Одлукa о приманьох посланїкох у Скупштини Автономней Покраїни Войводини

(«Службени новини АП Войводини», число 54/2014, 4/2015 и 38/2018)

Одлука о
приманьох посланїкох у Скупштини Автономней Покраїни Войводини

I ОСНОВНИ ОДРЕДБИ

Член 1.

Зоз тоту одлуку ше утвердзує право на плацу посланїкох у Скупштини Автономней Покраїни Войводини (у дальшим тексту: Скупштина), надополнєнє трошкох за окончованє посланїцкей функциї и други надополнєня и приманя яки предвидзени зоз тоту одлуку.

Член 2.

Посланїк витворює права и длужносци од дня потвердзованя мандату по дзень преставаня мандату у Скупштини.

Член 3.

Посланїк може буц у роботним одношеню у Скупштини.

Посланїкови може престац роботне одношенє на особне вимаганє и скорей як му вишол мандат на хтори є вибрани за посланїка у Скупштини.

У роботним одношеню можу буц:

– предсидатель Скупштини, подпредсидателє Скупштини, предсидателє скупштинских одборох и посланїцких ґрупох на особне вимаганє и

– посланїки на предкладанє посланїцкей ґрупи, а у складзе зоз можлївосцами буджету Автономней Покраїни Войводини.

Одлуки зоз пасусу 1. и 2. того члена приноши одбор хтори овласцени за административни питаня.

II ПРИМАНЯ ПОСЛАНЇКОХ

Член 4.

Посланїк у Скупштини ма право на:

1) плацу и надополнєнє плаци;

2) надополнєнє плаци по преставаню посланїцкей функциї, у складзе зоз законом и покраїнску скупштинску одлуку о Скупштини;

3) надополнєнє за окончованє функциї;

4) безплатне превоженє, надополнєнє за присуство на схадзки Скупштини, єй роботних целох и посланїцких ґрупох;

5) надополнєнє трошкох за службене путованє и

6) други надополнєня и инши приманя яки предвидзени зоз тоту одлуку.

Плаца и надополнєня плаци

Член 5.

Право на плацу у мешачней суми ма посланїк хтори у роботним одношеню у Скупштини.

Способ утвердзованя и коефициєнт за обрахунок плаци посланїкох зоз пасуса 1. того члена ше утвердзує зоз одлуку Скупштини, у складзе зоз законом.

Ришенє за обрахунок и виплацованє плаци посланїкови зоз пасуса 1. того члена приноши одбор цо компетентни за административни питаня.

Посланїк хтори у роботним одношеню у Скупштини ма право на надополнєнє плаци у складзе зоз законом и покраїнскима предписанями.

Надополнєнє плаци по преставаню посланїцкей функциї

Член 6.

Посланїк хтори у роботним одношеню у Скупштини ма право на надополнєнє плаци по преставаню посланїцкей функциї у висини плаци яку мал на дзень кед му престала функция, а найдлужей три мешаци. Тото право мож предлужиц по здобуванє права на пензию, алє нє длужей як три мешаци.

Посланїк хторому престала функция под час положнїцкого одсуства, односно одсуства пре допатранє дзецка, ма право на надополнєнє плаци по преставаню посланїцкей функциї у висини плаци зоз пасуса 1. того члена по виходзенє одсуства.

Право зоз пасуса 1. и 2. того члена витворює на основи вимаганя у писаней форми хторе ше подноши одбору цо компетентни за административни питаня у чаше 15 дньох по преставяню функциї.

Право зоз пасуса 1. и 2. того члена нє припада посланїкови хторому престал мандат скорей як вишол час на яки є вибрани кед є зоз правомоцну судску одлуку осудзени на безусловну кару гарешту на найменєй шейсц мешаци.

Право зоз пасуса 1. и 2. того члена посланїкови нє припада у случаю даваня задзекованя на посланїцку функцию.

Право зоз пасуса 1. того члена престава зоз снованьом роботного одношеня, здобуваньом права на пензию, як и у случаю вибору, односно менованя на другу функцию на основи хторей витворює плацу.

Надополнєнє за окончованє функциї

Член 7.

Посланїк ма право на надополнєнє за окончованє посланїцкей функциї (посланїцки додаток), у нето мешачней суми у висини 35% як цо нето плаца предсидателя одбору Скупштини хтори у роботним одношеню у Скупштини.

Посланїкови хтори окончує функцию предсидателя, односно подпредсидателя Скупштини, предсидателя одбору и предсидателя посланїцкей ґрупи, а хтори нє у роботним одношеню у Скупштини, припада надополнєнє за окончованє функциї.

Висину надополнєня зоз пасуса 2. того члена утвердзує, зоз одлуку, одбор цо овласцени за административни питаня.

Посланїк витворює право на посланїцки додаток по виходзенє мандату.

Надополнєнє за присуство на схадзки Скупштини, єй роботних целох и посланїцких ґрупох.

Член 8.

Посланїк хтори присуствує на схадзки Скупштини, єй роботних целох и посланїцких ґупох ма право на нето надополнєнє у висини 4% як цо нето плаца посланїка хтори у роботним одношеню у Скупштини.

Посланїк хтори исти дзень присуствує на вецей схадзкох, ма право на надополнєнє зоз пасуса 1. лєм по єдней основи.

Посланїк хтори присуствує на схадзки посланїцкей ґрупи ма право на надополнєнє зоз пасуса 1. того члена за єдну схадзку посланїцкей ґрупи по заказаней схадзки Скупштини.

У случаю отримованя схадзкох посланїцкeй ґрупи, у чишлє хторе векше як зоз пасуса 3. того члена, посланїкови нє припада право на надополнєнє за присуствованє на схадзки посланїцкeй ґрупи.

Надополнєнє зоз пасуса 1. того члена нє припада посланїкови хтори у роботним одношеню у Скупштини.

Безплатне превоженє

Член 9.

Посланїк ма право на безплатне превоженє у желєзнїцким, драговим, ричним и явним городским транспорту, на териториї АП Войводини у шицких напрямох и за нєогранїчене число путованьох.

Посланїкови, хтори за приходзенє на схадзку Скупштини, єй роботних целох, посланїцких ґрупох и нєформалних ґрупох хаснує власни автомобил, припада надополнєнє трошкох у висини 15% цени литри погонского горива по прейдзеним километеру, з тим же оддалєносц места биваня посланїка од Нового Саду и параметри за утвердзованє цени горива ше утвердзує зоз окремну одлуку одбору цо компетентни за административни питаня.

Посланїкови хтори за приходзенє на схадзку посланїцкeй ґрупи, хаснує власни автомобил, припада право на надополнєнє трошкох зоз пасуса 2. того члена, за число схадзкох у складзе зоз членом 8. пасус 3. тей одлуки.

У случаю отримованя схадзки посланїцкей ґрупи, у чишлє хторе векше як зоз пасуса 3. того члена, посланїкови хтори хаснує власни автомобил, нє припада право на надополнєнє трошкох за приходзенє на схадзку посланїцкей ґрупи.

Посланїк хтори исти дзень присуствує на вецей схадзкох, ма право на надополнєнє зоз пасуса 2. лєм по єдней основи.

Надополнєнє трошкох за службену драгу у жеми и у иножемстве

Член 10.

Посланїкови хторого ше посила на службену драгу до жеми и иножемства, а на основи одлуки овласценого скупштинского одбору, припада надополнєнє трошкох за путованє у складзе зоз предписанями з якима ше реґулує службени путованя посланїкох у Скупштини.

III ДРУГИ НАДОПОЛНЄНЯ И ПРИМАНЯ ПОСЛАНЇКОХ

Трошки одпосиланя до пензиї

Член 11.

Посланїк ма право на трошки одпосиланя до пензиї у случаю преставаня роботного одношеня пре хаснованє права на пензию або пре преставянє роботного одношеня по сили закона пре траценє роботней схопносци.

Право зоз пасуса 1. того члена нє припада посланїкови кед хасновал право на надополнєнє плаци по преставаню посланїцкей функциї зоз члена 6. тей одлуки.

Трошки одпосиланя до пензиї зоз пасуса 1. того члена ше виплацує у висини трох просекових мешачних плацох по занятим у Републики яка виплацена за остатнї три мешаци, на основи урядових податкох републичного орґану цо овласцени за роботи статистики на дзень виплацованя.

Помоц у случаю шмерци посланїка або члена узшей фамелиї

Член 12.

У случаю шмерци посланїка, членом узшей фамелиї припада помоц у висини трошкох за хованє по приложеней документациї.

Як трошки хованя у смислу того члена ше подрозумює: труна и комплетне опреманє труни, памятнїк (древени криж або древена плоча), приєм и змесценє покойного до каплїчки и хаснованє каплїчки, хованє до гроба або крипти, кремированє и одкладанє урни, ушорйованє и формованє гроба, хаснованє гробного места за перши рок, превоженє покойного од места шмерци по место хованя у месце його биваня и присуство священїка на хованю пре отримованє вирского обряду при хованю, як и други нужни трошки хованя.

Право на помоц зоз пасуса 1. того члена припада посланїкови кед поховал члена узшей фамелиї.

Як узша фамелия у смислу того члена ше трима малженска пара и дзеци.

Член 13.

Як други приманя у смислу тей одлуки ше трима даваня з нагоди Крачунских и новорочних шветох.

Член 14.

Ришенє о приманьох посланїкох зоз тей одлуки приноши одбор цо овласцени за административни питаня, кед же з окремним предписаньом нє ушорене иншак.

Член 15.

Пенєжни средства за приманя посланїкох ше обезпечує у буджету Автономней Покраїни Войводини.

IV ПРЕХОДНИ И ЗАКОНЧУЮЦИ ОДРЕДБИ

Член 16.

Зоз дньом ступаня на моц тей одлуки престава важиц Покраїнска скупштинска одлука о правох посланїкох у Скупштини Автономней Покраїни Войводини («Службени новини АПВ», число 7/2005, 4/2007, 18/2009 – пременка назви акта и 5/2010 – др. одлука).

Зоз дньом ступаня на моц тей одлуки на посланїкох ше престава применьовац одредби Одлуки о надополнєню трошкох и других приманьох вибраних особох у орґанох Автономней Покраїни Войводини («Службени новини АПВ», число 1/2003, 16/2005 и 1/2006).

Член 17.

Тота одлука ступа на моц осми дзень по обявйованю у «Службених новинох Автономней Покраїни Войводини», а будзе ше ю применьовац од 1. януара 2015. року.

Самостойни член Одлуки о дополнєню Одлуки о приманьох посланїкох у Скупштини Автономней Покраїни Войводини(«Службени новини АП Войводини», число 4/2015)

Член 2.

Тота одлука ступа на моц осми дзень по обявйованю у «Службених новинох Автономней Покраїни Войводини».