Роботни цела

За розпатранє и претресанє питаньох з компетенциї Скупштини, предкладанє актох, спатранє обставинох у одредзених обласцох и окончованє других роботох, формує ше одбори як стаємни роботни цела. Одбори маю предсидателя и 10 членох, кед з Дїловнїком иншак нє одредзене.

 1. Одбор за питаня уставно-правного положеня Покраїни
 2. Одбор за административни и мандатни питаня
 3. Одбор за националну ровноправносц
 4. Одбор за сотруднїцтво з одборами Народней скупштини у витворйованю компетенцийох Покраїни
 5. Одбор за предписаня
 6. Одбор за привреду
 7. Одбор за польопривреду
 8. Одбор за урбанизем, просторне планованє и защиту животного штредку
 9. Одбор за буджет и финансиї
 10. Одбор за образованє и науку
 11. Одбор за младеж и спорт
 12. Одбор за здравство, социялну политику, роботу, демоґрафску политику и дружтвене старанє о дзецох
 13. Одбор за културу и явне информованє
 14. Одбор за представки и предлоги
 15. Одбор за орґанизацию управи и локалну самоуправу
 16. Одбор за утвердзованє идентичносци покраїнских предписаньох на язикох хтори ше службено хаснує
 17. Одбор за безпечносц
 18. Одбор за европски интеґрациї и медзиреґионалне сотруднїцтво
 19. Одбор за ровноправносц полох

На основи члeна 44. Дїловнїка о роботи Скупштини Автономней Покраїни Войводини, предсидатель Скупштини, у догварки зоз предсидателями посланїцких ґрупох хтори заступени у Скупштини, предклада кандидатох за предсидательох и членох одборох, зрозмирно числу посланїкох яке тоти посланїцки ґрупи маю у Скупштини.

Скупштина може формовац, зоз шора посланїкох, анкетни одбори пре утвердзованє фактох о поєдиних зявеньох або подїйох. З Одлуку о формованю анкетного одбору ше утвердзує состав и задаток одбору.

Скупштина може формовац комисиї пре проучаванє конкретних питаньох од интереса за Покраїну. З актом о формованю ше одредзує задаток и состав комисиї.