Uznesenie o príjmoch poslancov v Zhromaždení Autonómnej pokrajiny Vojvodiny

(Úradný vestník APV číslo 54/2014, 4/12 a 38/2018)

Uznesenie o
voľbe poslancov Zhromaždenia Autonómnej pokrajiny Vojvodiny

I. ZÁKLADNÉ USTANOVENIA

Článok 1

Týmto uznesením sa určuje právo na plat poslancov Zhromaždenia Autonómnej pokrajiny Vojvodiny (ďalej: zhromaždenie), úhrada nákladov na výkon poslaneckej funkcie a iné úhrady a príjmy určené týmto uznesením.

Článok 2

Poslanec uskutočňuje práva a povinnosti odo dňa potvrdenia mandátu do dňa zániku mandátu v zhromaždení.

Článok 3

Poslanec môže byť v pracovnom pomere v zhromaždení.

Poslancovi môže zaniknúť pracovný pomer na osobnú žiadosť aj pred uplynutím doby, do ktorej bol zvolený za poslanca zhromaždenia.

V pracovnom pomere v zhromaždení môžu byť:

- predseda zhromaždenia, podpredsedovi zhromaždenia, predsedovia výborov zhromaždenia a poslaneckých skupín na osobnú žiadosť a

- poslanci na žiadosť poslaneckej skupiny a v súlade s možnosťami rozpočtu Autonómnej pokrajiny Vojvodiny.

Uznesenia z odseku 1 a 2 tohto článku vynáša výbor poverený administratívnymi úkonmi.

II. PRÍJMY POSLANCOV

Článok 4

Poslanec zhromaždenia má právo na:

1) plat a úhradu platu;

2) úhradu platu po zániku poslaneckej funkcie, v súlade so zákonom a pokrajinským parlamentným uznesením o zhromaždení;

3) úhradu za výkon funkcie;

4) bezplatnú prepravu, úhradu za prítomnosť na zasadnutí zhromaždenia, jeho pracovných telies a poslaneckých skupín;

5) úhradu trov za služobnú cestu a

6) iné úhrady a príjmy určené týmto uznesením.

Plat a úhrada platu

Článok 5

Právo na plat v mesačnej sume má poslanec, ktorý je v pracovnom pomere v zhromaždení.

Spôsob určovania a koeficient pre výpočet platu poslanca z odseku 1 tohto článku sa určuje uznesením zhromaždenia, v súlade so zákonom.

Rozhodnutie o výpočte a vyplácaní platu poslancovi uvedenému v odseku 1 tohto článku prijíma výbor zodpovedný za administratívne záležitosti.

Poslanec, ktorý je v pracovnom pomere v zhromaždení, má nárok na náhradu platu v súlade so zákonom a pokrajinskými predpismi.

Úhrada platu po zániku poslaneckej funkcie.

Článok 6

Poslanec, ktorý je zamestnaný v zhromaždení, má právo na úhradu platu po ukončení svojho funkčného obdobia vo výške platu, ktorý mal v deň skončenia funkčného obdobia a maximálne tri mesiace. Toto právo môže byť predĺžené až po nadobudnutie práva na dôchodok, ale nie dlhšie ako tri mesiace.

Poslanec, ktorému zanikla funkcia počas materskej dovolenky, resp. absencie z dôvodu starostlivosti o dieťa, má nárok na náhradu platu po skončení funkcie poslanca vo výške platu uvedenej v odseku 1 tohto článku až do uplynutia dovolenky.

Právo z odseku 1 a 2 tohto článku, poslanec uskutočňuje na základe písomnej žiadosti predloženej výboru zodpovednému za administratívne záležitosti do 15 dní odo dňa skončenia funkčného obdobia.

Právo z odseku 1 a 2 tohto článku nepatrí poslancovi, ktorého funkčné obdobie uplynulo pred uplynutím obdobia, do ktorého bol zvolený, ak bol odsúdený konečným súdnym rozhodnutím na nepodmienečný trest odňatia slobody najmenej šesť mesiacov.

Právo z odseku 1 a 2 tohto článku nepatrí poslancovi v prípade odstúpenia od poslaneckej funkcie.

Právo uvedené v odseku 1 tohto článku sa končí ustanovením zamestnania, nadobudnutím práva na dôchodok, ako aj v prípade voľby alebo vymenovania do inej funkcie, na základe ktorej sa uskutočňuje plat.

Úhrada za výkon funkcie

Článok 7

Poslanec má právo na úhradu za výkon funkcie poslanca (poslanecký príplatok), v čistej mesačnej sume vo výške 35% z čistého platu predsedu výboru zhromaždenia zhromaždenia, ktorý je zamestnaný zhromaždením.

Poslanec, ktorý vykonáva funkciu predsedu, resp. podpredsedu zhromaždenia, predsedu výboru a predsedu parlamentnej skupiny, ktorý nie je v pracovnom vzťahu v zhromaždení, má nárok na úhradu za vykonávanie funkcie.

Výšku úhrady z odseku 1 a 2 tohto článku vynáša výbor poverený administratívnymi úkonmi.

Poslanec má nárok na poslanecký príplatok až po uplynutiae funkčného obdobia.

Úhrada za prítomnosť na zasadnutí zhromaždenia, jeho pracovných telies a poslaneckých skupín

Článok 8

Poslanec, ktorý sa zúčastňuje zasadnutia zhromaždenia, jeho pracovných orgánov a parlamentných skupín, má nárok na čistú úhradu vo výške 4% čistého platu poslanca, ktorý je zamestnaný zhromaždením.

Poslanec, ktorý sa zúčastňuje viacerých zasadnutí v ten istý deň, má nárok na úhradu z odseku 1 len podľa jediného základu.

Poslanec, ktorý sa zúčastňuje zasadnutia poslaneckej skupiny, má nárok na úhradu uvedenú v odseku 1 tohto článku pre jedno zasadnutie poslaneckej skupiny podľa plánovaného zasadnutia zhromaždenia.

V prípade konania zasadnutí poslaneckej skupiny nad číslo uvedené v odseku 3 tohto článku, poslanec nemá nárok na úhradu za účasť na zasadnutí poslaneckej skupiny.

Úhrada uvedená v odseku 1 tohto článku nepatrí poslancovi, ktorý je zamestnaný v zhromaždení.

Bezplatná preprava

Článok 9

Poslanec má právo na bezplatnú dopravu v železničnej, cestnej, riečnej a verejnej mestskej premávke na území Autonómnej pokrajiny Vojvodiny vo všetkých smeroch a na neobmedzený počet ciest.

Poslancovi, ktorý používa vlastné auto na príchod na zasadnutie zhromaždenia, jeho pracovných orgánov, parlamentných skupín a neformálnych skupín, patrí úhrada nákladov vo výške 15% z ceny litra pohonných látok na prejdený kilometer s tým, že sa vzdialenosť bydliska poslanca po Nový Sad a parametre stanovenia ceny paliva určia osobitným rozhodnutím výboru zodpovedného za administratívne záležitosti.

Poslancovi, ktorý pre príchod na zasadnutie poslaneckej skupiny používa vlastný automobil, patrí právo na úhradu trov z odseku 2 tohto článku pre počet zasadnutí v súlade s článkom 8 odsek 3 tohto uznesenia.

V prípade konania zasadnutí poslaneckej skupiny nad číslo uvedené v odseku 3 tohto článku poslanec, ktorý používa vlastný automobil, nemá nárok na úhradu nákladov pre príchod na zasadnutie poslaneckej skupiny.

Poslanec, ktorý sa zúčastňuje viacerých zasadnutí v ten istý deň, má nárok na úhradu z odseku 2 len podľa jediného základu.

Úhrada trov za služobnú cestu v krajine a zahraničí

Článok 10

Poslanec, ktorý je vyslaný na služobnú cestu do krajiny a zahraničia na základe rozhodnutia príslušného výboru zhromaždenia, má nárok na náhradu cestovných výdavkov v súlade s predpismi upravujúcimi služobné cesty poslancov v zhromaždení.

III. INÉ ÚHRADY A PRÍJMY POSLANCOV

Odchodné pri odchode do dôchodku

Článok 11

Poslanec má nárok na odchodné v prípade skončenia pracovného pomeru na účely uplatnenia práva na dôchodok alebo ukončenia zamestnania z moci zákona z dôvodu straty spôsobilosti na právne úkony.

Právo uvedené v odseku 1 tohto článku nepatrí poslancovi, ak uplatnil nárok na náhradu platu po skončení funkčného obdobia uvedeného v článku 6 tohto rozhodnutia.

Odchodné uvedené v odseku 1 tohto článku sa vypláca vo výške trojnásobku priemerného mesačného platu na zamestnanca v republike vyplateného za posledné tri mesiace na základe oficiálnych údajov štatistického úradu republiky v deň platenia.

Pomoc v prípade smrti poslanca alebo člena blízkej rodiny

Článok 12

V prípade smrti poslanca členovia najbližšej rodiny zosnulého dostávajú pomoc vo výške nákladov na pohreb a podľa priloženej dokumentácie.

Ako pohrebné náklady na účely tohto článku sa rozumejú: rakva a kompletné vybavenie rakvy, náhrobný kameň (drevený kríž alebo drevená platňa), príjem a umiestnenie zosnulého v kaplnke a použitie kaplnky, pohreb v hrobe alebo hrobke, kremácia a umiestnenie urny, úprava a formovanie hrobu, použitie pohrebného miesta v prvom roku, preprava zomretého z miesta smrti na miesto pohrebu v mieste jeho bydliska a prítomnosti kňaza na pohrebe za účelom vykonania náboženského pohrebného obradu, ako aj ďalšie potrebné výdavky na pohreb.

Právo na pomoc podľa odseku 1 tohto článku patrí poslancovi, ak pochoval blízkeho rodinného príslušníka.

Pod blízkou rodinou sa na účely tohto článku považujú manžel a deti.

Článok 13

Iné príjmy v zmysle tohto rozhodnutia sú príležitostné vianočné a novoročné dary.

Článok 14

Rozhodnutie o príjmoch poslancov z tohto uznesenia vynáša výbor zodpovedný za administratívne záležitosti, ak osobitný predpis neustanovuje inak.

Článok 15

Finančné prostriedky na príjmy poslancov sú poskytované z rozpočtu Autonómnej pokrajiny Vojvodiny.

IV. PRECHODNÉ A ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

Článok 16

V deň nadobudnutia účinnosti tohto uznesenia zaniká Pokrajinské parlamentné uznesenie o právach poslancov v Zhromaždení Autonómnej pokrajiny Vojvodiny (Úradný vestník APV, č. 7/2005, 4/2007, 18/2009 / - zmena názvu aktu a 5/2010 - i. uznesenie).

Dňom nadobudnutia účinnosti tohto uznesenia sa na poslancov prestali uplatňovať ustanovenia Uznesenia o kompenzácii nákladov a iných odmien volených osôb v orgánoch Autonómnej pokrajiny Vojvodiny (Úradný vestník APV č. 1/2003, 16/2005 a 1/2006).

Článok 17

Toto uznesenie nadobúda účinnosť vo ôsmy deň po dni uverejnenia v Úradnom vestníku Autonómnej pokrajiny Vojvodiny a uplatňovať sa bude od 1. januára 2015.

Samostatný článok Uznesenia o voľbe poslancov Zhromaždenia Autonómnej pokrajiny Vojvodiny(Úradný vestník APV číslo 4/2015).

Článok 2

Toto uznesenie nadobúda účinnosť ôsmy deň po uverejnení v Úradnom vestníku Autonómnej pokrajiny Vojvodiny.