Odluka o primanjima zastupnika u Skupštini Autonomne Pokrajine Vojvodine

("Sl. list AP Vojvodine", br. 54/2014, 4/2015 i 38/2018)

Odluka o
primicima zastupnika u Skupštini Autonomne Pokrajine Vojvodine

I. OSNOVNE ODREDBE

Članak 1

Ovom odlukom uređuje se pravo na plaće zastupnika u Skupštini Autonomne Pokrajine Vojvodine (u daljnjem tekstu: Skupština), naknadu troškova za obnašanje zastupničke funkcije i druge naknade i primici predviđeni ovom odlukom.

Članak 2

Zastupnik ostvaruje prava i dužnosti od dana potvrđivanja mandata do dana prestanka mandata u Skupštini.

Članak 3

Zastupnik može biti u radnom odnosu u Skupštini.

Zastupniku može prestati radni odnos na osobni zahtjev, i prije isteka vremena na koje je izabran za zastupnika u Skupštini.

U radnom odnosu u Skupštini mogu biti:

- predsjednik Skupštine, potpredsjednici Skupštine, predsjednici skupštinskih odbora i zastupničkih skupina, na osobni zahtjev i

- zastupnici, na prijedlog zastupničke skupine, a u skladu s mogućnostima proračuna Autonomne Pokrajine Vojvodine.

Odluka iz st. 1. i 2. ovog članka donosi odbor nadležan za administrativna pitanja.

II PRIMICI ZASTUPNIKA

Članak 4

Zastupnik u Skupštini ima pravo na:

1) plaću i naknade plaće;

2) naknadu plaće po prestanku zastupničke funkcije, u skladu sa zakonom i pokrajinskom skupštinskom odlukom o Skupštini;

3) naknadu za obnašanje funkcije;

4) besplatan prijevoz, naknadu za nazočnost na sjednici Skupštine, njezinih radnih tijela i zastupničkih skupina;

5) naknadu troškova za službeno putovanje i

6) druge naknade i ostali primici predviđeni ovom odlukom.

Plaća i naknade plaće

Članak 5

Pravo na plaću u mjesečnom iznosu ima zastupnik koji je u radnom odnosu u Skupštini.

Način utvrđivanja i koeficijent za obračun plaće zastupnika iz stavka 1. ovog članka utvrđuje se odlukom Skupštine, u skladu sa zakonom.

Rješenje za obračun i isplatu plaće zastupniku iz stavka 1. ovog članka donosi odbor nadležan za administrativna pitanja.

Zastupnik koji je u radnom odnosu u Skupštini ima pravo na naknadu plaće, u skladu sa zakonom i pokrajinskim propisima.

Naknada plaće po prestanku zastupničke funkcije

Članak 6

Zastupnik koji je u radnom odnosu u Skupštini ima pravo na naknadu plaće po prestanku zastupničke funkcije, u visini plaće koju je imao na dan prestanka funkcije, a najduže tri mjeseca. Ovo pravo se može produžiti do stjecanje prava na mirovinu, ali ne duže od tri mjeseca.

Zastupnik kome je prestala funkcija za vrijeme porodiljnog odsustva, odnosno odsustva radi njege djeteta, ima pravo na naknadu plaće po prestanku zastupničke funkcije u visini plaće iz stavka 1. ovog članka, do isteka odsustva.

Pravo iz st. 1. i 2. ovog članka zastupnik ostvaruje na temelju pisanog zahtjeva podnesenog odboru nadležnom za administrativna pitanja u roku od 15 dana od dana prestanka funkcije.

Pravo iz st. 1. i 2. ovog članka ne pripada zastupniku kome je prestao mandat prije isteka vremena na koje je izabran ako je pravomoćnom sudskom odlukom osuđen na bezuvjetnu kaznu zatvora u trajanju od najmanje šest mjeseci.

Pravo iz st. 1. i 2. ovog članka zastupniku ne pripada u slučaju podnošenja ostavke na zastupničku funkciju.

Pravo iz stavka 1. ovog članka prestaje zasnivanjem radnog odnosa, stjecanjem prava na mirovinu, kao i u slučaju izbora, odnosno imenovanja na drugu funkciju po osnovu koje ostvaruje plaću.

Naknadu za obnašanje funkcije

Članak 7

Zastupnik ima pravo na naknadu za obnašanje zastupničke funkcije (zastupnički dodatak), u neto mjesečnom iznosu u visini 35% od neto plaće predsjednika odbora Skupštine, koji je u radnom odnosu u Skupštini.

Zastupniku koji obnaša funkciju predsjednika, odnosno potpredsjednika Skupštine, predsjednika odbora i predsjednika zastupničke skupine, a koji nije u radnom odnosu u Skupštini, pripada naknada za obnašanje funkcije.

Visinu naknade iz stavka 2. ovog članka utvrđuje odlukom odbor nadležan za administrativna pitanja.

Zastupnikl ostvaruje pravo na zastupnički dodatak do isteka mandata.

Naknada za nazočnost na sjednici Skupštine, njezinih radnih tijela i zastupničkih skupina

Članak 8

Zastupnik koji nazoči sjednici Skupštine, njezinih radnih tijela i zastupničkih skupina ima pravo na neto naknadu u visini 4% od neto plaće zastupnika koji je u radnom odnosu u Skupštini.

Zastupnik koji u istom danu nazoči na više sjednica, ima pravo na naknadu iz stavka 1. samo po jednom osnovu.

Zastupnik koji nazoči sjednici zastupničke skupine, ima pravo na naknadu iz stavka 1. ovog članka, za jednu sjednicu zastupničke skupine, po zakazanoj sjednici Skupštine.

U slučaju održavanja sjednica zastupničke grupe, preko broja iz stavka 3. ovog članka, zastupniku ne pripada pravo na naknadu za nazočnost sjednici zastupničke grupe

Naknada iz stavka 1. ovog člana ne pripada zastupniku koji je u radnom odnosu u Skupštini.

Besplatan prijevoz

Članak 9

Zastupnik ima pravo na besplatan prijevoz u željezničkom, cestovnom, riječnom i javnom gradskom prometu, na teritoriju AP Vojvodine u svim pravcima i za neograničen broj putovanja.

Zastupniku koji za dolazak na sjednicu Skupštine, njezinih radnih tijela, zastupničkih skupina i neformalnih skupina koristi vlastiti automobil, pripada naknada troškova u visini od 15% od cijene litra pogonskog goriva po pređenom kilometru, s tim što udaljenost prebivališta zastupnika od Novog Sada i parametre za utvrđivanje cijene goriva utvrđuje posebnom Odlukom odbor nadležan za administrativna pitanja.

Zastupniku koji za dolazak na sjednicu zastupničke grupe, koristi vlastiti automobil, pripada pravo na naknadu troškova iz stavka 2. ovog članka, za broj sjednica u skladu sa člankom 8. stavak 3. ove odluke.

U slučaju održavanja sjednice zastupničke grupe, preko broja iz stavka 3. ovog članka, zastupniku koji koristi vlastiti automobil, ne pripada pravo na naknadu troškova za dolazak na sjednicu zastupničke grupe

Zastupnik koji u istom danu nazoči na više sjednica, ima pravo na naknadu iz stavka 2. samo po jednom osnovu.

Naknada troškova za službeni put u zemlji i inozemstvu

Članak 10

Zastupnik koji se upućuje na službeni put u zemlji i inozemstvo, a na temelju odluke nadležnog skupštinskog odbora, pripada naknada troškova putovanja u skladu s propisima kojima se reguliraju službena putovanja zastupnika u Skupštini.

III DRUGE NAKNADE I PRIMICI ZASTUPNIKA

Otpremnina povodom umirovljenja

Članak 11

Zastupnik ima pravo na otpremninu, u slučaju prestanka radnog odnosa, radi korištenja prava na mirovinu ili zbog prestanka radnog odnosa po sili zakona zbog gubitka radne sposobnosti.

Pravo iz stavka 1. ovog članka ne pripada zastupniku ukoliko je koristio pravo na naknadu plaće po prestanku zastupničke funkcije iz članka 6. ove odluke.

Otpremnina iz stavka 1. ovog članka isplaćuje se u visini trostruke prosječne mjesečne plaće po zaposlenom u Republici isplaćene u posljednja tri mjeseca, na osnovu zvaničnih podataka republičkog tijela nadležnog za poslove statistike, na dan isplate.

Pomoć u slučaju smrti zastupnika ili člana uže obitelji

Članak 12

U slučaju smrti zastupnika, članovima uže obitelji umrlog pripada pomoć u visini pogrebnih troškova, prema priloženoj dokumentaciji.

Pod pogrebnim troškovima u smislu ovog članka podrazumijeva se: lijes i kompletno opremanje lijesa, nadgrobni znak(drveni križ ili drvena ploča), prijam i smještaj pokojnika u kapelu i korištenje kapele, ukop u grob ili grobnicu, kremiranje i pohranjivanje urni, uređenje i formiranje humka, korištenje grobnoj mjesta u prvoj godini, prijevoz pokojnika od mjesta smrti do mjesta ukopa u mjestu njegovog prebivališta i nazočnost svećenika na ukopu radi održavanja vjerskog obreda ukopa, kao i druge potrebne troškove ukopa.

Pravo na pomoć iz stavka 1. ovog članka pripada zastupniku ukoliko je sahranio člana uže obitelji.

Pod užom obitelji u smislu ovog članka smatraju se bračni drug i djeca.

Članak 13

Pod drugim primicima u smislu ove odluke smatraju se davanja povodom Božićnih i novogodišnjih blagdana.

Članak 14

Rješenje o primicima zastupnika iz ove odluke donosi odbor nadležan za administrativna pitanja, ukoliko posebnim propisom nije drugačije uređeno.

Članak 15

Novčana sredstva za primitke zastupnika osiguravaju se u proračunu Autonomne Pokrajine Vojvodine.

IV PRELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 16

Danom stupanja na snagu ove odluke prestaje važiti Pokrajinska skupštinska odluka o pravima zastupnika u Skupštini Autonomne Pokrajine Vojvodine ("Službeni list APV", broj 7/2005, 4/2007, 18/2009/ - promjena naziva akta i 5/2010 - dr. Odluku).

Danom stupanja na snagu ove odluke na zastupnike prestaju se primjenjivati odredbe Odluke o naknadi troškova i drugih primitaka izabranih osoba u tijelima Autonomne Pokrajine Vojvodine ("Službeni list APV", broj 1/2003, 16/2005 i 1/2006).

Članak 17

Ova odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u "Službenom listu Autonomne Pokrajine Vojvodine", a primjenjuje se počev od 1. siječnja 2015. godine.

Samostalni članak Odluke o dopuni Odluke o primicima zastupnika u Skupštini Autonomne Pokrajine Vojvodine("Sl. list AP Vojvodine", br. 4/2015)

Članak 2

Ova odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u "Službenom listu Autonomne Pokrajine Vojvodine".