Užitočné informácie

PRACOVNÝ ČAS

Pracovný čas Zhromaždenia Autonómnej pokrajiny Vojvodiny je od 8:00 do 16:00 hodín.

V sobotu, nedeľu a v dni štátnych a náboženských sviatkov Zhromaždenie napracuje.

SVIATKY

Štátne:

  • Nový rok – 1. a 2. januára
  • Navštívenie Panny Márie (Sretenje) –Deň štátnosti Srbska – 15. a 16. februára
  • Sviatok práce – 1. a 2. mája
  • Deň víťazstva – 9. mája
  • Deň spomienky na srbské obete v II. svetovej vojne – 21. október
  • Deň prímeria v I. svetovej vojne – 11. november

Náboženské:

  • Prvý deň Vianoc – 7. januára
  • Veľkonočné sviatky začnúc od Veľkého piatku záverečne s druhým dňom Veľkonočných sviatkov

Poznámky:

  • Ak jeden z dátumov, okrem 9. mája a 21.októbra, padne na nedeľu, nepracuje sa v prvý nasledujúci pracovný deň.
  • V dni sviatku, okrem Dňa spomienky na srbské obete v II. svetovej vojne, nepracujú štátne orgány, podniky a iné formy organizovania pre vykonávanie činností alebo služieb.

Medzinárodné sviatky

Január

27. januára - Medzinárodný deň pamiatky obetí holokaustu

Rezolúciou 60/7 Organizácie spojených národov, ktorá bola schválená 1. novembra 2005,  deň oslobodenia Osvienčimu bol vyhlásený za Medzinárodný deň pamiatky všetkých obetí holokaustu.


Február

21. februára – Medzinárodný deň materinského jazyka

Tento deň sa oslavuje ako Medzinárodný deň materinského jazyka, ktorý bol založený organizáciou UNESCO v roku 1999. Pri tejto príležitosti vo svete sa oslavuje takmer 6000 jazykov. Asi 200 krajín po celom svete má zachovať jazyky, ktorými hovorí iba štyri percentá obyvateľstva.
Zanikaním jazykového kultúrneho dedičstva, ktoré je hlavným zdrojom identity mnohých národov a jednotlivcov, zanikajú prastaré súvislosti so spoločnými duchovnýcmi zdrojmi.


Мarec

8. marca – Deň Spojených národov pre práva žien a medzinárodný mier

Medzinárodný deň žien je deň venovaný ženám a je oslavovaný každoročne 8. marca. Tento deň bol vytvorený ako deň boja za ekonomickú, politickú a sociálnu rovnosť žien a mužov. Iniciatívu k tomuto sviatku dala nemecká feministka a členka socialistickej strany Clara Zetkinová (1857-1933), nar. Eisner. Clara bojovala za právo žien od roku 1889, a po prvýkrát dala podnet na medzinárodnej konferencii socialistických žien (1910) v Národnom dome v Kodani, ktorý sa neskôr stal známy ako Ungdomshuset. Prvé oslavy Dňa žien boli v roku 1911 v Rakúsku, Nemecku, Švajčiarsku a Dánsku. Ako Medzinárodný deň žien 8. marec bol prijatý 08.marca.1917.

21. marca – Medzinárodný deň za odstránenie rasovej diskriminácie

Na pamiatku 69 osôb, ktoré protestovali proti rasistickej politiky apartheidu, a preto boli usmrtené 21. marca 1960 v juhoafrickom meste Šapervil Valné zhromaždenie Rady Európy rozhodlo aby sa 21. marec každého roka pripomínal ako Medzinárodný deň za odstránenie všetkých foriem rasovej diskriminácie. Týmto sa vyzýva na právo všetkých ľudí mať rovnaký prístup k informáciám, rovnaké možnosti a rovnaké príležitosti. Po celom svete rôznymi aktivitami mimovládne organizácie a štátne inštitúcie informujú verejnosť o probléme rasizmu v ich lokálnych prostrediach.

22. marca – Svetový deň vody

Organizácia Spojených národov, pred desiatimi rokmi vyhlásila 22. marec za Svetový deň vody, so zámerom, aby sa zdôraznil jej význam a obmedzujúca úloha v rozvoji. Blížime sa času, keď dopyt po vode prekročí zásoby. Po tom sa nutne ukončí vývoj a začne sa bojovať o vodu, a je tu aj riziko medzištátnych vojen. Spojené národy celú dekádu (2005 až 2015) označili za medzinárodnú dekádu ochrany a zachovania vody na Zemi.. Pri príležitosti Svetového dňa vody 22. marca sa začala dekáda "Voda pre život". Voda nepozná geografické hranice a politické, ekonomické a iné prekážky. Je potreba každého človeka, nezávisle od farby pleti, náboženstva alebo národu. Preto, až  nabudúce odkrútnete kohútik na vodu, pamätajte, že voda by mala byť používaná tak, že bude jej nadostač pre nás všetkých, ale mali by sme mať na pamäti aj to, že je potrebné ponechať dosť vody aj pre budúce generácie.

23.marca - Svetový meteorologický deň

Každý rok 23. marca Svetová meteorologická organizácia (WMO) a jej 187 členských štátov, ako aj meteorologické spoločenstvo na celom svete oslavuje Svetový meteorologický deň. V tento deň sa pripomína nadobudnutie platnosti dohody z roku 1950, na základe ktorej bola zriadená Svetová meteorologická organizácia. Aj keď sa nedá vyhnúť živelným pohromám, integrácia posudzovania rizika a včasných varovaní, s preventívnymi opatreniami a zmierňovanie môže zabrániť, aby sa stávali  katastrofami. To znamená, že sa môžu podnikať akcie, aby výrazne znížili výslednú stratu života a sociálno-ekonomické škody. WMO a Národné meteorologické a hydrologické služby významne prispievajú na medzinárodnej a národnej úrovni, identifikácii, vyhodnoteniu a monitorovaniu rizík katastrof a vydávaniu včasných varovaní.


Аpríl

7. apríla – Svetový deň zdravia

Svetový deň zdravia je najdôležitejší dátum Svetovej zdravotníckej organizácie, udalosť, ktorá sa oslavuje po celom svete. Od roku 1950 Svetový deň zdravia sa slávi siedmeho apríla každého roka, s tendenciou k zvýšeniu povedomia o význame zdravia. Faktom je, že globalizácia sa zvyšuje a zdravotná starostlivosť, s prihliadnutím k novým výzvam, ktoré presahujú hranice jednotlivých štátov a majú vplyv na kolektívnu bezpečnosť všetkých ľudí na svete. Prostredníctvom intenzívnejšej spolupráce medzi rozvinutými a rozvojovými krajinami, bude medzinárodné spoločenstvo lepšie pripravené vysporiadať sa s najdôležitejšími problémami verejného zdravia a pomôže urobiť svet oveľa bezpečnejším.

23. apríla – Svetový deň knihy a autorských práv

Pripomínanie Svetového dňa knihy a autorských práv  je ďalšou príležitosťou pre politikov, ako aj pre občiansku spoločnosť vzdať úctu  knihy na tisíc a jeden spôsobov, ako jedinečnému výrazovému, vzdelávaciemu a komunikačnému prostriedku. Svetový deň knihy a autorských práv bol vyhlásený na 28. Generálnej konferencii UNESCO 15. novembra 1995, pri príležitosti 23. apríla, v deň smrti Shakespeare, Cervantesa a De La Vega, ale aj v deň narodenia iných veľkých autorov, vrátane Vladimira Nabokova.


Máj

1. mája – Sviatok práce

Vo svete sa oslavuje Medzinárodný sviatok práce, na pamiatku chicagských robotníkov, ktorí presne pred 130 rokmi vstúpili do štrajku požadujúc lepšie pracovné podmienky. Tento sviatok v rozvinutých krajinách sa používa pre organizovaný východ  na ulice a informovanie verejnosti o problematike zamestnancov. Od tej doby, USA a neskôr aj vo všetkých krajinách na svete Medzinárodný sviatok práce slávili veľké sprievody a demonštrácie, ktoré  zvyčajne boli organizované socialistickými, komunistickými, anarchistickými hnutiami a ďalšími ľavicovými hnutiami.

3. mája - Svetový deň slobody tlače

Svetový deň slobody tlače bol založený Deklaráciou OSN, Windhoeku, ktorou cenzúra bola vyhlásená za hrubé porušovanie ľudských práv a vlády všetkých krajín sa vyzývajú na zaistenie uctievania ústavných garancií slobody médií. Valné zhromaždenie OSN prijalo toto vyhlásenie 20. decembra 1993, vyhlásiac 3. máj ako Deň slobody tlače, na odporúčanie UNESCO. Je tomu už 23 rokov, a žurnalistika je aj dnes jednou z najviac ohrozených profesií.

15. mája – Medzinárodný deň rodiny

Valné zhromaždenie Organizácie Spojených národov rezolúciou 47/237 (20. septembra 1993), vyhlásilo 15. máj za Medzinárodný deň rodiny. Pripomínanie tohto dňa odráža jasný stanovisko všetkých členiek Organizácie Spojených národov  k otázke rôznych foriem rodiny, a v rámci toho - k rodovej rovnosti a právam žien na rovnaké pracovné príležitosti a rovnakú deľbu práce v rodičovstve, ako základný model pre moderný rozvoju celej spoločnosti. Medzinárodný deň rodiny poskytuje jedinečnú príležitosť na zvýšenie povedomia verejnosti o rôznych otázkach rodín, vrátane domáceho násilia, pričom podnecuje aj vhodné opatrenia. Rodiny sú hlavnou hnacou silou trvalo udržateľného rozvoja na všetkých úrovniach spoločnosti, a teda ich prínos je nevyhnutný pre budúci rozvoj.

17. mája – Svetový deň telekomunikácií

Svetovým dňom telekomunikácií a informačnej spoločnosti sa pripomína označí podpísanie prvej medzinárodnej  telegrafnej konvencie a zriadenie Medzinárodnej telekomunikačnej únie. Projekty týkajúce sa rozvoja a využívania informačných a komunikačných technológií by mali byť orientované predovšetkým na deti a mládež, a prekonanie digitálnych rozdielov, za účelom globálneho rozvoja telekomunikačného sektora.

21. mája - Svetový deň kultúrnej rozmanitosti pre dialóg a rozvoj

Označenie Svetový deň kultúrnej rozmanitosti pre dialóg a rozvoj je príležitosť pre každú krajinu-členku UNESCO, aby podporovali zásady medzikultúrneho dialógu a kultúrnej rozmanitosti s cieľom dosiahnuť sociálnu súdržnosť, mier a sociálnu starostlivosť. Princípy kultúrnej rozmanitosti a plurality musia byť zahrnuté originálnym spôsobom v národných rozvojových politikách, najmä opatrenia týkajúce sa zlepšenia vzdelávania, ochrany životného prostredia, ochrany svetového dedičstva, médií, informačných technológií a kreatívnych priemyslov.

31. mája - Svetový deň bez tabaku

Svetový deň bez tabaku 31. mája si pripomíname pod motto Svetovej zdravotníckej organizácie, "Tabak je smrteľný v akomkoľvek tvare a v skrytej forme."


Jún

1. júna – Medzinárodný deň detí

Medzinárodný deň detí, ktorý určila organizácia Spojených národov, aby podporovala blaho všetkých detí na svete. Sviatok sa nazýva Deň detských práv, pretože roku 1989 Valné zhromaždenie  Organizácie spojených národov prijalo Konvenciu o právach dieťaťa.

4. júna - Medzinárodný deň pre detské obete násilia

Valné zhromaždenie Spojených národov vynieslo 19. augusta 1982 rozhodnutie o tom, že sa 4. jún každý roka slávi ako Medzinárodný deň pre detské obete násilia (rezolúcia ES-7/8).

5. júna – Svetový deň životného prostredia

Svetový deň životného prostredia sa oslavuje 5. júna,  v ten deň v  roku 1972 v Štokholme sa začala prvá konferencia Spojených národov venovaná problematike ekológie. Najnovšia správa Programu Spojených národov pre ochranu životného prostredia uviedla, že budúcnosť stovky miliónov ľudí v celom svete je pod vplyvom topenia snehu a ľadových štítov, ľadovcov a ľadu v moriach a jazerách. Globálne otepľovanie by mohlo viesť k významným zmenám v dostupných množstvách vody na pitie a v poľnohospodárstve a stúpajúcej hladiny morí, ktorá by mohla ohroziť ostrovy a krajinu v nízkej výške. Svetový deň životného prostredia sa oslavuje po celom svete tým, že sa  organizujú pouličné preteky a sprievod, koncerty, školské súťaže v kreslení a písaní, akcie čistenia a výsadby stromov.

20. júna – Svetový deň utečencov

Medzinárodný deň utečencov je venovaný odvahy - čo je potrebná na prežitie hrôzy vojny a prenasledovania, na  stretnutie ľudí  s neistotou a obavami, rovnako ako aj na stavanie a obnovovanie života. Svetový deň utečencov dal do  strediska pozornosti veľmi ťažkú situáciu utečencov a prispel k zvyšovaniu povedomia o tejto otázke.

26. júna – Medzinárodný deň na podporu obetí násilia

Valné zhromaždenie OSN zvolilo tento deň ako pamiatku na 26. júl 1987, keď OSN prvýkrát usporiadala konvenciu proti násiliu a iným formám krutého, neľudského alebo ponižujúceho zaobchádzania s ľuďmi.


Júl

11. júla – Svetový deň populácie

V dnešnom svete existuje asi šesť miliárd ľudí a nová analýza ukazuje, že sa populačný rast  pravdepodobne  zastaví roku 2075, na trochu menej ako deväť miliárd ľudí. To všetko závisí na tempe ďalšej spotreby prírodných zdrojov, ktoré sú už čoraz menšie. V tomto ohľade prognózy OSN naznačujú, že rast populácie v tomto storočí sa zastaví medzi deväť a desať miliárd, a že všetko závisí od tempa ďalšej spotreby prírodných zdrojov. Odborníci hovoria, že v súčasnosti prebieha obrovský nekontrolovaný experiment, v ktorom  sa Zem ničí, predovšetkým hospodárskymi aktivitami, a zároveň varujú, že - bez dlhodobého plánovania a riadenia svetového prírodného dedičstva - nasleduje katastrofa.


August

12. augusta – Medzinárodný deň mládeže

Cieľom Medzinárodného dňa mládeže je, aby sa mladí ľudia  aktívne zapájali do riešenia ich problémov a rozvoja celej spoločnosti. Tiež mladí ľudia by mali byť zapojení do kampane pod heslom "Budzme videní , nech sa o nás počuje", ktorá sa slávi v rovnaký deň po celom svete. Organizátori kampane chcú nadviazať kontakt s mladými ľuďmi, zapojiť ich do tvorby politiky pre mladých. Medzinárodný deň mládeže bol zriadený v roku 1999 Organizáciou spojených národov, s cieľom zvýšiť povedomie mladých o význame ich aktívnejšieho zapojenia do riešenia problémov, ktoré súvisia s ich postavením v spoločnosti .
23. avgusta – Medzinárodný deň pripomenutia na obchodovanie otrokmi a jeho zákazu
Medzinárodný deň pripomenutia na obchodovanie otrokmi a jeho zákazu stanovený Organizáciou Spojených národov, 23. augusta 2004, pripomína začiatok vzbury zajatých Afričanov na ostrove sv. Domingo, dnešné Haiti. Povstanie bolo zásadná udalosť v boji proti otroctvu. Na ten deň sa organizujú mnohopočetné tribúny a rôzne akcie, ktoré prispievajú k lepšiemu porozumeniu problému obchodovania  ľuďmi, rovnako ako aj jeho dôsledkov.


September

8. septembra – Medzinárodný deň gramotnosti

Medzinárodný deň gramotnosti bol založený UNESCO v roku 1967 s cieľom upozorniť na dôležitosť čítania a gramotnosti v živote jednotlivcov i spoločnosti ako celku. Pojem gramotnosti a jej význam v posledných tridsiatich rokoch sa drasticky zmenili. Gramotnosť je dnes multidisciplinárny jav - to je oveľa viac ako čítanie a písanie, znamená znalosť rôznych foriem komunikácie, cudzieho jazyka a moderných technológií, vrátane práce na počítači.
16. septembra – Medzinárodný deň  záchrany ozónovej vrstvy
Cieľom Medzinárodného dňa záchrany ozónovej vrstvy je, že táto akcia má povzbudiť občanov, aby osobne prispeli k zníženiu znečistenia, čo je hlavný dôvod, prečo ozónová vrstva je tenšia. Plyny, ktoré ničia ozónovú vrstvu sa zachovávajú päťdesiat až dvesto rokov v stratosfére, a dôsledky  poklesu pocítia aj  generácie 22. storočia. Preto,pred tým, než si sadneme do auta, mali by ssme zvážiť, či tým odoberáme budúcnosť svojim deťom. 

21. septembra – Medzinárodný deň mieru

Valné zhromaždenie OSN v roku 2001 špeciálnou rezolúciou vyhlásilo 21. september za Medzinárodný deň mieru a zaviazalo ľudí aby aspoň v ten deň  mysleli na mier a pripomenuli si na to zoskupeniami, podujatiami,  mierovými pochodmi a koncertmi.
Cieľom je zvýšiť povedomie o význame vytváranie a udržiavanie mieru medzi jednotlivcami a národmi.
Tou rezolúciou ľudia všetkých krajín a národov, všetkých vekových kategórií a zo všetkých oblastí života sa vyzývajú k oslave mieru a aby dali svoj príspevok k tomu, aby mier vládol svetom.


Október

1. októbra – Medzinárodný deň seniorov

Počet starých ľudí na celom svete sa neustále zvyšuje, a odborníci z Organizácie spojených národov predpovedajú, že do roku 2050, prvýkrát v ľudskej histórii, počet starších ľudí vo svete bude väčší ako počet mladých ľudí. V súčasnej dobe je 25 demograficky najstarších krajín na svete, s výnimkou Japonska, všetky krajiny sú z európskeho kontinentu.

5. októbra – Svetový deň učiteľov

Svetový deň učiteľov sa oslavuje vo viac než 100 krajinách po celom svete. Témou tohtoročného Svetového dňa učiteľov je - ako sa zaškolením učiteľov môže skvalitniť vyučovanie na školách. Učitelia mienia, že je potrebné zbaviť sa starých princípov, podľa ktorých učiteľ a spôsob výučby sú stredobodom pozornosti.

9. októbra – Svetový deň pošty

V tento deň v roku 1874 v Berne vznikla Svetová poštová únia a medzi zakladateľmi bolo aj vtedajšie Kniežatstvo Srbska. Dnes, v dobe počítačov a elektronickej pošty, počet písem nie je menší, obrat zásielok sa nezmenšuje. V súčasnej dobe občania do schránok zvyčajne dostanú účty, upomienky a reklamy, a listy zo vzdialených krajín –veľmi zriedkavo. Dnes len filatelisti majú záujem o poštové zásielky, a známky sa viac nestŕhajú z listov, ale sa kupujú.

10. októbra – Svetový deň duševného zdravia

Depresie, samovraždy, zneužívanie návykových látok, psychosomatické poruchy, delikvencia a násilie sú v extrémnom náraste, varujú experti. Hoci väčšina duševných porúch ohrozuje iba  chorých a ich osobný život, sú prípady, kedy sú chorí násilní a predstavujú hrozbu pre okolie. Oficiálne štatistiky ukazujú, že väčšina závažných trestných činov je spáchaných ľuďmi s psychopatickými poruchami. Svetová zdravotnícka organizácia uviedla, že vo svete duševné poruchy v súčasnosti postihujú asi 450 miliónov ľudí, každý štvrtý človek zažije počas svojho života nejakú duševnú poruchu alebo poruchou správania.

16. októbra – Svetový deň výživy

Táto téma bola vybraná s cieľom zlepšiť pochopenie úlohy biodiverzity a jej významu pre poľnohospodárske ekosystémy a pomôcť výrobcom na posilnenie základu ich výroby, aby skvalitnili výživu súčasných a budúcich generácií. Svetový deň výživy sa oslavuje v mnohých krajinách po celom svete v spolupráci s organizáciou Spojených národov pre výživu a poľnohospodárstvo - Food and Agriculture Organisation (FAO).

17. októbra – Medzinárodný deň za odstránenie chudoby

Spojené národy v roku 1993 založili Deň boja proti chudobe ako deň symbolického úsilia o odstránenie extrémnej chudoby a nerovnosti. Deň sa oslavuje po celom svete a čítanie osobitného  posolstva solidarity so symbolickým povstátím "Vstaň a povýš svoj hlas proti chudobe a nerovnosti" predstavuje celosvetovú kampaň s cieľom posilniť povedomie o tomto probléme a pripomenúť vládam a iným medzinárodným aktérom, aby splnili sľub z Deklarácie tisícročia Spojených národov z roku 2000 na odstránenie extrémnej chudoby.
24. októbra – Deň Spojených národov
Spojené národy boli založené 24. októbra 1945, kedy Chartu OSN ratifikovanli Čína, Francúzsko, Sovietsky zväz, Veľká Británia, USA a väčšina signatárov Charty. Chartu 26. júna 1945 v San Franciscu podpísali zástupcovia 50 krajín, ktoré sa tým stávajú zakladatelia svetovej organizácie. Medzi zakladateľmi je aj Juhoslávia. Hlavným cieľom Charty Spojených národov je zlepšenie mieru, ochrana ľudských práv a boj proti chudobe. Spojené národy dnes zhromažďujú okolo 200 krajín. Svetová organizácia vzniku prešla niekoľkými fázami zmien, a  priebieha komplexná reforma Spojených národov, aby sa stali účinnejšou organizáciou pri riešení problémov vo svete.

24. októbra – Svetový deň rozvoja informácií

Valné zhromaždenie Spojených národov  v roku 1972 vyhlásilo 24. október Svetovým dňom rozvoja informácií (rezolúcia 3038), s cieľom zdôrazniť význam vplyvu verejnej mienky. Valné zhromaždenie Organizácie Spojených národov presvedčený, že zlepšenie šírenia informácií a mobilizáciu verejnej mienky, najmä medzi mladými ľuďmi, viedla k lepšiemu porozumeniu existujúcich problémov v regióne.


November

16. novembra – Medzinárodný deň tolerancie

Valné zhromaždenie Spojených národov v roku 1996 vyzvalo členské štáty, aby určili Deň tolerancie, v súlade s Deklaráciou o zásadách tolerancie, podpísanou členmi 16.11.1995.  Tolerancia je uctievanie, prijatie a uznanie veľkej rozmanitosti kultúr vo svete, výrazových foriem a spôsobov humanity. Podporená je vedomosťami, otvorenosťou, komunikáciou a slobodu myslenia, svedomia a presvedčenia. Tolerancia je rovnováha v rozdieloch. To nie je len morálna povinnosť, ale sú to aj politické, resp. právne požiadavky. Tolerancia je hodnota, ktorá robí mier možným, prispieva k nahradeniu kultúry vojny kultúrou mieru.

20. novembra – Univerzálny deň detí

Valné zhromaždenie Spojených národov v roku 1989 prijalo Konvenciu o právach dieťaťa. Ide  o jediný dokument, ktorý exkluzívne a komplexne riešuje detské práva. V preambule a jej desať princípov vyjadrilo sa odhodlanie k izolácii detí ako zvlášť zraniteľnej skupiny. Osobitná ochrana predpokladá  poskytovanie príležitosti pre dieťa rozvíjať sa  normálnym spôsobom, s právom na meno a štátnu príslušnosť, sociálnu a zdravotnú starostlivosť, rodinu a sociálnu starostlivosť a právom na vzdelávanie. Diskriminácia dieťaťa sa zakazuje, vyžaduje sa ochrana pred všetkými formami zanedbávania, týrania a zneužívania. Deklarácia o právach dieťaťa, ktorá bola prijatá v roku 1959, obsahuje základ pre ochranu detí v núdzových situáciách. Formálne nezáväzná, je dokument, na ktorého princípoch je založený obsah Konvencie o právach dieťaťa.

21. novembra – Svetový deň televízie

Svetový deň televízie, telekomunikačného systému, ktorý podľa mnohých označil druhú polovicu 20. storočia. Televízia je stále najvplyvnejšie médium. Dokonca 98 percent domácností vo svete každý deň pozerá programy v takzvanej malej obrazovke s tým, že vývojom technológie sa obrazovka stáva čoraz väčšia. Sedemdesiat rokov svojej existencie, televízia sa stala najvplyvnejšie médium - tak silná, že v niektorých krajinách, v závislosti od úrovne vzdelania občanov, má zásadný vplyv na formovanie verejnej mienky.

25. novembra – Medzinárodný deň za odstránenie násilia páchaného na ženách

Medzinárodný deň za odstránenie násilia páchaného na ženách bol vyhlásený 25. novembra 1981 a poukazuje na násilie na ženách, ku ktorému dochádza neustále a všade. Toto je globálna kampaň iniciovaná aktivistkami zo ženských skupín z celého sveta. Násilie je verejný, nie súkromný problém - je to problém celej spoločnosti. Táto akcia pomáha verejnosti dozvedieť sa o tom, čo sa stáva so ženami po celom svete a podporiť zmeny vo fungovaní v každodennom živote. Dielne, verejné diskusie, konferencie, pouličné akcie sú zamerané na prevenciu a vzdelávanie o násilí na ženách.


December

1. decembra – Svetový deň boja proti AIDS

Svetový deň boja proti AIDS určili Spojené národy rezolúciu 43/15 roku 1988. V ten deň sa vyjadruje solidarita s ľuďmi, ktorí sú HIV pozitívni, ako aj pre ich rodinných príslušníkov. Tiež je to deň, kedy by sme mali mať na pamäti, že pre osoby trpiace AIDS je  každý deň v roku - deň označený touto chorobou.

2. decembra – Medzinárodný deň zrušenia otroctva

Medzinárodný deň  zrušenia otroctva bol určený Spojenými národmi ako pripomínanie na 2. December 1949, kedy bola schválená Konvencia o boji proti obchodovaniu  ľuďmi, rezolúcia 317 (IV).

3. decembra – Medzinárodný deň osôb so zdravotným postihnutím

Deň osôb so zdravotným postihnutím sa slávi pri príležitosti Svetového akčného programu, ktorý sa týka osôb so zdravotným postihnutím, ktorý prijalo Valné zhromaždenie Spojených národov 3. decembra 1982. Medzinárodný deň osôb so zdravotným postihnutím sa dnes oslavuje po celom svete, Spojené národy rozhodli, že celý 2008 rok bude venovaný lepším pracovným príležitostiam pre tieto osoby. Štatistiky ukazujú, že asi desať percent svetovej populácie sú osoby so zdravotným postihnutím, zatiaľ čo v našej krajine sa odhaduje, že ich je 800 000-1 000 000. Osobám so zdravotným postihnutím by sa malo zabezpečiť, aby mali rovnaké príležitosti dospievania, prístupu k životnému prostrediu, vzdelávaniu, zamestnávaniu, sociálnemu zabezpečeniu, plánovaniu rodiny.

5. decembra – Medzinárodný deň volontérov

Valné zhromaždenie Spojených národov v roku 1985 vyhlásilo 5. december ako medzinárodný deň volontérov, ako pripomienka dňa, kedy bola vytvorený v roku 1970. Program pre volontérov svetovej organizácie. Cieľom pripomínania Medzinárodného dňa je dôraz na význam volontérstva v medzinárodnom hnutí pre rozvoj, zvyšovanie povedomia o význame prínosu dobrovoľníctva, čím sa podnecuje viac ľudí ponúkať svoje vplontérske služby. Pre desiatky miliónov ľudí  v celom svete, volonterizmus je výrazom podpory zásad: pracujúc spoločne, môžeme urobiť svet lepším miestom pre všetkých. Volonterizmus posilňuje individualitu, buduje solidaritu, podnecuje účasť a chráni slabých od ekonomickej, sociálnej a politickej marginalizácie. Volonterizmus je dôležitou súčasťou každej stratégie, ktorej cieľom je zníženie chudoby, udržateľný rozvoj, zdravie, ochrana pred prírodnými katastrofami a sociálna integrácia, najmä prekonávanie spoločenského vylúčenia a diskriminácie.

10. decembra – Deň ľudských práv

Moderné medzinárodné predpisy v oblasti ľudských práv a slobôd začínajú Chartou Spojených národov v roku 1945. Charta - ako jeden z globálnych cieľov Spojených národov - hlása a vymedzuje nutnosť spolupráce medzi štátmi s cieľom riešiť "medzinárodné problémy ekonomického, sociálneho, kultúrneho alebo humanitárneho charakteru a zveľaďovanie a podnecovanie úcty k ľudským právam a k základným slobodám pre všetkých bez rozdielu rasy, pohlavia, jazyka alebo náboženstva "(prvý článok charty). Všetci členovia Spojených národov sú chartou viazaní na individuálne a spoločné akcie s cieľom vytvoriť podmienky pre stabilitu a blahobyt, nevyhnutné pre mierové a priateľské vzťahy medzi národmi, založené na rešpektovaní zásady rovnakých práv a sebaurčenia národov.

18. decembra – Medzinárodný deň migrantov

Medzinárodná organizácia pre migráciu vyzval medzinárodné spoločenstvo, aby pomohlo a chránilo tisíce migrantov, ktorých zneužívajú bezohľadnýí obchodníci s ľuďmi každý rok, a ktorí nemajú prostriedky na návrat domov. Preto je Medzinárodná organizácia pre migráciu vyzval vlády, aby vypracovali programy na prechodný pobyt migrantov aby tak mohli vojsť do krajiny legálne a aby pracovali po určitú dobu.