Kolégium zhromaždenia

Kolégium zhromaždenia je teleso zhromaždenia, ktoré zvoláva predseda zhromaždenia z dôvodu koordinovania práce a konzultácií v súvislosti s prácou zhromaždenia.

Kolégium pozostáva z predsedu zhromaždenia, podpredsedov zhromaždenia a predsedov poslaneckých skupín v zhromaždení.

Na zasadnutiach kolégia môžu byť prítomné aj osoby, ktoré nie sú členovia kolégia, na pozvanie predsedu zhromaždenia.

Kolégium pomáha predsedovi zhromaždenia v zastupovaní zhromaždenia, zvolávaní zasadnutí zhromaždenia, ustaľovaní návrhu rokovacieho programu, zlaďovaní práce pracovných telies a v iných otázkach z príslušnosti predsedu zhromaždenia.