Hotărârea privind remunerațiile deputaților în Adunarea Provinciei Autonome Voivodina

(”Buletinul oficial al P.A. Voivodina”, nr.: 54/2014, 4/2015 şi 38/2018)

Hotărârea privind
remuneraţiile deputaţilor în Adunarea Provinciei Autonome Voivodina

I DISPOZIȚII FUNDAMENTALE

Articolul 1

Prin prezenta hotărâre se stipulează dreptul la salariu al deputaților în Adunarea Provinciei Autonome Voivodina (în continuare: Adunarea), compensarea cheltuielilor pentru exercitarea funcției de deputat și alte compensări și remunerații prevăzute prin prezenta hotărâre.

Articolul 2

Deputatul își exercită drepturile și obligațiile din data validării mandatului până la data încetării mandatului în Adunare.

Articolul 3

Deputatul poate fi în raport de muncă în Adunare.

Deputatului îi poate înceta raportul de muncă la cerere personală, și înainte de expirarea perioadei pe care a fost ales deputat al Adunării.

În raport de muncă în Adunare, pot fi:

- președintele Adunării, vicepreședinții Adunării, președinții comitetelor Adunării și ai cluburilor de deputați, la cerere personală și

- deputații, la propunerea clubului de deputați, în conformitate cu posibilitățile bugetului Provinciei Autonome Voivodina.

Hotărârile prevăzute la alineatele 1 și 2 din prezentul articol le adoptă comitetul competent pentru problemele administrative.

II REMUNERAȚIILE DEPUTAȚILOR

Articolul 4

Deputatul în Adunare are drept la:

1) salariu și compensarea salariului;

2) compensarea salariului în urma încetării funcției de deputat, în conformitate cu Legea și Hotărârea Adunării Provinciei privind Adunarea;

3) compensarea pentru exercitarea funcției;

4) transport gratuit, compensări pentru prezența la ședințele Adunării, organismelor ei de lucru și cluburilor de deputați;

5) compensarea cheltuielilor pentru deplasarea în interes de serviciu și

6) alte compensări și remunerații prevăzute prin prezenta hotărâre.

Salariul și compensarea salariului

Articolul 5

Drept la salariu în cuantum lunar are deputatul care este în raport de muncă în Adunare.

Modul de stabilire și coeficientul pentru calculul salariului deputatului prevăzut la alineatul 1 din prezentul articol se stipulează prin hotărârea Adunării, în conformitate cu Legea.

Decizia pentru calculul și achitarea salariului deputatului prevăzut la alineatul 1 din prezentul articol este adoptată de comitetul competent pentru problemele administrative.

Deputatul care este în raport de muncă în Adunare are dreptul la compensarea salariului, în conformitate cu legea și reglementările provinciale.

Compensarea salariului în urma încetării funcției de deputat

Articolul 6

Deputatul care este în raportul de muncă în Adunare are drept la compensarea salariului în urma încetării funcției de deputat, la nivelul salariului pe care l-a avut în data încetării funcției, dar cel mult trei luni. Prezentul drept se poate prelungi până la obținerea dreptului la pensie, dar nu mai mult de trei luni.

Deputatul căruia i-a încetat funția în perioada concediului de maternitate, respectiv absenței pe motivul îngrijirii copilului, are drept la compensarea salariului în urma încetării funcției de deputat la nivelul salariului prevăzut la alineatul 1 din prezentul articol, până la expirarea perioadei de absență.

Dreptul prevăzut la alineatele 1 și 2 din prezentul articol deputatul îl exercită în baza cererii în scris remise comitetului competent pentru problemele administrative în termen de 15 zile de la data încetării funcției.

Dreptul prevăzut la alineatele 1 și 2 din prezentul articol nu aparține deputatului căruia i-a încetat mandatul înainte de expirarea perioadei pe care a fost ales dacă a fost condamnat prin hotărârea definitivă a tribunalului la o pedeapsă necondiționată cu închisoarea pe o durată de cel puțin șase luni.

Dreptul prevăzut la alineatele 1 și 2 din prezentul articol nu-i aparține deputatului în cazul demisionării din funcția de deputat.

Dreptul prevăzut la alineatul 1 din prezentul articol încetează prin întemeierea raportului de muncă, obținerea dreptului la pensie, precum și în cazul alegerii, respectiv numirii în altă funcție în baza căreia își realizează salariul.

Compensarea pentru exercitarea funcției

Articolul 7

Deputatul are dreptul la compensarea pentru exercitarea funcției de deputat (suplimentul de deputat) în cuantum lunar net la nivel de 35% din salariul net al președintelui comitetului Adunării, care este în raport de muncă în Adunare.

Deputatului care exercită funcția de președinte, respectiv vicepreședinte al Adunării, președinte al comitetului și președinte al clubului de deputați, dar care nu este în raportul de muncă în Adunare, îi aparține compensarea pentru exercitarea funcției.

Nivelul compensării prevăzute la alineatul 2 din prezentul articol se stabilește prin hotărârea comitetului competent pentru problemele administrative.

Deputatul își exercită dreptul la suplimentul de deputat până la expirarea mandatului.

Compensarea pentru prezența la ședința Adunării, a organelor ei de lucru și a cluburilor de deputați

Articolul 8

Deputatul care asistă la ședința Adunării, organelor ei de lucru și a cluburilor de deputați are drept la compensarea netă la nivel de 4% din salariul net al deputatului care este în raportul de muncă în Adunare.

Deputatul care în aceeași zi asistă la mai multe ședințe, are drept la compensarea prevăzută la alineatul 1 din prezentul articol doar în baza unui temei.

Deputatul care asistă la ședința cluburilor de deputaţi are drept la compensarea prevăzută la alineatul 1 al prezentului articol, pentru o şedinţă o clubului de deputaţi, pe şedinţa convocată a Adunării.

În cazul ţinerii şedinţei cluburilor de deputaţi, peste numărul prevăzut la alineatul 3 al prezentului articol, deputatului nu-i revine dreptul la compensare pentru asistarea la şedinţa clubului de deputaţi.

Compensarea prevăzută la alineatul 1 din prezentul articol nu-i aparține deputatului care este în raportul de muncă în Adunare.

Transportul gratuit

Articolul 9

Deputatul are drept la transport gratuit pe liniile rutiere, fluviale, feroviare și ale transportului public, din teritoriul P.A. Voivodina în toate direcțiile pentru un număr nelimitat de călătorii.

Deputatului care pentru deplsarea la ședința Adunării, organelor ei de lucru, a cluburilor de deputați şi grupurilor neformale folosește vehiculul prorpiu, îi aparține compensarea cheltuielilor la nivel de 15% din prețul unui litru de combustibil pe un kilometru depășit, cu specificarea că distanța de la domiciliul deputatului până la Novi Sad și parametrii pentru stabilirea prețului combustibilului se stabilesc printr-o hotărâre specială a comitetului competent pentru problemele administrative.

Deputatului care pentru deplasarea la ședința cluburilor de deputați folosește vehiculul prorpiu, îi aparține compensarea cheltuielilor prevăzute la alineatul 2 al prezentului articol, pentru numărul de şedinţe în conformitate cu articolul 8 alineatul 3 din prezenta hotărâre.

În cazul ţinerii şedinţei cluburilor de deputaţi, peste numărul prevăzut la alineatul 3 al prezentului articol, deputatului care foloseşte vehiculul propriu, nu-i revine dreptul la compensarea cheltuielilor pentru deplasarea la şedinţa cluburilor de deputaţi

Deputatul care în aceeași zi asistă la mai multe ședințe, are drept la compensarea prevăzută la alineatul 2 doar în baza unui temei.

Compensarea cheltuielilor pentru deplasarea în interes de serviciu în țară și străinătate

Articolul 10

Deputatului trimis în deplasare în interes de serviciu în țară și străinătate, în baza hotărârii comitetului competent al Adunării, îi aparține compensaea cheltuielilor de călătorie în conformitate cu reglementările prin care se stipulează deplasările în interes de serviciu ale deputaților în Adunare.

III ALTE COMPENSĂRI ȘI REMUNERAȚII ALE DEPUTAȚILOR

Indemnizația cu prilejul ieșirii la pensie

Articolul 11

Deputatul are drept la indemnizație, în cazul încetării raportului de muncă, în vederea exercitării dreptului la pensie sau din cauza încetării raportului de muncă în virtutea legii, din cauza pierderii capacității de muncă.

Dreptul prevăzut la alineatul 1 din prezentul articol nu-i aparține deputatului dacă a folosit dreptul la compensarea salariului după încetarea funcției de deputat, prevăzută la articolul 6 din prezenta hotărâre.

Indemnizația prevăzută la alineatul 1 din prezentul articol se achită la nivel de trei salarii lunare medii pe un angajat în Republică achitate în ultimele trei luni, în baza datelor oficiale ale organului republican competent pentru statistică, pe data achitării.

Ajutor în caz de deces a deputatului sau a unui membru al familiei restrânse

Articolul 12

În caz de deces a deputatului, membrilor familiei restrânse a răposatului îi revine un ajutor la nivelul cheltuielilor de înmormântare, conform documentației prezentate.

Prin cheltuielile de înmormântare în sensul prezentului articol se subînțeleg: sicriul, dotarea completă a sicriului, monumentul funerar (crucea de lemn sau placă de lemn) primirea și ținerea în capelă și folosirea capelei, îngroparea în mormânt, incinerarea și depozitarea urnii, amenajarea și formarea movilei, folosirea locului mormântului în primul an, transportul răposatului de la locul decesului până la locul înmormântării în localitatea unde a fost domiciliat și prezența feței bisericești la înmormântare în vederea oficierii serviciului religios, precum și alte cheltuieli de înmormântare necesare.

Dreptul la ajutorul prevăzut la alineatul 1 din prezentul articol îi revine deputatului dacă a înmormântat un membru al familiei restrânse.

Prin familia restrânsă în sensul prezentului articol se consideră soțul-soția sau copiii.

Articolul 13

Prin alte remunerații în sensul prezentei hotărâri se consideră alocațiile acordate cu prilejul sărbătorilor de Crăciun și Anul Nou.

Articolul 14

Decizia privind remunerațiile deputaților din prezenta hotărâre o adoptă comitetul competent pentru problemele administrative, dacă printr-o reglementare specială nu este stipulat altfel.

Articolul 15

Mijloacele financiare pentru remunerațiile deputaților se asigură în bugetul Provinciei Autonome Voivodina.

IV DISPOZIȚII FINALE ȘI TRANZITORII

Articolul 16

Pe data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă Hotărârea Adunării Provinciei privind drepturile deputaților în Adunarea Provinciei Autonome Voivodina (”Buletinul oficial al P.A.V.”, numerele: 7/2005, 4/2007, 18/2009-schimbarea denumirii actului și 5/2010 – altă Hotărâre).

Pe data intrării în vigoare a prezentei hotărâri asupra deputaților încetează să se aplice dispozițiile Hotărârii privind compensarea cheltuielilor și altor remunerații ale persoanelor alese în organele Provinciei Autonome Voivodina (”Buletinul oficial al P.A.V.”, numerele: 1/2003, 16/2005 și 1/2006).

Articolul 17

Prezenta hotărâre intră în vigoare în a opta zi de la data publicării ei în ”Buletinul oficial al Provinciei Autonome Voivodina” și se aplică începând cu data de 1 ianuarie 2015.

Articolul independent al Hotărârii de completare a Hotărârii privind remuneraţiile deputaţilor în Adunarea Provinciei Autonome Voivodina

(„Bul. oficial al P.A. Voivodina”, nr. 4/2015)

Articolul 2

Prezenta hotărâre intră în vigoare în a opta zi de la data publicării ei în ”Buletinul oficial al Provinciei Autonome Voivodina”.