrajine Vojvodine

 

1. Ovom odlukom utvrđuju se oblik, sadržina, način izdavanja i evidentiranja poslaničkih legitimacija (u daljem tekstu: legitimacija) u Skupštini Autonomne pokrajine Vojvodine (u daljem tekstu: Skupština).

2. Legitimacija je izrađena kao kartica sa elektronskim čipom dimenzija 85,25x54 milimetara, a sastoji se od korica i kartice.

3. Korice mogu biti od kože, platna, skaja, plastike ili drugog odgovarajućeg materijala.
Na prednjoj strani korica piše: "Poslanička legitimacija", a iznad ovog teksta grb Autonomne pokrajine Vojvodine.

Na prednjoj strani korice piše: "Poslanička legitimacija", a iznad ovog teksta grb Autonomne pokrjaine Vojvodine.

4. Legitimacija je plastična, bele boje, dok je tekst utisnut na kartici tamno plave boje.

5. Sadržina legitimacije se ispisuje na srpskom jeziku ćiriličkim pismom.

Na prednjoj strani legitimacije u gornjem levom uglu nalaze se grb Republike Srbije i desno od njega grb i tradicionalni grb Autonomne pokrajine Vojvodine, u boji, a u visini ova tri grba sa desne strane legitimacije je tekst u padajućem : "Republika Srbija, Autonomna pokrajina Vojvodina, Skupština Autonomne pokrajine Vojvodine", ispod grbova je tekst: "POSLANIČKA LEGITIMACIJA", a ispod u prvom redu tekst: "broj _ _ _ _" , u drugom redu tekst: "važi do" (upisuje se dan, mesec i godina).

Svaka legitimacija ima broj. Brojevi legitimacija počinju od broja jedan i određuju se prema azbučnom redu imena i prezimena poslanika.

Na dnu kartice, u ravni sa prvim grbom je fotografija poslanika. Desno od fotografije poslanika ispisano je ime i prezime poslanika.

Na lični zahtev poslanika, ime i prezime ispisuje se isto- vremeno sa srpskim jezikom ćiriličkim pismom i na jednom od jezika i pisama nacionalnih manjina-nacionalnih zajednica u službenoj upotrebi.

Na legitimaciji predsednika i potpredsednika Skupštine ispod imena i prezimena upisuje se i funkcija u Skupštini.

U desnom donjem uglu kartice je tekst: "predsednik Skupštine, ime i prezime" i potpis predsednika Skupštine kao i pečat Skupštine.

6. Na sredini poleđine kartice nalazi se tekst:

"PRAVA POSLANIKA


Poslanik ne može biti pozvan na krivičnu odgovornost, pritvoren ili kažnjen zbog iznetog mišljenja ili davanja glasa na sednicama Skupštine i radnih tela.


Poslanik u Skupštini Autonomne pokrajine Vojvodine ostvaruje pravo na besplatnu vožnju u železničkom, drumskom, rečnom i javnom gradskom i prigradskom saobraćaju na teritoriji Autonomne pokrajine Vojvodine u svim pravcima i za neograničeni broj putovanja, kao i druga prava predviđena propisima".

Ovaj tekst ispisan je ćiriličkim pismom tamno plave boje.

7. Ukoliko poslanik izgubi legitimaciju, ošteti ili na drugi način ostane bez legitimacije dužan je da obavesti generalnog sekretara Skupštine o potrebi izdavanja nove legitimacije. Nova legitimacija izdaje se pod istim brojem kao i prethodna.

8. Evidencija o izdatim legitimacijama vodi se u odboru nadležnom za administrativna i mandatna pitanja Skupštine.

9. Stupanjem na snagu ove odluke prestaje da važi Odluka o legitimaciji poslanika u Skupštini Autonomne Pokrajine Vojvodine ("Službeni list AP Vojvodine", broj 23/2017).

10. Ova odluka stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom listu Autonomne pokrajine Vojvodine".