HATÁROZAT VAJDASÁG AUTONÓM TARTOMÁNY KÉPVISELŐHÁZA KÉPVISELŐINEK JÖVEDELMÉRŐL

(Vajdaság AT Hivatalos Lapja, 54/2014., 4/2015. és 38/2018. szám)

Határozat
Vajdaság Autonóm Tartomány Képviselőháza képviselőinek jövedelméről

I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

1. szakasz

Ez a határozat rendelkezik Vajdaság Autonóm Tartomány Képviselőháza (a továbbiakban: Képviselőház) képviselőinek a bérre, a képviselői tisztség betöltése költségeinek térítésére és a jelen határozattal előirányozott egyéb térítményekre és jövedelmekre való jogosultságáról.

2. szakasz

A képviselő a Képviselőházban mandátuma megerősítésének napjától mandátuma lejártának napjáig valósítja meg jogait és kötelezettségeit.

3. szakasz

A képviselő munkaviszonyban lehet a Képviselőházban.

A képviselőnek megszűnhet a munkaviszonya, saját kérelmére, képviselőházi képviselőnek történő megválasztása időszakának letelte előtt is.

A Képviselőházban munkaviszonyban lehet:

- a Képviselőház elnöke, a Képviselőház alelnökei, a képviselőházi bizottságok és a képviselőcsoportok elnökei, személyes kérelemre, és

- a képviselők, a képviselőcsoport javaslatára, Vajdaság Autonóm Tartomány költségvetésének lehetőségei alapján.

A jelen szakasz 1. és 2. bekezdésében említett határozatokat az adminisztratív kérdésekre illetékes bizottság hozza meg.

II. A KÉPVISELŐ JÖVEDELME

4. szakasz

A képviselőházi képviselő a következőkre jogosult:

1) bérre és bértérítményre,

2) a képviselői tisztség megszűnése esetén járó bértérítményre, a törvény és a Képviselőházról szóló tartományi képviselőházi rendelet alapján,

3) a tisztség betöltéséért járó térítményre,

4) térítésmentes utazásra, a Képviselőház, a Képviselőház munkatestületei és képviselőcsoportjai ülésén való részvételért járó térítményre,

5) hivatalos út költségtérítésére és

6) a jelen határozattal előirányozott egyéb térítményekre és jövedelmekre.

Bér és bértérítmények

5. szakasz

A havi összegű bérre az a képviselő jogosult, aki a Képviselőházban munkaviszonyban van.

A jelen szakasz 1. bekezdésében említett képviselő bérfejtése megállapításának módját és kofficiensét képviselőházi határozat állapítja meg, a törvénnyel összhangban.

A jelen szakasz 1. bekezdésében említett képviselő bérfejtéséről és bére folyósításáról szóló határozatot az adminisztratív kérdésekre illetékes bizottság hozza meg.

A Képviselőházban munkaviszonyban levő képviselő jogosult a bértérítményre, a törvény és a tartományi jogszabályok alapján.

Bértérítmény a képviselői tisztség megszűnésékor

6. szakasz

A Képviselőházban munkaviszonyban levő képviselő jogosult a bértérítményre képviselői tisztsége megszűnésékor, a bérének tisztsége megszűnése napján érvényes összegben, legfeljebb három hónapig. Ez a jogosultság meghosszabbítható a nyugdíjra való jogosultság megszerzéséig, de három hónapnál nem hosszabb ideig.

Az a képviselő, akinek a tisztsége szülési szabadság, illetve gyermekápolási távollét ideje alatt szűnik meg, a képviselői tisztség megszűnése szerinti bértérítményre jogosult a távollétének leteltéig, a jelen szakasz 1. bekezdésében említett összegben.

A jelen szakasz 1. és 2. bekezdésében említett jogosultságot a képviselő az adminisztratív kérdésekre illetékes bizottságnak, a tisztség megszűnésétől számított 15 napos határidőben, írásbeli kérelem benyújtásával valósítja meg.

A jelen szakasz 1. és 2. bekezdésében említettekre nem jogosult az a képviselő, akinek képviselői mandátuma, annak lejárta előtt, jogerős bírósági végzéssel legkevesebb hat hónap letöltendő börtönbüntetésre ítélése miatt szűnik meg.

A jelen szakasz 1. és 2. bekezdésében említettekre nem jogosult az a képviselő, aki benyújtja a képviselői tisztségéről való lemondását.

A jelen szakasz 1. bekezdésében említett jogosultság megszűnik munkaviszony létesítésével, a nyugdíjba vonulásra jogosultság megszerzésével, valamint bérre jogosító, más tisztségre való megválasztás, illetve kinevezés esetén.

A tisztség betöltéséért járó térítmény

7. szakasz

A képviselő a képviselői tisztség betöltéséért járó térítményre (képviselői pótlék) jogosult, havi nettó összegben a Képviselőházban munkaviszonyban levő képviselőházi bizottság elnöke nettó bérének 35%-a összegében.

A Képviselőház elnökének, illetve alelnökének tisztségét, a bizottság elnökének és a képviselőcsoport elnökének tisztségét betöltő képviselő, aki a Képviselőházban nincs munkaviszonyban, a tisztség betöltéséért járó térítményre jogosult.

A jelen szakasz 2. bekezdésében említett térítmény összegét az adminisztratív kérdésekre illetékes bizottság határozata állapítja meg.

A képviselő, a képviselői pótlékra való jogosultságát, mandátumának leteltéig érvényesíti.

A Képviselőház ülésén, a Képviselőház munkatestületeinek ülésén, valamint a képviselőcsoportok ülésén való részvételért járó térítmény

8. szakasz

A Képviselőház, annak munkatestületei és a képviselőcsoportok ülésén jelen levő képviselő a Képviselőházban munkaviszonyban levő képviselő nettó bérének 4%-a összegű nettó térítményre jogosult.

Az egy nap alatt több ülésen jelen levő képviselő az 1. szakaszban említett térítményre csak egy jogcím alapján jogosult.

A képviselőcsoport ülésén résztvevő képviselő, a jelen szakasz 1. bekezdésében említett térítményre, összehívott képviselőházi ülésenként egy képviselőcsoporti ülés alapján jogosult.

Ha a képviselőcsoport a jelen szakasz 3. bekezdésében említett számnál több ülést tart, a képviselő nem jogosult a képviselőcsoport ülésén való részvételért járó térítményre.

A jelen szakasz 1. bekezdésében említett térítményre a Képviselőházban munkaviszonyban levő képviselő nem jogosult.

Térítésmentes utazás

9. szakasz

A képviselő Vajdaság AT területén minden irányban és korlátlan számban jogosult térítésmentes utazásra vasúti, közúti, folyami vagy tömegközlekedésben.

Az a képviselő, aki a Képviselőház, annak munkatestülete, képviselőcsoport és nem formális csoport ülésére saját autójával utazik, jogosult minden megtett kilométer után az üzemanyag literenkénti ára 15%-a összegének költségtérítése, azzal, hogy az Újvidék és a képviselő tartózkodási helye közötti távolságot és az üzemanyag megállapításához szükséges paramétereket az adminisztratív kérdésekre illetékes bizottság külön határozattal állapítja meg.

Az a képviselő, aki a képviselőcsoport ülésére saját autójával érkezik, a jelen határozat 8. szakasza 3. bekezdésében említett ülések száma alapján jogosult a jelen szakasz 2. bekezdésben említett költségtérítésre.

Ha a képviselőcsoport a jelen szakasz 3. bekezdésében említett számnál több ülést tart, a saját autóját használó képviselő nem jogosult a képviselőcsoport ülésére érkezésért járó költségtérítésre.

Az a képviselő, aki ugyanazon a napon több ülésen vesz részt, a 2. szakaszban említett térítésre csak egy jogcím szerint jogosult.

Külföldi és belföldi hivatalos út költségtérítése

10. szakasz

A belföldi és külföldi hivatalos útra rendelt képviselő, az illetékes képviselői bizottság határozata alapján jogosult az utazási költségtérítésre, a képviselőházi képviselők hivatalos utazását szabályozó jogszabályokkal összhangban.

III. A KÉPVISELŐ EGYÉB TÉRÍTMÉNYEI ÉS JÖVEDELMEI

Nyugdíjba vonulási végkielégítés

11. szakasz

A képviselő végkielégítésre jogosult munkaviszonyának megszűnése, nyugdíjba vonulási jogosultságának érvényesítése vagy a törvény erejénél fogva, munkaviszonyának munkaképesség elvesztése miatt történő megszűnése esetén.

A képviselő nem jogosult a jelen szakasz 1. bekezdésében foglaltakra, ha képviselői tisztségének megszűnése a jelen határozat 6. szakaszában említettek alapján érvényesítette bértérítésre való jogosultságát.

A jelen szakasz 1. bekezdésében említett végkielégítést a Köztársaságban alkalmazottak havi átlagbérének háromszorosa összegében kell megállapítani, a statisztikai ügyekre illetékes köztársasági szerv hivatalos adatai alapján, a folyósítás napján.

A képviselő vagy közeli családtagjának elhalálozása esetén nyújtandó segély

12. szakasz

A képviselő halála esetén közeli családtagja támogatásra jogosult a temetkezési költségek összegében, a mellékelt dokumentáció alapján.

A temetkezési költségek alatt, a jelen szakasz értelmében, az alábbiak értendők: koporsó és a koporsó teljes felszerelése, sírjel (fakereszt vagy fatábla), az elhunyt átvétele és elhelyezése a kápolnában, a kápolna használata, sírba vagy sírboltba hantolás, hamvasztás és urna elhelyezés, a sírhalom rendezése és kialakítása, a sírhely használata az első évben, az elhunyt szállítása az elhalálozás helyétől a temetés helyéig a tartózkodási helyét képező településen belül, lelkész részvétele a temetésen a temetés vallási szertartásának megtartása céljából, valamint a temetéssel kapcsolatos egyéb költségek.

A jelen szakasz 1. bekezdésében említett segélyre a képviselő közeli családtagjának temetése esetén jogosult.

Közeli családtag alatt a házastárs és a gyermek értendő.

13. szakasz

Jelen határozat értelmében egyéb jövedelemnek számít a karácsony és az újévi ünnepek alkalmából nyújtott juttatás.

14. szakasz

A jelen határozatban szereplő határozatot a képviselők jövedelméről az adminisztratív kérdésekkel foglalkozó bizottság hozza meg, ha arról külön jogszabály másként nem rendelkezik.

15. szakasz

A képviselők jövedelmének pénzügyi eszközeit Vajdaság Autonóm Tartomány költségvetése biztosítja.

IV. ÁTMENETI ÉS ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

16. szakasz

Jelen határozat hatályba lépésének napján hatályát veszti A Vajdaság Autonóm Tartomány Képviselőháza képviselőinek jogairól szóló tartományi képviselőházi rendelet (VAT Hivatalos Lapja, 7/2005., 4/2007., 18/2009. szám – az aktus címének módosítása és 5/2010. szám – más rendelet).

Jelen határozat hatályba lépésével megszűnik A Vajdaság Autonóm Tartomány szerveibe megválasztott személyek térítéseiről és egyéb járandóságairól szóló határozat rendelkezéseinek alkalmazása a képviselőkre (VAT Hivatalos Lapja, 1/2003., 16/2005. és 1/2006. szám).

17. szakasz

Jelen határozat Vajdaság Autonóm Tartomány Hivatalos Lapjában való közzétételének napjától számított nyolcadik napon lép hatályba és 2015. január 1-jétől kell alkalmazni.

A Vajdaság Autonóm Tartomány Képviselőháza képviselőinek jövedelméről szóló határozat önálló szakasza

(VAT Hivatalos Lapja, 4/2015. szám)

2. szakasz

Jelen határozat Vajdaság Autonóm Tartomány Hivatalos Lapjában való közzétételének napjától számított nyolcadik napon lép hatályba.