Výbory zhromaždenia

Na rozoberanie a prerokúvanie otázok z príslušnosti zhromaždenia, navrhovanie aktov, analýzu stavu v určitých oblastiach a vykonávanie iných úkonov sa zriaďujú výbory ako stále pracovné telesá. Výbory majú predsedu a 10 členov, ak rokovacím poriadkom nie je určené inak.

 1. Výbor pre otázky ústavnoprávneho postavenia pokrajiny
 2. Výbor pre administratívne a mandátové otázky
 3. Výbor pre národnostnú rovnoprávnosť
 4. Výbor pre spoluprácu s výbormi národného zhromaždenia v uskutočňovaní príslušností pokrajiny
 5. Výbor pre predpisy
 6. Výbor pre hospodárstvo
 7. Výbor pre poľnohospodárstvo
 8. Výbor pre urbanizmus, územné plánovanie a ochranu životného prostredia
 9. Výbor pre rozpočet a financie
 10. Výbor pre vzdelávanie a vedu
 11. Výbor pre mládež a šport
 12. Výbor pre zdravotníctvo, sociálnu politiku, prácu, demografickú politiku a spoločenskú starostlivosť o deti
 13. Výbor pre kultúru a verejné informovanie
 14. Výbor pre podania a návrhy
 15. Výbor pre organizáciu správy a lokálnu samosprávu
 16. Výbor pre určovanie totožnosti pokrajinských predpisov v úradne používaných jazykoch
 17. Výbor pre bezpečnosť
 18. Výbor pre európske integrácie a medziregionálnu spoluprácu
 19. Výbor pre rodovú rovnosť

Podľa článku 44 Rokovacieho poriadku Zhromaždenia Autonómnej Pokrajiny Vojvodiny, predseda zhromaždenia spolu s predsedami poslaneckých skupín navrhuje kandidátov na predsedov a členov výborov, úmerne počtu poslancov, ktorých tieto poslanecké skupiny majú v zhromaždení.

Zhromaždenie môže zriadiť, spomedzi poslancov, anketové výbory s cieľom zistiť fakty o jednotlivých javoch alebo udalostiach. Uznesením o zriadení anketového výboru sa určuje zloženie a úloha výboru.

Zhromaždenie môže zriadiť komisie s cieľom preskúmať konkrétne otázky dôležité pre pokrajinu. Aktom o zriadení sa určuje úloha a zloženie komisie.